Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ohrožení území

Analýza rizik na území ORP Domažlice - aktualizace k 01.01.2024

ORP Domažlice.xls Typ: XLS dokument, Velikost: 128.5 kB

Na území obce s rozšířenou působností Domažlice se nenachází žádný objekt, který by co do rozsahu případné havárie a pravděpodobnosti vzniku havárie spadal do kategorie nepřijatelné riziko.

Vyskytují se havárie v silniční dopravě, které jsou řešeny společným zásahem základních složek IZS.

Dále se každoročně vyskytují povodně, sněhové kalamity apd.

Pro řešení případných průmyslových havárií – Územní odbor DO HZS PK, MěÚ Domažlice klade hlavní důraz na zpracování havarijního plánu kraje, zpracování výpisu z něj pro příslušné orgány  a obce, jejich důkladnou znalost  a procvičování odpovědnými orgány a havarijními složkami.

Správní území ORP Domažlice je vlivem přírodních vlivů a lidské činnosti zatíženo možnými ohroženími a riziky.

Výpis z Havarijního plánu ORP Domažlice.doc Typ: DOC dokument, Velikost: 76 kB

Jedná se o:

a) Technologické havárie ( únik tox.látek, výbuch, ohrožení osob )

 • nákupní centra, hromadná doprava,  kulturní centra
 • rozsáhlé výpadky energie (voda, plyn,elektřina)
 • ohrožení teroristických akcí

b) Silniční a železniční přeprava nebezp. látek ( NL )

 • silnice 1. tř. č. 26- H.Týn-Draženov- Folmava
 • železniční přeprava : Plzeň- Č. Kubice-SRN.
 • možná havárie při přepravě NL, únik do okolí

c) Živelní pohromy

 • sněhové kalamity
 • nedostatek pitné vody,sucho
 • povodně - vodní tok Radbuza,Zubřina, protržení hráze rybníků – Babylonský,Černý, Mezholezský,Všerubský

d) Požáry

 • průmyslové objekty, Benzina, apod.

e) Epidemie a nákazy

 • hromadné epidemie, zasažení velkého počtu osob
 • karanténní opatření, desinfekční a hyg. činnosti ( osoby a technika )
 • veterinární nákazové situace, zasažených rozsáhlých území

Každá mimořádná událost – krizový stav bude řešena krizovými orgány města Domažlice, OÚ a složkami IZS.

Pokyny a informace o činnosti všech ohrožených osob budou koordinovat krizové orgány města a dotčených obcí.

a) Technologické havárie

NÁZEV NAMARA DOMAŽLICE s.r.o ( mlékárna )  
DRUH NEBEZPEČNÉ LÁTKY Čpavek  
NEJHORŠÍ VARIANTA OHROŽENÍ Únik  
OHROŽENÍ OBYVATELSTVA Nejbližší okolí mlékárny – zástavba, dopravní inspektorát policie ČR - DO  
OPATŘENÍ

Nutnost evakuace ( EVA ), Improvizovaná ochrana dýchacích cest

 
PŘEDPOKLÁDANÉ ŠKODY Drobná domácí zvířata, únik do ovzduší a kontaminované vody do kanalizace  
CHARAKTERISTIKA  LÁTKY Zkapalněný, jedovatý a žíravý plyn s ostrým zápachem, neomezeně rozpustný ve vodě, při odpařování tvoří chladné žíravé mlhy těžší než vzduch ( nebezpečí omrzlin ). Plyn je lehčí než vzduch, tvoří se vzduchem výbušné směsi, silně dráždí a leptá pokožku, dýchací cesty,sliznice, oči, při vyšších koncentracích působí smrtelně.  
1. POMOC Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou,při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, omrzlá místa netřít. Přivolat zdrav. pomoc 
NÁZEV PLAVECKÝ BAZÉN DOMAŽLICE  
DRUH NEBEZPEČNÉ LÁTKY CHLOR.  
NEJHORŠÍ VARIANTA OHROŽENÍ Celkový únik chloru  
OHROŽENÍ OBYVATELSTVA Část sídliště Kavkaz, a Palackého ul.  
OPATŘENÍ

Nutnost EVA, improvizovaná ochrana dýchacích cest.

