Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 24/1997

o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice

Vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice
vydána 10.9.1997
účinnost od 26.9.1997
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou

2/2001 (ze dne 24.10.2001)
2/2005 (ze dne 20.04.2005)
opatření 3/2008
opatření 4/2008
3/2009 (ze dne 18.11.2009)

zrušeno 6/2016 (7.11.2016)

VYHLÁŠKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V DOMAŽLICÍCH  24/1997

o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice
     Městská rada v Domažlicích schválila dne 10.9.1997 na základě § 45 písm. 1) zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na základě § 24 téhož zákona, a podle § 29 odst. 2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
Část první
Úvodní ustanovení

 

Článek 1
Účel vyhlášky
     Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru Domažlice, schváleného městským zastupitelstvem v Domažlicích usnesením č. 621 dne 17.10.1994 (dále jen územní plán) .
 
Článek 2
Rozsah platnosti
     Tato vyhláška platí pro část území města Domažlice, která je vymezena ve výkrese č. 1 schváleného územního plánu hranicí řešeného území.
 
Článek 3
Vymezení pojmů

(1) Závazné části řešení územního plánu jsou:

          a) základní zásady uspořádání území

          b) limity využití území, které jsou stanoveny v regulativech funkčního a prostorového uspořádání území.

(2) Urbanizované území tvoří jednotlivé specifické typy území - zóny s určením jejich hlavní funkce a taxativním vymezením přípustných či výjimečně přípustných funkcí:

          a) obytné území

          b) obytné území městského typu

          c) obytné území venkovského typu

          d) smíšené území městské

          e) smíšené území centrální

          f) smíšené území sportu a rekreace

          g) území drobné výroby a služeb - živnostenské území

          h) území průmyslové výroby a technické infrastruktury

          ch) ostatní specifická území

(3) Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavění.
 
Část druhá
Základní zásady uspořádání území
 
Článek 4
     Město Domažlice - části Hořejší předměstí, Týnské předměstí, Dolejší předměstí, Město, Bezděkovské předměstí se rozvíjí jako souvisle urbanizovaný celek ve vzájemně propojených funkčních zónách.
Hlava první: Limity využití území
 
Článek 5
Specifikace druhů zón
(1) OB obytné území

          a) slouží výlučně pro bydlení

          b) přípustné obytné domy charakteru RD s max. počtem 5 bj

          c) výjimečně přípustné
 
 • maloobchod, stravovací zařízení a nerušící provozy služeb, sloužící výhradně pro potřebu tohoto území
 • malá ubytovací zařízení max. do 20 lůžek (penzion)
 • ubytovací zařízení pro staré občany
 • kulturní, zdravotnická a sportovní zařízení sloužící pro potřeby tohoto území
 • předškolní zařízení
 • odstavná stání a garáže pro místní potřebu

(2) OB-M obytné území městského typu

          a) slouží převážně pro bydlení městského charakteru

          b) přípustné
 • obytné domy včetně vícepodlažní zástavby
 • maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy, sloužící pro obsluhu tohoto území
 • malá ubytovací zařízení
 • kulturní, zdravotnická, sociální a sportovní zařízení, sloužící pro potřeby tohoto území
 • předškolní příp. základní školní zařízení
 • odstavná stání a garáže pro místní potřebu

          c) výjimečně přípustné
 • střední ubytovací zařízení max. do 50 lůžek
 • ostatní nerušící provozy služeb a drobné výroby
 • zařízení státní a komunální správy
 • zahradnictví
 •  čerpací stanice pohonných hmot

(3) OB-V obytné území venkovského typu

          a) slouží pro bydlení vesnického charakteru s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodářského zvířectva

          b) přípustné
 
 • rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva
 • maloobchod, stravovací zařízení a nerušící řemeslnické provozy vč. služeb, sloužící pro obsluhu tohoto území
 • zahradnictví

          c) výjimečně přípustné
 • kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení
 • předškolní a základní školní zařízení
 • ubytovací zařízení
 • nerušící zařízení drobné výroby
 • čerpací stanice pohonných hmot

