Menu
Město Domažlice
Domažlice

Opatření 3/2008

opatření 3/2008

Opatření obecné povahy 3/2008
vydáno 28.5.2008
účinnost od 7.7.2008
novelizuje vyhlášku vyhláška 24/1997
vyhláška 2/2001
vyhláška 2/2005
je novelizována vyhláškou  
zrušeno 6/2016 (7.11.2016)

Opatření obecné povahy č. 3/2008

Změna č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice
Zastupitelstvo obce Domažlice příslušné podle § 6 odst. 5 písm c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2 stavebního zákona, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst.4 stavebního zákona:
V y d á v á

tuto Změnu č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice, schváleného usnesením Zastupitelstva města Domažlice dne 17.10.1994, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 11/1994 a změněnou změnou č.1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva města ze dne 10.5.2001, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2001 a změněnou změnou č. 3 tohoto územního plánu,, schválenou usnesením Zastupitelstva města ze dne 15.12.2004, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2005.

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

Závazné podmínky pro nově vymezené funkční plochy jsou definovány městskou vyhláškou č.24/1997 o závazných částech ÚPN-SÚ Domažlice v platném znění Vyhlášky č.2/2001, resp. 2/2005 a Změnou č.4 se podle potřeby pouze individuálně doplňují.

Ve výkrese č.1 jsou vymezeny jednotlivé lokality změny s určením jejich hlavní funkce - převažujícím účelem využití (dle legendy), pro umístění každé stavby či jiné aktivity do dané plochy je pak rozhodující přípustnost, nepřípustnost a případně podmíněná přípustnost dané funkce dle výše uvedené vyhlášky (index) a z ní vyplývající nároky na území.

1. Nově se vymezují tyto funkční plochy:

Lokalita 4/2

- převedení p.p.č. 2760/9 v kultuře trvalý travní porost do ploch určených pro výstavbu RD (OB)

- podmínkou pro využití pozemku pro výstavbu RD je zachování trasy obslužné komunikace dle platného ÚPN-SÚ Domažlice, respektování ochranného pásma dráhy (optimalizací trati dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 120 km/hod. a výstavbě druhé traťové koleje při modernizaci tratě - viz stanovisko SŽDC Plzeň z 30.1.2006), respektování ochranného a bezpečnostního pásma VTL plynovodu a vyčlenění náhradního pozemku pro veřejnou zeleň mezi žel. tratí a navrhovanou místní komunikací na pozemcích p.č. 2700/1, 2688 a 2765 k.ú. Domažlice

Lokalita 4/13

- převedení p.p.č. (PK) 2840/19 v k.ú. Havlovice v kultuře zahrada resp. orná do ploch určených pro výstavbu RD (OB-V)

- podmínkou pro využití pozemku pro výstavbu RD je respektování ochranného pásma dráhy (optimalizací trati dojde ke zvýšení traťové rychlosti na 120 km/hod. a výstavbě druhé traťové koleje při modernizaci tratě - viz stanovisko SŽDC Plzeň z 30.1.2006), záplavového území Zubřiny, lokálního koridoru údolní nivy a dříve navržených tras vodovodu a kanalizace (viz výkres technické infrastruktury v Odůvodnění změny ÚP)

Lokalita 4/14

- převedení p.p.č. 2288 v kultuře orná do ploch určených pro výstavbu RD (OB), kdy pozemek je částečně již ve stávajícím ÚPN-SÚ zařazen v plochách zastavitelných

- podmínkou pro využití plochy směrem severním je respektování ochranného, resp. bezpečnostního pásma VTL plynovodu, z hlediska ochrany krajinného rázu je pak stanovena max. výška zástavby na 1,5 NP.

Lokalita 4/16

- převedení parcel č. 2238/4 a 2019/4 v k.ú. Domažlice v kultuře louka, pastvina do ploch určených pro zahrádky

- podmínkou je využití celé vymezené plochy pouze na jednu zahradu s možností výstavby 1 rekreačního objektu na části pozemku přilehajícího k účelové komunikaci, ze které bude zahrada připojena a sousedním zahradám, ostatní část pozemků bude využita jako extenzivní sad.

Lokalita 4/18

- rozšíření průmyslové zóny Za kasárny o pozemky po jižní straně hlavní páteřní komunikace se zařazením jako plochy výrobních, nevýrobních a motoristických služeb s připuštěním zařízení nezbytné technické vybavenosti (VS-Ž). Pozemky navazují na budovanou průmyslovou zónu a tak jejich zástavbou dojde k efektivnímu využití již realizované obslužné komunikace. Limitou využití území jsou stávající ochranná pásma VN a ztížené základové poměry a ochrana krajiny

- podmínkou využití ploch je připojení na veřejný vodovod a kanalizaci, protože zastavěním území dojde ke snížení retence území a zvýšení odtoku dešťových srážek je nutno posoudit zástavbu lokality z hlediska ovlivnění vodního režimu stávající vodní nádrže „ Jezero“ a realizovat protipovodňová opatření na vodním toku (levostranný bezejmenný přítok Zubřiny) z důvodu omezené průtočné kapacity. Při návrhu zásobení vodou a odkanalizování je nutno vycházet z vypracovaného generelu kanalizace Města Domažlice (popř. připravovaného generelu vodovodu). Z průmyslových ploch je nutno vyčlenit lokální biokoridor a zachovat část údolní nivy (min. 20 metrů od hrany vodního toku), při jižní a západní části bude vyčleněna plocha neoplocené veřejné zeleně o šíři 5-10 metrů, která sníží negativní ovlivnění krajinného rázu a vhodně oddělí urbanizovanou plochu od volné krajiny

Lokalita 4/20

- doplnění pozemků mezi navrženou obytnou plochou (postupně budovaná bytová zástavba nad 2NP na Kozinově poli) a místní komunikací (u RD a garáží) do ploch určených pro nízkopodlažní zástavbu RD (OB) s nezbytnou dopravní a technickou vybaveností

- podmínkou využití plochy je respektování trasy a ochranného i bezpečnostního pásma VTL plynovodu, trasy a ochranného pásma vodovodního přivaděče a venkovního vedení VN, resp. ve Změně č.3 navrženého páteřního kanalizačního sběrače.

Lokalita 4/21

- převedení lokality „Za Kavkazem“ (bývalá Židovská louka) z ploch veřejné zeleně na plochy určené k zástavbě nízkopodlažními RD (OB)

- podmínkou je vymezení náhradního pozemku pro veřejnou zeleň (náhrada) mezi žel. tratí a navrhovanou místní komunikací na pozemcích p.č. 2700/1,2688 a 2765 k.ú. Domažlice

Lokalita 4/22

- zahrnutí rozhodnutí o vyhlášení památných stromů „Vavřinecké lípy“ - 3ks lip velkolistých na parcele číslo 3068/1 a 1ks velkolisté lípy na části pozemku KN 3072 (dle PK p.č. 3070), ochranné pásmo je tvořeno kruhem o poloměru 5m od kmene.

Lokalita 4/23

- propojení města Domažlice s obcí Chrastavice cyklostezkou (usnesení RM položka 4258 a žádost obce Chrastavice ze dne 9.8. 2005) vedenou po severní straně silnice II/183 z Chrastavic, s ohledem na bezpečnost pěších a cyklistů je navržena od státní silnice prostorově oddělená část stezky pro cyklisty a pěší kolem parku Na Škarmaně, s napojením na regionální cyklostezku u Zubřiny „V potocích“.

Lokalita 4/24
- úsek nadregionální cyklostezky Praha – Plzeň - Regensburg na základě změny č.1 ÚP-VÚC okresu Domažlice, procházející po západním okraji Domažlic od severu z k.ú. Luženičky kolem starých kasáren k Zubřině a podél toku přes k.ú. Havlovice směrem na Babylon.

Lokalita 4/25

- změna funkčního využití pozemků p.č.2311/8, 386/2, 388, 392, 565/1,2 1178, 1179 z ploch veřejné a izolační zeleně na plochy pro zařízení zdravotnictví a sociální péče (SM-M) pro přístavbu Domu penzionu seniorů s celodenní péčí záměr navazuje na stávající areál Penzionu pro seniory MěÚ Domažlice a zároveň Penzionu pro seniory Plzeňského kraje, cílem je efektivní využití již realizovaných investičních celků (jídelna, kuchyně a další spec. vybavenost)

- podmínkou pro navržené využití území je vyhrazení alespoň 25% ploch pro veřejnou zeleň
 

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit


Ve Změně č.4 ÚPN-SÚ Domažlice jsou podle pokynu pořizovatele v souladu s požadavky Stavebního zákona vymezeny veřejně prospěšné stavby ve výkrese č.2 (Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav) takto :

D1 – nadregionální cyklostezka Praha – Plzeň - Regensburg (lokalita 4/24)

D2 – cyklo a pěší stezka Domažlice – Chrastavice (lokalita 4/23)

E1 – plocha pro trafostanici v návrhové ploše průmyslového území (lokalita 4/18)


Dále je jako veřejně prospěšné opatření U1 vymezeno v grafické části doplnění propojovacího lokálního biokoridoru na severozápadním okraji katastrálního území Domažlice.

Změna č.4 ÚPN-SÚ Domažlice nevyvolá žádné nároky na definování ploch pro opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, nenavrhují se žádné plochy asanace ani asanační úpravy.

Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Ve Změně č.4 ÚPN-SÚ Domažlice nejsou v souladu s požadavky pořizovatele vymezeny žádné plochy veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

Funkční plochy vymezené v odstavci 1 se zařazují do zastavitelných ploch.

2. Grafická část Změny č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice

Výkres č. 1. - Hlavní výkres – 5 listů měřítko 1:5000

Výkres č. 2. - Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav - 4 listy

Výkres č. 3 - Doprava – 4 listy

Výkres č. 4., 5., 6. - Technická infrastruktura – 4 listy

Výkres č. 7 - . Vyhodnocení záborů ZPF – 4 listy

O d ů v o d n ě n í


1. Textová část odůvodnění

a) Postup při pořízení změny.

Územní plán sídelního útvaru Domažlice byl schválen v roce 1994. Návrh Zadání pro Změnu č.4 byl vypracován v prosinci 2005. Po té byl návrh Zadání projednán se všemi zainteresovanými orgány a občany. Veřejné projednání Zadání proběhlo dne 4.1.2006. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování bylo vydáno dne 5.9.2006. Zastupitelstvo města Domažlice schválilo Zadání Změny č.4 ÚPN-SÚ Domažlice dne 13.12.2006. Na základě schválení Zadání byl vydán pokyn zpracovateli k zahájení prací na Návrhu Změny č.4 ÚPN-SÚ Domažlice.

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů.

Změna č. 4 a ÚPN-SÚ je v souladu s politikou územního rozvoje ČR a rovněž je v souladu s dokumentací ÚP VÚC okresu Domažlice.

Změna č.4 a ÚPN-SÚ Domažlice se z hlediska širších vztahů zabývá lokálními změnami v sídle, širší vztahy a postavení obce v systému osídlení je řešeno ve schválené dokumentaci ÚPN-SÚ.

Řešení širších vztahů z hlediska technické infrastruktury je řešeno ve schválené dokumentaci ÚPN-SÚ.

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Změna č.4 ÚPN-SÚ vytváří předpoklady k zabezpečení všech přírodních, civilizačních i kulturních hodnot v řešeném území se zřetelem na péči OŽP a ochranu jeho hlavních složek:

- půdy, vody a ovzduší (v souladu s §18,19 stav.zákona č.183/2006 Sb.)

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Návrh Změny č.4 ÚPN-SÚ Domažlice vychází z požadavků stavebního zákona č.183/2006 Sb.a jeho souvisejících vyhlášek.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů-soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,případně s výsledkem řešení rozporů

Návrh Změny č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů, vč. požadavků dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. V rámci projednání návrhu Zadání nebyly vzneseny rozporná stanoviska, která by vyžadovala následná řešení.

f) Vyhodnocení splnění Zadání

Návrh Změny č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice vychází z projednaného a schváleného návrhu Zadání, které bylo projednáno se všemi dotčenými orgány státní správy, přičemž byla vydána souhlasná stanoviska,nebo nebyly vzneseny žádné připomínky.

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Ve Změně č.4 ÚPN-SÚ Domažlice je navrženo rozšíření ploch pro nekomerční občanskou vybavenost (přístavba Domu penzionu seniorů s celodenní péčí) jako rozšíření stávajícího areálu sociálních služeb. Celková koncepce návrhu občanského vybavení veřejné infrastruktury podle platného územního plánu není tedy dotčena. Případná zařízení občanské vybavenosti mohou být v souladu s funkčními regulativy součástí ploch smíšených.

Změnou č.4 ÚPN-SÚ Domažlice nejsou narušeny ani měněny zásady dopravní obsluhy řešeného území podle platného územního plánu, změny se nedotýkají silniční sítě ani stávající sítě místních komunikací, taktéž nemají žádný dopad na dopravu železniční, lodní, hromadnou ani ostatní druhy dopravy. Nově je do ÚPN-SÚ Domažlice zakotvena podle schválené Změny č.1 ÚP VÚC okresu Domažlice trasa nadregionální cyklostezky Praha – Plzeň – Regensburg, obcházející Domažlice po západním okraji a na ní navazující trasa pro pěší a cyklisty, spojující Domažlice a

Chrastavice. Tato trasa má za cíl bezkolizně propojit Chrastavice a Domažlice jak z hlediska turistických atraktivit (vazba na širší krajinné zázemí), tak z hlediska každodenní docházky do zaměstnání, škol a za další občanskou vybaveností.

Všechny návrhové lokality budou napojeny na stávající přilehlé komunikace a proto kromě uvedených cyklostezek nejsou v souvislosti se Změnou č.4 ÚPN-SÚ Domažlice navrhovány žádné dopravní stavby ani zařízení.

Změnou č.4 ÚPN-SÚ Domažlice nedojde ke změně koncepce technického vybavení území, změnám tras ani zdrojů. Vazby návrhových lokalit 4/2, 4/13, 4/14, 4/16, 4/20, 4/21 a 4/25, resp. lokalit 4/22, 4/23 a 4/24 na stávající trasy a zařízení včetně napojení jednotlivých lokalit na inženýrské sítě jsou nejlépe patrné z výkresu č.4., 5., 6. Technická infrastruktura.

V lokalitě 4/14 a 4/20 je podmínkou pro využití území respektování stávajících tras inženýrských sítí (vodovodní přivaděč, venkovní vedení VN a VTL plynovodní trasa) včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem podle příslušných předpisů.

V Lokalitě 4/18 se pro zásobování elektrickou energií vymezuje plocha pro možné umístění nové trafostanice v přímé vazbě na stávající venkovní vedení VN, případná plynofikace plochy pro výrobní a nevýrobní služby bude řešena napojením ze středotlakých rozvodů na hranici bývalých kasáren, resp. navrženému vedení do obytné zóny.

V lokalitě 4/21 je navrženo pouze propojení (zokruhování) přilehlých zásobovacích řadů STL plynovodu, při vlastní výstavbě musí být respektováno ochranné pásmo venkovního vedení VN, vedoucího křížem přes celou lokalitu a ochranné i bezpečnostní pásmo VTL plynovodu při západním okraji.

V lokalitě 4/25 bude při výstavbě respektováno ochranné a bezpečnostní pásmo STL plynovodu a RS plynu, které jsou umístěny na hranici této lokality.

Způsob zneškodňování domovního a směsného odpadu, odpadu z veřejných prostranství a kalů z ČOV v řešeném území je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy a není návrhem Změny č.4 ÚPN-SÚ Domažlice měněn. Pro omezení množství ukládaného odpadu je nutno průběžně vytvářet podmínky pro separovaný sběr odpadu přímo u zdroje odpadů. Likvidace odpadních vod je řešena v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. o vodách a souvisejícími předpisy s tím, že veškerá nově navrhovaná kanalizace je navrhována jako oddílná s opatřeními ke snížení dešťového odtoku z území (využití přirozené nebo umělé retence).

Ochrana kulturních památek

Změna č.4 ÚPN-SÚ Domažlice se nedotýká památkově chráněných objektů ani areálů, ochrana kulturních hodnot území je zajišťována především nástroji státní památkové péče ve smyslu zákona č.20/1997 Sb. o státní památkové péči v aktuálním znění. Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány památkově chráněné objekty a areály, vyznačené v grafické příloze územního plánu, které jsou v návrhu respektovány. Pro jakékoli stavební úpravy a zásahy do uvedených památek včetně úprav jejich prostředí je povinností vlastníka objektu podle § 14, odstavec 1 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči vyžádat si předem závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče.

Urbanistická koncepce, vč.vymezení zastavitelných ploch

Změna č.4 ÚPN-SÚ Domažlice vychází ze zásad funkční a prostorové organizace území stanovených v platné územně plánovací dokumentaci, které upravuje a doplňuje. Zastavitelné území obce je změnou rozšířeno zejména o plochy obytné pro individuální zástavbu, dále se jedná o rozšíření ploch pro nekomerční občanskou vybavenost v návaznosti na stávající areál a plochy pro výrobní a nevýrobní služby v založeném průmyslovém území Za kasárny. S ohledem na své zaměření neohrozí navržené změny základní předpoklady a podmínky vývoje obce ani nemají negativní dopad na ochranu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, což je konstatováno v odůvodnění územního plánu.

Urbanistická koncepce rozvoje sídla založená v platném územním plánu ve znění jeho Změn č.1, 2 a 3 není Změnou č.4 ÚPN-SÚ Domažlice narušena ani měněna. Navržené změny jen minimálně rozšiřují zastavitelné plochy a to vždy v návaznosti na stávající nebo již dříve navržené rozvojové plochy, dále je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací navrženo doplnění systému cyklostezek v řešeném území.

Z urbanistického hlediska tak Změna č.4 ÚPN-SÚ Domažlice kontinuálně navazuje na záměry a cíle obsažené v původní platné územně plánovací dokumentaci města a lze konstatovat, že touto změnou dochází k doplnění a potvrzení původní urbanistické koncepce ÚPN-SÚ Domažlice

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Ve změně č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice nebylo zpracováno posouzení na udržitelný rozvoj území vzhledem k tomu, že navržené řešení není v konfliktu s problematikou udržitelného rozvoje území.

S ohledem na nekonfliktnost řešení změny č. 4 nebyla stanovena v Zadání změny č. 4 potřeba zpracovat posouzení vlivu na ŽP a rovněž nebyla stanovena nutnost zpracovat posouzení vlivu na NATURA 2000.


Koncepce dopravy a tech. infrastruktury, vč. podmínek pro jejich umisťování, likvidace odpadů, ochrana před povodněmi, nerostné suroviny,ÚSES,

Z hlediska koncepce dopravního řešení ÚPN-SÚ Domažlice nedochází k žádnému zásahu do systému dopravní obsluhy řešeného území podle platného územního plánu, navržené změny nemají vliv na stávající silniční síť ani stávající síť místních komunikací, taktéž nemají žádný dopad na dopravu železniční, lodní, hromadnou ani ostatní druhy dopravy.

Podle schválené Změny č.1 ÚP VÚC okresu Domažlice je do ÚPN-SÚ Domažlice zařazena trasa nadregionální cyklostezky Praha – Plzeň – Regensburg, obcházející Domažlice po západním okraji od severu z k.ú. Luženičky kolem starých kasáren k Zubřině a podél jejího toku přes k.ú. Havlovice směrem na Babylon. Na ní navazuje v lokalitě „V potocích“ trasa pro pěší a cyklisty, spojující Domažlice a Chrastavice jako zdroje a cíl každodenního pohybu za prací, vybaveností i rekreací. Trasa je ve městě Domažlice vedena přednostně po místních komunikacích, s ohledem na bezpečnost pěších a cyklistů je v prostoru parku Na Škarmanu navržena od státní silnice prostorově oddělená část. Obě trasy jsou zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby, vymezené v samostatném výkrese č.2.

Všechny návrhové lokality budou napojeny na stávající přilehlé komunikace (viz výkres č.3) a proto kromě uvedených cyklostezek nejsou v souvislosti se Změnou č.4 ÚPN-SÚ Domažlice navrhovány žádné dopravní stavby ani zařízení.

Podmínkou pro využití ploch v lokalitách 4/2 a 4/13 je respektování ochranného pásma dráhy, příp. dohoda s příslušným drážním orgánem o výjimce z tohoto pásma. Vlastní objekt bude navržen a na náklady stavebníka realizován co nejdále od provozovaného tělesa dráhy tak, aby nedocházelo k obtěžování provozem dráhy (eliminace nežádoucích účinků hluku a vibrací na stavbu a okolní venkovní prostor s dosažením limitů dle § 34 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č.502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací, doložené hlukovou studií), vlastník stavby nebude uplatňovat po provozovateli dráhy případnou škodu vzniklou z jeho provozu či požadovat provedení protihlukových opatření – tyto podmínky budou zahrnuty do územního resp. stavebního povolení.

Změnou č.4 ÚPN-SÚ Domažlice nedojde ke změně koncepce technického vybavení území, změnám tras ani zdrojů. Vazby návrhových lokalit 4/2, 4/13, 4/14, 4/16, 4/20, 4/21 a 4/25, resp. lokalit 4/22, 4/23 a 4/24 na stávající trasy a zařízení včetně napojení jednotlivých lokalit na inženýrské sítě jsou nejlépe patrné z výkresu č.4., 5., 6. Technická infrastruktura.

V lokalitách pro výstavbu RD (lokality 4/2, 4/13, 4/14, 4/20, 4/21), resp. plochách pro rekreaci (lokalita 4/16) je podmínkou zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, dočasně lze připustit individuální zásobování (vrtané studny apod.) a dále napojení staveb na veřejnou kanalizaci s odváděním splaškových vod na ČOV, dočasně lze připustit individuální likvidaci (jímky na vyvážení, domovní čistírny s vypouštěním do vodního toku) v souladu s příslušnými předpisy.

V lokalitě 4/13 je podmínkou respektování vymezeného záplavového území Zubřiny a dříve navržených tras vodovodu a kanalizace (viz výkres technické infrastruktury)

V lokalitě 4/14 a 4/20 je podmínkou pro využití území respektování stávajících tras inženýrských sítí (vodovodní přivaděč, venkovní vedení VN a VTL plynovodn)í trasa včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem podle příslušných předpisů.

V Lokalitě 4/18 se pro zásobování elektrickou energií vymezuje plocha pro možné umístění nové trafostanice v přímé vazbě na stávající venkovní vedení VN, případná plynofikace plochy pro výrobní a nevýrobní služby bude řešena napojením ze středotlakých rozvodů na hranici bývalých kasáren, resp. navrženému vedení do obytné zóny. Podmínkou využití ploch je jejich připojení na veřejný vodovod a kanalizaci, při návrhu je nutno vycházet z vypracovaného generelu kanalizace města Domažlice (popř. připravovaného generelu vodovodu). Protože zastavěním území dojde ke snížení retence území a zvýšení odtoku dešťových srážek je nutno posoudit zástavbu lokality z hlediska ovlivnění vodního režimu stávající vodní nádrže „Jezero“ a realizovat protipovodňová opatření na levostranném bezejmenném přítoku Zubřiny) z důvodu omezené průtočné kapacity.

V lokalitě 4/21 je navrženo pouze propojení (zokruhování) přilehlých zásobovacích řadů STL plynovodu, při vlastní výstavbě musí být respektováno ochranné pásmo venkovního vedení VN, vedoucího křížem přes celou lokalitu a ochranné i bezpečnostní pásmo VTL plynovodu při západním okraji.

V lokalitě 4/25 bude při výstavbě respektováno ochranné a bezpečnostní pásmo STL plynovodu a RS plynu, které jsou umístěny na hranici této lokality.

Pro všechny návrhové lokality bude zabezpečena potřeba požární vody v souladu s ustanovením písm. K), odst.1 §29 zákona č.134/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle ČSN 73 6639 a ČSN 73 0873.

Ochranná pásma stávajících vedení a zařízení technické infrastruktury jsou v grafické části v potřebném rozsahu zakreslena jako limity využití území s tím, že návrh změny územního plánu respektuje tato ochranná pásma vč. elektrických rozvodných zařízení dle § 46 resp. §98 zákona č.458/2000 Sb. V případě požadavku na jejich přeložení budou veškeré vyvolané investice hrazeny tím, kdo je vyvolal.

Způsob zneškodňování domovního a směsného odpadu, odpadu z veřejných prostranství a kalů z ČOV v řešeném území je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy a není návrhem Změny č.4 ÚPN-SÚ Domažlice měněn. Pro omezení množství ukládaného odpadu je nutno průběžně vytvářet podmínky pro separovaný sběr odpadu přímo u zdroje odpadů. Likvidace odpadních vod je řešena v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. o vodách a souvisejícími předpisy s tím, že veškerá nově navrhovaná kanalizace je navrhována jako oddílná s opatřeními ke snížení dešťového odtoku z území (využití přirozené nebo umělé retence).

h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno

Územně analytické podklady s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj nebyly v době prací na Změně č.4 ÚPN-SÚ Domažlice k dispozici a vzhledem k této skutečnosti nelze toto vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení ve vtahu k rozboru udržitelného rozvoje území provést. Vzhledem k funkční náplní návrhových ploch, tj. zejména plochy pro obytnou zástavbu, občanskou vybavenost a pouze u lokality 4/18 plochy pro výrobní a nevýrobní služby jako rozšíření již založené průmyslové zóny Za kasárny nedojde oproti platnému územnímu plánu k ohrožení životního prostředí, což bude posuzováno u jednotlivých staveb samostatně v rámci dalších etap přípravy staveb. Ty pak musí respektovat požadavky na ochranu ovzduší a zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek dle §17 odst.1 písm.a) zákona č.86/2002 Sb., resp. splňovat požadavky Nařízení vlády ČR č.450/2002 ve znění Nařízení vlády ČR č.60/2004 na umisťování staveb nezhoršujících prašnost (kvalitu ovzduší). U ploch pro výrobu, technickou infrastrukturu i výrobní a nevýrobní služby je povinností investora předem prokázat, že na hranicích areálů nebudou překročeny povolené limity hlučnosti podle Nařízení vlády č.502/2000 Sb..

S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že všechny návrhy, zakotvené v této změně, mají za cíl v souladu s principy územního plánování dle platného stavebního zákona zajistit koordinaci a věcnou i časovou návaznost činností v území s cílem nalezení optimálního způsobu využití území k zajištění udržitelného rozvoje území.

K Zadání Změny č.4 ÚPN-SÚ Domažlice, resp. k jeho konečné verzi bylo vydáno dne 1.9.2006 stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje čj. ŽP/9821/06, kde se konstatuje, že : „Upravený návrh Zadání změny č.4 ÚPN-SÚ Domažlice není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí za podmínek, že v navržených rozvojových lokalitách budou dodrženy požadavky na tvorbu a ochranu životních podmínek stanovené v kapitole 7.2. upraveného návrhu Zadání změny ÚPN-SÚ.“

Návrh řešení požadavků CO

Z hlediska CO nebylo ve Změně č.4 požadováno žádné opatření.

Protipožární zabezpečení

Z hlediska protipožární ochrany nebylo ve Změně č.4 požadováno žádné opatření.

i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy. Změna č.4 ÚPN-SÚ Domažlice předpokládá rozšíření zastavitelných ploch též na pozemcích vedených jako zemědělská půda následujících charakteristik:

Charakteristika klimatického regionu

5 – klimatický region MT2 – mírně teplý, mírně vlhký

7 – Klimatický region MT4 – mírně teplý, vlhký

Charakteristiky hlavních půdních jednotek

13 – hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších, sprašových a svahových hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uložených na velmi lehké spodině; závislé na dešťových srážkách

29 – hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry

37 – Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách.

47 – oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké, až středně skeletovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření

50 – hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách a rulách) s výjimkou hornin v HPJ 48, 49; zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené

67 – glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky

Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ)

0 – úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí

1 – mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí

4 – střední sklon (7-12º) s jižní expozicí (jihozápad až jihovýchod)


Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ)

0 – bezskeletovitá, s příměsí, hluboká

1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká

4 – středně skeletovitá, hluboká středně hluboká

6 – středně skeletovitá, mělká

Půdy jsou podle BPEJ rozděleny dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1.10.1996 č.j.OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, rozděleny do pěti tříd ochrany zemědělské půdy.

Nejvyšší ochranu má půda I. třídy ochrany, kterou je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně. Do II třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné.

Půdy III třídy ochrany jsou půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro výstavbu. Do IV třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností, s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. Půdy V třídy ochrany jsou zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné.

Pozemky uvažované změnou územního plánu k rozvoji města Domažlice a jeho částí jsou tvořeny půdou v II, III, IV a V třídě ochrany.

Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu je zpracováno v následujících tabulkách.

V tabulce č.1 je ve sloupci „plocha č.“ uvedeny kurzivou též identifikační indexy ploch dle urbanistického návrhu.

Tabulka č.1: Zábory ZPF dle k.ú. a BPEJ
 

plocha č. k.ú. využití BPEJ třída
ochrany
výměra
[m2]
souč.
zast.
území
výměra
celkem
[m2]
1 Havlovice PO 7 29 14 III 5 040   5 040
lok.4/13     7 50 14 IV 70   70
              5 110
2 Domažlice PO 5 29 11 II 1 400   1 400
lok.4/14             1 400
3 Domažlice PO 5 29 11 II 6 420   6 420
lok.4/20             6 420
4 Domažlice PO 5 47 10 III 10 640 10 640
lok.4/21             10 640
5 Domažlice SZ 5 29 11 II 700 700
lok.4/25             700
6 Domažlice PVS 7 50 11 III 17 780   17 780
lok.4/18     z toho mel.   17 780    
      7 67 01 V 9 430   9 430
      z toho mel.   9 430    
              27 210
7 Domažlice ZS 7 13 10 II 13 080   13 080
lok.4/16     z toho mel.   620    
      7 37 46 V 3 000   3 000
              16 080
8 Domažlice VZ 5 47 10 III 4 290   4 290
lok.4/2             4 290
CELKEM 71 850

 

Zkratky použité v tabulkách:

PO – plochy obytné

SZ – zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče, kultury a veřejné administrativy

PVS – plochy výrobních, nevýrobních a motoristických služeb

ZS – zahrady a sady

VZ – veřejná, doprovodná a izolační zeleň


Řešené území je součástí povodí, hydrologické pořadí 1-10-02-044 toku Zubřina, který se vlévá dále do Radbůzy.

Změna územního plán města Domažlice předpokládá návrh nového funkčního využití vybraných lokalit určených podle požadavků na bydlení, občanskou vybavenost, výrobní činnosti atd. Urbanistický návrh respektuje zásadu, aby plánovaná zástavba byla navrhována zejména uvnitř zastavěného území, kde budou vyplněny především nezastavěné proluky a dále je rozvoj sídla je umístěn na plochy, navazující na stávající zástavbu. Je možné tedy konstatovat, že je navrženo takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF nejpříznivější.

Část záborů tvoří plochy pro zahrady a sady a plochy pro zeleň. V tomto případě se vlastně nejedná o ztrátu půdy.

Navrhované řešení je patrno na vyznačených lokalitách v grafické části, kde je zakreslena hranice současně zastavěného i zastavitelného území podle dohody zpracovatele a pořizovatele, která vymezuje hranici současně zastavěného území obce podle platných předpisů.

Rozvoj města Domažlice dle změny územního plánu zachovává v maximální možné míře existující síť účelových zemědělských komunikací a tím zachovává dostupnost zemědělských pozemků. Rozvojové plochy obsažené ve změně územního plánu jsou řešeny tak aby nedocházelo k nevhodnému členění zemědělské půdy na drobné pozemky nevhodné k zemědělskému obhospodařování.

Další rozvoj města dle změny územního plánu nezvýší erozní ohrožení zemědělských půd.

Změna č.4 ÚPN-SÚ Domažlice nevyvolává žádný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a proto tato část není dokumentována.

j) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Nebyly podány žádné námitky.

k) Vyhodnocení připomínek

Nebyly uplatněny žádné připomínky.

2. Grafická část odůvodnění

Ochrana ZPF č. 7

Poučení:
Proti Změně č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád).

 

Starosta města

Ing. Miroslav M a c h
Místostarosta města

Pavel Vo l f
Datum vložení: 24. 7. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 9:51
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)