Menu
Město Domažlice
Domažlice

Opatření 4/2008

opatření 4/2008

 
Opatření obecné povahy 4/2008
vydáno 28.5.2008
účinnost od 7.7.2008
novelizuje vyhlášku vyhláška 24/1997
vyhláška 2/2001
vyhláška 2/2005
je novelizována vyhláškou  
zrušeno 6/2016 (7.11.2016)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 4/2008

ZMĚNA Č. 5 ÚPN-SÚ DOMAŽLICE

Zastupitelstvo obce Domažlice příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2 stavebního zákona, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst.4 stavebního zákona:

V Y D Á V Á
tuto Změnu č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice, schváleného usnesením Zastupitelstva města Domažlice dne 17.10.1994, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Domažlice č. 11/1994 a změněnou změnou č.1 tohoto územního plánu, schválenou usnesením Zastupitelstva města ze dne 10.5.2001, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2001 a změněnou změnou č. 3 tohoto územního plánu,, schválenou usnesením Zastupitelstva města ze dne 15.12.2004, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města č. 2/2005. 

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto:

Podmínky pro využití nově vymezených funkčních ploch jsou závazně stanoveny městskou vyhláškou č.24/1997 o závazných částech ÚPN-SÚ Domažlice v platném znění Vyhlášky č.2/2001, resp. 2/2005 a Změnou č.5 se nemění, resp. podle potřeby pouze individuálně doplňují.

Ve výkrese č.1 jsou vymezeny jednotlivé lokality změny s určením jejich hlavní funkce - převažujícím účelem využití (dle legendy), pro umístění každé stavby či jiné aktivity do dané plochy je pak rozhodující přípustnost, nepřípustnost a případně podmíněná přípustnost dané funkce dle výše uvedené vyhlášky (index) a z ní vyplývající nároky na území.

1. Nově se vymezují tyto funkční plochy: 

Lokalita 5/1

- převedení pozemků p.č. 4457/1, 2 v k.ú. Domažlice v kultuře orná do ploch zastavitelných určených pro průmyslovou výrobu (VP) jako rozšíření stávající výrobní zóny za provozovnou Galí–Optik, s.r.o.

- podmínkou pro zástavbu bude vytvoření pásu veřejné zeleně o min. šíři 5 metrů při jižním a východním okraji pozemku tak, aby se odclonila budoucí průmyslová zóna od volné krajiny.

- podmínkou pro využití pozemků bude napojení plochy prodloužením místní komunikace ke hřbitovu a napojení na veřejné inž. sítě.

Lokalita 5/17

- zahrnutí pozemku p.č. 159/1 - zahrada v k.ú. Havlovice do ploch zastavitelných pro výstavbu RD (OB-V) s tím, že rozšíření vlastních ploch pro výstavbu je limitováno maximálně 1m za horní hranici stavební parcely č. 154, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od ochranného pásma navržené přeložky silnice I.třídy, zbylá plocha bude využívána dále jako zahrada. Komunikační napojení na silnici II/193 stávajícím vjezdem s omezenou šířkou.

- podmínkou pro využití pozemku pro výstavbu RD je realizace odkanalizování a zásobení vodou - individuální DČOV a vodní zdroj do doby výstavby veřejných sítí.

Lokalita 5/23

- převedení pozemku p.č. 3487/3, orná půda v k.ú. Domažlice do zastavitelného území - plochy pro výstavbu RD (OB) s napojením na přilehlou místní komunikaci.

- podmínkou pro využití pozemku pro výstavbu RD je napojení na veřejný vodovod a kanalizaci.

Lokalita 5/24

- rozšíření obytných ploch pro nízkopodlažní zástavbu RD (OB) Na Bábě západně od stávající resp. navržené obytné zóny tak, že navržená lokalita je výškově situována na stejné vrstevnici jako stávající obytná zóna a sahá až nad Jezero s doplněním izolační a doprovodné zeleně s tím, že nedojde k oddělení nepřístupných ploch ZPF.

