Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 20/1997

o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích

Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích
vydána 10.9.1997
účinnost od 26.9.1997
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou 1/2000 (ze dne 17.5.2000)
9/2002 (ze dne 23.10.2002)
5/2003 (ze dne 25.6.2003)
zrušena vyhláškou 6/2005 (ze dne 1.1.2006)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  20/1997

o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích
Městské zastupitelstvo schválilo dne 10. 9.1997 na základě § 14 a § 36 odst.1 písm. f) zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Udržování čistoty veřejných prostranství
(1) Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují prostory, které jsou přístupny každému bez omezení a které slouží obecnému užívání, t.j. zejména ulice a náměstí, chodníky, které jsou však jako místní komunikace přednostně předmětem úpravy zvláštních předpisů 1), včetně přilehlé zeleně, podloubí, autobusové zastávky; dále pak tržiště, proluky, průjezdy, průchody, podchody, nadchody, vchodové trakty domů a přístupné dvory včetně zeleně, parky, meziblokové travnaté plochy, sportoviště, a to bez ohledu na vlastnické vztahy k těmto pozemkům, pokud jsou se souhlasem vlastníka přístupné předem neurčeným osobám.

(2) V zájmu bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu města je zakázáno na veřejných prostranstvích zejména:
 
 • mytí vozidel s použitím saponátových prostředků výjimkou nutného očištění výhledových skel, předepsaného osvětlení a SPZ;
 • poškozovat a ničit veřejnou zeleň, veřejné objekty a zařízení, památkové a kulturní objekty (sochy, památníky, apod.), lavičky, zábradlí a vybavení dětských hřišť;
 • vyklepávat nebo kartáčovat z oken nebo balkónů šatstvo a jiné předměty;
 • nechat psy a jiná zvířata znečišťovat chodníky, jakož i cesty v parcích, travnaté plochy a květinovou výzdobu, krmit holuby;
 • vypalování trávy a spalování listí a zbytků rostlin na veřejném prostranství, stejně jako pořádání táborových ohňů ve volné přírodě, na neohrazených pozemcích bez předchozího povolení organizačního odboru MěÚ;
 • sušit seno na chodnících, ulicích a náměstích.
Čl. 2
Odpovědnost za čistotu veřejného prostranství
(1) Za čistotu a čištění veřejného prostranství odpovídají Technické služby města Domažlic jako organizace, které náleží správa veřejného prostranství; dále ta právnická nebo fyzická osoba, které bylo svěřeno veřejné prostranství do užívání. Za čistotu a čištění chodníků a okolí nemovitosti odpovídá vlastník, správce, uživatel (dále jen vlastník) přilehlé nemovitosti.

(2) Organizace nebo osoba odpovědná za čistotu a čištění veřejného prostranství může čištění svěřit i jiné osobě, která je způsobilá a schopná čištění zajistit. Tím se však nezbavuje odpovědnosti za udržování čistoty na těchto prostranstvích.
Čl. 3
Čištění veřejného prostranství
(1) Organizace nebo osoba odpovědná za čistotu veřejného prostranství je povinna zejména:
 
 • zabezpečit prostředky potřebné pro čištění, soustavně dohlížet na dodržování čistoty a pořádku na veřejném prostranství;
 • zajišťovat pravidelně strojní a ruční čištění veřejného prostranství a hubení plevele;
 • zajišťovat schůdnost cest v parcích při sněhu a náledí;
 • opatřit dostatečný počet odpadových košů, vhodně je rozmisťovat, vyprazdňovat a pečovat o jejich udržování;
 • pečovat o to, aby odpadky a smetky byly odváženy pouze na určená místa, a to na veřejné skládky nebo do sběrných nádob či velkoobjemových kontejnerů;
 • ištění veřejného prostranství zajišťovat tak, aby uživatelé veřejného prostranství byli co nejméně obtěžováni;

(2) Dvory, zahrady a jiné nemovitosti hraničící s veřejným prostranstvím musí být vlastníky upraveny a udržovány v čistotě tak, aby nečistoty nebyly na veřejné prostranství zanášeny, splachovány, nebo aby nemohly na veřejné prostranství vytékat či je jinak znečišťovat. V případě takovéhoto znečištění je vlastník nemovitosti povinen veřejné prostranství ihned uvést do původního stavu, jinak bude vyčištěno Technickými službami na náklad vlastníka. Tato úhrada nevylučuje uložení pokuty ve smyslu § 48 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.

