Menu
Město Domažlice
Domažlice

Kdyně

Územní plán Kdyně -  opakované veřejné projednání plánované dne  21.9.2023 je

ZRUŠENO

Důvodem zrušení opakovaného veřejného projednání je rozhodnutí ministra životního prostředí č.j.: MZP/2022/430/1223 ze dne 30.8.2023, kterým potvrdil zrušení chráněného ložiskového území Smržovice (CHLÚ). Projednávaný návrh ÚP Kdyně se opíral o nyní neexistující právní stav v území. Uplatněná stanoviska dotčených orgánů týkající CHLÚ v návrhu ÚP Kdyně, návrhu rozhodnutí o námitkách a vypořádání se s připomínkami, jsou tudíž neplatná. Návrh ÚP Kdyně vč. návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek je nutno přepracovat podle aktuálního stavu a opakovaně projednat.

Textová část

  • Textová část (vč. Odůvodnění)

Grafická část

Výroková část

  • 1 . Výkres základního členění
  • 2. Hlavní výkres
  • 2a. Výkres koncepce uspořádání krajiny
  • 3. Výkres VPS, VPO a asanací

Odůvodnění

  • 4. Výkres širších vztahů
  • 5. Koordinační výkres
  • 6. Výkres předpokládaných záborů ZPF

Schválené zadání územního plánu Kdyně