- podmínkou pro využití ploch pro výstavbu RD je dopravní napojení plochy na místní komunikaci z již dříve navržené obytné zóny včetně napojení na veřejný vodovod a kanalizaci

Lokalita 5/26

- změna, resp. navrácení původního funkčního využití území bývalého lomu Na Škarmaně, p.č. 892/20, ostatní plocha v k.ú. Domažlice na plochy pro sport a rekreaci (SM-SR). Změnou č.1 ÚPN-SÚ Domažlice byla změněna funkce z ploch pro sport a rekreaci na plochy pro komerční vybavenost , nově se vrací původně navržená funkce.

- podmínkou pro případnou výstavbu je připojení na veřejný vodovod a kanalizaci.

Lokalita 5/27

- převedení pozemku p.č. 3487/2, orná půda v k.ú. Domažlice do zastavitelného území - plochy pro výstavbu RD (OB) s napojením na přilehlou místní komunikaci.

- podmínkou pro využití pozemku pro výstavbu RD je napojení na veřejný vodovod a kanalizaci.

Funkční plochy vymezené v odstavci 1 se zařazují do zastavitelných ploch.


Grafická část Změny č. 5 ÚPN – SÚ Domažlice:

Výkres č. 1. - Hlavní výkres – 3 listy měřítko 1:5000

Výkres č. 2. - Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav - 2 listy

Výkres č. 3 - Doprava – 1 list

Výkres č. 4., 5., 6. - Technická infrastruktura – 2 listy

Výkres č. 7 - . Vyhodnocení záborů ZPF – 2 listy


Ode dne účinnosti této změny (§ 173 odst.1 správního řádu) se nepoužije článek 1

odst.2 obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 2/2005.
 
O D Ů V O D N Ě N Í

1. Textová část odůvodnění

a) Postup při pořízení změny. 

Územní plán sídelního útvaru Domažlice byl schválen v roce 1994. Návrh Zadání pro Změnu č.5 byl vypracován v listopadu 2006. Po té byl návrh Zadání projednán se všemi zainteresovanými orgány a občany. Veřejné projednání Zadání proběhlo dne 6.9.2006. Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování bylo vydáno dne 11.12.2006. Zastupitelstvo města Domažlice schválilo Zadání Změny č.4 ÚPN-SÚ Domažlice dne 13.12.2006. Na základě schválení Zadání byl vydán pokyn zpracovateli k zahájení prací na Návrhu Změny č.4 ÚPN-SÚ Domažlice.


b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů.

Změna č. 5 a ÚPN-SÚ je v souladu s politikou územního rozvoje ČR a rovněž je v souladu s dokumentací ÚP VÚC okresu Domažlice.

Změna č.5 ÚPN-SÚ Domažlice se z hlediska širších vztahů zabývá lokálními změnami v sídle, širší vztahy a postavení obce v systému osídlení je řešeno ve schválené dokumentaci ÚPN-SÚ.

Řešení širších vztahů z hlediska technické infrastruktury je řešeno ve schválené dokumentaci ÚPN-SÚ.

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Změna č.5 ÚPN-SÚ vytváří předpoklady k zabezpečení všech přírodních, civilizačních i kulturních hodnot v řešeném území se zřetelem na péči OŽP a ochranu jeho hlavních složek:

- půdy, vody a ovzduší (v souladu s §18,19 stav.zákona č.183/2006 Sb.)

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Návrh Změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice vychází z požadavků stavebního zákona č.183/2006 Sb.a jeho souvisejících vyhlášek.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů-soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů,případně s výsledkem řešení rozporů

Návrh Změny č. 5 ÚPN-SÚ Domažlice není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů, vč. požadavků dotčených orgánů podle zvláštních předpisů. V rámci projednání návrhu Zadání nebyly vzneseny rozporná stanoviska, která by vyžadovala následná řešení.

f) Vyhodnocení splnění Zadání

Zadání Změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice bylo na základě souhlasného stanoviska odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 11.12.2006 schváleno na 3. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 13.12.2006.

