Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 2/2001

Změna Vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice

 
Změna Vyhlášky o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice
vydána 24.10.2001
účinnost od 14.11.2001
novelizuje vyhlášku 24/1997 (ze dne 10.9.1997)
je novelizována vyhláškou 2/2005 (ze dne 20.4.2005)
3/2008 (ze dne 7.7.2008)
4/2008 (ze dne 7.7.2008)
3/2009 (ze dne 18.11.2009)
zrušeno 6/2016 (7.11.2016)

VYHLÁŠKA Č.2/2001

KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE VYHLÁŠKA Č.24/1997
O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU DOMAŽLICE
Zastupitelstvo města v Domažlicích schválilo svým usnesením č.696/2001 dne 24.října 2001 v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Dne 10.5.2001 schválilo zastupitelstvo města Změnu č.1 ÚPN-SÚ Domažlice, kterou se rozšiřuje v souladu s novelou stavebního zákona řešené území, doplňují se plochy pro výstavbu v koordinaci s prvky územního systému ekologické stability a doplňuje se část ÚPN-SÚ, řešící technickou vybavenost města.

Dne 22.8.2001 s chválilo zastupitelstvo města Změnu č.2 ÚPN-SÚ Domažlice, kterou se rozšiřují plochy pro obytnou výstavbu včetně potřebné technické vybavenosti.

Těmito změnami dochází také ke změně resp. doplnění výše uvedené vyhlášky č. 24/1997, která se mění a doplňuje takto:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČLÁNEK 1
ÚČEL VYHLÁŠKY
Vyhláška vymezuje závazné části ÚPN-SÚ Domažlice, schváleného městským zastupitelstvem v Domažlicích usnesením č. 621 dne 17.10.1994, ve znění změny č.1, schválené městským zastupitelstvem dne 10.5.2001 a ve znění změny č.2, schválené městským zastupitelstvem dne 22.8.2001.
 

ČLÁNEK 2

ROZSAH PLATNOSTI

Tato vyhláška platí pro celé území administrativní obce Domažlice, které je vymezeno ve výkrese č. 1 schválené změny č.1 ÚPN-SÚ hranicí řešenéh o území.
 

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

ČLÁNEK 3

. Město Domažlice - části Hořejší předměstí, Týnské předměstí, Dolejší předměstí, Město a Bezděkovské předměstí se rozvíjí jako souvisle urbanizovaný celek ve vzájemně propojených funkčních z ónách.

Havlovice jsou samostatnou sídelní jednotkou, rozvíjející se samostatně s dlouhodobou tendencí propojení s lokalitou Valcha.

Prostorově oddělenou samostatnou jednotkou bez dalšího rozvoje je Baldov.
 
HLAVA PRVNÍ: LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
ČLÁNEK 4
SPECIFIKACE DRUHŮ ZÓN

(5) SM-C smíšené území centrální

a) slouží převážně pro umístění obchodních, správních, hospodářských a kulturních zařízení místního i nadmístního významu s povinností zachování min. 50% ploch obytných při rekonstrukcích

b) přípustné
 
 • obchodní, administrativní a správní budovy, peněžní ústavy
 • maloobchod, veřejné ubytování a stravování
 • kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení
 • ostatní ne podstatně rušící zařízení drobné výroby a služeb
 • hromadné parkingy a garáže s motoristickými službami
 • byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení
 • zábavní střediska

c) podmínečně přípustné funkce a činnosti
 
 • ostatní bydlení
 • čerpací stanice pohonných hmot

(10) SM-V smíšené území venkovské zástavby (Havlovice, Valcha)

a) slouží pro bydlení' venkovského charakteru s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a možností chovu drobného zvířectva, pro umístění zařízení, doplňujících

b) přípustné funkce
 
 • nízkopodlažní (max.2 NP) rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva
 • maloobchod, stravovací a ubytovací zařízení, sloužící pro obsluhu území s parkováním na vlastním pozemku 
 • nerušící řemeslnické provozy včetně služeb a drobné výroby, sloužící pro obsluhu území s parkováním na vlastním pozemku
 • rekreační objekty
 • kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení
 • předškolní a základní školní zařízení
 • veřejná administrativa a správa

c) podmínečně přípustné funkce a činnosti
 
 • výroba a sklady, skládky materiálu, stavební dvory
 • velkoobchodní sklady a zařízení
 • motoristické služby a ostatní dopravní plochy a zařízení
 • plochy pro zemědělskou a lesnickou velkovýrobu

Podmínečná přípustnost je definována pro tyto případy jako připuštění vyjmenované funkce při splnění podmínky - souhlasu Městského zastupitelstva, tedy orgánu schvalujícího územní plán. Ostatní neuvedené funkce jsou pro danou zónu funkcí nepřípustnou.
 