 
PŘEDPOKLÁDANÉ ŠKODY Drobná domácí zvířata, , únik do ovzduší a kontaminované vody do kanalizace  
CHARAKTERISTIKA  LÁTKY Zkapalněný, velmi jedovatý žlutozelený plyn s ostrým zápachem, málo rozpustný ve vodě, při odpařování tvoří jedovaté, leptavé a studené mlhy těžší než vzduch ( nebezpečí omrzlin ). Plyn je těžší než vzduch, dráždí a těžce leptá pokožku, dýchací cesty,sliznice,oči, i při krátkodobém účinku působí smrtelně.  
1. POMOC Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou,při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, omrzlá místa netřít. Přivolat zdrav. pomoc 
 
NÁZEV PRIMAGRA a.s.  
DRUH NEBEZPEČNÉ LÁTKY OBILNÍ PRACH  
NEJHORŠÍ VARIANTA OHROŽENÍ VÝBUCH, POŽÁR  
OHROŽENÍ OBYVATELSTVA KOVO v.d., ČD žst.DO, Hodeta  
OPATŘENÍ

Nutnost evakuace ( EVA ), Improvizovaná ochrana dýchacích cest

 
PŘEDPOKLÁDANÉ ŠKODY Škody na objektech, sítích, komunikacích  
CHARAKTERISTIKA  LÁTKY    
1. POMOC   Přivolat zdrav. pomoc 
 
NÁZEV TRANZITNÍ PLYNOVOD, LINIOVÁ STAVBA  
DRUH NEBEZPEČNÉ LÁTKY ZEMNÍ PLYN  
NEJHORŠÍ VARIANTA OHROŽENÍ NARUŠENÍ POTRUBÍ – VÝBUCH, POŽÁR  
OHROŽENÍ OBYVATELSTVA Obec: Strýčkovice, Těšovice, Srbice, Mělnice, Holubeč, Babice, Skařez, Černá Hora  
OPATŘENÍ

Nutnost evakuace ( EVA ), Improvizovaná ochrana dýchacích cest

 
PŘEDPOKLÁDANÉ ŠKODY Škody na objektech, sítích, komunikacích Domácí zvířectvo, životní prostředí  
CHARAKTERISTIKA  LÁTKY Hořlavý plyn lehčí než vzduch, se vzduchem tvoří výbušné směsi, má slabé narkotické účinky.  
1. POMOC Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání. Přivolat zdrav. pomoc 
 
NÁZEV AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.  
DRUH NEBEZPEČNÉ LÁTKY Průmyslová tuhá a kapalná hnojiva  
NEJHORŠÍ VARIANTA OHROŽENÍ Při požáru vznik oxidu dusného ( možný výbuch )  
OHROŽENÍ OBYVATELSTVA Průmyslová část města, část obce Bořice  
OPATŘENÍ

Nutnost evakuace ( EVA ), Improvizovaná ochrana dýchacích cest

 
PŘEDPOKLÁDANÉ ŠKODY Objekty v Agropodniku, sítě, drobné zvířectvo, únik N2Odo ovzduší a kontaminované vody do kanalizace, nutný záchyt.  
CHARAKTERISTIKA  LÁTKY Oxyd dusný,  látka těžší než vzduch, podporuje hoření ostatních látek,ve vodě rozpustný, při styku s čpavkem může explodovat, tvoří se vzduchem omamné směsi. Při úniku do kanalizace vznikají omamné směsi.Látka je nebezpečná pro kůži, oči a dýchací cesty. Plyn je neviditelný, v prostorách nekouřit.  
1. POMOC Vyvedení z ohroženého prostoru , okamžitá lékařská pomoc Přivolat zdrav. pomoc 

OHROŽENÍ TERORISTICKÝCH AKCÍ

Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou směřováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovou událost brát vážně.

 • V prvé řadě událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
 • Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto místa.
 • V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i přesto, že vaše zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, vás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa.

OBDRŽENÍ PODEZŘELÉ ZÁSILKY (dopisu, balíčku)

 • Podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní.
 • Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu.
 • Poté opusťte místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR). Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze ji k ověření obsahu.

Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, ze které trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být například podezřelá sypká hmota nebo jakýkoli podezřelý předmět.

Hlavně nepanikařte, mikroorganismy antraxu mohou infikovat kůži, trávicí systém nebo plíce. Aby mohlo k infekci dojít, musí  se mikroorganismus dostat k porušené pokožce nebo musí být spolknut, anebo vdechnut jako součást nějakého aerosolu.

