Menu
Město Domažlice
Domažlice

Jednací řád

J E D N A C Í   Ř Á D   Z A S T U P I T E L S T V A 

 

M Ě S T A   D O M A Ž L I C E

 

I.

Základní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva města je doplňující a navazující normou k § 96 zákona č.128/ 2000 Sb. obcích (o obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

II.

Příprava jednání zastupitelstva

 1. Zasedání zastupitelstva města svolává starosta města v souladu v souladu s ustanoveními § 92 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 2. Program jednání zastupitelstva města připravuje rada města.

 3. K bodům jednání, vyžadujícím rozhodnutí zastupitelstva je nutno zaslat podkladové materiály společně s pozvánkou tak, aby je členové zastupitelstva obdrželi nejpozději 5 dnů před dnem konání zasedání. Součástí podkladových materiálů musí být i všechna usnesení rady města za období od posledního zasedání zastupitelstva města. Na žádost zastupitele lze pozvánku a podkladové materiály zasílat pouze v elektronické podobě nebo si je může zastupitel vyzvednout v elektronické podobě.

 4. Za věcnou správnost a úplnost podkladových materiálů zodpovídá tajemník MěÚ.

 

III.

Pracovní orgány

 1. Pracovními orgány zastupitelstva jsou:

 2. 3 členná mandátová komise (volí se jen v případě nefunkčního elektronického hlasovacího zařízení. V takovém případě všechna dále uvedená hlasování provádějí zastupitelé zdvižením ruky),

         - podává zprávu o usnášeníschopnosti před prvním hlasováním,

- v průběhu jednání ověřuje usnášeníschopnost zastupitelstva,

- řídí průběh veřejného hlasování a vyhlašuje výsledky hlasování,

 1. zvolená 3 členná návrhová komise - připravuje znění usnesení dle průběhu jednání. Návrhy usnesení předložené v podkladových materiálech pro jednání zastupitelstva komise nečte. Ostatní (např. návrhy usnesení na obsazení pracovních orgánů nebo pozměňovací návrhy) čteny budou,

 2. zvolená 3 členná volební komise (v případě potřeby) - shromažďuje personální návrhy na volby, řídí průběh tajné volby dle kapitoly VII. Jednacího řádu,

 3. zvolení 2 ověřovatelé pro ověření zápisu (V případě, že zvolený ověřovatel nemůže ze závažných důvodů ve lhůtě stanovené zákonem podepsat zápis, podepíše jej s druhým zvoleným ověřovatelem zápisu místostarosta města přítomný na jednání daného zastupitelstva).

 4. Pracovní orgány zastupitelstva jsou voleny veřejným hlasováním na základě návrhů členů zastupitelstva.

 5. Členové komise si volí předsedu, který řídí její činnost a vystupuje jejím jménem.

 

IV.

Program jednání

 1. Právo předkládat návrhy k projednávání mají všichni členové zastupitelstva města, rada města a výbory prostřednictvím předsedů, popřípadě určeným členem výboru.

 2. O případném zařazení nového bodu do jednání nad rámec zveřejněného programu nebo o vyřazení bodu z programu jednání se hlasuje jednotlivě.

 3. Součástí programu jednání zastupitelstva je vždy zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva a rady města za období od posledního zasedání zastupitelstva města a zpráva rady města o zasedáních rady města uvedených v podkladových materiálech.

V.

Průběh jednání

 1. Z průběhu zasedání je pořizován audiovizuální záznam pro účel informování veřejnosti o činnosti města a zastupitelstva, který je přenášen v živém přenosu (on-line) a následně se zveřejňuje prostřednictvím serveru YouTube s odkazem na internetových stránkách města.

 2. Na existenci pořizování audiovizuálního záznamu ze zasedání je povinen předsedající před zahájením zasedání zastupitelstva výslovně upozornit členy zastupitelstva i přítomnou veřejnost.

 3. Zasedání řídí starosta města, v jeho nepřítomnosti místostarosta, popřípadě určený člen rady města podle schváleného programu. Předsedající uděluje slovo, připouští věcné či technické poznámky či návrhy.

 4. Ke každému projednávanému bodu programu musí předsedající otevřít rozpravu.

 5. Do rozpravy se zastupitelé hlásí za pomoci hlasovacího zařízení.

 6. V rozpravě mají občané a osoby právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem po udělení slova předsedajícím. Občané a osoby splňující podmínku § 16 a 17 zákona o obcích vyplní přihlášku do diskuze u zapisovatelky, která přihlášky předá předsedajícímu. Osoby s oprávněním vystoupit, které mají trvalé bydliště v Domažlicích a Havlovicích, se prokáží předložením průkazu totožnosti, osoby vlastnící nemovitost občanským průkazem a výpisem z katastru nemovitosti.

 7. Všichni vedoucí odborů MěÚ, vedoucí zařízení města, vedoucí příspěvkových organizací města a ředitelé společností s r.o., popřípadě jimi určení zástupci, musí být přítomni na zasedání zastupitelstva města.

 

VI.

Hlasování

 1. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

 2. V případě, že nebude žádný návrh přijat, přesouvá se příslušný bod jednání na další zasedání zastupitelstva města.

 3. Hlasování probíhá za využití elektronického hlasovacího zařízení. Hlasování včetně záznamu, jak který zastupitel hlasoval, je zveřejněn na webových stránkách města Domažlice (domazlice.eu) jako příloha přijatého usnesení.

 4. O návrzích je hlasováno v opačném pořadí, než jak byly předkládány. V případě přijetí některého z návrhů se o dalších návrzích již nehlasuje.

 

VII.

Volby

 1. Před zahájením volby je třeba rozhodnout, zda bude volba probíhat veřejným či tajným hlasováním.

 2. Veřejné volby:

Hlasuje se prostřednictvím elektronického hlasovacího systému se záznamem o hlasování jednotlivých zastupitelů.

 1. Tajné volby:

 2. Hlasuje se tak, že zastupitel dává svůj hlas tomu kandidátovi, před jehož jménem ve volebním lístku zapíše křížek.

 3. Označit může pouze tolik kandidátů, jejichž počet je do voleného orgánu předem stanoven.

 4. Volba probíhá vícekolovým způsobem.

 5. V každém kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů, nejméně však nadpoloviční většinu hlasů všech zastupitelů.

 6. Do dalšího kola nepostupuje ten z kandidátů, který získal nejnižší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů u dvou či více kandidátů se vkládá mezikolo, kde se hlasováním rozhodne, který z kandidátů postoupí.

 7. Hlasování probíhá tak dlouho (v tolika kolech), dokud není zvolen předem stanovený počet osob.

 8. Musí být připraven vhodný prostor pro úpravu hlasovacích lístků.

 

VIII.

Usnesení

1. Součástí usnesení musí být i termín jeho splnění a zodpovědná osoba.

 

IX.

Zápis

 1. Zápis a datový nosič se záznamem z jednání zastupitelstva je k dispozici v sekretariátu starosty.

 2. Návrh zápisu pro ověřovatele musí být vypracován do 6 dnů od konání zasedání zastupitelstva města.

 

X.

Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád ruší jednací řád schválený zastupitelstvem města dne 22.02.2017 usnesením č. 1296, aktualizovaný usnesením č. 1730 ze dne 31.01.2018.

Tento jednací řád byl schválen zastupitelstvem města dne 20.04.2022 usnesením č. 1188.

 

V Domažlicích dne 21.04.2022

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.

místostarosta města

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)