Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 6/2008

o zřízení Městské policie Domažlice

Vyhláška 6/2008 o zřízení Městské policie Domažlice
vydána 28.8.2008
účinnost od 21.9.2008
novelizuje vyhlášku vyhláška 16/1997
vyhláška 10/1998
vyhláška 1/1999
vyhláška 4/2001
vyhláška 10/2002
je novelizována vyhláškou vyhláška 6/2011
zrušena vyhláškou  

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2008,

o zřízení Městské policie Domažlice
Zastupitelstvo města v Domažlicích vydává dne 28. 8. 2008, na základě § 84, odst. 2, písm. i) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 1, odst. 1, § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zastupitelstvo města zřizuje městskou policii v Domažlicích (dále jen městskou polici).
Čl. 2
(1)Při výkonu své funkce se pracovníci městské policie (dále jen strážníci) řídí povinnostmi stanovenými zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

(2)Při výkonu své funkce využívají strážníci oprávnění stanovených zákonem č. 553/1991Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 3
Řízením městské policie pověřuje zastupitelstvo města příslušného místostarostu města (dále jen místostarosta).
Čl. 4
(1)Strážníci prokazují svou příslušnost k městské policii stejnokrojem, odznakem městské policie s identifikačním číslem a názvem obce.

(2)Podrobnosti o stejnokroji, jakož i jeho nošení upravuje zvláštní vyhláška zastupitelstva města o stejnokroji Městské policie Domažlice a jeho nošení.
Čl. 5
Podrobnou organizační strukturu upravuje organizační řád městské policie, který je součástí této vyhlášky.
Čl. 6
(1)Zrušují se vyhlášky:
a) vyhláška č. 16/1997 o zřízení městské policie
b) vyhláška 10/1998, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1997, ve znění pozdějších předpisů
c) vyhláška 1/1999, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1997, ve znění pozdějších předpisů
d) vyhláška 4/2001, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1997, ve znění pozdějších předpisů
e) vyhláška 10/2002, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 16/1997, ve znění pozdějších předpisů
Čl. 7
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.

Pavel Wolf
místostarosta města
v. r.


 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ POLICIE DOMAŽLICE

Zásady činnosti
 čl. 1
Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městské policie Domažlice (dále jen městská policie).
čl. 2
Postavení a působnost městské policie upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška o zřízení Městské policie Domažlice.
čl. 3
(1)Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na katastrálním území města Domažlice, včetně části Havlovce.
(2)Při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky a ostatními orgány města.
čl. 4
Počet strážníků je stanoven na 15, celkový počet zaměstnanců městské policie je 16.
 