Propuknutí nemoci se dá bránit podáním příslušných antibiotik po expozici tomuto nebezpečnému mikroorganismu.Antrax se nepřenáší z člověka na člověka

ANONYMNÍ OZNÁMENÍ – ULOŽENÍ BOMBY, TŘASKAVINY apd.

povinnosti příjemce oznámení

 • zapsat přesné znění oznámení ( výhrůžky, sdělení )
 • získat od volajícího dopl. informace (místo uložení, čas výbuchu, použitá výbušnina, důvod, proti komu je útok veden)
 • přijatou a zaznamenanou zprávu předat : Oper.stř. Policie ČR – 158, ostraze objektu, nadřízenému

povinnosti vedoucího objektu

 • provést fyzickou kontrolu přítomnosti podřízených, seznámit je se situací, provést prohlídku přidělených místností
 • zabezpečit ochranu utajovaných skutečností před opuštěním objektu
 • organizovat vyvezení vozidel a vynesení materiálu , které mohou způsobit sekundární destrukční účinky
 • provést kontrolu opuštění objektu
 • řídit evakuaci s ohledem na „ bezpečný čas „
 • zabezpečit přístup k hlavním uzávěrům inženýrských sítí ( uzavřít přívod plynu a vypnout ostatní uzávěry a vypínače inženýrských sítí )
 • akceptovat doporučení velitele zásahu

povinnosti nálezce podezřelého předmětu

 • nemanipulovat s nalezeným podezřelým předmětem
 • zamezit přístup nepovolaných osob k místu nálezu
 • oznámit nález – Policie ČR ( HZS )

b) Silniční a železniční přeprava NL

 • Silnice č. 26 –  H Týn – Draženov- Folmava
  • - únik nebezpečné látky, výbuch ( dle přepravované látky )
 • Silnice č. 22- Klatovy – DO - Draženov
  • - předpokládané škody: sítě, komunikace, dom. zvířectvo, život. prostředí
 • Železnice – trať č. 180   DO – Č. Kubice
  • možný výbuch přepravované látky – dle množství
  • - ohrožení:  želez. stanice , blízké okolí
  • - opatření: EVA, improvizovaná ochrana osob
  • - předpokládané škody: sítě, komunikace, dom. zvířectvo, život. prostředí
 • Pozn. Platí i pro žel. tratě:
  • č. 182 – Staňkov - Poběžovice
  • č. 184 – DO – Bělá n. R.

c) živelní pohromy

sněhové kalamity

Kalamitou mohou být postiženo jakékoliv území obce ve správním obvodu města Domažlice. Dopady pro postižené obyvatele:   omezeno

 • zásobování
 • doprava ( zaměstnání, školy apd. )
 • zdravotnické zabezpečení

OPATŘENÍ : v případě potřeby se obracet na orgány obce, MěÚ, složky IZS ( ÚO HZS DO, Policie ČR, ZZS DO )

nedostatek pitné vody – sucho

Respektovat režim hospodaření s vodou ( viz „Nařízení obce“ ) – nezalévat vlastní plodiny, umývání aut, zavlažování apd.

Obracet se na obec v dodávkách vody – zavedení režimu nouzového zásobování vodou – zabezpečují orgány obce v součinnosti s CHVaK a.s.DO

povodně

Jedná se o prudké tání sněhu , několikadenní vytrvalý déšť

ŘEŠÍ:

 • „ Povodňová komise města – obce „

OHROŽENÍ:

 • Obyvatelé města především v ulici: Břetislavova, Hruškova, Havlíčkova, Na ostrůvku, kanálové vpustě u  nemocnice a okolí, poliklinika II, městská tiskárna, ul. Žižkova, Voborníkova, Cihlářská, komunikace U nemocnice, Havlovice
 • Obce:  Bělá n R., Poběžovice, Koloveč, Srbice, Chocomyšl, Hostouň, Kout na Š., Pocinovice, Libkov

Ochrana před přirozenými povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány :

 • povodňové komise obcí
 • povodňové komise obcí s rozšířenou pravomocí
 • povodňové komise ucelených povodí
 • Ústřední povodňová komise

Úkoly povodňových orgánů obce :

Povodňová komise obce je po dobu povodně povodňovým orgánem obce a může v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce, který jmenuje další členy komise ze členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

Povodňové orgány obce jsou podřízeny  povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

Zásady chování při přirozené povodni:

Průběžně sledujte vývoj povodňové situace. Informace o vyhlášených stupních povodňové aktivity získáte ze zpráv z hromadných  informačních prostředků, od orgánů samosprávy nebo orgánů státní správy.

1. stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI

 • nastává při nebezpečí přirozené povodně
 • aktivuje se a zahajuje činnost hlásná a hlídková služba na vodních tocích

2. stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI

 • vyhlašuje příslušný povodňový orgán, přerůstá-li nebezpečí přirozené povodně v povodeň
 • aktivují se povodňové orgány

3. stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŽENÍ

 • vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů,  zdraví a majetku v zaplaveném území
 • provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace

Povodně

 • informace o hrozícím nebezpečí
 • opatření k ochraně vlastního majetku (ochrana majetku před zatopením)
 • v případě potřeby pomoci žádat krizový štáb města tel. 379 719 141,  tísňovou linku 150 - hasiči, městská policie-156
 • řídit se pokyny složek IZS a spolupracovat s nimi

Ochrana před povodní:

 • vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
 • připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dvěří a oken
 • připravte si potraviny a pitnou vodu na 2 – 3 dny
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití
 • připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda
 • připravte si evakuační zavazadla

Při povodni:

Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu. Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, kterénebude zatopeno vodou.

Po povodni:

 • K pití používejte pouze vodu jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena!
 • Při všech pracích používejte ochranné pomůcky, především gumové rukavice a pevnou obuv
 • Po vstupu do domu či bytu zkontrolujte ihned stav potravin (zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny a všechny potraviny vystavené zátopové vodě, jedná-li se o otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou, potraviny neuzavřené hermeticky.
 • Nekonzumujte zaplavené zemědělské plodiny
 • V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) kontaktujte svého lékaře
 • Po návratu je nutno byt vysušit, uklidit a dezinfikovat
 • Udělejte v místnostech průvan
 • Je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje (případné požadavky směřujte na krizový štáb města, dobrovolné hasiče)
 • Odstraňte zvlhlé tapety a omítky, nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dezinfikujte za pomoci 2% roztoku chloraminu B – 8 polévkových lžic prášku na 10 litrů vody, nebo savo 1 litr na 9 litrů vody
 • Pokud nejste napojeni na veřejný vodovod, neodebírejte vodu z vlastního zdroje, není-li sanován a není-li proveden rozbor kvality vody s uspokojivým výsledkem
 • Nezapoměňte očistit a dezinfikovat oděvy a prádlo
 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod).

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace:

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní nádobí a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

d) požáry

Jedná se především o průmyslové objekty s nebezpečným provozem a lesní porosty.

Při jakémkoliv požáru, zejména při hašení plastů, ubytovacích jader apd., může dojít ke vzniku nebezpečných zplodin ( oxyd uhelnatý apd).

Činnost  při požáru:

 • oznamte situaci na linku 150
 • varujte a vyveďte ohrožené osoby
 • zastavte plyn, vypněte el proud, vezměte nejnutnější věci ( doklady, peníze, léky )
 • odstraňte předměty, které mohou vybuchnout, nebo přispět k větší intenzitě požáru
 • nevětrejte, opusťte ohrožený prostor, nepoužívejte výtah
 • nedopusťte paniku

Činnost při úniku škodlivé látky:

 • kolmo na směr větru opusťte ohrožený prostor, není- li to možné, vstupte do nejbližší budovy (ne do sklepů) pokud možno do vyšších pater
 • oznamte situaci na linku 150
 • všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře, atd. ( použít izolepu, mokré textilie…),neopouštějte budovu do obdržení informace, že je to možné
 • vypnout klimatizaci, digestoře a jiné prostředky nuceného oběhu vzduchu
 • při průniku škodliviny do Vašeho úkrytu  zvolna dýchejte přes roušku namočenou ve vodě a přitisknutou k nosu a ústům
 • chraňte oči těsnými brýlemi ( např. lyžařské, plavecké apd. )
 • při svědění na některých částech těla, tyto omyjte větším množstvím vody a otřete do sucha, oděv podle možnosti vyměňte
 • sledujte vysílání televizních a rozhlasových stanic

Respektovat pokyny velitele zásahu

e) nákazy, epidemie

Řeší orgány hygienické a veterinární služby v součinnosti s krizovými orgány města a IZS.

Pravděpodobnost výskytu je velice malá.