ČLÁNEK 5

(1) Vymezenému funkčnímu využití území a ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umisťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Limity funkčního využití ploch jsou vymezeny na výkrese č.2 schválené změny č.1 a výkrese č.1 změny č.2 ÚPN-SÚ Domažlice.
 

ČLÁNEK 6

USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY

(1) Plochy pro stavby drah a na dráze, včetně vleček, jsou neměnné v rozsahu ke dni schválení změny č.1 ÚPN-SÚ. Na trati č.180 Plzeň - Domažlice - státní hranice musí být zachována územní rezerva pro narovnání směrových oblouků.

(2) Ve stávající silniční síti se provedou tyto změny a úpravy:
 
a. přeložka silnice 1/22 jižně od současné zástavby města, resp. severně od Havlovic dle změny č.1
 
b. křižovatka na vyústění Kozinovy ulice u nástupu do historického jádra (tzv. křižovatka "U golema")
 
c. křižovatka silnic 1/22 a 11/193 - mírné odklonění ve směru od školy
 
d. napojení ulice Havlíčkovy na dnešní průtah silnice 1/22 v prostoru mostku přes Zubřinu - vstřícné napojení Havlíčkovy ulice do křižovatky se silnicí 11/183
 
e. přeložka části silnice III/1907

(3) Návrh kategorizace silnic je proveden v souladu s materiálem ÚSH Praha "Návrh kategoriz ace silnic I.a II.třídy v ČR": I/26 - S 9,5/80, I/22 - S 9,5/70, II/193 - S 9,5/60, II/195Ž - S 7,5/60, II/183 - S 7,5/60, silnice III.třídy - S 7,5/60.

(4) Místní komunikace a účelové komunikace se umisťují na plochách a v trasách vyznačených ve výkrese č. 3 schválené změny č.1 a č.2 ÚPN-SÚ. U veškerých nově navrhovaných místních komunikací je uvažováno se šířkovým uspořádáním v kategorii dvoupruhových obousměrných komunikací se šířkou jízdního pruhu 3,0 metru, tedy se základní kategorií MO 7.

(5) Pro odstavování a garážování motorových vozidel jsou vymezeny plochy vyznačené ve výkrese č. 3 schválené změny č.1 ÚPN-SÚ.
 

ČLÁNEK 7

KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(1) Kanalizační síť má délku 37,258 km a je značně různorodá, materiál stok je kamenina, litina, beton, železobeton, zdivo kamenné a cihlové. Páteř celého kanalizačního systému tvoří hlavní kanalizační sběrače a kmenová stoka, která přivádí odpadní vody na centrální čistírnu odpadních vod. Kanalizační síť je jednotná pro celé město se soustavou od l ehčovacích komor. Na centrální ČOV není odkanalizována jižní průmyslová část - pozemky a objekty podniků, včetně části ploch ČD, které jsou odkanalizovány do zatrubněného bezejmenného potoka a dále severní část města - pozemky a objekty bývalého Okresního stavebního podniku, zahradnictví Astra, včetně zástavby RD v okolí starého židovského hřbitova, které jsou odkanalizovány vlastní kanalizací přes septiky do bezejmenné vodoteče, rodinné domky mají žumpy na vyvážení. Nevyhovující části kanalizace, které vyžadují rekonstrukci, jsou v ulicích Branská, Thomayerova, Mánesova a Msgre. Staška. Ke značnému znečištění řeky Zubřiny dochází v intravilánu města a tomu by mělo být zabráněno tak, že veškeré odpadní vody by měly být svedeny na centrální ČOV.

Obec Havlovice má zpracovaný provozní řád kanalizace. Jde o kanalizaci jednotnou, nesoustavnou, budovanou postupně, podle potřeby a možností bez celkové koncepce. Má 6 samostatných větví vyústěných přímo do Zubřiny.

(2) Provozovatelem kanalizace a ČOV je CHVAK a.s., podkladem je "Provozní řád kanalizace a ČOV", který určuje regulační podmínky a limity.