Organizační struktura
čl. 5
(1)Městskou policii řídí místostarosta.
(2)Městskou policii tvoří strážník pověřený plněním některých úkolů při řízení městské policie (dále jen velitel), jeho zástupce a strážníci.
(3)Strážníci jsou organizačně členěni do hlídek, které plní úkoly městské policie v jednotlivých směnách.
(4)Vedením směny je pověřen vedoucí směny.
čl. 6
Místostarosta
(1)Ukládá městské policii úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady města a aktuální úkoly dne.
(2)Schvaluje platy a odměny strážníků a jedná jménem města v pracovněprávních vztazích strážníků.
(3)Jedná jménem městské policie se zastupitelstvem a radou města, vedoucími odborů městského úřadu a ostatních organizací města, s Policií České republiky.
(4)Schvaluje objednávky na materiálně technické vybavení městské policie.
(5)Řeší spolu s velitelem stížnosti týkající se městské policie.
čl. 7
Velitel městské policie
(1)Rozepisuje směny jednotlivým strážníkům v jednotlivých měsících kalendářního roku.
(2)Určuje vedoucí jednotlivých směn.
(3)Pro zajištění výkonu směny ukládá jednotlivým strážníkům konkrétní úkoly nad rámec jejich obecných povinností.
(4)Určuje jednotlivé kombinace části výstroje a výzbroje.
(5)Rozhoduje o použití služebního vozidla nad rámec obecných povinností, zejména pro potřeby MěÚ.
(6)Kontroluje zápisy ve služební knize.
(7)Navrhuje platy a odměny strážníků.
(8)Po dohodě s místostarostou navrhuje svého zástupce.
(9)Zodpovídá za uložení zbraní a střeliva a vede o tom příslušnou evidenci.
(10)Připravuje návrh rozpočtu městské policie a v průběhu roku sleduje jeho čerpání.
(11)Vykonává administrativní práce.
(12)Vede úvěrník.
(13)Vede evidenci materiálu a provádí jeho konečné vyúčtování.
(14)Zajišťuje komplexní výkon pokladní služby.
(15)Sleduje spotřebu pohonných hmot a vede o tom evidenci.
(16)Připravuje podklady pro výplatu mezd pracovníků městské policie.
(17)Provádí likvidaci faktur.
(18)Vede osobní agendu strážníků.
(19)Vyhodnocuje záznamy z městského kamerového informačního systému a zabezpečuje jejich předání příslušných orgánům policii České republiky.
čl. 8
Zástupce velitele
(1)Zastupuje velitele v jeho nepřítomnosti.
(2)Zodpovídá za materiálně technické vybavení městské policie.
(3)Provádí kontrolu výstroje a výzbroje jednotlivých strážníků.
(4)Spolupodílí se na návrhu rozpočtu městské policie.
(5)Zpracovává měsíční zprávy o činnosti městské policie.
(6)Zpracovává měsíční vyúčtování pokutových bloků městské policie a zajišťuje jejich nákup od Krajského úřadu Plzeňského kraje.
(7)Působí jako manažer prevence kriminality.
(8)Při zařazení do výkonu služby plní vždy funkci vedoucího směny.
čl. 9
Vedoucí směny
(1)Řídí práci strážníků ve směně.
(2)V průběhu směny provádí zápis událostí do služební knihy.
(3)Provádí kontrolu výstroje a výzbroje jednotlivých strážníků ve směně.
(4)Zodpovídá za iniciativní výkon strážníků ve směně.
(5)V případě nepřítomnosti velitele městské policie nebo jeho zástupce na jednotlivých směnách, plní funkci zbrojíře.
(6)Určuje způsob zásahu nebo opatření proti konkrétním přestupcům.
(7)O použití donucovacích prostředků bezodkladně informuje místostarostu města.
(8)Kontroluje úřední záznamy, záznamy o použití donucovacích prostředků a oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které sepisují strážníci na jeho směně.
čl. 10
Strážník
(1)Při výkonu služby se řídí pokyny velitele městské policie, jeho zástupce a vedoucího směny.
(2)Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku vyžívá oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb. , o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
(3)Dohlíží nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení, vydávaných příslušnými orgány města v samostatné nebo přenesené působnosti.
(4)V pracovní době prokazuje svojí příslušnost k městské policii stejnokrojem, odznakem městské policie s identifikačním číslem a názvem obce. Mimo pracovní dobu, pak služebním průkazem pracovníka městské policie.
(5)Spolupracuje s příslušnými odbory MěÚ a orgány města na základě jejich žádostí.
čl. 11
Provoz strážnice
(1)Na strážnici je zajištěna nepřetržitá služba.
(2)Provoz na strážnici řídí velitel městské policie nebo jeho zástupce, popřípadě vedoucí směny.
(3)Styk s veřejností se uskutečňuje výhradně u přepážky.
(4)V ostatních místnostech strážnice se nesmí zdržovat ostatní osoby, pokud by to nevyžadovalo plnění úkolů, povinností a oprávnění strážníků městské policie podle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii nebo pohyb těchto osob nebyl povolen velitelem městské policie.
čl. 12
Závěrečná ustanovení
Ruší se Organizační řád Městské policie Domažlice ze dne 29. 3. 1999.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Příloha č. 1:

Pracovní náplň velitele městské policie
Je přímo řízen místostarostou města. Odpovídá za plnění, výsledky a kontrolu těchto úkolů:
 
