Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/2005

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 a vyhláška č. 24/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice.

Vyhláška 2/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 a vyhláška č. 24/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice.
vydána 20.4.2005
účinnost od 27.5.2005
novelizuje vyhlášku 2/2001 (ze dne 24.10.2001)
24/1997 (ze dne 10.9.1997)
je novelizována vyhláškou

3/2008 (ze dne 7.7.2008)
4/2008 (ze dne 7.7.2008)
3/2009 (ze dne 18.11.2009)

zrušeno 6/2016 (7.11.2016)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 2 /2005

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 a vyhláška č. 24/1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice.

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 20.dubna 2005 usnesením č. 932 usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 24/1997 a vyhláška 2/2001, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Domažlice.

Článek 1
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2001, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Domažlice se z důvodu schválení změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Domažlice zastupitelstvem města Domažlice dne 15.12.2004 č. usnesení 775, se mění a doplňuje takto:

1. v části první článku 1 se za slova „….zastupitelstvem dne 22.8.2001“, vkládá: „ve znění změny č. 3, schválené zastupitelstvem města 15.12.2004“.

2. v části první článek 2 se nahrazuje novým zněním: „Tato vyhláška platí pro vymezené části administrativní obce Domažlice, které jsou definovány ve výkrese č.1 schválené změny č.3 ÚPN-SÚ Domažlice jako návrhové plochy zastavitelného území“.

3. v části druhé článku 5 se poslední věta mění takto: „ Limity funkčního využití ploch jsou vymezeny na výkrese č.1 schválené změny č. 3 ÚPN-SÚ Domažlice“.

4. v části druhé článku 6 se odstavce (4) a (5) nahrazují novým zněním:
 • „(4) Místní komunikace a účelové komunikace se umisťují na plochách a v trasách vyznačených ve výkrese č. 3 schválené změny č.3 ÚPN-SÚ Domažlice. U veškerých nově navrhovaných místních komunikací je uvažováno se šířkovým uspořádáním v kategorii dvoupruhových obousměrných komunikací se šířkou jízdního pruhu 3,0 metru, tedy se základní kategorií MO 7, nové pozemky pro výstavbu jsou dopravně napojeny ze stávající silniční sítě resp. stávajících místních obslužných komunikací, z nich budou provedeny nové přístupové komunikace k zástavbě s dodržením příslušných předpisů (šířkové parametry, rozhledové poměry atd.)
 • (5) Pro hromadné odstavování a garážování motorových vozidel jsou vymezeny plochy vyznačené ve výkrese č. 3 schválené změny č.3 ÚPN-SÚ Domažlice, ostatní nároky na odstavování a parkování vozidel musí být řešeny v rámci pozemků pro výstavbu.“

5. v části druhé článku 7 se doplňuje nový odstavec (7) , který zní:
 • „(7) návrhové lokality budou napojeny na stávající kanalizační systém města a centrální čistírnu odpadních vod s výjimkou lokality 3/4, kde budou splaškové vody shromažďovány do nepropustné jímky na základě samostatného povolení. Cílově však i tato lokalita bude napojena na gravitační sběrač, vedený dle návrhu ÚPN-SÚ Domažlice (Změna č.1) Vlčím hrdlem.
 • lokalita 3/5 bude napojena na kanalizační systém přes v současnosti budovanou lokalitu (viz Změna č.2 ÚPN-SÚ Domažlice) výtlakem s posouzením množství splaškových vod vypouštěných do stávající gravitační kanalizace.
 • pro lokalitu 3/10 je navržena čerpací stanice splaškových vod a retenční nádrž
 • lokalita 3/15 v návaznosti na stávající průmyslový areál (Elitex) bude napojena na kanalizační systém prodloužením stávajícího řadu a napojením v ulici Chrastavické, bude však nutno posoudit kapacitní možnosti stávajícího sběrače
 • lokalita 3/16, resp. 3/20 byla z hlediska odkanalizování řešena již ve Změně č.1, s ohledem na rozšíření návrhových ploch je navrženo následující v zásadě etapově řešení:
1. napojení plochy pro obytné domy (1.etapa výstavby) je řešeno prodloužením stávajících resp. navrhovaných tras do předmětného území v rozsahu možného gravitačního napojení, tzn. že na stávající gravitační splaškovou kanalizaci bude napojena přilehlá část rozvojové lokality

2. terénně odvrácená část (SV) rozvojových ploch již musí být svedena do nového sběrače (viz návrh Změny č.1 ÚPN-SÚ Domažlice), vedeného podél stávající zástavby, kterou taktéž napojuje, k Panskému rybníku. Zde navrhujeme využití stávající čerpací stanice splaškových vod v Učňovské škole pro převedení i těchto splaškových vod výtlakem do stávající splaškové kanalizace v ulici Prokopa Holého (u městských jatek.)