(3) Zachovává se stávající koncepce odkanalizování města jednotnou kanalizační sítí se soustavou odlehčovacích komor. Je potřeba doplnění sběrných větví pro předpokládanou novou výstavbu a rekonstrukce nevyhovujících stávajících stok dle výkresu č.4 změny č.1 resp. výkresu č.2 změny č.2 ÚPN-SÚ Domažlice.

(4) Pro omezení znečištění v intravilánu města je nutné vybudovat nový sběrač z lokality "U tří vrb" (za rozvodnicí) do severního sběrače v Haanově parku, úžlabím severozápadně od zástavby jednotnou kanalizací. Jako dočasné provizorium lze připojit jedno čerpací místo, pro lokalitu dle změny č.2. Po provedení gravitačního sběrače však bude tento systém přepojen. Dále je n u tné vybudovat nový sběrač od "Vlčího hrdla" s propojením v Chrastavické ul. "Pod škarmanem" do kmenové stoky "U všech svatých".

(5) V Havlovicích vzhledem k nevyhovujícímu současnému stavu a naléhavé potřebě snížení znečištění řeky Zubřiny je nutné odvést odpadní vody do veřejné kanalizace města a centrální ČOV. Návrh řeší gravitační odvedení Valchy a Havlovic sběrnou stokou. Kanalizační soustava je doplněna sběrnými stokami pro možné připojení stávající i výhledové zástavby.

(6) Centrální mechanicko-biologická čistírna odpadních vod byla rekonstruována v roce 1995. Kapacita ČOV je 33.533 EO, rezerva kapacity je 8.000 EO. Stávající ČOV má výbornou účinnost a dostatečnou rezervu pro připojení dalších zdrojů znečištění.
 

ČLÁNEK 8

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

(1) Město Domažlice má vybudovaný soustavný vodovodní systém v celém intravilánu města celkové délky 54,475 km. Problémy v zásobování vodou vyřešilo připojení na skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy - Domažlice.

(2) Předpokládáme zachování stávající koncepce zásobení vodou, neboť systém má dostatečné rezervy pro možný nárůst spotřeby. S ohledem na předpokládaný územní rozvoj bude potřebné pouze doplnění rozvodné sítě - prostor nové nemocnice je nutné připojit na horní tlakové pásmo novým řadem, který umožní přímé při pojení Havlovic a Valchy a zároveň umožní prodloužení pro zástavbu pod Nevolickým vrchem.

(3) Nárůst spotřeby vody je možný až do kapacity přívodního řadu Js 150 mm, což je cca 5-ti násobek současné potřeby.

ČLÁNEK 9

ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM

(1) Ve městě je velké množství kotelen (cca 90 až 100) malých, středních a větších výkonů, pohybujících se v rozsahu od 0,05 MW až do 11,6 MW. Většina kotelen byla plynofikována a spaluje zemní plyn nebo používá lehký topný olej, také menší individuální zdroje tepla pro vytápění rodinných domů a bytů jsou většinou plynové. Situování kotelen je zakresleno ve výkrese č.5 změny č.1 ÚPN-SÚ Domažlice bez uvedení technických údajů jednotlivých zdrojů tepla.

(2) V návrhu jsou plochy pro výstavbu rodinných domů (cca 490) a bytů v bytových a integrovaných domech (cca 226). Další rozvojové plochy jsou určeny pro služby, vybavenost, komerční účely a průmysl, u některých ploch se nepředpokládá požadavek na teplo (skladové plochy, záchytné parkoviště apod).

(3) V návrhu se předpokládá základní palivo zemní plyn, může se však uplatnit i el. energie, tuhá paliva a zejména topný olej. Z tuhých paliv je možno podporovat především spalování dřeva, dřevního odpadu, slámy a podobně. Zásobování teplem se nadále bude rozvíjet decent r alizovaným způsobem.

(4) Město je napojeno na dálkový rozvod zemního plynu a podél severního, jižního a východního okraje jsou vedeny vysokotlaké plynovody - severně a východně od města v dimenzi DN 150 a jižně v dimenzi DN 100.

Jihovýchodně od města jsou tři průmyslové regulační stanice včetně přípojek DN 100, které slouží jen pro jednoho odběratele plynu. V severní části města jsou dvě regulační stanice, které jsou vzájemně propojeny jak vysokotlakým plynovodem, tak i plynovody středotlakými a nízkotlakými. Další stanice s nízkotlakým i středotlakým výstupem je v západní části města. Čtvrtá stanice pouze se středotlakým výstupem je na jihovýchodním okraji města.

