Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 3/2001

Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice

Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice
vydána 21.11.2001
účinnost od 1.1.2002
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou 8/2002 (ze dne 23.10.2002)
4/2003 (ze dne 21.5.2003)
2/2004 (ze dne 25.2.2004)
4/2007 (ze dne 28.2.2007)
1/2008 (ze dne 27.2.2008)
zrušena vyhláškou 3/2015 (ze dne 22.4.2015)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2001

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice
Zastupitelstvo Města Domažlice vydává dne 21. 11. 2001 svým usnesením č. 710 podle ustanovení § 10 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. I
Základní ustanovení

1. Město Domažlice v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytváří "Fond rozvoje bydlení města Domažlice" (dále jen fond), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných objektů (budov, domů, bytů apod.) na území města, v souladu s následujícími podmínkami a pravidly (dále jen půjčka).


2. Fond se vytváří na základě návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a v souladu s podmínkami stanovenými Ministerstvem financí ČR. Právo disponovat těmito prostředky je trvale podmíněno dodržováním podmínek stanovených Ministerstvem financí ČR a ustanoveními této vyhlášky.
ČI. II.
Příjmy fondu

1. Příjmy fondu jsou:

a. dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu
b. prostředky z rozpočtu města Domažlice
c. příjmy ze splátek půjček a úroků
d. dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů
e. dotace a případné výpomoci z rozpočtu jiného územního (regionálního) orgánu
f. jiné příjmy.

2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Domažlice a musí být bezezbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.
 

ČI. III.
Výdaje fondu
1. Výdaje fondu jsou půjčky poskytnuté při nejnižším úroku 4% p. a. a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům podle pravidel dále uvedených.

2. Výdaje fondu jsou též úhrady peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu v souladu s článkem VII. odst. 5 této vyhlášky a náklady výběrového řízení dle čl. V. této vyhlášky.

 

ČI. IV.
Pravidla pro poskytování půjček z fondu
1. Žadatelem o půjčku z fondu (dále jen žadatel) může být pouze jedna fyzická nebo jedna právnická osoba, která vlastní obytný objekt (přičemž nemusí být jediným vlastníkem) na území Města Domažlice a která přijme závazek poskytnutou půjčku použít podle stanovených a ve smlouvě o půjčce uvedených pravidel ve prospěch uvedeného obytného objektu.

2. Žadatelem o půjčku může být pouze osoba s čistým měsíčním příjmem v minimální výši 7.000,- Kč.


3. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Č. půjčky Název/účel Lhůta splatnosti Úrok Horní hranice půjčky

1. Obnova střechy (krytina i konstrukce) do 120 tis. Kč

starší 10 let 5 let 4% p.a. na 1 dům

2. Zřízení plynového nebo elektrického do 40 tis. Kč

topení ve stávajícím obytném objektu 4 roky 4% p.a. na 1 byt

3. Zřízení malé čistírny odpadních vod do 40 tis. Kč

ke stávajícímu obytnému objektu 4 roky 4% p.a. na 1 byt

4. Obnova fasády včetně oplechování do 60 tis. Kč

u obytného objektu staršího 10 let 4 roky 4% p.a. na 1 dům

5. Zateplení obvodového pláště obytného do 50 tis. Kč

objektu staršího 5 let 4 roky 4% p.a. na 1 dům

6. Vybudování WC, koupelny, nebo do 40 tis. Kč

sprchového koutu v obytném objektu 3 roky 4% p.a. na 1 byt

7. Při vestavbě obytného objektu do půdního do 400 tis. Kč

prostoru 8 let 6% p.a. na 1 byt

8. Zřízení malé čistírny odpadních vod do 40 tis. Kč

při nové výstavbě obytného objektu 6 let 6% p.a. na 1 byt

9. Zřízení plynového nebo elektrického do 40 tis. Kč

topení při nové výstavbě obytného objektu 6 let 6% p.a. na 1 byt
 

4. Jednotlivé půjčky lze kumulovat s výhradou kumulace půjček č. 4 – Obnova fasády a půjčky č. 5 - Zateplení obvodového pláště požadovaných ve prospěch téhož objektu.

5. Při kumulaci půjček s rozdílnou lhůtou splatnosti u téhož objektu, se použije při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta dle přání žadatele a jí odpovídající úroková sazba v souladu s odst. 3 tohoto článku.

6. O stejný druh půjčky nelze žádat ve prospěch stejného objektu, na který již byl jednou tento druh půjčky poskytnut.

7. Půjčku lze čerpat do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet dle čI. VII. odst. 5 této vyhlášky.


8. Půjčka se splácí v souladu se smlouvou o půjčce uzavřenou dle čI. VII. této vyhlášky.

9. Při uzavírání smlouvy o půjčce lze dohodnout kratší lhůtu splatnosti.

Čl. V.
Výběrové řízení
1. Žadatel, který splňuje podmínky uvedené v čl. 4, odst. 1 této vyhlášky, může obdržet půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení, které organizuje město Domažlice vždy pro každý kalendářní rok.

