Menu
Město Domažlice
Domažlice

Jednací řád

Jednací řád rady města v Domažlicích
Čl. I
Příprava jednání
1) Zasedání rady města svolává starosta města podle plánu zasedání rady města, zpravidla 1x za dva týdny.
Požádají-li o svolání mimořádného zasedání rady města alespoň dva členové rady města nebo vyžadují-li to naléhavé okolnosti, svolá starosta města zasedání na nejbližší vhodný termín. Mimořádné zasedání rady města se koná také v případě, že na řádném jednání dle plánu zasedání není přítomna nadpoloviční většina všech členů rady.
2) Podklady k jednání rady města předkládá tajemník. Za přípravu vlastních podkladových materiálů odpovídají vedoucí odborů, organizačních složek města, ředitelé příspěvkových organizací a jednatelé společností s r.o.
3) Podkladové materiály jsou rozesílány spolu s pozvánkou tak, aby je členové rady města obdrželi nejpozději 4 dny před zasedáním.
Zajišťuje tajemník městského úřadu.
Čl. II
Program jednání
4) Program jednání sestavuje tajemník ve spolupráci s vedoucími odborů MěÚ. Právo předkládat další návrhy k projednávání mají všichni členové rady města.
Čl. III
Průběh jednání
5) Jednání řídí starosta, příp. místostarosta nebo pověřený člen rady města.
6) Ke každému projednávanému bodu musí být otevřena rozprava.
7) Po ukončení rozpravy je možné vznášet protinávrhy.
Čl. IV
Usnesení
8) Návrh usnesení je součástí podkladů a předkládá ho zpracovatel po konzultaci s vedoucím odboru MěÚ. Dále je oprávněn předložit návrh usnesení člen rady a tajemník.
9) K návrhu usnesení je možné předkládat pozměňující či doplňující návrhy a to předkladatelem, členem rady a tajemníkem.
10) Navržená konečná verze usnesení musí být znovu přečtena před hlasováním.
Čl. V
Hlasování
11) K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady města.
12) V případě, že nebude návrh, ani žádný z protinávrhů přijat, přesouvá se příslušný bod jednání na další zasedání.
13) O protinávrzích je hlasováno v opačném pořadí, než jak byly podávány. V případě přijetí některého z protinávrhů, se o dalších návrzích již nehlasuje.
Čl. VI
Tento jednací řád byl vydán na základě § 101 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb. o obcích a jeho ustanovení jsou v souladu se všemi souvisejícími paragrafy výše zmíněného zákona. Jednací řád byl schválen usnesením rady města č. 1884/2004
Tento jednací řád ruší jednací řád schválený usnesením rady města č.2306/2001 ze dne 6.2.2001.


V Domažlicích dne 2. 3. 2004.

Jan L á t k a
starosta města
v.r.

Jaroslav B a u e r
místostarosta města
v.r.

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)