(4) SM-M smíšené území městské

          a) slouží pro bydlení a umístění ostatních zařízení, která podstatně neruší bydlení

          b) přípustné

                    - obytné budovy

                    - maloobchod, veřejné stravování a ubytování

                    - správa a administrativa

                    - kulturní, sociální, zdravotní a sportovní zařízení

                    - zařízení drobné výroby a služeb (živnosti) , ne podstatně rušící bydlení

                    - čerpací stanice pohonných hmot

                    - odstavná a parkovací stání, hromadné garáže

          c) výjimečné přípustné

                    - zahradnictví

                    - zábavní střediska

(5) SM-C smíšené území centrální

          a) slouží převážně pro umístění obchodních, správních, hospodářských a kulturních zařízení místního i nadmístního významu

              b) přípustné

                    - obchodní, administrativní a správní budovy, peněžní ústavy

                    - maloobchod, veřejné ubytování a stravování

                    - kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení

                    - ostatní ne podstatně rušící zařízení drobné výroby a služeb

                    - hromadné parkingy a garáže s motoristickými službami

                    - byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení

                    - zábavní střediska

          c) výjimečně přípustné

                    - ostatní bydlení

                    - čerpací stanice pohonných hmot

(6) SM-SR smíšené území sportu a rekreace

          a) slouží pro rekreaci a lázeňství, bydlení

          b) přípustné
 
 • zařízení individuální i hromadné rekreace, veřejné stravování a ubytování, maloobchod
 • lázeňská zařízení všeho druhu
 • obytné domy
 • kulturní, zdravotnická a sportovní zařízení

          c) výjimečně přípustné

                    - sociální zařízení

                    - nerušící zařízení služeb a drobné výroby, sloužící pro obsluhu tohoto území

(7) VS-Ž území drobné výroby a služeb - živnostenské území

          a) slouží pro umístění obtěžujících zařízení drobné výroby a služeb

          b) přípustné

                    - zařízení drobné výroby a služeb všeho druhu, sklady a veřejné provozy

                    - obchodní, administrativní a správní budovy

                    - sportovní zařízení

                    - motoristické služby vč. čerpacích stanic pohonných hmot

          c) výjimečně přípustné

                    - byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení

                    - kulturní, zdravotnická a sociální zařízení

                    - nákupní centra

(8) VP území průmyslové výroby a technické infrastruktury

          a) slouží pro umístění a rozvoj průmyslové výroby a zařízení technické infrastruktury a to zejména těch, která nemohou být umístěna v jiných územích

          b) přípustné
 • zařízení průmyslu a služeb všeho druhu, veřejné provozy
 • sklady a skládky materiálu
 • zařízení technické infrastruktury
 • motoristické služby všeho druhu včetně čerpacích stanic pohonných hmot, odstavné plochy pro nákladní dopravu
 • nákupní centra

          c) výjimečně přípustné

                    - byty služební a pohotovostní, ubytovny

                    - kulturní, zdravotnická, sociální a sportovní zařízení, sloužící pro obsluhu území

(9) O ostatní specifická území

          a) slouží pro specifické účely, podstatně se lišící od ostatních nebo jako blíže nespecifikované rezervy.
 
Hlava druhá: Regulativy funkčního uspořádání území
 
Článek 6
(1) Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Limity funkčního využití ploch jsou vymezeny na výkrese č. 2 schváleného územního plánu.

(2) Stavby a jiná opatření, které funkčnímu využití území neodpovídají, nesmí být na tomto území umístěny nebo povoleny.
 
Článek 7
Neurbanizované území
(1) V neurbanizovaném území nesmí být umisťovány a povolovány novostavby s výjimkou staveb drah a na dráze, pozemních komunikací a liniových staveb technického vybavení, meliorací zemědělské a lesní půdy a úprav vodních toků.

(2) Toto území se dělí podle funkčních kritérií na zemědělskou půdu, lesní půdu, plochy veřejné zeleně na nelesních pozemcích, vodní plochy a toky a ostatní pozemky mimo zastavěné území sídel. 
 
