Menu
Město Domažlice
Domažlice

VYHLÁŠKA 6/2005

Vyhláška, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku

Vyhláška, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku
vydána 16.11.2005
účinnost od 1.1.2006
novelizuje vyhlášku 20/1997 (ze dne 10.9.1997)
1/2000 (ze dne 17.5.2000)
9/2002 (ze dne 23.10.2002)
5/2003 (ze dne 25.6.2003)
je novelizována vyhláškou 5/2017 (ze dne 13.12.2017)
zrušena vyhláškou  

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  č. 6/2005

o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 16. 11. 2005 usnesením č. 1150 vydat v souladu s ustanovením § 10 písm.a), c), d) a § 84 odst.2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů a ustanovení § 24 odst. 2 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve zněni pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

Článek 1
K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku město Domažlice stanoví, kteréčinnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, jsou na některých veřejných prostranstvích zakázány. Obec touto vyhláškou stanoví také povinnosti k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a zeleně v zástavbě.
Článek 2

(1) Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště,chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory na území města Domažlice přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

(2) Konkrétní vymezení veřejných prostranství je uvedeno v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Článek 3

Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

  1. ponechání psů a jiných domácích a hospodářských zvířat volně pobíhat bez dozoru na veřejném prostranství

  2. vstupování se psy a jinými domácími a hospodářskými zvířaty příp. jejich vpouštění na dětská hřiště, veřejná hřiště, pískoviště a hřbitovy

Článek 4

(1) Pes se může na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která jej má v držení, vždy na vodítku. Psi služebních a bojových plemen musí mít náhubek (košík). Chování psa musí být uvedenou osobou usměrňováno tak, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto psem, a to bez zbytečného odkladu.

(2) Vstup a pohyb všech ostatních zvířat na veřejném prostranství je zakázán.

(3) Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní, příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.

Článek 5

(1) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují:

  1. použití služebního psa podle zvláštních právních předpisů

  2. osobu nevidomou, bezmocnou a osobu s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního práv­ního předpisu.

Článek 6

Kontrolu a dozor nad dodržením této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie.

Článek 7

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška číslo 20/1997 o čistotě a veřejném pořádku, č. 1/2000, 9/2002, 5/2003.

Článek 8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2006.

 

 

Jan Látka
starosta města Domažlice
v. r.


Jaroslav Bauer
místostarosta města Domažlice
v. r.

 

Příloha č.1:
 
mapka
Datum vložení: 15. 12. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:34

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)