Zastupitelstvo tímto usnesením rozhodlo na základě výsledků projednání Zadání, vyjádření dotčených orgánů státní správy i správců sítí a vyhodnocení všech připomínek a námitek o tom, že do Změny č.5 ÚPN-SÚ budou zařazeny lokality č.5/1, 5/17, 5/23, 5/24, 5/26 a 5/27. Ostatní požadavky na změny nebyly na základě výsledků projednání Zadání a rozhodnutí Zastupitelstva města do Změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice zařazeny – z tohoto důvodu číselná řada označení lokali plynule nenavazuje.

Všechny požadavky pořizovatele na způsob a rozsah zpracování Změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice, obsažené ve schváleném Zadání, jsou v plném rozsahu splněny.

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Změna č.5 ÚPN-SÚ Domažlice závaznou formou definuje zásady funkční a prostorové organizace území a stává se tak nástrojem k zabezpečení trvalého souladu přírodních, urbanistických, kulturních a historických hodnot území tak, aby tyto rozvojem území nebyly znehodnocovány.

Město Domažlice vedle spádové funkce v oblasti státní správy a veřejné administrativy plní i funkci společensko kulturní, na níž navazují aktivity v oblasti cestovního ruchu. Jedinečná urbanistická struktura sídla resp. jeho centrální zóny je chráněna zákonem (viz dále - MPR Domažlice) a je předmětem zájmu mnoha návštěvníků. Vedle těchto aspektů pak také díky rozvinutému průmyslu a tím i širokou nabídkou pracovních příležitostí město je a do budoucna zůstane přirozeným centrem spádového území.

Městská památková rezervace Domažlice, která byla vymezena výnosem ministerstva kultury ČSR č.j. 17 596/75-VI/i, spolu s vyhlášenými ochrannými pásmy je zakreslena v grafické části územního plánu. V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, musí být veškeré stavební zásahy do urbanistického celku (např. demolice, výstavba nových objektů), ale také zásahy do všech objektů v památkové zóně a do jejich prostředí (např.oprava fasády, obnova barevnosti, výměna oken, dveří, střešní krytiny, inženýrských sítí, úprava ohradních zdí a plotů, úprava terénu, zeleně a historických povrchů komunikací atd.) předem projednány s orgány státní památkové péče.

V řešeném území došlo již v minulosti k četným archeologickým nálezům. V souladu s ustanovením zákona o státní památkové péči je celé řešené území třeba považovat za území s archeologickými nálezy a proto je nutno při vypracování jednotlivých projektů v daném území vycházet z ustanovení § 22 a § 23 zmíněného zákona.

Návrhem změn územního plánu nedochází ke kolizi s prvky územního systému ekologické stability krajiny (viz kapitola e) územního plánu a grafická část), který je součástí ÚPN-SÚ Domažlice ani jinými prvky ochrany přírody (chráněná území apod.), neboť tyto se v území řešeném Změnou č.5 ÚPN-SÚ Domažlice nenacházejí. V návrhu Změny č.5 ÚPN-SÚ je podle požadavku OŽP MěÚ Domažlice vymezen významný krajinný prvek (VKP) stromořadí „Vavřinecká alej“ podle vydaného rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku (č.j. 525/2007/OŽP/SLA-246/5 ze dne 4.1. 2007, registrační číslo 29/21-23-14,19).

Jednotlivé lokality jsou označeny jednak číslem změny ÚPN-SÚ, tj. 5 (číslice před lomítkem) a zároveň i pořadovým číslem lokality v rámci této změny (číslo za lomítkem) a takto jsou zakresleny s identifikačními kódy v grafické část. Součástí definice každé změny (viz kapitola f) změny územního plánu) je i vyjmenování případných podmínek či vyvolaných opatření, vyplývajících z veřejnoprávního projednání.