Ve městě je vybudována rozsáhlá a jednotná nízkotlaká síť rozvodu zemního plynu, zásobovaná ze dvou regulačních stanic na severovýchodním okraji a z regulační stanice na západním okraji města.

(5) Do rozvojových ploch se počítá s přivedením zemního plynu, pouze u plochy č.17 jižně od Valchy se se zemním plynem neuvažuje a je proto třeba se orientovat na jiné druhy paliv a energií.

U RD se předpokládá užití plynu pro individuální vytápění, přípravu teplé vody i vaření, u bytů v bytových domech jsou navrženy plynové etážové otopné soustavy s jedním agregátem i pro ohřev užitkové vody a s užitím plynu i pro vaření. Se stejným způsobem se počítá i u vybavenosti vestavěné v bytových domech. U bytových domů s menšími byty a na plochách pro vybavenost a průmysl jsou navrženy většinou plynové kotelny, a to vždy jedna kotelna pro celou plochu, reprezentující svým výkonem potřebu tepla celé plochy - ve skutečnosti se předpokládá vznik více kotelen na každé ploše.
ČLÁNEK 10
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ, SPOJE
(1) Zásobování elektrickou energií města Domažlic a okolí je orientováno na transformovnu 110/22 kV Chrastavice. Ochranná pásma transformovny 110/22 kV a rozvodů 110 kV jsou určena zákonem č. 222 /1994 Sb. - vedení 110 kV vybudovaná do 31.12.1993 mají ochranné pásmo 15 m od krajního vodiče a vedení vybudovaná po 1.1.1994 ochranné pásmo 12 m od krajního vodiče. Transformovna 110/22 kV má ochranné pásmo 30 m od oplocené části transformovny.

(2) Město Domažlice je zásobováno elektřinou z vývodů 22 kV Domažlice I , Domažlice II, Klenčí, Folmava, PVK, obec Havlovice je zásobována z vývodu 22 kV Klenčí. Rozvody vysokého napětí jsou ve vnitřní části města kabelové, v okrajových částech venkovní. V Havlovicích jsou rozvody VN provedeny venkovním vedením.

(3) Celkem je v Domažlicích 67 transformačních stanic (TS) s výkonem transformátorů 39 436 kVA, v Havlovicích 5 TS s výkonem transformátorů 770 kVA. Ochranné pásmo vedení 22 kV a transformačních stanic je určeno Zákonem č. 222 /1994 Sb.

(4) Pro zásobování návrhových ploch elektrickou energií budou vybudovány nové TS dle výkresu č.6 změny č.1, resp. výkresu č.2 změny č.2 ÚPN-SÚ Domažlice, některé TS budou rekonstruovány či přemístěny. Podrobná specifikace všech TS včetně jejich výkonů a bilance potřeb el. energie je doložena v textové části změny č.1. Výpočtový nárůst příkonu města Domažlice a obce Havlovice je pouze orientační, hlavně u výrobních a nevýrobních služeb jsou příkony odhadnuty a nelze předpokládat, že dojde k výstavbě na všech plochách.

S výstavbou nových obchvatových komunikací dojde k úpravám na sítích vysokého napětí při křížení komunikace a vedení VN, NN (výškové uspořádání křižovatky, zdvojené bezpečnostní závěsy apod.).

(5) Bytová městská výstavba a lokality pro rodinné domy v Domažlicích i Havlovicích budou napájeny kabelovými rozvody nízkého napětí o průřezech 3x120 mm2 a 3x240 mm2. Skříně pro měření spotřeby a skříně přípojkové se umístí do oplocení objektů (u rodinných domů). Podrobný návrh rozvodů nízkého napětí bude proveden následně podle postupující výstavby.

(6) V Domažlicích je umístěna ATÚ v samostatném objektu a.s. Český Telecom, odtud jsou vedeny trasy meziměstských kabelů DOK 103 (na jih Domažlice - Klatovy) a 107 (na severozápad Domažlice - Klenčí - Kdyně). Orientační zákres těchto kabelů je proveden ve výkrese č.6 změny č.1 ÚPN-SÚ a je určen pro potřeby územního plánu, nikoli k vydávání územních rozhodnutí.

(7) Předpokládá se 100% telefonizace území. Pro návrh koridorů pro inženýrské sítě požaduje a.s. Český Telecom dodržování ČSN 736005 - pro kabelové sítě (telefon, nízké napětí, vysoké napětí) je určen prostor v chodnících nebo zatravněných plochách přilehlých k zástavbě.