Rozepisuje směny jednotlivým strážníkům v jednotlivých měsících kalendářního roku.
Určuje vedoucí jednotlivých směn.
Pro zajištění výkonu směny ukládá jednotlivým strážníkům konkrétní úkoly nad rámec jejich obecných povinností.
Určuje jednotlivé kombinace části výstroje a výzbroje.
Rozhoduje o použití služebního vozidla nad rámec obecných povinností, zejména pro potřeby MěÚ.
Kontroluje zápisy ve služební knize.
Navrhuje platy a odměny strážníků.
Po dohodě s místostarostou města navrhuje svého zástupce.
Zodpovídá za uložení zbraní a střeliva a vede o tom příslušnou evidenci.
Připravuje návrh rozpočtu městské policie a v průběhu roku sleduje jeho čerpání.
Spolupodílí se na tvorbě obecně závazných právních předpisů formou návrhů a připomínek.
Vykonává administrativní práce.
Vede úvěrník.
Vede evidenci materiálu a provádí jeho konečné vyúčtování.
Zajišťuje komplexní výkon pokladní služby.
Sleduje spotřebu pohonných hmot a vede o tom evidenci.
Připravuje podklady pro výplatu mezd pracovníků městské policie.
Provádí likvidaci faktur.
Vede osobní agendu strážníků.
Vyhodnocuje záznamy z městského kamerového informačního systému a zabezpečuje jejich předání příslušných orgánům policie České republiky.
 
Pracovní náplň zástupce velitele městské policie
Je řízen místostarostou města a velitelem městské policie. Odpovídá za plnění, výsledky a kontrolu těchto úkolů:
 
Zastupuje velitele v jeho nepřítomnosti.
Zodpovídá za materiálně technické vybavení městské policie.
Provádí kontrolu výstroje a výzbroje jednotlivých strážníků.
Spolupodílí se na návrhu rozpočtu městské policie.
Zpracovává měsíční zprávy o činnosti městské policie.
Zpracovává měsíční vyúčtování pokutových bloků městské policie a zajišťuje jejich nákup od Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Působí jako manažer prevence kriminality.
Při zařazení do výkonu služby plní funkci vedoucího směny.
Podle okolností též vykonává povinnosti jako strážník městské policie.
 
Pracovní náplň vedoucího směny městské policie
Je řízen místostarostou města, velitelem a zástupcem velitele městské policie. Odpovídá za plnění, výsledky a kontrolu těchto úkolů:
 
Řídí práci strážníků ve směně.
V průběhu směny provádí zápis událostí do služební knihy.
V případě nepřítomnosti velitele městské policie nebo jeho zástupce na jednotlivých směnách plní funkci zbrojíře.
Prověřuje zápis ve služební knize z předešlé směny a v případě potřeby činí opatření ke splnění úkolů vyplývajících z tohoto zápisu.
Provádí kontrolu výstroje a výzbroje jednotlivých strážníků ve směně.
Zodpovídá za iniciativní výkon strážníků ve směně.
V případě nepřítomnosti velitele městské policie nebo jeho zástupce zodpovídá za provoz strážnice.
Určuje způsob zásahu nebo opatření proti konkrétním přestupcům.
O použití donucovacích prostředků bezodkladně informuje místostarostu města.
Kontroluje úřední záznamy, záznamy o použití donucovacích prostředků a oznámení o podezření ze spáchání přestupku, které sepisují strážníci na jeho směně.
Zodpovídá za plnění úkolů a nařízení vyplývajících z měsíčních porad městské policie.
Určuje stálou službu a obsluhu městského kamerového informačního systému.
Podle potřeby vykonává funkci strážníka.
Pracovní náplň strážníka městské policie
Je řízen místostarostou města, velitelem, zástupcem a vedoucím směny městské policie. Odpovídá za plnění, výsledky a kontrolu těchto úkolů:
 
Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku využívá oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb. , o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a podle platných ustanovení zákoníku práce.
Dohlíží nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení, vydávaných příslušnými orgány města v samostatné nebo přenesené působnosti a plní vnitřní nařízení a směrnice vydané velitelem městské policie.
Plní úkoly a nařízení vyplývající z pravidelných měsíčních porad městské policie.
Účastní se potřebných školení pro výkon funkce strážníka.
Pravidelně se účastní střelecké a fyzické přípravy podle plánu stanoveného velitelem městské policie.
Plní úkoly hlásné služby při povodňovém ohrožení, jakož i další úkoly stanovené povodňovým plánem.
Šetří a účelně nakládá se svěřeným majetkem.
Spolupracuje s příslušnými odbory MěÚ a orgány města na základě jejich žádostí.
Zajišťuje výkon služby při mimořádných směnách na příkaz velitele městské policie.
Podle pokynů vedoucího směny městské policie zajišťuje chod stálé služby a rovněž tak i aktivní obsluhu městského kamerového informačního systému.
Datum vložení: 5. 9. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 8:22

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)