3. cílové řešení této lokality je pak shodné s návrhem dle Změny č.1 ÚPN-SÚ Domažlice, tzn. že splaškové vody z čerpací stanice budou převedeny do páteřního kanalizačního sběrače, vedeného podél bývalého zahradnictví Astra (napojení návrhových ploch) a dále Vlčím hrdlem pod Škarmanem do ulice Chrastavické. Západní část rozvojových ploch naopak bude cílově převedena do páteřního sběrače, vedeného zhruba po vrstevnici celou rozvojovou lokalitou “U tři vrb“ až do prostoru Hánova parku (Změna č.1 ÚPN-SÚ Domažlice)“.

6. v části druhé článek 8 se doplňuje novým odstavcem (4) a (5) , který zní:
 • „(4) zásobování návrhových lokalit pitnou vodou je řešeno napojením na stávající vodovodní řady, procházející převážně podél návrhových lokalit, případně jejich prodloužením na základě posouzení tlakových poměrů vč. přehodnocení kapacity stávajícího vodovodního systému
 • (5) pro všechny návrhové lokality bude zajištěna potřeba požární vody v souladu s ustanovením písm.k) odst.1 § 29 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v množství stanoveném ČSN 730873 ze stávajících resp. navržených vodovodů a požárních nádrží“.
7. v části druhé článek č. 12 se nahrazuje novým zněním:
 • „(1) Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem a ostatních limit, zakreslených ve výkresech č.1 změny č.3 ÚPN-SÚ Domažlice:
1. pásma hygienické ochrany
ochranná pásma železničních tratí
ochranná pásma silnic
ochranná pásma liniových vedení a zařízení inženýrských sítí
ochranná pásma MPR
vymezené záplavové území Zubřiny Q100 dle rozhodnutí Okresního úřadu Domažlice č.j.:OUDO-12268/2001/ŽP ze dne 13.8.2001 (ř. km 0,000 -15,000), č.j.:ŽP/8184/ 97 ze dne 15.4.1997 (ř. km 15,000 27,000) a č.j.: OUDO/4994/ 2000/ RŽP ze dne 29.5.2000 (ř. km 27,000-33,000).
významný krajinný prvek (VKP) Škarman“.

8. v části třetí článek 13 odstavec (3) se nahrazuje novým zněním:
 • „(3) Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. 2 schválené změny č.3 ÚPN-SÚ Domažlice takto :
Lokalita 3/10
 
koridory obslužných komunikací vč. tras inženýrských sítí v nich

plocha pro čerpací stanici splaškových vod vč. retenční nádrže

plocha pro kruhovou křižovatku

Lokalita 3/16, resp. 3/20
 
koridory obslužných komunikací vč. tras inženýrských sítí v nich

trasa kanalizačního sběrače z lokality Kozinovo pole podél Panského rybníka do čerpací stanice u Učňovské školy, odtud krátký výtlak do stávajícího kanalizačního sběrače „u jatek“

trasa páteřního kanalizačního sběrače, vedená severně po obvodu zastavěného území do Vlčího hrdla a tudy až k parkovišti s napojením v ulici Chrastavické jako cílové řešení východního okraje města

Lokalita 3/18

místní účelová komunikace“.

9. v části čtvrté článek č. 14 se nahrazuje novým zněním:
 • “(1) Změna č.3 je dokumentována samostatně na kopiích platného ÚPN-SÚ Domažlice.
 • (2) Textová část změny č. 3 navazuje na platnou průvodní zprávu ÚPN-SÚ, kterou doplňuje a aktualizuje“.

10. v části čtvrté článek č. 15 se nahrazuje novým zněním:
 • „Dokumentace změny č. 3 ÚPN-SÚ Domažlice je uložena ve třech vyhotoveních na Městském úřadě v Domažlicích a v jednom vyhotovení na Krajském úřadě Plzeňského kraje“.  
Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. května 2005
Jan Látka
starosta města Domažlice
v. r.Jaroslav Bauer
místostarosta města Domažlice

v. r.
Datum vložení: 21. 6. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 9:41
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)