Při výstavbě nových komunikací dojde v několika místech ke křížení telefonních kabelů. Úprava trasy a ochrana kabelů bude řešena s návrhem komunikací, v křižovatkách se ponechají volné prostupy pro nové telefonn í kabely.

ČLÁNEK 11

OCHRANA PŘÍRODY, KRAJINY A ÚZEMNÍ SYSTÉMY EKOLOGICKÉ STABILITY

(1) Na základě § 33 vyhl.č.377/1992 Sb. tvoří závaznou část ÚPN-SÚ Domažlice všechna biocentra, biokoridory a nesporné interakční prvky - registrované nebo k registraci navržené VKP a případně stanoviště zvlášť chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Tyto části ÚSES v nezbytném rozsahu minimálních parametrů jsou v rámci územního plánu označeny za veřejný zájem. Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§ 2 stavebního zákona), který je nutno respektovat jako jeden z předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. Cílem jejich vymezení je ochrana ploch funkčních prvků ÚSES a územní ochrana ploch pro založení prvků chybějících.

(2) Ve výkrese č.1 změny č.1 ÚPN-SÚ Domažlice jsou vymezeny závazné části ÚSES takto:

3.5.1. regionální biocentrum č.1.1 (č.22 VÚC,č.1050 ÚTP NR-R ÚSES) Zelenovské rybníky

3.5.2. regionální biokoridor Č. RK 216 -LBC 1. 8 - 1.10 Nevolický potok

3.5.3. regionální biokoridor Č. RK 216 u LBC 1.12 - Zubřina

3.5.4. lokální biocentrum č.1.9 - K Rocheckých mlýnu

3.5.5. lokální biocentrum č.1.1 O - Louky Smolovského rybníka

3.5.6. lokální biocentrum č.1.12 -Na rybníku

3.5.7. loká lní biokoridor č.2 - Lesní

3.5.8. lokální biocentrum č.2.2 - Na Zámku

3.5.9. lokální biocentrum č.2.3 - Dmout

3.5.10. lokální biokoridor č.3 - Dmout - Dlouhá hora

3.5.11. lokální biocentrum č.3.2 - Nevolický vrch

3.5.12. lokální biocentrum č.3.3 - Dlouhá h ora

3.5.13. lokální biokoridor č.4 - Zubřina - údolí pod Škarmanem - Chrastavický potok

3.5.14. lokální biokoridor - K Dmoutu

3.5.15. lokální biocentrum č.4.2 - U Ludvíkovic mlýna

3.5.16. lokální biocentrum č.4.3 - Pod cvičákem

3.5.17. lokální biocentrum č.4.4 - Pod Bábou

3.5.18. lokální biocentrum č.4.5 - U tří vrb

3.5.19. lokální biocentrum č.4.6 - Vlčí hrdlo

3.5.20. lokální biocentrum č.4.7 - Pod Velkým Škarmanem

3.5.21. lokální biocentrum č.4.10., U Všech Svatých

3.5.22. lokální biokoridor č.5 - Lesní II

3.5.23. lokální biocentrum č.5.1 - Malý Škarman

3.5.24. lokální biocentrum č.5.1a -Remíz

3.5.25. lokální biokoridor č.7 - Baldovský

3.5.26. lokální biocentrum č.7.1 - Baldovský rybník

3.5.27. lokální biokoridor č.8 - Újezdský potok

3.5.28. lokální bioce ntrum č.8.1 - Pod Dubovou hůrkou

(2) Na pozemcích zahrnutých do zóny přírodní je zakázáno povolovat změny využití území a umisťovat stavby.

(3) Na pozemcích zahrnutých do zóny extenzivního využití je zakázáno do schválení dalšího stupně územně plánovací dokumentace umisťovat a povolovat stavby, vyjímečně při respektování požadavků ochrany přírody a krajiny mohou být na dotčených plochách umisťovány a povolovány liniové stavby pro dopravu, technické vybavení území a meliorační stavby, zemědělské a lesní půdy, dále se připouští opravy, stavební úpravy stávajících objektů, úpravy vodních toků.

