Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/2004

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice

Změna Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice
vydána 25.2.2004
účinnost od 15.3.2004
novelizuje vyhlášku 3/2001 (ze dne 21.11.2001)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2015 (ze dne 22.4.2015)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  č. 2/2004

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice. ve znění obecně závazných vyhlášek č. 8/2002 a 4/2003

Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 25. 2. 2004 podle ustanovení § 10 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I.
V článku IV. odst. 1. se na konci odstavce doplňuje věta:
 
„Žadatelem o půjčku může být i právnická osoba, která objekt nevlastní, za předpokladu, že se jedná o bytové družstvo nebo společenství vlastníků bytových jednotek a půjčka je použita na obnovu obytného objektu, který spravují.“


Článek IV. odst. 2. zní:

„Žadatelem o půjčku může být pouze fyzická osoba s čistým měsíčním příjmem v minimální výši 7.000,- Kč nebo právnická osoba, která prokáže, že nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení.“


Článek VI. odst. 7. písm. c) zní:

„potvrzení o výši svého příjmu, je-li žadatelem fyzická osoba, resp. výkaz zisku a ztráty a rozvahu za poslední známé období, je-li žadatelem právnická osoba“
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 3. 2004.
Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v.r.
Datum vložení: 25. 3. 2004 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2023 15:11

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)