(3) Vlastník nemovitosti je povinen zajišťovat úklid a stálou čistotu okolí nemovitosti.

(4) Provozovatelé prodejen jsou povinni umístit dostatečné množství vlastních odpadových košů před prodejnou a zajistit množství vlastních odpadových košů před prodejnou a zajistit jejich vyprazdňování.
Čl. 4
Čištění chodníků
(1) Je - li komunikace upravena v celé šíři jako chodník mezi dvěma nemovitostmi různých vlastníků, jsou všichni vlastníci přilehlých nemovitostí povinni ji očistit až do poloviny její šířky. Ve sporných případech rozhodne o odpovědnosti vlastníků odbor místního hospodářství městského úřadu.

(2) Chodníky musí být vyčištěny každý den do 7.hodiny ranní, všude tam, kde se vyskytne potřeba, je nutno vyčistit nečistoty z chodníků během dne, smetky se ukládají do popelových nádob. Shrnování smetků do vozovky je zakázáno.

(3) V zimním období musí být chodníky od sněhu očištěny a náledí nebo námraza posypány neprašným materiálem co nejdříve, nejpozději do 7. hodiny ranní, aby byla zajištěna bezpečnost chůze. Čištění a zimní údržbu chodníků je nutno během dne opakovat až do 21.00 hodin.

(4) Shrnutý sníh se ukládá na okraj chodníků do hromad, shrnovat sníh do vozovky není dovoleno, hromady sněhu nelze umístit na místech, která musí zůstat volná; jsou to zejména vstupy do jízdních drah, místa přechodu pro chodce, vjezdy do domů a garáží, úseky potřebné pro skladování zboží. Rovněž vstupy k pouličním zařízením (kanalizační vpustě apod.) musí zůstat volné.
Čl. 5
Likvidace domovních odpadů

zrušen vyhláškou 9/1998  

Čl. 6
Stanoviště sběrných nádob
zrušen vyhláškou 9/1998
 
Čl. 7
Příprava domovních odpadů k odvozu
zrušen vyhláškou 9/1998
 
Čl. 8
Účtování odvozu domovních odpadků
zrušen vyhláškou 9/1998
 
Čl. 9
Zvláštní užívání veřejného prostranství
(1) Použít veřejného prostranství nad obvyklou míru nebo k jiným účelům, než pro které je určeno, lze pouze na základě povolení odboru místního hospodářství, který určí přiměřený rozsah a dobu užívání veřejného prostranství. O povolení je třeba požádat nejpozději do 10 dnů před zamýšleným užíváním veřejného prostranství (mimo havarijní případy). Toto povolení nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu při vydání stavebního povolení, ani nezbavuje povinnosti ohlášení drobné stavby či stavební úpravy.

(2) Každý, komu je povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství je povinen:
 • používat veřejné prostranství tak, aby bylo co nejméně odnímáno svému účelu;
 • zabránit poškozování veřejného prostranství a jeho zařízení a jejich případné znečišťování denně odstraňovat;
 • provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů veřejného prostranství;
 • ihned po skončení zvláštního užívání veřejného prostranství uvést na svůj náklad veřejné prostranství do řádného stavu;
 • zabezpečit přístup ke kanalizačním vpustím, uzávěrům vody a požárním hydrantům;

(3) Povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství za účelem uložení materiálu bude vydáno jen tehdy, nelze-li k tomu účelu použít jiných prostor (vlastních prostor, ohrazených stavenišť, objektů apod.).