ČLÁNEK 12

OSTATNÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A DALŠÍ OMEZENÍ

Při využívání území musí být dodržovány podmínky ochranných pásem a ostatních limit, zakreslených ve výkresech č.1 změny č.1 a č.2 ÚPN-SÚ:
 
a. pásma hygienické ochrany
 
b. ochranná pásma železničních tratí
 
c. ochranná pásma silnic
 
d. ochranná pásma liniových vedení a zařízení inženýrských sítí
 
e. ochranná pásma MPR
 
f. hranice Q100
 

ČÁST TŘETÍ

PLOCHY PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

ČLÁNEK 13

(1) Veřejně prospěšnými stavbami se rozumí stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí ( viz odstavec 2a) a 3) § 108 Stavebního zákona), které vymezí schvalující orgán v závazné části územně plánovací dokumentace. Ve stavebním zákoně je taxativně uveden seznam staveb, které je možné obecně označit za veřejně prospěšné.

(2) Zabezpečování veřejného zájmu nově realizovanými stavbami je zpravidla náročné na rozsah potřebných pozemků, přičemž nejsou vyloučeny ani zásahy do existujících staveb. Pokud schválená veřejně prospěšná stavba omezuje vlastnická práva k pozemkům nebo ke stavbám, lze je v souladu s Listinou základních práv a svobod ve veřejném zájmu vyvlastn i t nebo vlastnická práva omezit (viz § 108 - § 116 Stavebního zákona). Ustanovení obsažené v § 10 stavebního zákona je v souladu s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod a je zákonnou cestou, jak zasáhnout do existujících vlastnických práv a vytvořit tak potřebné předpoklady pro využití pozemku nebo staveb k realizaci veřejných zájmů.

(3) Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. 2 schválené změny č.1 ÚPN-SÚ Domažlice.

(4) Seznam veřejně prospěšných staveb je uveden v příloze č.5 této vyhlášky.
 

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 14

Grafická dokumentace změny č.1 nahrazuje v plném rozsahu výkresovou část platného ÚPN-SÚ Domažlice, schváleného městským zastupitelstvem dne 17.10.1994, která se tímto zrušuje. Změna č.2 je dokumentována samostatně na kopiích platného ÚPN-SÚ.

Textová část změny č.1 a 2 navazuje na platnou průvodní zprávu ÚPN-SÚ, kterou doplňuje a aktualizuje.

ČLÁNEK 15

Dokumentace změny č.1 a č.2 ÚPN-SÚ Domažlice je uložena ve dvou vyhotoveních na Městském úřadě v Domažlicích a v jednom vyhotovení na Okresním úřadě v Domažlicích..
 

ČLÁNEK 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů po vyhlášení.
 
Jan Látka

starosta města

v.r.RSDr. Václav Jansa

člen rady města
 
v.r.

Příloha č. 5 k vyhlášce o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice


Seznam veřejně prospěšných staveb vyhrazených v závazné části územního plánu sídelního útvaru Domažlice


Dále uvedené stavby jsou umístěny na plochách vyznačených ve výkrese č.2 schválené změny Č.1 ÚPN-SÚ Domažlice :


1) koridor přeložky silnice 1/22 v celé své trase a to v rozsahu ochranného pásma budoucí přeložky (tj. 100 metrů) včetně doprovodných staveb


2) přestavba křižovatky na vyústění Kozinovy ulice u nástupu do historického jádra (tzv. křižovatka "U Golema")


3) křižovatka silnic 1/22 a 11/193 - mírné odklonění ve směru od školy


4) napojení ulice Havlíčkovy na dnešní průtah silnice 1/22 v prostoru mostku přes Zubřinu - vstřícné napojení Havlíčkovy ulice do křižovatky se silnicí 11/183


5) narovnání směrových oblouků železniční trati č.180


6) vymístění areálu DESTA s následným využitím pro objekt parkování a služeb


7) dostavba areálu sociálních služeb v Baldovské ulici (domov důchodců, dům s pečovatelskou službou).


8) rozšíření areálu základní školy Komenského 17 o pozemky uvnitř vnitrobloku.


9) dostavba obytné zóny Kozinovo pole v rozsahu lokality 5 a 6 schváleného územního plánu.

dle výkresu Č. 4


10) plocha pro výstavbu nemocnice včetně přístupových komunikací a tras inž. sítí


11) přeložka části silnice 111/1907


12) koridory komunikací v návrhových plochách s možností uložení inž. sítí


13) plocha pro technickou vybavenost nad pekárnou


14) koridor veřejné zeleně mezi návrhovou plochou RD a bývalým OSP


15) základní prvky ÚSES vymezené ve výkrese č.1 změny Č.1 ÚPN-SÚ

Datum vložení: 19. 11. 2001 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:50

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)