Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 5/2017

měnící vyhlášku 6/2005 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku

Vyhláška 5/2017, kterou se mění vyhláška 6/2005
vydána 13.12.2017
účinnost od 2.1.2018
novelizuje vyhlášku

vyhláška 6/2005 (ze dne 16.11.2005)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2017,

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/2005, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém 36. zasedání dne 13.12.2017 usnesením č. 1676 usneslo vydat na základě § 10 písmena a), c), a d) a v souladu s § 84 odst. 2 písmena h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/2005 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí místního pořádku se mění a doplňuje takto:

V první větě článku 1 se sousloví v obci“ nahrazuje souslovím „ve městě“ a ve druhé větě článku 1 se slovoObecnahrazuje souslovím Město Domažlice“.


V článku 2 se odstavce 1 a 2 ruší. Článek 2 včetně poznámky pod čarou má nově toto znění:

Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory na území města Domažlice přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, to vše v zastavěném území města Domažlice, vyjma části města Havlovice. 1

Poznámka pod čarou:

1 zastavěné území je vymezeno platným územním plánem Domažlice; grafická podoba hlavního výkresu územního plánu Domažlice, ve které je hranice zastavěného území zakreslena, je zveřejněna na internetových stránkách města Domažlice mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany/domazlice-/

V první větě článku 3 se sousloví v obci“ nahrazuje souslovím „ve městě“ .

V článku 3 v bodu a) se za slovo "zvířat" vkládá text "(např. ovce, slepice, koně...) (dále též jen "zvířata")".

V článku 3 v bodu b) se za slovo "hřiště" vkládá slovo "a" a zároveň se vypouští text "a hřbitovy".

Článek 4 se mění tak, že se nahrazuje tímto zněním:

  1. Pes se může na veřejném prostranství pohybovat pouze v doprovodu svého majitele či osoby, která jej má v držení, vždy na vodítku. Psi služebních a bojových plemen musí mít náhubek (košík). Chování psa musí být uvedenou osobou usměrňováno tak, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá za neprodlené odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto psem.

  2. Zvířata se mohou pohybovat na veřejném prostranství pouze pod dozorem odpovědné osoby (vlastník nebo držitel zvířat). Tato osoba odpovídá za neprodlené odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto zvířetem.

  3. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě, která je předmětem úpravy občanskoprávní, příp. trestněprávní, není touto vyhláškou dotčena.

Článek 5 se mění tak, že se nahrazuje tímto zněním:

Povinnosti pro pohyb psů stanovené touto obecně závaznou vyhláškou se nevztahují na:

a) použití služebního psa podle zvláštních předpisů,

b) použití psa osobou nevidomou, bezmocnou a osobou s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 

Ing. Miroslav Mach v. r.

starosta

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

místostarosta

Datum vložení: 2. 1. 2018 4:00
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2022 13:36

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)