Hlava třetí: Regulativy prostorového uspořádání území
Článek 8
     Území řešené územním plánem sídelního útvaru Domažlice se člení na jednotlivé části, které jsou graficky znázorněny ve výkresu č. 2 schváleného územního plánu.
 
Článek 9
Městská památková rezervace
(1) Území městské památkové rezervace (dále jen MPR) je vymezené na severu ulicemi Poděbradovou a Komenského, na západě Příhodovými sady a ulicí npor. O. Bartoška, na jihu potokem Zubřinou a na východě ulicemi Břetislavovou a Poděbradovou 1) .
 
(2) Předmětem památkové péče jsou :
 
 1. historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, městské interiéry, vybrané plochy (viz. příloha výnosu) a podzemní prostory na území rezervace
 2. hlavní městské dominanty v dálkových i blízkých pohledech
 3. vybrané nemovité kulturní památky (viz. příloha výnosu)
 4. ostatní nemovité kulturní památky
 5. ostatní objekty dotvářející prostředí historického jádra města Domažlic, s nimiž z hlediska zájmů památkové péče lze v závažných, podstatně měnících úpravách nakládat pouze v dohodě s orgány státní památkové péče
 
(3) Pro regulaci činnosti v předmětném prostoru jsou stanoveny zejména podmínky vymezené výnosem ministerstva kultury ČSR č.j. 17 596/75-VI/1 o prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(4) V rámci zachování obytné funkce ve stávající zástavbě MPR je nutno při rekonstrukcích objektů zachovat obytnou funkci minimálně z 50 % .
 
Článek 10
Ochranná pásma městské památkové rezervace
(1) Vedle území MPR jsou zřízena památkově ochranná pásma (dále jen POP) :

          a) vnitřní ochranné pásmo - diferencovaný režim A, hranice vymezena v příloze č. 3

          b) vnější ochranné pásmo - diferencovaný režim B, hranice vymezena v příloze č. 4
 
(2) Režim POP vytváří podmínky pro přiměřenou regulaci stavební činnosti a dalších zásahů do vnějšího prostředí MPR, které by se mohly podstatně projevit ve vzhledu a charakteru vymezeného území. Ochrana prostředí MPR spočívá zejména v ochraně následujících komponent:

          a) uvnitř diferencovaného režimu A:

                    - urbanistické struktury určené dochovanou půdorysnou a hmotovou skladbou, výškovou konfigurací a měřítkem zástavby

                    - charakterem uličních interiérů

                    - veřejné zeleně a vodotečí

          b) uvnitř diferencovaného režimu B:

                    - významných pohledů na MPR a výhledů z ní

                    - siluety MPR

                    - vazeb MPR s jejím přírodně-krajinným zázemím

                    - veřejné zeleně a přírodních prvků prostředí

                    - uchováním nezastavěných ploch, které se uplatňují při pohledu na MPR , zejména ze severovýchodní části pásma.
 
(3) Pro činnost uvnitř POP jsou pak stanoveny zejména podmínky vymezené v příloze č. 2 této vyhlášky.
 
Článek 11
Uspořádání dopravy
(1) Plochy pro stavby drah a na dráze, včetně vleček jsou neměnné v rozsahu ke dni schválení územního plánu. Na trati č. 180 Plzeň - Domažlice - státní hranice musí být zachována územní rezerva pro narovnání směrového oblouku na východním vjezdu do města.


(2) Ve stávající silniční síti se provedou tyto změny a úpravy:

        a) přeložka silnice I/22 jižně od současné zástavby

        b) křižovatka na vyústění Kozinovy ulice u nástupu do historického jádra (tzv. křižovatka "U golema") - redukce stávajících ploch

        c) křižovatka silnic I/22 a II/193 - mírné odklonění ve směru od školy

        d) napojení ulice Havlíčkovy na dnešní průtah silnice I/22 v prostoru mostku přes Zubřinu - vstřícné napojení Havlíčkovy ulice do křižovatky se silnicí II/183

(3) Místní komunikace a účelové komunikace se umisťují na plochách a v trasách vyznačených ve výkrese č. 3 schváleného územního plánu.