S ohledem na rozsah, funkci i lokalizaci navrhovaných změn není návrh v rozporu se zásadami udržitelného rozvoje území ani nemá negativní dopad na životní prostředí a zajištění zdravých životních podmínek.

Ochrana kulturních památek

Změna č.5 ÚPN-SÚ Domažlice se nedotýká památkově chráněných objektů ani areálů, ochrana kulturních hodnot území je zajišťována především nástroji státní památkové péče ve smyslu zákona č.20/1997 Sb. o státní památkové péči v aktuálním znění. Ve státním seznamu nemovitých kulturních památek jsou zapsány památkově chráněné objekty a areály, vyznačené v grafické příloze územního plánu, které jsou v návrhu respektovány. Pro jakékoli stavební úpravy a zásahy do uvedených památek včetně úprav jejich prostředí je povinností vlastníka objektu podle § 14, odstavec 1 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči vyžádat si předem závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče.

Urbanistická koncepce, vč.vymezení zastavitelných ploch

Návrh Změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice vychází ze zásad funkční a prostorové organizace území stanovených v platném ÚPN-SÚ Domažlice, které upravuje a doplňuje podle podnětů jednotlivých žadatelů. S ohledem na své zaměření neohrozí navržené změny základní předpoklady a podmínky vývoje obce ani nemají negativní dopad na ochranu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území, což je konstatováno v odůvodnění územního plánu.

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 

Územně analytické podklady s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj nebyly v době prací na Změně č.5 ÚPN-SÚ Domažlice k dispozici a vzhledem k této skutečnosti nelze toto vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení ve vtahu k rozboru udržitelného rozvoje území provést. Vzhledem k funkční náplní návrhových ploch, tj. zejména plochy pro obytnou zástavbu, sport a rekreaci a pouze u lokality 5/1 plochy pro výrobu (v návaznosti na stávající průmyslový areál) nedojde oproti platnému územnímu plánu k ohrožení životního prostředí, což bude posuzováno u jednotlivých staveb samostatně v rámci dalších etap přípravy staveb. Ty pak musí respektovat požadavky na ochranu ovzduší a zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek dle §17 odst.1 písm.a) zákona č.86/2002 Sb., resp. splňovat požadavky Nařízení vlády ČR č.450/2002 ve znění Nařízení vlády ČR č.60/2004 na umisťování staveb nezhoršujících prašnost (kvalitu ovzduší). U ploch pro výrobu, technickou infrastrukturu i výrobní a nevýrobní služby je povinností investora předem prokázat, že na hranicích areálů nebudou překročeny povolené limity hlučnosti podle Nařízení vlády č.502/2000 Sb..

S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že všechny návrhy, zakotvené v této změně, mají za cíl v souladu s principy územního plánování dle platného stavebního zákona zajistit koordinaci a věcnou i časovou návaznost činností v území s cílem nalezení optimálního způsobu využití území k zajištění udržitelného rozvoje území.

K Zadání Změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice, resp. k jeho konečné verzi bylo vydáno dne 16.11.2006 stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje čj. ŽP/12595/06, kde se konstatuje, že : „Upravený návrh Zadání Změny č.5 (lokality 5/1, 5/17, 5/18, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26 a 5/27) ÚPN-SÚ Domažlice není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí za podmínek, že v navržených rozvojových lokalitách budou dodrženy požadavky na tvorbu a ochranu životních podmínek stanovené v kapitole 8) upraveného návrhu Zadání změny ÚPN-SÚ a respektovány stanoviska DOSS..“

Koncepce dopravy a tech. infrastruktury, vč. podmínek pro jejich umisťování, likvidace odpadů, ochrana před povodněmi, nerostné suroviny,ÚSES, 

Změnou č.5 ÚPN-SÚ Domažlice nejsou narušeny ani měněny zásady dopravního řešení podle platného územního plánu, změny se nedotýkají silniční sítě ani stávající sítě místních komunikací, taktéž nemají žádný dopad na dopravu železniční, lodní, hromadnou, cyklistickou, pěší ani ostatní druhy dopravy.