2. Výběrové řízení vyhlašuje svým usnesením rada města na základě podkladů zpracovaných odborem místního hospodářství, obchodu, služeb, zemědělství a životního prostředí MěÚ (dále jen odbor MHOS MěÚ) ve spolupráci s finančním odborem MěÚ. Dle požadavku rady města tyto odbory předloží vyhodnocení hospodaření fondu a dosažené věcné efekty za předchozí období.

3. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny na úřední desce MěÚ a zveřejněny vhodným způsobem. Lhůta k podání žádosti o účast ve výběrovém řízení je stanovena při vyhlášení výběrového řízení. Lhůta k podání žádosti počíná běžet dnem vyhlášení výběrového řízení na úřední desce, nesmí být kratší než 30 dní a musí uplynout nejpozději 31. března příslušného roku. Žádosti shromažďuje odbor MHOS MěÚ.

4. Vyvěšení a zveřejnění podmínek výběrového řízení zajišťuje odbor MHOS MěÚ. Po uplynutí lhůty k podání žádostí o účast ve výběrovém řízení předá odbor MHOS přijaté žádosti bez zbytečného odkladu prostřednictvím odboru výstavby MěÚ stavební komisi.

5. Předložené žádosti o půjčky vyhodnocuje stavební komise, která poté navrhne konkrétní závěr výběrového řízení a ten předloží ke schválení zastupitelstvu města v takovém dostatečném termínu, aby zastupitelstvo mohlo rozhodnout nejpozději na svém květnovém zasedání příslušného roku.

6. O konečném výběru rozhoduje svým usnesením zastupitelstvo města. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Proti výsledku výběrového řízení se není možno odvolat.

7. Výsledky výběrového řízení oznamuje všem zúčastněným žadatelům písemně finanční odbor MěÚ ihned poté, kdy je o výsledku vyrozuměn a kdy mu je o tomto předána patřičná dokumentace (tzn. seznam žadatelů, usnesení zastupitelstva města o schválení vybraných žadatelů apod.)

8. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení a v této lhůtě nepředloží dokumenty nezbytné k uzavření smlouvy tak, jak stanovuje tato obecně závazná vyhláška.

9. Výběrové řízení probíhá zásadně jen lx v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou
Čl. VI.
Žádost

1. Žádost má formu předepsaného formuláře se závaznými náležitostmi, který vydává odbor MHOS MěÚ.

2. Žádost musí obsahovat zejména tyto údaje:

a. jméno a příjmení žadatele nebo název žadatele a jméno a příjmení statutárního
zástupce
b. den, měsíc a rok narození nebo IČO žadatele,
c. adresa bydliště nebo adresa sídla žadatele,
d. potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu
e. přesné označení předmětného objektu ( adresa, číslo popisné, je-li už vydáno, číslo
parcely, katastrální území)
f. přesný popis účelu, na který je půjčka požadována
g. předběžný termín dokončení akce
h. předběžná (popř. uzavřená) dohoda s dodavatelem akce: ANO - NE

1. obchodní jméno dodavatele,
2. předběžná cena dodávky,
3. při svépomoci - odhad nákladů

a. požadovaná půjčka (č., druh půjčky, částka - stanovená dle čI. IV. odst. 2 této vyhlášky)
b. stanovení záruky za poskytnutí půjčky
c. podpis žadatele, který tak stvrzuje, že údaje v žádosti vyplnil správně a pravdivě.

3. Žadatel stanoví záruku za poskytnutou půjčku dle její výše, přičemž má tyto možnosti:
 

a. žádá-li o částku do 200 tis. Kč včetně, ručí dvěma ručiteli nebo avalovanou směnkou
nebo zástavním právem k nemovitosti,

b. žádá-li o částku nad 200 do 400 tis. Kč včetně, ručí dvěma ručiteli a avalovanou
směnkou nebo zástavním právem k nemovitosti,

c. žádá-li o částku nad 400 tis. Kč ručí zástavním právem k nemovitosti.

 

4. Ručitelem se rozumí jakákoliv 3. fyzická osoba, která je zletilá a má vlastní čistý měsíční příjem (rozumí se i důchod) vyšší než 7 000,- Kč.

5. Avalovanou směnkou se rozumí blankosměnka vlastní, která je vyplněna v souladu se zákonem č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 191/1950 Sb. směnečným a šekovým a ke které žadatel vyplní a podepíše tzv. směnečné vyplňovací prohlášení a přiloží vyplněné a podepsané prohlášení avalisty. Přičemž avalistou se rozumí jakákoliv 3. fyzická zletilá osoba s vlastním čistým měsíčním příjmem vyšším než 7 000,- Kč.