(4) Pro odstavování a garážování motorových vozidel jsou vymezeny plochy vyznačené ve výkrese č. 3 schváleného územního plánu.

(5) Na pozemcích vymezených tras a ploch pro stavby pro dopravu nesmí být umisťovány a povolovány novostavby ani přístavby stávajících staveb s výjimkou podzemních liniových staveb technického vybavení.
 
Článek 12
Ochrana přírody, krajiny a územní systémy ekologické stability
(1) Regionální biokoridor údolí Zubřiny, regionální biokoridor Trhanovského potoka a regionální biocentrum Zelenov jsou spolu s plochami pro místní systémy ekologické stability a plochami chráněných významných krajinných prvků vymezeny ve výkresu č. 5 schváleného územního plánu.

(2) Na pozemcích zahrnutých dle odstavce 1 do zóny přírodní je zakázáno povolovat změny využití území a umisťovat stavby.

(3) Na pozemcích zahrnutých dle odstavce 1 do zóny extenzivního využití je zakázáno do schválení dalšího stupně územně plánovací dokumentace umisťovat a povolovat stavby, výjimečně při respektování požadavků ochrany přírody a krajiny mohou být na dotčených plochách umisťovány a povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení území a meliorační stavby, zemědělské a lesní půdy, dále se připouští opravy a stavební úpravy stávajících objektů, úpravy vodních toků.
 
Článek 13
Ostatní limity využití území a další omezení
Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem:

          a) hygienické ochrany

          b) železničních tratí

          c) silnic

          d) liniových vedení a zařízení inženýrských sítí

          e) MPR 
 
Část třetí
Plochy pro veřejně prospěšné stavby

Článek 14 
(1) Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. 1 schváleného územního plánu.

(2) Seznam veřejně prospěšných staveb je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.
 
Článek 15
     Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.
  
Část čtvrtá
Závěrečná ustanovení
Článek 16
     Zrušuje se platnost územního plánu sídelního útvaru Domažlice zpracovaného KPÚ Stavoprojekt Plzeň z r.1966.
Článek 17
     Dokumentace územního plánu je uložena ve dvou vyhotoveních na Městském úřadě v Domažlicích a v jednom vyhotovení na Okresním úřadě v Domažlicích.
 
Článek 18
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.

 

 

 

Jaroslava Wollerová

starostka města

v. r.

 

Ing. František Budka

zástupce starostky města

v. r. 

 
 
Příloha č. 1 k vyhlášce o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice

Podmínky pro stavební činnost v památkové rezervaci Domažlice stanovené výnosem ministerstva kultury ČSR č.j. 17 596/75-VI/1 o prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci:

a) Veškeré úpravy nemovitých kulturních památek i jejich souborů musí být řešeny a prováděny se zřetelem k trvalému zabezpečení jejich hmotné podstaty, k jejich přiměřenému společenskému využití a dalšímu zhodnocování jejich výtvarných a dokumentárních funkcí.

b) Se stejným zřetelem nutno řešit a provádět veškeré úpravy terénní, sadové i stavby dopravní, vodohospodářské, energetické, podzemní jakož i inženýrské sítě.

c) Při nové výstavbě a při vnějších úpravách nechráněných objektů je třeba dbát architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, navazovat na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a dotvářet jejich celky přiměřenými prostředky současné architektonické tvorby.

d) Všechny úpravy městských interiérů, zejména veřejné osvětlení, reklamní zařízení, úpravy fasád a povrchů komunikací musí být v souladu s historickým prostředím rezervace.

e) Stavební činnost na území rezervace musí směřovat k obnově a funkčnímu zhodnocení hlavních historických prostorů, památkových souborů a objektů zároveň s odstraňováním nevhodné vnitroblokové zástavby. Jedná se zejména o postupnou stavební regeneraci souborů architektury v prostoru Náměstí, Chodského náměstí, ulice B. Němcové, Hradské, Vodní a Branské jako obchodního, správního a kulturně společenského centra.

