Menu
Město Domažlice
Domažlice

Informace pro MěÚ, OÚ

V závěru roku 2003 město nakoupilo 1 000 ks protipovodňových pytlů pro občany v záplavovém území města. Na základě požadavku občanů byly tyto pytle cestou DTS s.r.o v dubnu - květnu 2004 distribuovány do jednotlivých nemovitostí. V případě dalších požadavků je možno kontaktovat p. Märze - MěÚ Domažlice.

Protipovodňové pytle zakoupily i obce Poběžovice, Bělá, H. Týn, Staňkov.

V souvislosti s případnými povodněmi je možnost i zapůjčení vysoušečů zdiva cestou dobrovolných hasičů města Domažlice.

METODICKÝ LIST PRO STAROSTU OBCE

Postup při řešení obnovy území

(poskytnutí státní pomoci)

Při stavu nebezpečí nebo nouzovém stavu

Zpracovat přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou (zákon č. 12/2002 Sb., ):

A. Obecní úřady

Vyčíslit a věcně určit vynaložené (nebo plánované) finanční prostředky, které mohou (nebo zamýšlejí) obce poskytnout na:

 • obnovu majetku k zabezpečení základních funkcí v území,
 • obnovu vlastního majetku,
 • poskytnutí pomoci ostatním osobám postiženým pohromou na území obce.

Předložit podklady pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku (dle přílohy č. 1 vyhl. MF č. 186/2002 Sb.) pověřenému úřadu.

B. Pověřené obecní úřady

Určit osobu pro vystavení písemného pověření ke zjištění údajů, nutných pro zpracování přehledu, vlastním místním šetřením poškozeného majetku.

Zaslat údaje o určené osobě pro vystavení písemného pověření krajskému úřadu (elektronicky na adresu: posta@kr-plzensky.cz).

Zpracovat přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku za celé správní území (dle přílohy č. 1 vyhl. MF č. 186/2002 Sb.).

Zpracovat písemný komentář k přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku (podle § 4 odst. 1 zákona č. 12/2002 Sb.; § 1 odst. 3 vyhl. MF č. 186/2002 Sb.).

Do doby stanovené krajským úřadem odeslat přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku, včetně komentáře, krajskému úřadu (elektronicky na adresu: posta@kr-plzensky.cz).

Proces poskytování finančních prostředků pro obnovu ze strany státu:

 

finanční prostředky se poskytují na obnovu základních funkcí území postiženého živelní nebo jinou pohromou,

(obnova majetku, který bezprostředně slouží k dopravě, hospodářským činnostem, bydlení s výjimkou staveb pro individuální rekreaci, k zajištění podmínek pro udržitelný rozvoj nebo jako technická infrastruktura a občanské vybavení - § 2 odst. 9 zákona č. 12/2002 Sb.)

 

lze je poskytnout do výše nákladů nezbytných pro obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území,

 

mohou být poskytnuty, pokud o ní dotčený subjekt požádá,

 

na poskytnutí pomoci není právní nárok!!!!!!!

 

finanční prostředky jsou poskytovány prostřednictvím různých programů (v rámci programů jsou i formy žádosti).

Informace o programech lze zjistit na internetových adresách:

Ministerstvo financí

www.mfcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

www.mmr.cz

Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

Krajský úřad Plzeňského kraje

www.plzensky-kraj.cz

Další činnosti při řešení obnovy území:

Využití vlastních finančních prostředků a zdrojů.

Zabezpečení podpory informovanosti občanů.

Provádění monitoringu vyhlašování programů zahrnujících podporu při obnově majetku poškozeného nebo zničeného vlivem mimořádné události:

 

 • zjistit možnosti jejich využití ve prospěch obce,
 • akceptovat vydané pokyny pro využití pomoci tohoto programu,

 • předložit potřebné podklady,

 • postupovat dle dalších pokynů garanta programu.

INFORMACE OBČANŮM V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ ZUBŘINY

Město Domažlice zakoupilo 2 000 ks protipovodňových pytlů pro občany, kteří bydlí v záplavovém území řeky Zubřiny a připravuje další protipovodňová opatření k zamezení škod na majetku občanů.

Na základě osobních pohovorů komise města s občany po povodni dne 28.7.06 a jejich požadavků, DTS s.r.o. rozvezly protipovodňové pytle do domácností.

Město žádá občany, kteří mají ještě zájem a potřebu o protipovodňové pytle, případně jiné požadavky nebo pomoc v souvislosti s protipovodňovými opatřeními, aby kontaktovali :

Bc. März - tel. 379 719 269

a) Seznam platných právních předpisů na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému a civilního nouzového plánování (k 1. 1. 2016)

 

č. 320/2015Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky

č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně

č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

č. 247/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

č. 34/1986 Sb., Nařízení vlády o jednozárovém mimořádném odškodnění osob za poškození zdraví při plnění úkolů požární ochrany

č. 202/1999 Sb., Vyhláška Ministersva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dvěří, kouřotěsných dvěří a kouřotěšných požárních dveří

č. 255/1999 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

č. 35/2007 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární techniky

č. 23/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách požární ochrany staveb

č. 172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

č. 463/2000 Sb., Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

č. 328/2001 Sb.,Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

č. 380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

b) PROSTŘEDKY INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY LZE ZAKOUPIT V TĚCHTO PRODEJNÁCH PLZEŇSKÉHO KRAJE

Profesional CZ, s.r.o.

 • Adresa: Na Bořích 5, Plzeň
 • Telefon: 377 244 782, 377 242 626
 • Webové stránky: www.profesional-plzen.cz
 • Sortiment prodeje:Ochranné a pracovní pomůcky, masky

ATOS Plzeň s.r.o.

 • Adresa sídla firmy: Hřbitovní 35, Plzeň
 • Adresa provozovny: Jateční 2400/1a, Plzeň
 • Telefon: 377 260 031-2
 • Fax: 377 264 605
 • Webové stránky: www.atos-plzen.cz
 • Sortiment prodeje: Ochranné a pracovní pomůcky, respirátory a polomasky

PROBEZ OOPP, s.r.o.

 • Adresa: Edvarda Beneše 21, 301 00 Plzeň
 • Telefon: 378 605 960 - 6
 • Fax: 378 605 967
 • Webové stránky: www.probez.cz

VOCHOC TRADE, s.r.o.

 • Adresa: Domažlická 38/216, Plzeň, Nová Hospoda
 • Telefon: 377 388 723, 377 388 382
 • Webové stránky: www.vochoc.cz

CANIS SAFETY, a.s.

 • Adresa: U Prazdroje 2746/20, Plzeň, Východní Předměstí
 • Telefon: 379 800 155, 601 575 747
 • Webové stránky: www.canis.cz

c) KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA