Menu
Město Domažlice
Domažlice

Opatření 3/2009

Opatření 3/2009, kterým se vydává změna č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice

Opatření obecné povahy 3/2009
vydáno  
účinnost od 18.11.2009
novelizuje vyhlášku vyhláška 24/1997
vyhláška 2/2001
vyhláška 2/2005
je novelizována vyhláškou  
zrušeno 6/2016 (7.11.2016)

Opatření obecné povahy č. 3/2009, kterým se vydává

Změna č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona:

vydává

tuto Změnu č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice, schváleného usnesením Zastupitelstva města Domažlice dne 17.10.1994, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 11/1994, vyhláškou č. 17/1997 (zrušení vyhlášky č.11/1994) a navazující současně platnou vyhláškou č.24/1997
a dále změněného změnou č.1 ÚPN-SÚ Domažlice schválenou usnesením Zastupitelstva města  ze dne 10.5.2001, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2001,
změněnou č.2 ÚPN-SÚ Domažlice schválenou usnesením Zastupitelstva města  ze dne 22.8.2001, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2001,
změněnou č.3 ÚPN-SÚ Domažlice schválenou usnesením Zastupitelstva města  ze dne 15.12.2004, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2005,
změněnou č.4 ÚPN-SÚ Domažlice schválenou usnesením Zastupitelstva města  ze dne 28.5.2008, jejíž závazná část byla vydána opatřením obecné povahy č. 3/2008 a
změněnou č.5 ÚPN-SÚ Domažlice schválenou usnesením Zastupitelstva města  ze dne 28.5.2008, jejíž závazná část byla vydána opatřením obecné povahy č. 4/2008.

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:
Návrh Změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice navazuje na zásady funkční a prostorové organizace území stanovené v platném ÚPN-SÚ Domažlice, které doplňuje o veřejně prospěšná protipovodňová opatření a prostorovou regulaci vymezených ploch zahrádek.
S ohledem na své zaměření neohrozí navržené změny základní předpoklady a podmínky vývoje obce a budou mít jednoznačně pozitivní dopad na ochranu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území.
Ve výkrese č.1 jsou vymezeny jednotlivé lokality změny s určením jejich hlavní funkce - převažujícím účelem využití (dle legendy), pro umístění každé stavby či jiné aktivity do dané plochy je pak rozhodující přípustnost, nepřípustnost a případně podmíněná přípustnost dané funkce dle výše uvedené vyhlášky (index) a z ní vyplývající nároky na území.
1. Nově se vymezují tyto funkční plochy:
Lokalizace navržených protipovodňových opatření k eliminaci negativních dopadů povodní a přívalových dešťů na zastavěné území i zastavitelné plochy řešených sídel - patrná z grafické části (hlavní výkres) zahrnující tyto jednotlivé prvky či kroky s důrazem na jejich víceúčelové využití:

1. U CIHELNY

 • východním směrem od lokality „U kapličky“ vybudovat remízek s vhodnou skladbou dřevin (č.4 – viz grafická část), ten napojit na již stávající a tím dosáhnout výrazného interakčního prvku v krajině, přerušení dráhy povrchového odtoku a zvýšení absorpce vody v krajině
 • v lokalitě „Za městem“ a „U cihelny“ zkapacitnit již stávající vodní nádrže (Z1 a Z2) se zvýšením jejich retenční kapacity, jejímž vlivem dojde k zpomalení odtoku a transformaci povodňové vlny
 • vyhodnotit stávající propustek a zatrubněný úsek koryta z hlediska jejich kapacity


2. VLČÍ HRDLO – VELKÝ ŠKARMAN

 • v lokalitě „Vlčí hrdlo“ založit interakční prvek ve formě remízku (č.3) a zbudovat suchou retenční nádrž (poldr P1), čímž by mělo dojít k snížení kulminačního průtoku v korytě pod touto lokalitou
 • vybudování záchytného průlehu (č.2) jenž slouží k zachycení, infiltraci a odvádění povrchového odtoku, transformaci povodňové vlny. Průleh se sedimentačním pásem, hrázkou a vegetací lokalizovat na hranici pole a lesního břehového porostu v místě největšího povrchového odtoku z „Velkého Škarmanu“


3. MALÝ ŠKARMAN – HVÍZDALKA

 • vybudovat suchou nádrž v lokalitě „Vlčí hrdlo“ k transformaci povodňové vlny v horní části toku
 • vybudovat vhodně umístěné protierozní meze (č.1), navržené se zasakovacím pásem nad mezí, vlastním tělesem meze a odváděcími prvky, pro zlepšení funkcí je nutné její ozelenění vhodnou vegetací
 • v inkriminované části toku případně zkapacitnit koryto


4. U TŘÍ VRB – NAD NEMOCNICÍ

 • „Na žernovce“ zkapacitnit vodní nádrž „U tří vrb“ (Z3)
 • pod touto vodní nádrží vystavět soustavu menších poldrů (P3) - tato opatření by měla dostatečně ochránit Týnské a Hořejší předměstí před povodňovou událostí.


5. NA BÁBĚ

 • „V kolíbkách“ napojit na stávající lesní pozemky remízky (č.5)
 • zbudovat suchou nádrž (P4) pod soutokem v lokalitě „V kolibkách“/„U petrovické cesty“
 • úsek toku od Petrovic po jezero revitalizovat s využitím břehové liniové zeleně (č.6) a zkapacitnit stávající objekty na toku (Z4, Z5 a Z6)


6. ZUBŘINA (POD VALCHOU, ZELENOVSKÉ RYBNÍKY, K PASEČNICI)

 • zkapacitnit stávající objekty
 • vybudovat poldr v lokalitě mezi „Valchou“ a „ Ludvíkovic Mlýnem“ (P5) po vyhodnocení nutnosti stavby nových nádrží


Protože poldr P5 se nachází v cenné části údolní nivy toku Zubřina, jeho realizace je možná pouze za dodržení podmínky, že kromě vlastní hráze poldru nebude měněn její dochovaný charakter a navrhovaná protierozní opatření situována v prvcích ÚSES budou koncipována tak, aby nepůsobila jako migrační bariéra.
- obnovit staré hráze rybníka Zelenovského a nádrže pod ním ve směru toku a tyto využit k tvorbě vodní či suché nádrže ( ZR)

7. HAVLOVICE

 • realizovat návrhy „Studie odtokových poměrů v Havlovicích“ (ing. Samek) s úpravami


Prvky územního systému ekologické stability krajiny nadregionální, regionální i místní úrovně jsou vymezeny mimo nebo kontaktně k řešeným lokalitám a jsou v plném rozsahu respektovány.


2. Regulace využití ploch:

Podmínky pro využití nově vymezených funkčních ploch jsou závazně stanoveny Vyhláškou města Domažlice č.24/1997 o závazných částech ÚPN-SÚ Domažlice v platném znění vyhlášky č.2/2001, vyhlášky č. 2/2005 a Změnou č.4 a 5 ÚPN-SÚ Domažlice.

Změnou č.6 ÚPN-SÚ Domažlice se mění, resp. doplňují prostorové regulativy pro  plochy rekreace – zahrádkové osady (R-Z), pro které je navržena eliminace negativních dopadů neregulované zástavby zahrad a zahrádek na jejich faktickou rekreační funkci (nevhodným využíváním např. k trvalému bydlení) i příměstskou krajinu včetně estetického znehodnocení dálkových pohledů na město návrhem prostorové regulace možné zástavby ve výkrese č.1 definovaných lokalitách, plochách :
plochy rekreace – zahrádkové osady (R-Z)
a) převažující účel využití

rodinná rekreace formou zahrádek, zahrádkářských osad a kolonií, kde mohou být povolovány stavby, pro které jsou stanoveny specifické zejména prostorové regulativy

b) přípustné

plochy zahrádek (ZPF) sloužící pro drobnou zemědělskou činnost, tj. pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných rostlin pro vlastní potřebu
zahradní domky pro uschování nářadí a ukrytí před nepohodou
oplocení zemědělské půdy (zahrad a sadů) za účelem ochrany úrody

c) podmíněně přípustné

přístřešky pro drobnou zahradní techniku
nezbytná dopravní a technická infrastruktura

d) podmínky prostorového uspořádání

výměra zastavěné plochy rekreačních objektů (do které se započítávají zpevněné terasy zastřešené i nezastřešené) nepřesáhne 8% celkové výměry předmětného pozemku, zároveň však maximálně 60 m2.
v případě oddělení části pozemku, na kterém je již realizována nebo povolena rekreační stavba, nebude na této nově oddělené části povolena další stavba
výška objektů nepřekročí 1,0 NP s výškou okapové hrany max. 3,0 m od přilehlého terénu a výškou hřebene max. 6,0 m, jedním podzemním podlažím do hloubky max.3,0 m

e) nepřípustné

všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnosti3. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření:
Ve Změně č.6 ÚPN-SÚ Domažlice jsou podle pokynu pořizovatele v souladu s požadavky Stavebního zákona ve výkrese č.2 (Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav) vymezeny plochy pro veřejně prospěšná opatření – opatření ke snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami opatření ke zvyšování retenčních schopností území :

PPO 1 – systém remízků ve severní části k.ú. Domažlice
PPO 2 – systém průlehů ve východní části k.ú. Domažlice
PPO 3 – poldry P1, P3, P4 a P6 v k.ú. Domažlice
PPO 4 – poldry P1 (část), P2, P3 a P5 v k.ú. Havlovice
PPO 5 – malé vodní nádrže MVN1 a MVN2 v k.ú. Havlovice
PPO 6 – revitalizace vodního toku Zubřina v k.ú Havlovice
PPO 7 – revitalizace bezejmenného vodního toku pod Jezerem v k.ú Domažlice
PPO 8 – revitalizace bezejmenného vodního toku k Vavřinci v k.ú Domažlice

Z celkového souboru navrhovaných protipovodňových prvků a opatření se jedná jen o ta navrhovaná opatření, která mají územní průmět – nárok na nové plochy.
Změna č.6 ÚPN-SÚ Domažlice nevyvolá žádné nároky na definování ploch pro opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu, nenavrhují se žádné plochy asanace ani asanační úpravy.


4. Grafická část Změny č. 6 ÚPN – SÚ Domažlice:
1. Komplexní urbanistický návrh – hlavní výkres……………………… 1 : 10.000
2. Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav...... 1 : 10.000

 

Odůvodnění

1. Textová část

a) Postup při pořízení změny.

Územní plán sídelního útvaru Domažlice byl schválen v roce 1994. Návrh Zadání pro Změnu č.6 byl vypracován v dubnu 2008. Po té byl návrh Zadání projednán se všemi zainteresovanými orgány a občany. Veřejné projednání – vystavení Zadání proběhlo od 9.6. do 9.7. 2008. Zastupitelstvo města Domažlice projednalo a schválilo Zadání změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice na svém zasedání dne 29.10. 2008 usnesením č. 1154.
Na základě schválení Zadání byl vydán pokyn zpracovateli a zpracován Návrh Změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice. Dle § 50odst.2 SZ (stavebního zákona) pořizovatel oznámil termín a místo konání společného jednání o návrhu ÚP dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou se ÚP pořizuje, a sousedním obcím. Společné jednání se konalo dne 6.5. 2009.
Upravený návrh spolu se zprávou o jeho projednání byl předložen krajskému úřadu. Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje posoudil návrh změny a neshledal nedostatky podle požadavků § 51, odst.2 SZ, které by bránily zahájení řízení o vydání změny, viz. posouzení zn. RR/1611/09 z 25.5. 2009.
Dle ustanovení § 52 odst.1 stavebního zákona bylo veřejnou vyhláškou oznámeno projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice, které se konalo 28.7. 2009 v zasedací místnosti městského úřadu Domažlice. Ve spolupráci s určeným zastupitelem pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice.


b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů.

Pro území řešená Změnou č.6 ÚPN-SÚ Domažlice nevyplývají žádné konkrétní požadavky z Politiky územního rozvoje ani platné ÚPD, vydané Plzeňským krajem. Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje byly vydány Zastupitelstvem Plzeňského kraje dne 2.9.2008 usnesením č. 834/08 s nabytím právní moci 17.10.2008. Změna č.6 ÚPN-SÚ Domažlice respektuje všechny vymezené prvky a požadavky dle této dokumentace:

 

Nadmístní rozvojová oblast RO1 - Rozvojová oblast Domažlice
Úkolem pro územní plány je vytvářet územní předpoklady dalšího vyváženého rozvoje osídlení v této rozvojové oblasti při zachování tradičních hodnot území a uchování charakteru a způsobu osídlení regionu Domažlicka. Město Domažlice rozvíjet jako komplexní regionální centrum osídlení s možností přeshraničních vazeb, rozvoj koordinovat zejména se záměry dopravního řešení (zapracovat návrh změny vedení silnice I/22).

 

Nadmístní rozvojová osa OR4 - Rozvojová osa Plzeň - Domažlice - hranice ČR (-Regensburg)
Cílem vymezení je usměrňovat využití území s vyloučením možnosti vzniku pásové zástavby, vytvářet podmínky přednostního zabezpečení funkcí území z hlediska infrastrukturních podmínek (zejména dopravy) a podmínky ochrany životního prostředí. Dále pak regulovat rozvoj zástavby s preferencí širších dopravních funkcí a vyváženého územního rozvoje s ohledem na specifické podmínky jednotlivých částí rozvojové osy. Do územních plánů je nutno zapracovat návrhy změn vedení železniční trati č.180.

 

Nadmístní rozvojová osa OR7 - Rozvojová osa Domažlice – Klatovy
Osa je vymezena s cílem podporovat vyvážený rozvoj v návaznosti na potřeby rozvoje podnikatelských ploch a řešení infrastruktury (zejména dopravní). Do územních plánů je nutno zapracovat návrhy změn vedení silnice I/22 včetně výhledů uvedených v kapitole 5, které budou zapracovány jako územní rezervy a chránit hodnoty krajiny kup a kuželů Chudenicka, zejména nerozšiřovat rekreační zástavbu v krajině.


Pro řešené území kromě zájmů ochrany přírody a tras nadřazené dopravní sítě a technické infrastruktury nevyplývají z této ÚPD žádné návrhy či předpokládané investice a její zásady jsou ve Změně č.6 ÚPN-SÚ Domažlice respektovány.
Z hlediska širších vztahů pak navrhovaná změna nemá žádný dopad na sousední území ani nadřazené systémy.


c) Vyhodnocení splnění Zadání

Zadání Změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice obsahuje na základě usnesení zastupitelstva města Domažlice (prosinec 2007) jen změny navrhované ve veřejném zájmu, tj. protipovodňová opatření a regulaci vybraných rekreačních ploch. Ve Změně č.6 ÚPN-SÚ Domažlice tak není navrhován žádný extenzivní rozvoj města, navržená opatření naopak mají zajistit ochranu stávajícího zastavěného území i dříve navržených rozvojových ploch města proti negativním dopadům (povodně a přívalové srážky, nekontrolovaná zástavba v rekreačních lokalitách).
Návrh Zadání Změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice pořizovatel rozeslal v souladu s platnými předpisy všem dotčeným orgánům a předepsaným způsobem zveřejnil. Po obdržení stanovisek a požadavků provedl pořizovatel jejich vyhodnocení (Jan Pivoňka ve spolupráci s určeným zastupitelem ing. Miroslavem Machem, září 2008) s tím, že ze strany dotčených orgánů nebyly uplatněny žádné negativní připomínky či námitky, dílčí požadavek OŽP MěÚ Domažlice je zapracován v návrhu změny. K navržené prostorové regulaci případné zástavby v plochách zahrádek pořizovatel obdržel 5 připomínek, jeden nesouhlas – připomínku a jednu připomínku – námitku vlastníků pozemků. Pořizovatelem jasně deklarovaným cílem bylo zabránit neregulované zástavbě (využívání území k trvalému bydlení) v lokalitách určených k rekreaci – vytvořit tak předpoklady pro udržitelný rozvoj území v lokalitách určených k rekreaci a současně posílit přírodní složky území, vytvořit vyvážené podmínky pro příznivé životní prostředí v řešených lokalitách a zhodnotit dálkové pohledy na město. Pořizovatel proto ve svém stanovisku navrhl u funkčních ploch zahrádek upravit prostorové regulativy pro přípustnou zástavbu:
 • zastavěná plocha pozemku nepřesáhne 35 m2 (půdorys objektu včetně souvisejících zpevněných ploch, např. teras apod.)
 • stavby s jedním podzemním podlažím do hloubky 3m
 • stavby s jedním nadzemním podlažím a podkrovím
 • stavby s výškou hřebene max.6m a okapové hrany max.3,0 m od přilehlého terénu

 

K této problematice proběhlo pak pracovní jednání pořizovatele, určeného zastupitele a zhotovitele změny, kde byl odsouhlasen navržený model stanovení prostorové regulace staveb v závislosti na celkové velikosti pozemků podle uplatněných připomínek.
Upravené Zadání Změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice pak bylo schváleno na 25. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 29.10.2009 usnesením č.1154.
Všechny požadavky pořizovatele na způsob a rozsah zpracování Změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice, obsažené ve schváleném Zadání, jsou v plném rozsahu splněny.


d) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Hlavním cílem Změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice je eliminace negativních dopadů povodní a přívalových dešťů na zastavěné území i zastavitelné plochy řešených sídel návrhem protipovodňových opatření (lokalita 6/1). Při návrhu a realizaci jednotlivých prvků protipovodňové ochrany je potřebné klást důraz na jejich víceúčelové využití, kdy jednotlivé opatření slouží nejen ke své primární funkci (např. protipovodňové, protierozní), ale stávají se rovněž významným prvkem ekologicko-stabilizačním, esteticko-krajinotvorným apod. Opatření biotechnického a organizačního rázu společně s vhodným technickým doplněním jsou pro potřeby protipovodňové ochrany území v extravilánu ideálním prostředkem, především jedná-li se o povodňovou událost způsobenou přívalovým deštěm. V tomto smyslu je koncipována i protipovodňová ochrana města Domažlice, navržená opatření jsou biotechnického a technického charakteru viz hlavní výkres č.1:

V severní části katastru je navrženo vytvořit remízky – pásy vegetace o šířce cca 30 metrů s vhodnou skladbou stromového, keřového i bylinného patra, sloužící jako významný interakční prvek v krajině. Z hlediska protipovodňové ochrany území se jedná o prvek retardační, sloužící k přerušení dráhy povrchového odtoku, jeho zpomalení a zlepšení absorpce vody. Ekologická hodnota remízků se posílí především při vhodném propojení v rámci ÚSES jako lokálního biokoridoru.

Na uvedená biotechnická opatření navazuje zbudování suchých nádrží (poldrů), které dokáží zmírnit účinky povodně zachycením části jejího objemu a tím sníží kulminační průtok. Účelem je pozitivně ovlivnit míru ochrany na určité části povodí tak, aby nedocházelo ke zhoršení situace v níže položených částech. Revitalizací stávajících vodních nádrží a využitím jejich retenčního prostoru dojde k stejnému efektu jako u poldrů.

V západní části katastrálního území města Domažlice je navrženo provést revitalizaci toku směrem od Petrovic. Revitalizací toku se rozumí řízená obnova jeho hydrologických, ekologických, estetických a dalších funkcí. Cílem je vytvoření přirozeného charakteru toku, jenž umožňuje meandrování, přirozený rozliv apod. Přirozený charakter toku – jeho morfologie je důležitá při srážko-odtokové události.

Východ a severovýchod území je chráněn záchytným průlehem (se sedimentačním pásem, hrázkou a vegetací) a protierozní mezí (se zasakovacím pásem nad mezí, vlastním tělesem meze a odváděcími prvky) sloužících k zachycení, infiltraci a odvádění povrchového odtoku.

Lokalizace jednotlivých opatření je zakreslena včetně číselných kódů dle zpracované projektové dokumentace („Domažlice – protipovodňová opatření, Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Praha 5, 11/2007) a je nejlépe patrná z grafické části – hlavní výkres a zahrnuje tyto jednotlivé prvky :

1. U CIHELNY

 • východním směrem od lokality „U kapličky“ vybudovat remízek s vhodnou skladbou dřevin (č.4 – viz grafická část), ten napojit na již stávající a tím dosáhnout výrazného interakčního prvku v krajině. Toto opatření bude mít (kromě hodnoty ekologické) za následek přerušení dráhy povrchového odtoku a zvýšení absorpce vody v krajině
 • v lokalitě „Za městem“ a „U cihelny“ zkapacitnit již stávající vodní nádrže (Z1 a Z2) se zvýšením jejich retenční kapacity, jejímž vlivem dojde k zpomalení odtoku a transformaci povodňové vlny
 • vyhodnotit stávající propustek a zatrubněný úsek koryta z hlediska jejich kapacity


2. VLČÍ HRDLO – VELKÝ ŠKARMAN

 • v lokalitě „Vlčí hrdlo“ vytvořit interakční prvek ve formě remízku (č.3) a zbudovat
 • suchou retenční nádrž (poldr P1), čímž by mělo dojít k snížení kulminačního průtoku v korytě pod touto lokalitou. Remízek bude mít také pozitivní hodnotu ekologickou, na jeho tvorbu použít původní a přirozenou vegetaci oblasti.
 • vybudování záchytného průlehu (č.2), sloužícího k zachycení a k transformaci povodňové vlny, infiltraci a odvádění povrchového odtoku. Průleh se sedimentačním pásem, hrázkou a vegetací lokalizovat na hranici pole a lesního břehového porostu v místě největšího povrchového odtoku z „Velkého Škarmanu“.
 • přezkoumat vhodnost břehového porostu a ostatní liniové vegetace nad tokem z hlediska jejich ochranných funkcí, v případě zjištění jejich nevhodnosti či nedostatečnosti usilovat o vhodnou delimitaci kultur.


3. MALÝ ŠKARMAN – HVÍZDALKA

 • vybudovat suchou nádrž v lokalitě „Vlčí hrdlo“ k transformaci povodňové vlny v horní části toku
 • vybudovat vhodně umístěné protierozní meze (č.1), navržené se zasakovacím pásem nad mezí, vlastním tělesem meze a odváděcími prvky, pro zlepšení funkcí je nutné její ozelenění vhodnou vegetací
 • v inkriminované části toku případně zkapacitnit koryto


4. U TŘÍ VRB – NAD NEMOCNICÍ

 • „Na žernovce“ zkapacitnit vodní nádrž „U tří vrb“ (Z3)
 • pod touto vodní nádrží vystavět soustavu menších poldrů (P3) - tato opatření by měla dostatečně ochránit Týnské a Hořejší předměstí před povodňovou událostí.


5. NA BÁBĚ

 • „V kolíbkách“ napojit na stávající lesní pozemky remízky (č.5)
 • zbudovat suchou nádrž (P4) pod soutokem v lokalitě „V kolibkách“ – „U petrovické cesty“
 • úsek toku od Petrovic po jezero revitalizovat s využitím břehové liniové zeleně (č.6) a zkapacitnit stávající objekty na toku (Z4, Z5 a Z6)


6. ZUBŘINA (POD VALCHOU, ZELENOVSKÉ RYBNÍKY, K PASEČNICI)

 • zkapacitnit stávající objekty
 • po vyhodnocení nutnosti stavby nových nádrží vybudovat poldr v lokalitě mezi „Valchou“ a „ Ludvíkovic Mlýnem“ (P5)
 • Protože poldr P5 se nachází v cenné části údolní nivy toku Zubřina, jeho realizace je možná pouze za dodržení podmínky dotčeného orgánu ochrany životného prostředí, tzn. že kromě vlastní hráze poldru nebude měněn její dochovaný charakter a navrhovaná protierozní opatření situována v prvcích ÚSES budou koncipována tak, aby nepůsobila jako migrační bariéra.
 • obnovit staré hráze rybníka Zelenovského a nádrže pod ním ve směru toku a tyto využit k tvorbě vodní či suché nádrže ( ZR)


7. HAVLOVICE

 • realizovat návrhy dle „Studie odtokových poměrů v Havlovicích“ (ing. Samek) s úpravami k možnosti podání na žádost o dotace z Operačního programu životního prostředí.


V souladu s požadavkem pořizovatele dle schváleného Zadání je dalším předmětem Změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice prostorová regulace ploch rekreace – zahrádkové osady (R-Z). Podmínky pro využití všech funkčních ploch byly závazně stanoveny městskou vyhláškou č.24/1997 o závazných částech ÚPN-SÚ Domažlice v platném znění Vyhlášky č.2/2001, resp. 2/2005. Změnou č.6 ÚPN-SÚ Domažlice se mění, resp. doplňují prostorové
regulativy pro výše vymezené plochy - viz hlavní výkres č.1:

Cílem navržené prostorové regulace je eliminace negativních dopadů dosud neregulované živelně vznikající zástavby zahrad a zahrádek na jejich původní rekreační funkci - individuální rekreace na plochách zeleně. Ta často např. nevhodným využíváním zahrádek k trvalému bydlení, podnikání, skladování, ale i komerčnímu ubytování apod. ztrácí svoji kvalitu a hodnoty, nemluvě o výrazně negativním dopadu na příměstskou krajinu včetně estetického znehodnocení dálkových pohledů na město. Jedná se tedy o zachování rekreační funkce území na zemědělské půdě, kde prioritou je pobyt v klidu a zeleni (viz text funkčního regulativu : „rodinná rekreace formou zahrádek, zahrádkářských osad a kolonií, kde mohou být povolovány stavby“), nikoli bydlení, tedy zástupná výstavba RD či jiných plošně rozsáhlých objektů :

Lokalita 6/2 - Návrh a odůvodnění prostorové regulace :
podmínky prostorového uspořádání

 • výměra zastavěné plochy rekreačních objektů (do které se započítávají zpevněné terasy zastřešené i nezastřešené) nepřesáhne 8% celkové výměry předmětného pozemku, zároveň však maximálně 60 m2.
 • v případě oddělení části pozemku, na kterém je již realizována nebo povolena rekreační stavba, nebude na této nově oddělené části povolena další stavba
 • výška objektů nepřekročí 1,0 NP s výškou okapové hrany max. 3,0 m od přilehlého terénu a výškou hřebene max. 6,0 m, jedním podzemním podlažím do hloubky max.3,0 m


 

Kalkulace :
8% = 32 m2 pro parcelu 4 ary
= 48 m2 pro parcelu 6 arů - nejčastější výměry zahrádek
--------------------------------------------------------------------------------------
= 64 m2 pro parcelu 8 arů - zde již limita 60 m2 celkem !


vykres


Změna č.6 ÚPN-SÚ Domažlice se nedotýká památkově chráněných objektů ani areálů, ochrana kulturních hodnot území je zajišťována především nástroji státní památkové péče ve smyslu zákona č.20/1997 Sb. o státní památkové péči v aktuálním znění. Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány památkově chráněné objekty a areály, vyznačené v grafické příloze územního plánu, které jsou v návrhu respektovány. Pro jakékoli stavební úpravy a zásahy do uvedených památek včetně úprav jejich prostředí je povinností vlastníka objektu podle § 14, odstavec 1 zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči vyžádat si předem závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče.

Městská památková rezervace Domažlice, která byla vymezena výnosem ministerstva kultury ČSR č.j. 17 596/75-VI/i, spolu s vyhlášenými ochrannými pásmy je zakreslena v grafické části územního plánu. V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, musí být veškeré stavební zásahy do urbanistického celku (např. demolice, výstavba nových objektů), ale také zásahy do všech objektů v památkové zóně a do jejich prostředí (např.oprava fasády, obnova barevnosti, výměna oken, dveří, střešní krytiny, inženýrských sítí, úprava ohradních zdí a plotů, úprava terénu, zeleně a historických povrchů komunikací atd.) předem projednány s orgány státní památkové péče. V řešeném území došlo již v minulosti k četným archeologickým nálezům. V souladu s ustanovením zákona o státní památkové péči je celé řešené území třeba považovat za území s archeologickými nálezy a proto je nutno při vypracování jednotlivých projektů v daném území vycházet z ustanovení § 22 a § 23 zmíněného zákona.
Prvky územního systému ekologické stability krajiny nadregionální, regionální i místní úrovně jsou vymezeny mimo nebo kontaktně k řešeným lokalitám a jsou v plném rozsahu respektovány.
Návrh s ohledem na deklarovaný obsah a rozsah nevyvolá žádné požadavky z hlediska civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu ani požární ochrany.
Řešené lokality se nedotýkají zájmů ochrany ložisek nerostných surovin.
S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných změn není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje území ani nemá negativní dopad na životní prostředí a zajištění zdravých životních podmínek.
Změnou č.6 ÚPN-SÚ Domažlice nejsou narušeny ani měněny zásady dopravního řešení podle platného územního plánu, změny se nedotýkají silniční sítě ani stávající sítě místních komunikací, taktéž nemají žádný dopad na dopravu železniční, lodní, hromadnou, cyklistickou, pěší ani ostatní druhy dopravy.
V souvislosti s návrhem Změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice nedojde ke změně koncepce technického vybavení území, změnám tras ani zdrojů, protipovodňová opatření (dle podrobného projektu) tvoří samostatný funkční celek.
Ochranná pásma stávajících vedení a zařízení technické infrastruktury jsou v grafické části zobrazena jako limity využití území s tím, že návrh změny územního plánu respektuje tato ochranná pásma vč. elektrických rozvodných zařízení dle § 46 resp. §98 zákona č.458/2000 Sb.
Způsob zneškodňování domovního a směsného odpadu, odpadu z veřejných prostranství a kalů z ČOV v řešeném území je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy a není návrhem Změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice měněn. Pro omezení množství ukládaného odpadu je nutno průběžně vytvářet podmínky pro separovaný sběr odpadu přímo u zdroje odpadů. Likvidace odpadních vod je řešena v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. o vodách a souvisejícími předpisy s tím, že veškerá nově navrhovaná kanalizace je navrhována jako oddílná s opatřeními ke snížení dešťového odtoku z území (využití přirozené nebo umělé retence).


e) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno

Všechny úpravy platného územního plánu obsažené ve Změně č.6 ÚPN-SÚ Domažlice jsou navrhované ve veřejném zájmu zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a pozitivní vliv na životní prostředí. Navrhuje se jednak ochrana území před povodněmi a dopady přívalových vod a dále regulace zástavby v zahrádkářských oblastech, což výrazně přispěje k celkovému vzhledu i funkčnosti rekreačních ploch s omezením expanze plošně neregulované výstavby a tím posílení přírodní složky území. S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že všechny návrhy, zakotvené v této změně, mají za cíl v souladu s principy územního plánování dle platného stavebního zákona zajistit koordinaci činností v území s cílem ochrany zastavěných a zastavitelných ploch i krajiny k zajištění udržitelného rozvoje území.
Rozbor udržitelného rozvoje pořizovaný dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (Stavební zákon) v souladu s příslušnými ustanoveními Vyhlášky č.500/2006 Sb. v rámci územně analytických podkladů není k dispozici, protože ÚPN-SÚ Domažlice byl pořizován v prostředí zákona č.50/1976 Sb. v tehdy planém znění a Zadání ÚPN-SÚ bylo schváleno před 1. květnem 2004. Proto v souladu s ust. §50, odst.1 Stavebního zákona není vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj součástí Změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice (viz též stanovisko bez připomínek KÚ PK, O6P, 12.6.2008).


f) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Změna č.6 ÚPN-SÚ Domažlice navrhuje jednak prostorovou regulaci stávajících areálů zahrádek, zejména pak soustavu opatření a prvků protipovodňové a protierozní ochrany. Protože se navrhují především biotechnická, případně jen režimová opatření, nejedná se ve své podstatě o zábor zemědělské půdy, ale její ochranu. Proto nejsou protipovodňová opatření vyhodnocována jako zábory ZPF, v případě realizace technických
opatření stavebního charakteru (o kterých bude rozhodnuto až po vyhodnocení navrhovaných opatření před vlastí realizací) budou tyto jednotlivé zásahy zahrnuty do záborů ZPF dodatečně.
Návrhem není dotčena existující síť účelových zemědělských komunikací a tím je zachována dostupnost zemědělských pozemků. Navržené řešení nezvýší erozní ohrožení zemědělských půd, návrh protipovodňových a protierozních opatření bude mít na ZPF naopak pozitivní vliv.
Řešené území je součástí povodí hydrologické pořadí 1-10-02-044 toku Zubřina, který se vlévá dále do Radbůzy.
Změna č.6 ÚPN-SÚ Domažlice nevyvolává žádný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a proto tato část není dokumentována.g) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Nebyly podány žádné námitky.

h) Vyhodnocení připomínek

Připomínky:

1. JUDr. Milan Ryneš, Hnězdenská 735/6, 181 00 Praha Troja Jiří Schröpfer, Rohova 204, 344 01 Domažlice ze dne: 23.6. 2008 

Žádost o doplnění opatření: REVITALIZACI (uvedení do původního koryta) v části lokality Škarman. Žadatelé jsou spoluvlastníky parcel č. 943/1 a 943/3, mezi kterými protéká regulovaná vodoteč na parcele č. 944/3 vše k.ú. Domažlice. Myslí,že by uvedení do původního stavu přispělo k uklidnění (zpomalení) průtoku vody a přispělo by ke zmírnění následků povodní.

Vyhodnocení připomínky (1):
Lokalita není změnou č.6ÚPN-SÚ Domažlice řešena. Z přiložených podkladů není zřejmá požadovaná změna – uvedení do původního stavu vodoteče. Dle platného ÚPN-SÚ je území řešeno s využitím louky a pastviny a z části vodní plochy a vodoteče.


2. Zuzana Lukešová, Kotikovská 1268/75, 323 00 Plzeň ze dne: 27.6. 2008 

Nesouhlasí s regulací zastavěné plochy pozemku - stavba do 35 m2 u funkčních ploch zahrad. Regulativ nebere v úvahu umístění a velikost zahrady.


3. Jiří Buček, Mánesova 517, 344 01 Domažlice ze dne: 4.7. 2008 

Nesouhlasí s částí změny č.6 – omezení velikosti stavby zahradního domku na zahradách. Nebere v úvahu velikosti zahrad ani způsob užívání.


4. Marie Rynešová, Mánesova 517, 344 01 Domažlice ze dne: 7.7. 2008 

Nesouhlasí se záměrem nařídit regulaci velikosti staveb v lokalitách zahrad v Domažlicích. Nelze posuzovat dle jednoho pravidla subjektivní rozdíly jednotlivých zahrad. Žádá o vynechání této regulace ze změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice.


5. Jiří Schröpfer, Rohova 204, 344 01 Domažlice ze dne: 4.7. 2008 

Nesouhlasí se záměrem nařídit regulaci velikosti staveb v lokalitách zahrad v Domažlicích. Nelze posuzovat dle jednoho pravidla subjektivní rozdíly jednotlivých zahrad. Žádá o zrušení tohoto navrhovaného pravidla.


6. JUDr. Milan Ryneš, Hnězdenská 735/6, 181 00 Praha 8 – Troja ze dne: 23.6. 2008 

Zásadní nesouhlas s regulací velikosti staveb na zahradě v k.ú. Domažlice. Dochází k nedodržování platného SZ a příslušných vyhlášek. Žádá o zrušení této části v navrhované změně č.6 ÚPN-SÚ Domažlice.


7. MUDr. Olga Benešová , Alej Svobody726/35, 323 00 Plzeň
Alena Krautwurmová, Spálená 155, 34401 Domažlice
Ing. Pavel Vondrovic, Nušlova 2294/53, 155 00 Praha – Stodůlky ze dne: 25.6. 2008 


Návrh zadání změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice považují za nevyhovují z hledisek:
regulace nebere v úvahu velikost jednotlivých zahrad nebo sadů a jejich umístění v plenéru.
brání v dokonalé rekreaci uživatelů zahrad (jejich možnosti trávit co nejvýše času mimo hlukem postižené části města – doprava , průmysl)


8. Bc. Milan Ryneš, Hnězdenská 735/6, 181 00 Praha 8, nar. 1980 ze dne: 1.7. 2008 

Žadateli se jeví, že návrh značně poškozuje vlastníky nebo dědice zahrad v Domažlicích. Jednoznačná velikost (malost) zahradních nebo rekreačních domů je zarážející a navrhuje , aby tento postup nebyl schválen.


Vyhodnocení připomínek (2-8):
Pořizovatelem jasně deklarovaným cílem bylo zabránit neregulované zástavbě (využívání území k trvalému bydlení) v lokalitách určených k rekreaci – vytvořit tak předpoklady pro udržitelný rozvoj území v lokalitách určených k rekreaci a současně posílit přírodní složky území, vytvořit vyvážené podmínky pro příznivé životní prostředí v řešených lokalitách a zhodnotit dálkové pohledy na město. Pořizovatel ve vyhodnocení návrhu zadání změny č.6 ÚPN-SÚ Domažlice navrhl u funkčních ploch zahrádek upravit prostorové regulativy pro přípustnou zástavbu.
K této problematice proběhlo pak pracovní jednání pořizovatele, určeného zastupitele a zhotovitele změny, kde byl odsouhlasen navržený model stanovení prostorové regulace staveb v závislosti na celkové velikosti pozemků podle uplatněných připomínek, viz. Odůvodnění, část d) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, Lokalita 6/2 - Návrh a odůvodnění prostorové regulace: -podmínky prostorového uspořádání.


2. Grafická část odůvodnění

Ve změně č.6 ÚPN-SÚ Domažlice jsou navržena protipovodňová opaření, která nejsou vyhodnoceny jako zábory ZPF a současně změna nevyvolává žádný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a proto tato část není graficky dokumentována.
 

Poučení

Proti Změně č. 6 ÚPN-SÚ Domažlice vydané formou opatření obecné povahy č. 3/2009 nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád).

 

Účinnost

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení oznámení o jeho vydání veřejnou vyhláškou (§ 173 odst.1 správního řádu).


 

starosta města
Ing. Miroslav Mach


místostarosta města
Pavel Wolf
Datum vložení: 18. 11. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:42

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)