f) Při rozvržení investic a sestavování plánu údržby a rekonstrukce města je třeba věnovat prvořadou pozornost ochraně památkových objektů v rezervaci a dbát, aby nedocházelo k zvyšování nákladů a kulturním i ekonomickým ztrátám zanedbáváním jejich řádné údržby. Před vytvořením nutných organizačních a ekonomických předpokladů k rozvinutí asanace a regenerace je třeba soustředit pozornost především na zabezpečení technického stavu památkových objektů tak, aby byly uchráněny před dalším chátráním do doby, než bude přikročeno k jejich obnově.

g) Zahájení veškerých výkopových prací na území rezervace je třeba hlásit tři dny předem výkonnému orgánu státní památkové péče

h) Investor je povinen vyžádat si k veškeré činnosti výše uvedené předem vyjádření příslušných orgánů státní památkové péče.

 

Příloha č. 2 k vyhlášce o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice

Podmínky stanovené pro činnost uvnitř památkově ochranných pásem
 
a) V POP není dovoleno provádět takové zásahy, opatření a změny, které by buď přímo nebo ve svých důsledcích narušily hodnoty MPR a s ní souvisejícího prostředí, nebo které by uplatnění těchto hodnot omezovaly nebo znemožňovaly.

b) Při všech přestavbách, nové výstavbě a dalších úpravách a změnách v POP budou respektovány architektonicko urbanistické vztahy tohoto území k MPR. Architektonické řešení novostaveb bude navazovat na charakter dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektonické tvorby.

c) Působení všech případných nově navrhovaných stavebních souborů a výškových objektů, které se pohledově uplatňují ve vztahu k MPR, bude podřízeno požadavku ochrany její siluety (popřípadě dominantní úlohy v obraze města).

d) Speciální podmínka pro diferencovaný režim A:
 
- zachování a případná rehabilitace vnějšího vzhledu objektů do doby, než dojde k realizaci případné plošné přestavby na tomto území a na územích, které jsou v souladu s územním plánem určena k přestavbě

- dodržování základní urbanistické osnovy přiměřenou dostavbou proluk

- zachování uliční fronty v ulici Msgre. B. Staška od budovy pošty až k nemocnici

e) Prostor na východní straně MPR Domažlice, v němž je dnes zahrnut výrobní podnik Desta bude rehabilitován a postupně oproštěn od provozů a staveb poškozujících celkovou estetickou funkci zastavěného zázemí historického jádra města.

f) Okolní prostor kostela Všech svatých na východním předměstí Domažlic zůstane nezastavěn, bude architektonicky upraven a přiměřeně využit v souladu s hodnotou této kulturní památky.

g) Do rehabilitačních záměrů formou vhodných zastavění proluk za podmínek zachovávání základní urbanistické osnovy budou zapojeny prostory vymezené ulicemi Jiráskovou, Vavřineckou a Hruškovou, dále prostor mezi třídou Msgre. B. Staška, ulicí npor. O. Bartoška a J. Procházky a blok objektů mezi sady A. Příhody, nemocničními objekty, třídou Msgre. B. Staška a ulicí U nemocnice.

h) Hodnoty MPR a s ní souvisejícího prostředí je nutno respektovat a zásady pro její ochranu dodržovat zejména při:

-pořizování a schvalování všech kategorií a stupňů ÚPD a při zpracování urbanistických studií

-zpracování a schvalování předprojektové a projektové dokumentace staveb a jejich úprav

-vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a při všech dalších řízeních vyplývajících ze zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a příslušných prováděcích předpisů

i) Všechny zásahy, opatření a změny, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích dotýkají hodnot MPR a s ní souvisejícího prostředí (v rozsahu vymezeném v bodě a) , nebo jejichž provádění je upraveno zásadami obsaženými v bodě b) až g) , je nutno předem projednat s výkonným orgánem SPP, kterým je RK OkÚ Domažlice - lze je provádět pouze s jeho souhlasem a za podmínek jím stanovených.
 