Všechny návrhové lokality budou napojeny na stávající přilehlé, v případě lokality 5/24 již dříve navržené komunikace obytné zóny Na Bábě. V lokalitě 5/1 bude prodloužena stávající místní komunikace ke hřbitovu cca o 150 metrů k hranici návrhové plochy pro výrobu – viz výkres č.3.

V souvislosti s návrhem Změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice nedojde ke změně koncepce technického vybavení území, změnám tras ani zdrojů. Vazby návrhových lokalit 5/1, 5/17, 5/23, 5/24, 5/26 a 5/27 na stávající trasy a zařízení včetně napojení jednotlivých lokalit na inženýrské sítě jsou nejlépe patrné z výkresu č.4., 5., 6. Technická infrastruktura. Podmínkou pro využití všech návrhových ploch pro výstavbu je jejich napojení na veřejný vodovod a kanalizaci, v lokalitě 5/17 se připouští individuální DČOV a individuální vodní zdroj do doby výstavby veřejných sítí.Pro všechny návrhové lokality bude zabezpečena potřeba požární vody v souladu s ustanovením písm. k), odst.1 §29 zákona č.134/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle ČSN 73 6639 a ČSN 73 0873.

V grafické příloze jsou zakresleny hranice záplavového území Zubřiny Q100, lokality změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice nacházejí mimo vymezené záplavové území.

Ochranná pásma stávajících vedení a zařízení technické infrastruktury jsou v grafické části v potřebném rozsahu zakreslena jako limity využití území s tím, že návrh změny územního plánu respektuje tato ochranná pásma vč. elektrických rozvodných zařízení dle § 46 resp. §98 zákona č.458/2000 Sb. V případě požadavku na jejich přeložení budou veškeré vyvolané investice hrazeny tím, kdo je vyvolal.

Způsob zneškodňování domovního a směsného odpadu, odpadu z veřejných prostranství a kalů z ČOV v řešeném území je v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy a není návrhem Změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice měněn. Pro omezení množství ukládaného odpadu je nutno průběžně vytvářet podmínky pro separovaný sběr odpadu přímo u zdroje odpadů. Likvidace odpadních vod je řešena v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. o vodách a souvisejícími předpisy s tím, že veškerá nově navrhovaná kanalizace je navrhována jako oddílná s opatřeními ke snížení dešťového odtoku z území (využití přirozené nebo umělé retence).

h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Územně analytické podklady s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj nebyly v době prací na Změně č.5 ÚPN-SÚ Domažlice k dispozici a vzhledem k této skutečnosti nelze toto vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení ve vtahu k rozboru udržitelného rozvoje území provést. Vzhledem k funkční náplní návrhových ploch, tj. zejména plochy pro obytnou zástavbu, sport a rekreaci a pouze u lokality 5/1 plochy pro výrobu (v návaznosti na stávající průmyslový areál) nedojde oproti platnému územnímu plánu k ohrožení životního prostředí, což bude posuzováno u jednotlivých staveb samostatně v rámci dalších etap přípravy staveb. Ty pak musí respektovat požadavky na ochranu ovzduší a zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek dle §17 odst.1 písm.a) zákona č.86/2002 Sb., resp. splňovat požadavky Nařízení vlády ČR č.450/2002 ve znění Nařízení vlády ČR č.60/2004 na umisťování staveb nezhoršujících prašnost (kvalitu ovzduší). U ploch pro výrobu, technickou infrastrukturu i výrobní a nevýrobní služby je povinností investora předem prokázat, že na hranicích areálů nebudou překročeny povolené limity hlučnosti podle Nařízení vlády č.502/2000 Sb..

