Menu
Město Domažlice
Domažlice

Domažlice v číslech

Statistické informace (ČSÚ)

Druhy pozemků

Celková výměra pozemků (ha) - 2 461

 • Orná půda (ha) - 1 091
 • Chmelnice (ha) - 0.0000
 • Vinice (ha) - 0.0000
 • Zahrady (ha) - 94.6031
 • Ovocné sady (ha) - 29.9255
 • Trvalé trávní porosty (ha) - 375.9128
 • Zemědělská půda (ha) - 1598.9388
 • Lesní půda (ha) - 294.0226
 • Vodní plochy (ha) - 30.7528
 • Zastavěné plochy (ha) - 124.1135
 • Ostatní plochy (ha) - 413.8210

Hospodářská činnost (údaje roku 2004)

Počet podnikatelských subjektů celkem - 2520

 • Zemědělství, lesnictví, rybolov - 37
 • Průmysl - 313
 • Stavebnictví - 190
 • Doprava a spoje - 85
 • Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství - 975
 • Ostatní obchodní služby - 497
 • Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - 4
 • Školství a zdravotnictví - 99
 • Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - 320
 • Státní organizace - 22
 • Akciové společnosti - 7
 • Obchodní společnosti - 249
 • Družstevní organizace - 10
 • Peněžní organizace - 0
 • Podnikatelé - fyzické osoby - 1694
 • Samostatně hospodařící rolníci - 25
 • Svobodná povolání - 205
 • Ostatní právní formy - 307

Kultura (údaje roku 2004)

 • Veřejná knihovna vč. poboček - 1
 • Stálá kina - 1
 • Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) - 1
 • Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) - 2
 • Galerie (vč. poboček a výstavních síní) - 1
 • Kulturní zařízení ostatní - 1
 • Středisko pro volný čas dětí a mládeže - 1
 • Sakrální stavba - 3
 • Hřbitov - 3
 • Smuteční síň - 1

Obecná charakteristika (údaje roku 2004)

 • První písemná zpráva (rok) - 971
 • Nadmořská výška (m n.m.) - 428
 • Katastrální plocha (ha) - 2462
 • Počet katastrů - 2
 • Počet územně technických jednotek - 2
 • Počet částí obce - 6

Obyvatelstvo (údaje roku 2004)

 • Živě narození celkem - 91
 • Muži (z narození celkem) - 48
 • Ženy (z narození celkem) - 43
 • Zemřelí celkem - 110
 • Muži (ze zemřelí celkem) - 61
 • Ženy (ze zemřelí celkem) - 49
 • Přirozený přírůstek celkem -19
 • Muži (z přirozeného přírůstku celkem) - 13
 • Ženy (z přirozeného přírůstku celkem) - 6
 • Přistěhovalí celkem - 184
 • Muži (z přistěhovalí celkem) - 85
 • Ženy (z přistěhovalí celkem) - 99
 • Vystěhovalí celkem - 297
 • Muži (z vystěhovalí celkem) - 158
 • Ženy (z vystěhovalí celkem) - 139
 • Saldo migrace celkem - 113
 • Muži (ze salda migrace celkem) - 73
 • Ženy (ze salda migrace celkem) - 40
 • Přírůstek/úbytek celkem - 132
 • Muži (z přírůstek/úbytek celkem) - 86
 • Ženy (z přírůstek/úbytek celkem) - 46
 • Počet bydlících obyvatel k 31.12.2004 - 10812
 • Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12.) - 5180
 • Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12.) - 5632
 • Počet obyvatel ve věku 0-14 let - 1453
 • Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy - 3616
 • Počet obyvatel ve věku 15-59 muži - 3532
 • Střední stav obyvatel (k 1.7.) - 10874
 • Muži (ze středního stavu obyv. k 1.7.) - 5219
 • Ženy (ze středního stavu obyv. k 1.7.) - 5655

Peněžnictví (údaje roku 2004)

 • Peněžní ústavy a jejich úřadovny - 9
 • Pojišťovny a jejich úřadovny - 5
 • Finanční úřady - 1

Školství (údaje roku 2004)

 • Mateřská škola - 5
 • Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) - 2
 • Střední odborné učiliště - 2
 • Gymnázium - 1
 • Střední odborná škola (vč.zdravotnické) - 1
 • Škola speciální - 1
 • Základní umělecká škola - 1
 • Vyšší odborná škola - 1

Sociální oblast (údaje roku 2004)

 • Domy s pečovatelskou službou - 1
 • Domovy důchodců - 1
 • Domov-penzion pro důchodce - 2
 • Úřad práce - počet úřadoven - 1
 • Ostatní zařízení sociální péče - 

Sport (údaje roku 2004)

 • Koupaliště a bazény - 4 
  • z toho kryté bazény - 2
 • Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) - 5
 • Tělocvičny (vč. školních) - 5
 • Stadiony otevřené - 1
 • Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) - 2

Technická vybavenost (údaje roku 2004)

 • Pošta - 3
 • Poštovní směrovací číslo - 34401
 • Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) - 1
 • Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) - 1
 • Hasičský záchranný sbor (1=ano, 0=ne) - 1
 • Sbor dobrovolných hasičů obce (1=ano, 0=ne) - 1
 • Požární nádrž (1=ano, 0=ne) - 1
 • Požární hydrant (1=ano, 0=ne) - 0
 • Obvodní oddělení policie ČR (1=ano, 0=ne) - 1
 • Městská, obecní policie (1=ano, 0=ne) - 1
 • Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) - 1
 • Skládka tuhých dom.odpadů (1=ano, 0=ne) - 1

Zdravotnictví (údaje roku 2004)

 • Ambulantní zařízení - 1
 • Nemocnice - 1
 • Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - 8
 • Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - 4
 • Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - 11
 • Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - 1
 • Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - 2
 • Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - 1
 • Samostatná ordinace lékaře specialisty - 19
 • Ostatní samostatná zařízení - 9
 • Zařízení lékárenské péče - 4
 • Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - 1
 • Jesle - 1
 • Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - 1

Údaje ze sčítaní lidu, domů a bytů 2001 na webu Českého statistického úřadu

O Domažlicích

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)