(4) Každý, komu je povoleno zvláštní užívání veřejného prostranství, je povinen zaplatit poplatek za užívání veřejného prostranství dle vyhlášky o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím tohoto užívání.
Čl. 10
Podmínky pro některé druhy zvláštního užívání veřejného prostranství
(1) Sypké hmoty, malta nebo jiný stavební materiál mohou být při stavebních pracích skladovány na povoleném, vymezeném a od okolí ohrazeném veřejném prostranství pouze v nezbytné míře a to tak, aby bylo zabráněno jejich roznášení větrem nebo dešťovou vodou do okolí.

(2) Pokud nejde o ohrazené staveniště, musí být stavební suť denně odvážena. Ihned po skončení stavebních prací je osoba, která užívá veřejné prostranství dle tohoto ustanovení, povinna veškeré stavební hmoty, nářadí apod. odvézt, prostranství uklidit, pokropit a zamést.

(3) Provozovatelé obchodů, bufetů, restauračních zařízení, stánků a kiosků a podniků lidové technické zábavy jsou povinni zajistit čistotu a pořádek v jejich bezprostřední blízkosti.

(4) Není dovoleno skladování materiálu, uhlí, stavebních materiálů, zboží apod. na přístupových cestách k objektům, hydrantům, uzávěrech vody, plynu a kanalizačních propustech. Uhelný mour ponechaný pro reklamaci je odběratel povinen umístit do nádob nebo pytlů. Takto uložený mour je povoleno skladovat na veřejném prostranství do tří pracovních dnů po závozu uhlí.
Čl. 11
Skládání a nakládání
(1) Nakládat a skládat materiály a výrobky na veřejném prostranství je povoleno tehdy, nelze-li provést bez zvláštních obtíží jinde, např. ve dvoře apod. Naložení a složení musí být provedeno co nejrychleji. Materiál a výrobky nesmí být skladovány na veřejném prostranství přes noc.

(2) Materiál a výrobky určené k naložení nutno na veřejném prostranství připravit před odvozem. Po naložení nebo složení nákladu je dopravce nebo odesílatel či příjemce povinen veřejné prostranství uklidit, pokropit a zamést.

(3) Před státními svátky, významnými dny a jinými celostátními nebo městskými akcemi jsou provozovatelé skládek na veřejném prostranství povinni tyto skládky odstranit. Místo používané jako součást staveniště je nutno řádně upravit a okolí vyčistit.
Čl. 12
Výkopy a překopy
(1) U každého výkopu či překopu musí být umístěna tabule, kde bude uvedeno : kdo stavbu provádí - název firmy , datum od kdy do kdy je provedení výkopu povoleno a jména osob, které za výkopové práce odpovídají.

(2) Povrch musí být upraven materiálem,který určí povolovací orgán. Po dokončení všech prací a uvedení terénu do původního stavu je osoba, které bylo provedení výkopu či překopu povoleno, povinna předat dotčený prostor odboru MHOS a Technickým službám. Osoby nebo organizace provádějící výkopové práce ručí nejméně 18 měsíců (od data protokolárního předání) za kvalitu uvedení dotčeného prostoru do původního stavu.

(3) Přebytečný materiál - výkopová zemina musí být v průběhu prací odvážena na povolené skládky a způsob likvidace tohoto odpadu bude doložen odboru MHOS.

(4) Podrobnější podmínky jsou stanoveny v jednotlivých rozhodnutích městského úřadu.
Čl. 13
Provoz vozidel
(1) Na území celého města Domažlice je na veřejném prostranství zakázáno:

a) při provozu vozidel rozjíždět nebo narušovat hromádky složeného materiálu, seškrabaných nečistot, sněhu apod. a znemožňovat čištění veřejného prostranství a odvoz komunálního odpadu;

b) odstavovat vraky vozidel; vrakem se rozumí vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu;

(2) Vlastník vraku je povinen na výzvu Městské policie odstranit vrak do dvou měsíců ode dne doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstranění a likvidaci vraku zajistí na základě oznámení Městské policie Technické služby na náklady vlastníka vraku.

(3) Nemůže-li Městská policie zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy, požádá Technické služby o odstranění a likvidaci vraku na náklady města.

