Menu
Město Domažlice
Domažlice

Památková péče

Městský úřad Domažlice - úřad obce s rozšířenou působností (ORP) vykonává a organizuje dle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění posledních úprav státní památkovou péči v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice ve stanoveném správním obvodu.

Ve správním obvodu ORP Domažlice vykonává památkovou péči v přenesené působnosti MěÚ Domažlice – odbor kancelář starosty – úsek památkové péče (MěÚ Domažlice-OKS-ÚPP). MěÚ Domažlice – ÚPP vykonává plošnou památkovou péči v Městské památkové rezervaci Domažlice (MPR Domažlice), Ochranném pásmu Městské památkové rezervace Domažlice (OP – MPR Domažlice), Městské památkové zóně Poběžovice (MPZ Poběžovice) a ve Vesnických památkových zónách (VPZ) Kanice, Pocinovice, Stráž, Trhanov a Klenčí pod Čerchovem. Do působnosti ORP Domažlice dále spadá část Krajinné památkové zóny Chudenicko (KPZ Chudenicko). Ve správním obvodu ORP Domažlice se nachází celkem 302 nemovitých kulturních památek (nKP) (stav k 1.10.2012) a 323 movitých kulturních památek (mKP) (stav k 1.3.2010 - počet se může v průběhu roku měnit díky přidělováním nových rejstříkových čísel a rozepisování stávajících prohlášených souborů na jednotlivé položky). Odbornou spolupráci na úseku památkové péče pro ORP Domažlice vykonává Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Plzni (NPÚ – ÚOP v Plzni). Rada obce s rozšířenou působností Domažlice zřídila jako svojí pracovní komisi pro všestranné posuzování a koordinaci úkolů státní památkové péče - Komisi pro regeneraci MPR a státní památkové péče. Městským úřadem obce s rozšířenou působností Domažlice nebyl jmenován Konzervátor státní památkové péče, i když s ohledem na rozsah památkového fondu a památkově chráněných území by jmenování konzervátora bylo vhodné.

Rekonstrukce domu v Poběžovicích

Úřad

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)