Menu
Město Domažlice
Domažlice

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací

Město Domažlice stanoví v souladu s  § 5 odst. 1 písm f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb, o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen "sazebník").

I. Náklady na pořízení kopií

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie nebo tisk formátu A4:

jednostranná ........................ 3 Kč

oboustranná ......................... 5 Kč

 1. Za pořízení jedné černobílé kopie  nebo tisk formátu A3:

jednostranná ........................  6 Kč

oboustranná .........................  8 Kč

 1. Za pořízení jedné barevné kopie  nebo tisk formátu A4:

jednostranná ........................ 9 Kč

oboustranná ......................... 15  Kč

 1. Za pořízení jedné barevné kopie  nebo tisk formátu A3:

jednostranná ........................ 16 Kč

oboustranná ......................… 30 Kč     

 1. naskenování jedné strany černobíle formátu A4 ……………..  2 Kč

naskenování jedné strany černobíle formátu A3 ……………..  4 Kč         

naskenování jedné strany barevně formátu A4 …………..……. 3 Kč

naskenování jedné strany barevně formátu A3 …………….….  5 Kč        

 1. Z poskytnutí kopie v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec za pořízení kopie bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.
 1. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí se výše úhrady stanoví ve výši ceny z příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

 

II. Náklady na opatření datových nosičů

Náklady za opatření datových nosičů budou účtovány podle skutečné pořizovací ceny. Pokud žadatel poskytne vlastní datový nosič, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

 

III. Náklady na odeslání informací žadateli

 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p. Náklady na balné účtovány nebudou.
 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli požadována.

 

IV. Náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací

 1. V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazby úhrady za každou celou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 210 Kč. Bude-li mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací trvat jen část hodiny, bude účtována cena rovnající se poměrné části stanovené sazby za hodinu. V případě mimořádného rozsáhlého vyhledávání informací více pracovníky, bude úhrada činit součtem částek za každého pracovníka.
 2. Vzniknou-li při mimořádném rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

 

V. Ostatní ujednání

 1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Jestliže celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 100 Kč, nebude  úhrada požadována.
 2. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně městského úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet města č. účtu 109782579/0300, variabilní symbol 9172.
 3. Ceny jsou uváděny včetně DPH.
 4. Sazebník byl schválen usnesením rady města č. 283 dne 17.01.2023

 

V Domažlicích dne 20.1.2023

 

                                                           Ing. Radek Wiener, v.r.                                                             

starosta

 

Ing. Pavel Faschingbauer, v.r.

místostarosta

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)