 

Příloha č. 3 k vyhlášce o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice

Hranice vnitřního ochranného pásma MPR Domažlice
 
Výchozí bod vnitřního ochranného pásma MPR Domažlice je na západní straně ul. Jiřího z Poděbrad, v jejímž středu prochází pomyslná hranice MPR Domažlice. Hranice dále jdou po východní straně ul. Prokopa Velikého až do nejsevernějšího bodu dotyku parcel 4814/6 a 4814/2, kde přechází na SZ a později severní stranu Dukelské ul. č.parc. 4814/2 a později se stáčí k JV po SV straně Dukelské ul. Na křižovatce Husovy třídy a Dukelské ul. se hranice stáčí směrem k jihu, přetíná Husovu třídu a jde středem Tovární ulice až na křižovatku Tovární a Srnovy, kde se láme k JV a jde středem Srnovy ul. až na křižovatku s parc. č. 4833, kde se láme směrem k jihu, jde po východní straně této parcely, přechází přes potok Zubřinu a přes Havlíčkovu ul. , kde na křižovatce Havlíčkovy a Klímovy ul. přechází na jižní stranu Žižkovy ul. Po ní pokračuje až na křižovatku Žižkovy, Chodské a Klášterského ul., kde hranice přechází na jižní stranu posledně jmenované ulice, k níž přiléhá parc. č. 793 st. Na SZ okraji této parcely se hranice láme a přechází kolmo na opačnou stranu ulice, pokračuje až na křižovatku Jiráskovy a Klášterského ul. Zde hranice přetíná v severním směru Jiráskovu ul. a pokračuje dále po SZ straně této ulice až na JZ roh křižovatky Jiráskovy a Vavřinecké ul. Zde se hranice láme směrem k severu, aby tímto směrem pokračovala po západní straně Vavřinecké ul. až na křižovatku Hruškovy a Vavřinecké ul. Zde v severním směru přechází Hruškovu ul. a jde po její severní straně směrem k severozápadu, kde navazuje na jižní, JZ stranu parc. č. 1216 st. Kolmo k severu přechází přes potok Zubřinu přiléhající k výše uvedené parcele, jde několik metrů směrem na východ na JZ rohu parc. č. 4800 se láme směrem k severu a jde po západních stranách parc. č. 4800 a 908 st., na jejímž SZ rohu se láme směrem na východ a jde po severních stranách parcel č. 908 st., 907 st., 888 st., 224/2, 5194 st. a 834 st. Na SV rohu této parcely se hranice stáčí SV směrem a jde po SZ stranách parcel č. 4800, 5146 a 4803/4 (ul. Na kopečku) . Na křižovatce ulice Na kopečku a J. Procházky (č. parc. 4803/5) se hranice stáčí směrem k SZ a severu a jde po JZ, později po západní straně parc. č. 4803/5 až na křižovatku s ulicí Msgre. B. Staška až do poloviny severní strany parc. č. 420 st., kde se láme směrem k severu, přetíná ulici Msgre. B. Staška a jde po západních stranách parc. č. 4803/3 a 473/2 st. až na ulici U nemocnice, kde se hranice láme směrem na východ a jde po jižní straně této ulice až na bod dotyku s MPR Domažlice.

Prostor o stejném režimu platící pro vnitřní ochranné pásmo MPR Domažlice je též:
 
1. blok objektů na západ od MPR, vymezený ulicemi Kozinova, křižovatkou Kozinovy ul., třídy Čsl. armády na jihu a na severu křižovatkou ulic U nemocnice a ul. 28. října a směrem na západ vojenskými objekty.