(4) Bude-li zjištěn vlastník vraku dodatečně, bude vůči němu uplatněn nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

(5) Vlastník vraku je povinen po odstranění vraku na vlastní náklady neprodleně upravit do náležitého stavu veřejné prostranství, na kterém byl vrak umístěn, případně podle podmínek stanovených odborem místního hospodářství městského úřadu. Neučiní-li tak, bude provedena úprava dotčeného veřejného prostranství Technickými službami na náklady vlastníka vraku.
Čl. 14
Zeleň a její ochrana
(1) Zeleň na území měst tvoří jednotlivé stromy, keře, trávníky a květinové plochy, mobilní zeleň a ucelené soubory těchto prvků. Součástí zeleně jsou i příslušné doplňky, zejména schody, lavičky, dětská hřiště, sochařská výzdoba apod.

(2) Není dovoleno:
 
 • poškozovat a znečišťovat cesty, trávníky, záhony a ostatní součásti zeleně, odcizovat a trhat květiny, plody, lámat větve nebo jinak poškozovat stromy a keře;
 • nechávat volně pobíhat psy;
 • sáňkovat a lyžovat mimo místa k tomu určená,
 • umisťovat stánky, reklamy apod. do zelených ploch bez předchozího povolení městské rady;

(3) Na zelených plochách je zakázáno parkování a odstavování vozidel.
Čl. 15
Chov psů, koček a jiných zvířat
(1) Chov psů, koček a jiných zvířat na území města je povolen, jen pokud tato zvířata a jejich chov nezpůsobují hygienické nebo zdravotní škody, neohrožují čistotu a bezpečnost v domech a na těchto veřejných prostranství a neohrožují obyvatele domů. K chovu těchto zvířat je třeba souhlasu majitele domu.

(2) Majitelé domů jsou povinni dbát, aby ustanovení vyhlášky o chovu domácích zvířat byla respektována uživateli bytů.

(3) Je zakázáno chovat zvířata ve školách a domech, kde jsou společná zařízení pro děti (jesle, MŠ apod.) pokud nemají zvláštní vchod a používají společné prostory, dále v závodech veřejného a společného stravování, potravinářské výrobě, v obchodech s potravinami, ve zdravotnických zařízeních a ve společných ubytovnách a provozovnách, které poskytují osobní služby. Tento zákaz se vztahuje na byty, které s těmito ubytovnami bezprostředně souvisí.

(4) Je zakázáno přinášet nebo vodit zvířata do prostorů, kde je zakázán jejich chov, dále na dětská hřiště, pískoviště a školní hřiště, na koupaliště a hřbitovy.

(5) Chovatele zvířat jsou povinni držet zvíře v čistotě, dbát aby neznečišťovalo veřejné prostory obytných domů, výlohy, potravinářské stánky a veřejná zařízení, aby nepoškozovalo květinové záhony a trávníky ve veřejných sadech a parcích. Držitel zvířete je povinen odstranit nečistotu, kterou zvíře způsobilo na místech, kde toto znečištění může překážet ostatním uživatelům.

(6) Volné pobíhání psů na veřejném prostranství na území města Domažlice a v Havlovicích je zakázáno.

(7) Zvířata, která se budou pohybovat na veřejném prostranství bez dozoru, mohou být na náklady majitele odchycena.
Čl. 16
Chov některých druhů hospodářských zvířat
(1) Králíky, drůbež a kožešinová zvířata lze chovat pouze v zahradách a dvorech za rodinnými domky. V žádném případě nesmějí být chovná zařízení umístěna v bytových prostorách, na balkónech, ve sklepích nebo předzahrádkách.

(2) Chovatelům drobného zvířectva se zakazuje volné vypouštění těchto zvířat na veřejné prostranství. Na ostatní pozemky se volné vypouštění povoluje pouze se souhlasem majitele pozemku.
Čl. 17
Veřejný pořádek
(1) V nočních hodinách, t.j. od 22.00 do 6.00 hodin je zakázáno rušit noční klid.

(2) Vylepování plakátů na plakátovacích plochách umístěných na veřejném prostranství či na nemovitostech v majetku města provádějí Technické služby nebo osoby, které o vylepování uzavřou s městem smlouvu. Jiným osobám je vylepování plakátů či jiných oznámení na veřejných prostranstvích, plotech, zdech v majetku města apod. zakázáno.