S ohledem na výše uvedené je možné konstatovat, že všechny návrhy, zakotvené v této změně, mají za cíl v souladu s principy územního plánování dle platného stavebního zákona zajistit koordinaci a věcnou i časovou návaznost činností v území s cílem nalezení optimálního způsobu využití území k zajištění udržitelného rozvoje území.

K Zadání Změny č.5 ÚPN-SÚ Domažlice, resp. k jeho konečné verzi bylo vydáno dne 16.11.2006 stanovisko odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje čj. ŽP/12595/06, kde se konstatuje, že : „Upravený návrh Zadání Změny č.5 (lokality 5/1, 5/17, 5/18, 5/22, 5/23, 5/24, 5/25, 5/26 a 5/27) ÚPN-SÚ Domažlice není nezbytné a účelné komplexně posuzovat z hlediska vlivů na životní prostředí za podmínek, že v navržených rozvojových lokalitách budou dodrženy požadavky na tvorbu a ochranu životních podmínek stanovené v kapitole 8) upraveného návrhu Zadání změny ÚPN-SÚ a respektovány stanoviska DOSS..“

Návrh řešení požadavků CO

Z hlediska CO nebylo ve Změně č.5 požadováno žádné opatření. 

Protipožární zabezpečení

Z hlediska protipožární ochrany nebylo ve Změně č. 5 požadováno žádné opatření.

i) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy. Změna č.5 ÚPN-SÚ Domažlice předpokládá rozšíření zastavitelných ploch též na pozemcích vedených jako zemědělská půda následujících charakteristik:


Charakteristika klimatického regionu

5 – klimatický region MT2 – mírně teplý, mírně vlhký

7 – Klimatický region MT4 – mírně teplý, vlhký


Charakteristiky hlavních půdních jednotek

13 – hnědozemě a illimerizované půdy maximálně se slabým oglejením na spraších, sprašových a svahových hlínách o mocnosti 0,4 - 0,5 m, uložených na velmi lehké spodině; závislé na dešťových srážkách

29 – hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy převážně na rulách, žulách a svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry

37 – Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách.

47 – oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké, až středně skeletovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření

50 – hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně žulách a rulách) s výjimkou hornin v HPJ 48, 49; zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené

67 – glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné převážně pro louky


Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ)

0 – úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí

1 – mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí

4 – střední sklon (7-12º) s jižní expozicí (jihozápad až jihovýchod)

Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ)

0 – bezskeletovitá, s příměsí, hluboká

1 – bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká

4 – středně skeletovitá, hluboká středně hluboká

6 – středně skeletovitá, mělká


Půdy jsou podle BPEJ rozděleny dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 1.10.1996 č.j.OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, rozděleny do pěti tříd ochrany zemědělské půdy.

Nejvyšší ochranu má půda I. třídy ochrany, kterou je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně. Do II třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné. Půdy III třídy ochrany jsou půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro výstavbu. Do IV třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností, s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu. Půdy V třídy ochrany jsou zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností. Většinou jde o půdy pro zemědělské účely postradatelné. Pozemky uvažované změnou územního plánu k rozvoji města Domažlice a jeho částí jsou tvořeny půdou v II, III, IV a V třídě ochrany.

Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu je zpracováno v následujících tabulkách,:


Tabulka č.1: Zábory ZPF dle k.ú. a BPEJ 

 
 plocha č.  k.ú. využití  BPEJ  třída
ochrany 
výměra
[m2]
souč.
zast.
území 
výměra
celkem
[m2]
1  Havlovice  PO  7 29 04  II 2 150  ZÚ   2 150
lok.5/17                2 150
2 Domažlice   PO  7 32 14 IV  9 100      9 100
lok.5/24      7 37 16 7 860     7 860
              16 960
 Domažlice  VZ  7 32 14 IV        7 670
lok.5/24       7 37 16 V     21 660
              29 330
4  Domažlice    5 29 54       3 090
lok.5/23               
lok.5/27                3 090 
5  Domažlice   5 29 54     14 240
lok.5/1              14 240
     CELKEM 65 770