2. prostor okolo kostela Všech svatých:

Hranice na východě navazuje na vnější ochranné pásmo, u mostu přes vodoteč č. parc. 5158 se hranice láme na západ a běží podél severní strany Chrastavické ulice až na křižovatku s Husovou třídou, po jejíž SV straně pokračuje. Na SZ rohu parcely č. 4827/3 se hranice stáčí směrem na SZ a pozvolna přechází na hranice parc. č. 526/3 (hřbitov) opět se láme a jde SZ směrem po západní straně parcely č. 525 a západních stranách parcel č. 630 st. a 629 st. Na SZ rohu posledně jmenované ulice (Husova třída) se hranice láme směrem na SV a jde po severních stranách parcel č. 629 st., 509/1, kde se napojuje na hranici vnějšího ochranného pásma.

 

Příloha č. 4 k vyhlášce o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice

Hranice vnějšího ochranného pásma MPR Domažlice
 
Výchozí bod vnějšího ochranného pásma je SZ Císlerovy ulice. Hranice běží po západní straně této ulice po hranicích parcel č. 401 (východní strana býv. hřbitova sv. Jana) , dále po východní části parc. č. 435. Na ní navazují severní strany parc. č. 436/2, 438/2, 441/2, 444/2, 450/2, 453/2, 455/4, 457, 459, 1345 st., 4814/ 7 st., 463/3, 466/2, 473/2, 474/2, 476/2, 479/2, 482/2, 486/2, 486/1, 490, 492, 493, 493/1-2, 501, 502, 631/2. Hranice dále přechází na východní stranu parc. č. 4830 (ul. J. Roha) a dále ji sleduje v JV směru. Podél ní se dostaneme až na severní okraj parc. č. 644/2, po východní straně této parcely přechází přes potok č. parc. 5158 a po jeho levém břehu (po směru proudu) se dostaneme až na soutok s tokem 5154/2. Po jeho pravém břehu pokračujeme dále proti proudu na SZ až k hranicím parc. č. 133/3 (východní strana) . Zde se hranice láme ve směru JZ, kolmo přechází přes parc. č. 3685/3 a přes 4783/3 (Masarykova ul. ) a po její západní hranici jde směrem SZ až na křižovatku s ulicí Žižkovou č. parc. 4781/3. Po jižní straně Žižkovy ulice se dostaneme na SV roh parc. č. 306 st. Pokračujeme po její východní straně, která sousedí se západní stranou ulice Na Milotově. Na parcelu 306 st. navazuje část východní str. Voborníkovy ul. (parc. č. 5042) a dále parc. č. 3457/3. Zde se hranice láme směrem na západ a běží po jižních stranách parc. č. 3457/1-3, 764 st., 3455/1-3, 1068-9 st., 1070-73 st., 5043/1, 3454/1-2, 1213-14 st., 3453/1, 1067 st., 1043-45 st., 3452/5-9, 1036/1-2 st., 4781/4, 3451/1, 179/2, 3351/1 a 3348/10 (ul. U zastávky) . Zde hranice kolmo přetíná Jiráskovu ul. (č. parc. 3348/8, 4977/1) . Po SZ straně Jiráskovy ul. pokračuje ve směru k SV a dostane se na křižovatku Jiráskovy a Vavřinecké ul. Těsně před hranicemi křižovatky se hranice láme v ostrém úhlu směrem na západ podle jižních stran parcel č. 356 st., 210, 212, 982/2 st., 2660/37, 2660/14, 1278 st., 2660/7 a 1277 st. Na JZ rohu této parcely se hranice v pravém úhlu stáčí k severu a jde podél západních stran parcel č. 1032 st., 1090 st., 1091 st., 1092 st., 2660/26 a 2660/25. Na SZ rohu této parcely se hranice láme směrem k SZ a přechází v tomto směru po západní straně parcel č. 4796 (Hruškova ul.) , poté se mírně stáčí k severu, přetíná potok Zubřinu č. parc. 5154/2, běží několik metrů po západní straně parc. č. 4804/1 (ul. E. Krásnohorské) , kde se opět láme do JZ směru a pozvolna přechází k severu po západních stranách parcel č. 269, 271, 443 st., 281, 447/1, přetíná v severním směru parc. č. 4807 (Kozinova ul.) a jde stále tímto směrem po západních stranách parcel č. 4804/2, 1087 st., 305/1, 302/2 a 457/4 st. Zde se mírně stáčí do SV směru a přetíná v tomto směru parc. č. 2402/1, 4938 (ul. 28. října) a 2398/11. Na styku této parcely a parc.č. 2338/1 (Hanův park) se hranice stáčí směrem k severu a jde po západní straně Hanova parku (č. parc. 2338/1) a přechází pozvolna v severní stranu parc. č. 1355 st. a opět přechází na severní stranu parcely č. 2338/1. Na nejsevernějším bodě dotyku Hanova parku a parc. č. 2349/44 (Tyršova ul.) se hranice v ostrém úhlu láme směrem k jihu a jde po východní a dále po severní straně Hanova parku (2338/1) , pozvolna přechází v severní strany parc. č. 2344/1, 1029 st., 1309/1 st., kde vybíhá ze SV rohu této parcely a přetíná v SV směru parc. č. 2330, 4813/1 (Benešova ul.) a 2322/3, na jejíž východní straně se opět láme směrem k JV a jde tímto směrem až na západní stranu parc. č. 2327/5 (Thomayerova ul.) a na JV rohu křižovatky ulic Thomayerovy a Benešovy se hranice v pravém úhlu láme a jde SV směrem po severních stranách parcel č. 2329/2, 1307/1 st. Na SV okraji této parcely se hranice opět stáčí k severu, jde po západní, severní a východní straně parcel č. .2329/2, 1307/1 st. Na SV okraji této parcely se hranice opět stáčí k severu, jde po západní, severní a východní straně parc. č. 498/1 (pivovar) . Na nejvýchodnějším rohu parcel č. 498/1 st. a 371 se hranice láme do východního směru a jde po severní straně parc. č. 371 a 550 st. Na východní straně této parcely, která přiléhá k Baldovské ulici se hranice láme směrem k JV a jde po východních stranách parcel č. 550 st., 549 st., 547 st., 546 st. a 545 st. Na křižovatce ulic Prokopa Velikého (č. parc. 4818/1) a ul. Baldovské se hranice opět láme k SV a jde několik metrů po západní straně parc. č. 4814/8, kde opět navazuje na severní a severozápadní stranu parc. č. 4814/8 až na úroveň SV rohu býv. hřbitova sv. Jana (č. parc. 401) , kde v JV směru přetíná ulici Prokopa Velikého (č. parc. 4818/1) a parcelu č. 958/2, kde se napojuje na výchozí bod vnějšího ochranného pásma MPR Domažlice.
 