(3) Vlastník plochy pro velkoplošnou reklamu, která se nachází v obvodu působnosti města Domažlice, je povinen označit tuto plochu svou adresou.

(4) Vstup do vyklizených a opuštěných objektů a jejich příslušenství je nepovolaným osobám zakázán.

(5) Je zakázáno zakrývat, porušovat či odstraňovat úřední uzávěry, značky, měřičské body, veřejné vyhlášky a jiná veřejně prospěšná zařízení.

(6) Každý občan a právnická osoba jsou povinni dodržovat nařízení a zásady k použití městského praporu při vlajkové výzdobě ve městě k významným státním výročím vydané městským úřadem.
Čl. 18
(1) V zastavěném území města Domažlice včetně části Havlovice a bezprostředně navazujících zahrádkářských koloniích se zakazuje na veřejně přístupných místech nabízet poskytnutí služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních potřeb nebo na takovém místě tyto služby poskytovat nebo poskytnutí těchto služeb organizovat.

(2) V místech vymezených odstavcem 1 je taktéž zakázáno jednání směřující k vyhledávání nebo využití sexuálních služeb.

(3) Za veřejně přístupné místo se považují pozemky nebo jejich části a budovy nebo jejich části, které jsou se souhlasem jejich vlastníka přístupné předem neurčeným osobám (např.chodby, schodiště), s výjimkou místností určených kolaudačním rozhodnutím k prodejním a restauračním účelům.
Čl. 19
Závěrečná ustanovení

(1) Dozor nad dodržováním této vyhlášky přísluší městské policii a obvodnímu oddělení Policie České republiky v Domažlicích.

(2) Nedodržení nebo porušení této vyhlášky se postihuje jak přestupek podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., pokud nejde o trestný čin. Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto vyhlášku, může městská rada uložit pokutu do výše 100 000,-- Kč.

(3) Ustanovení této vyhlášky platí na celém území města Domažlice, včetně části obce Havlovice.

Čl. 20
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

a) Vyhláška č.10/1991 o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích;

b) Vyhláška č.2/1993, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích č.10/1991;

c) Vyhláška č.4/1993, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích č.10/1991 ve znění vyhlášky č.2/1993;

d) Vyhláška č.7/1993, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích č.10/1991 ve znění vyhlášky č.2/1993 a č.4/1993;

e) Vyhláška č.15/1993, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích č.10/1991 ve znění vyhlášky č.2/1993, vyhlášky č.4/1993 a vyhlášky č.7/1993;

f) Vyhláška č.2/1994, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích č.1O/1991, ve znění vyhlášek č.2/1993, č.4/1993, č.7/1993 a 15/1993;

g) Vyhláška č.19/1995, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích č.10/1991 se změnami a doplněními provedenými vyhláškami č.2/1993, č.4/1993, č.7/1993, č.15/1993 a č.2/1994;

h) Vyhláška č.5/1997, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích č.10/1991 se změnami a doplněními provedenými vyhláškami č.2/1993, č.4/1993, č.7/1993, č.15/1993, č.2/1994 a č.19/1995;

i) Vyhláška č.7/1997, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích č.10/1991 se změnami a doplněními provedenými vyhláškami č.2/1993, č.4/1993, č.7/1993, č.15/1993, č. 2/1994 , č.19/1995 a č.5/1997;

j) Vyhláška č.12/1997, kterou se mění a doplňuje Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích č.10/1991 se změnami a doplněními provedenými vyhláškami č.2/1993, č.4/1993, č.7/1993, č.15/1993, č.2/1994, č.19/1995, č.5/1997 a č.7/1997.
 
Čl. 21
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.

Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.

Ing. František Budka

zástupce starostky města

Domažlice

v.r. 

1)Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, Zákon č.12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, Vyhl.č.99/1998 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla provozu) ve znění pozdějších předpisů
Datum vložení: 29. 9. 1997 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 15:55

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)