Menu
Město Domažlice
Domažlice

Dotazy občanů

Kde získat informace

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených
záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě
vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě, HZS PK ÚO Domažlice.

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení,
o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva
v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace
o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a
způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

Nabídky firem zabývajících se prostředky ochrany a životního prostředí Je možno získat na MěÚ - kancelář starosty nebo na ÚO Domažlice HZS PK - odd.ochrany.

Jak zjistíme, že došlo k závažné mimořádné události?

O vzniku mimořádné události která ohrožuje životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí, je obyvatelstvo varováno prostřednictvím sirén a následně vyrozuměno verbálními informacemi pomocí elektronických sirén, z rozhlasu, televize, z hlášení místního rozhlasu, pomocí mobilních prostředků ( např. radiovozy).

Kolik máme varovných signálů v České republice?

V České republice je zaveden jeden varovný signál s názvem „Všeobecná výstraha“ (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin; signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech). Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.

Co musíme udělat, když uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstraha“?

Pokud uslyšíme varovný signál „Všeobecná výstraha“ a zjevně se nejedná o povodeň, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližším objektu. Tímto objektem může být např. obchod, veřejná budova, soukromý byt, výrobní závod, úřad atd. V objektu, kde se ukryjeme, zavřeme a utěsníme dveře a okna, vypneme ventilaci. Uzavřením a utěsněním prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního zamoření. Informace o tom, co se stalo a co máme v dalším období dělat, uslyšíme v mimořádných zpravodajstvích z hromadných informačních prostředků (rozhlas, televize). Dále mohou být tyto informace sdělovány i obecním rozhlasem popřípadě elektronickými sirénami.

Děti by neměly opouštět školu, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. Siréna totiž může s velkou pravděpodobností signalizovat i únik nebezpečných látek.

Máme i jiné signály, které jsou vysílány sirénami?

Sirénami je vyhlašován ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. U elektronických sirén vysílaný signál napodobuje zvuk trubky „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Signál slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál není varovným signálem.

K ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění /zkouška sirén) je dále vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. U elektronických sirén je tento tón doplněn verbální informací č.1         Zkouška sirén…
Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin.

Kde získat informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události?

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Jaký je rozdíl mezi prostředky individuální a improvizované ochrany?

Prostředky individuální ochrany jsou například ochranné masky - CM 3, 4, 5 a 6 s filtry, protichemické oděvy a soupravy. A prostředky improvizované ochrany jsou veškeré, které máme doma k dispozici - viz. „Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla“.

Pro koho jsou zabezpečeny prostředky individuální ochrany?

Stejně jako v naprosté většině zemí EU a vyspělých státech světa se v období míru s použitím prostředků individuální ochrany nepočítá. Při stavu ohrožení státu a válečného stavu se provádí výdej těchto prostředků pro děti od narození do 18 let a osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod. Ostatní fyzické a právnické osoby mohou ochranné prostředky do osobního vlastnictví získat za úhradu ve specializovaných prodejnách – viz. „Seznam prodejen ochranných prostředků“.

Nákup drahých masek si nemůžeme dovolit. Co nám poradíte?

V prodejní síti jsou nabízeny prostředky individuální ochrany v různém cenovém rozpětí. Cenově dostupnější masky lze zakoupit i na dobírku u českých výrobců.

Dále je možnost použít improvizované prostředky ochrany. Způsob je uveden na této internetové stránce MV a v příručce pro obyvatelstvo „Pro případ ohrožení“„Sebeochrana ukrytím“.

Jsem na mateřské dovolené. Kdo mi poskytne informace o výdeji ochranného prostředku pro dítě, pokud to bude vyžadovat situace?

Informace Vám mohou podat na příslušném obecním úřadě v místě trvalého bydliště, nebo na nejbližším územním odboru HZS ČR. V hlavním městě na Magistrátu hl. města Prahy.

Masky typu CM 3 a CM 4 s filtrem MOF mohou údajně poskytnout ochranu proti zbraním hromadného ničení. Co bychom přesto měli vědět?

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že se v současné době s masovým použitím zbraní hromadného ničení nepočítá, ale můžeme předpokládat jejich použití při teroristickém útoku. Vzhledem k nepředvídatelnosti tohoto útoku je nutná improvizovaná ochrana a nutnost rychle chránit především dýchací cesty a oči kapesníkem a pokrývkou hlavy. Ne každý občan bude nosit neustále sebou masku.

Ochranný prostředek slouží k překonání zamořeného prostoru do místa, kde nebezpečí nehrozí (např. evakuací obyvatelstva nebo jeho ukrytím).

Jsou-li zmíněné prostředky individuální ochrany použity správně, zabezpečují ochranu proti aerosolu, biologickým zbraním, včetně toxinů jako je např. ricin a radioaktivním látkám. Dále zajišťují ochranu proti parám a plynným otravným látkám. Potvrdily to i zkoušky provedené akreditovanou státní zkušebnou.

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)