Pozn. : v tabulce č.1 je ve sloupci „plocha č.“ uvedeny kurzivou též identifikační indexy ploch dle urbanistického návrhu 
 
Zkratky použité v tabulce:
PO – plochy obytné
PVS – plochy výrobních, nevýrobních a motoristických služeb
VZ – veřejná, doprovodná a izolační zeleň
 
 Tabulka č. 2: Zábory ZPF podle tříd ochrany v jednotlivých k.ú. 
                      mimo současně zastavěné území

 
 k.ú.  zábor ZPF  z toho v třídě ochrany [m2]  
   celkem [m2]  I  II III  IV 
 k.ú. Domažlice 60 530   0  0  0  16 770  43 760
 Z toho VZ 29 330  0  0  0  7 670  21 660
 CELKEM  60 530  0  0  0  16 770  43 760
 Z toho mimo VZ 31 200  0  0  0  9 100  22 100Plochy zeleně (VZ) tvoří 49% z celkového záboru ZPF. V tomto případě se vlastně nejedná o ztrátu půdy viz následující tabulka č. 3.
 
Tabulka č. 3: Zábory ZPF dle BPEJ mimo zastavěné území
 
 BPEJ  třída 
ochrany
 výměra [m2]  z toho VZ  % celkem  mimo VZ % VZ z celku 
 5 29 54 V  14 240  0  24  14 240  0
 7 29 04 II  0  0  0  0  0
 7 32 14 IV   16 770  7 670  28  9 100  13
 7 37 16 V  29 520  21 660  49  7 860  36
CELKEM    60 530  29 330  100  31 200  49Řešené území je součástí povodí, hydrologické pořadí 1-10-02-044 toku Zubřina, který se vlévá dále do Radbůzy. 
Změna územního plán města Domažlice předpokládá návrh nového funkčního využití vybraných lokalit určených podle požadavků na bydlení, občanskou vybavenost, výrobní činnosti atd. Urbanistický návrh respektuje zásadu, aby plánovaná zástavba byla navrhována zejména uvnitř zastavěného území, kde budou vyplněny především nezastavěné proluky a dále je rozvoj sídla je umístěn na plochy, navazující na stávající zástavbu. Je možné tedy konstatovat, že je navrženo takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF nejpříznivější.
Část záborů tvoří plochy pro zahrady a sady a plochy pro zeleň. V tomto případě se vlastně nejedná o ztrátu půdy.
Navrhované řešení je patrno na vyznačených lokalitách v grafické části, kde je zakreslena hranice současně zastavěného i zastavitelného území podle dohody zpracovatele a pořizovatele, která vymezuje hranici současně zastavěného území obce podle platných předpisů.
Rozvoj města Domažlice dle změny územního plánu zachovává v maximální možné míře existující síť účelových zemědělských komunikací a tím  zachovává dostupnost zemědělských pozemků. Rozvojové plochy jsou řešeny tak aby nedocházelo k nevhodnému členění zemědělské půdy na drobné pozemky nevhodné k zemědělskému obhospodařování.
Další rozvoj města dle změny územního plánu nezvýší erozní ohrožení zemědělských půd. 
Změna č.5 ÚPN-SÚ Domažlice nevyvolává žádný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a proto tato část není dokumentována.

 j)    Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

        Nebyly podány žádné námitky.
 
k) Vyhodnocení připomínek
       Nebyly uplatněny žádné připomínky.
 

2.   Grafická část odůvodnění 

3. Doprava….…………………………………………….....................1 : 5.000
4.,5.,6. Technická infrastruktura……….............. ………....................1 : 5.000
7. Vyhodnocení záborů ZPF………………. ………………………….1 : 5.000 
 
 
Poučení:
Proti Změně č. 4 ÚPN-SÚ Domažlice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád).
 
  
 
Starosta města
Ing. Miroslav M a c h 


Místostarosta města
Pavel V o l f
 
Datum vložení: 24. 7. 2008 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 9:49
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)