Příloha č. 5 k vyhlášce o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice

Seznam veřejně prospěšných staveb vyhrazených v závazné části územního plánu sídelního útvaru Domažlice
 
Dále uvedené stavby jsou umístěny na plochách vyznačených ve výkrese č. 1 schváleného územního plánu

1) přeložka silnice I/22 v celé své trase včetně doprovodných staveb

2) přestavba křižovatky na vyústění Kozinovy ulice u nástupu do historického jádra (tzv. křižovatka "U golema") - redukce stávajících ploch

3) křižovatka silnic I/22 a II/193 - mírné odklonění ve směru od školy

4) napojení ulice Havlíčkovy na dnešní průtah silnice I/22 v prostoru mostku přes Zubřinu - vstřícné napojení Havlíčkovy ulice do křižovatky se silnicí II/183

5) narovnání směrového oblouku železniční trati č.180 na východním vjezdu do města

6) vymístění areálu DESTA s následným využitím pro objekt parkování a služeb

7) dostavba areálu sociálních služeb v Baldovské ulici (domov důchodců, dům s pečovatelskou službou)

8) rozšíření areálu základní školy Komenského 17 o pozemky uvnitř vnitrobloku

9) dostavba obytné zóny Kozinovo pole v rozsahu lokality 5 a 6 dle výkresu č. 4 schváleného územního plánu.
Datum vložení: 30. 9. 1997 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 8:44

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)