6. V případě zajištění zástavním právem k nemovitosti musí mít zastavovanou nemovitost žadatel ve vlastnictví a pokud není jediným vlastníkem, musí doložit písemný a úředně ověřený souhlas všech ostatních vlastníků s touto zástavou. Dále musí doložit kopii dokladu prokazující pojištění zastavované nemovitosti.


7. K žádosti je povinen žadatel přiložit:

a. doklad o vlastnictví obytného objektu
b. stavební povolení nebo doklad o přípustnosti akce, ukládá-li tak stavební zákon
c. potvrzení o výši svého příjmu

v případě ručení ručitelem: jméno, příjmení, den, měsíc a rok narození ručitele, číslo OP
ručitele, potvrzení o výši příjmu ručitele

v případě ručení avalovanou směnkou: jméno, příjmení, den, měsíc a rok narození avalisty,
číslo OP avalisty, potvrzení o výši příjmu avalisty

v případě ručení zástavním právem k nemovitosti: znalecký posudek.
 

8. Znalecký posudek musí být notářsky ověřený a musí označovat ocenění nemovitosti, která je ve vlastnictví žadatele. Výše ocenění nemovitosti musí tvořit alespoň 130% poskytované výše půjčky.
 
9. Stavební komise nebo odbor MěÚ může požadovat k žádosti přiložit projektovou dokumentaci předmětného objektu popř. další jiné přílohy.

10. Žadatel je povinen se seznámit s touto vyhláškou města.

11. Žádosti, které jsou nesprávně nebo neúplně vyplněné, se nevrací žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku. Stavební komise rozhodne o vyřazení žádostí, které jsou neúplné nebo nesprávně vyplněné. V odůvodněných případech může komise vyzvat žadatele k doplnění žádosti.
Čl. VII
Smlouva o půjčce
1. S žadateli, kteří jsou radou města schváleni jako vybraní uchazeči o poskytnutí půjčky, uzavírá Město Domažlice smlouvu o půjčce. Vyhotovení a uzavření smlouvy o půjčce zajišťuje finanční odbor MěÚ.

2. Smlouva o půjčce obsahuje:

a. základní identifikační údaje o smluvních stranách (jméno, příjmení, den, měsíc a rok
narození, adresa bydliště, popř. č. OP nebo název, IČO, adresa sídla, popř. příjmení a
jméno osoby oprávněné jednat a uzavírat smlouvy tohoto charakteru)
b. údaje o půjčcce dle čl. IV. odst. 3 této vyhlášky
c. celková částka půjčky, v případě více druhů i rozdělení částky připadající na jednotlivé
druhy půjček
d. běh lhůty splatnosti
e. režim a způsob splácení
f. čerpání půjčky
g. závazek uchazeče o užití půjčky k účelu uvedeném v čl. IV. odst. 3 této vyhlášky
h. forma zajištění půjčky
i. smluvní pokuty pro případ nedodržení smluvních podmínek
j. souhlas uchazeče s kontrolním působením peněžního ústavu, s kterým Město
Domažlice uzavřelo smlouvu o spolupráci při použití prostředků z účtu Fondu rozvoje
bydlení

 

3. Před podpisem smlouvy o půjčce finanční odbor MěÚ zkontroluje údaje uvedené v žádosti a také ve smlouvě s občanským průkazem, který je uchazeč (popř. ručitel - é) při podpisu smlouvy povinen (-ni) předložit.

4. Podepsanou smlouvu o půjčce uchazeč předloží peněžnímu ústavu, s kterým Město Domažlice uzavřelo smlouvu o spolupráci při použití prostředků z účtu Fondu rozvoje bydlení a ten pak s uchazečem uzavře smlouvu o otevření účelového účtu. Číslo tohoto účtu uchazeč oznámí finančnímu odboru MěÚ, který neprodleně zajistí převod prostředků na tento účet.

5. Zřízení zvláštního účtu (tzv. účet Fondu rozvoje bydlení), zřizování účtů pro uživatele půjček, sledování čerpání těchto půjček, splácení těchto prostředků upravuje smlouva uzavřená mezi Městem Domažlice a peněžním ústavem.
Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města, peněžního ústavu a Ministerstva financí.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002.

3. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší platnost Vyhlášky č. 1/1995 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice ze dne 31. 1. 1995 ve znění vyhlášky č. 2/1995 ze dne 28.2.1995.

 


 

 

Jan Látka

starosta města

v. r.
Dalibor Kubů

místostarosta města

v. r.
Datum vložení: 31. 12. 2001 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:47

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)