Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 5/1993

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
vydána 27.5.1993
účinnost od 12.6.1993
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou 11/1998 (ze dne 16.12.1998)
2/1996 (ze dne 26.6.1996)
17/1995 (ze dne 8.11.1995)
14/1993 (ze dne 11.10.1993)
zrušena vyhláškou 13/2003 (ze dne 19.11.2003)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE   5/1993

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo dne 27.5.1993 vydat podle § 16 zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 4 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích tuto obecně závaznou vyhlášku:
čl. 1
Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen poplatku) je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
čl . 2
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou zejména náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace a ostatní volné plochy v majetku obce. V případě nejasnosti rozhoduje o určení městské zastupitelstvo.
čl. 3
Vystavené zboží před provozovnami místních podnikatelů nepodléhá poplatku. Vystavené zboží nesmí bránit volnému pohybu občanů po chodníku kolem provozovny.
 
čl. 4
Sazby poplatků:

a)

(1) poplatek za užívání veřejného prostranství mimo užívání uvedená v písm. b), d), e), f), g) a užívání pro stavební účely se stanoví dle pásma, ve kterém se nachází (dle přílohy):

I. pásmo za m2 a den ……………………………..1,- Kč

II. pásmo za m2 a den …………………………….0,50 Kč

III. pásmo za m2 a den ……………………………0,30 Kč

(2) poplatek za užívání veřejného prostranství pro stavební účely se stanoví dle pásma, ve kterém se nachází (dle přílohy):

I. pásmo za 1 m2 a den………………………….…0,50 Kč

II. a III. pásmo za 1 m2 a den………….…………..0,30 Kč


b) poplatek za užívání veřejného prostranství v případě, že uživatel převýší dohodnutý rozsah, nebo překročí dohodnutou dobu a to jen z plochy převyšující dohodnutou plochu, nebo dobu

za 1 m2 a den……………………………………….5,- Kč


d) stánkový prodej

- mimo prostory náměstí Míru a kasáren ……… 20,- Kč/m2/den

- náměstí Míru ……………………………………. 100,- Kč/m2/den

- místní prodejci náměstí Míru ………………….. 50,- Kč/m2/den

- v kasárnách……………………………………... 100,- Kč/m2/den

- místní prodejci v kasárnách ……………………..50,- Kč/m2/den

Vavřinecká pouť a jiné významné trhy:

- mimo prostor náměstí Míru …………………… 100,- Kč/m2/den

- na náměstí Míru …………………………………. 100,- Kč/m2/den

- na náměstí Míru s ukázkou řemeslné výroby….. 10,- Kč/m2/den


e) předzahrádky

do 10 m2 ………………………………………..….. 50,- Kč/měsíc

od 10 m2 do 15 m2 ……………………………….. 70,- Kč/měsíc

od 15 m2 do 20 m2…………………………….... 100,- Kč/měsíc

nad 20 m2 …………………………………….….. 200,- Kč/měsíc


f) pevné a nepřenosné stánky a kiosky

(1) pevné a nepřenosné stánky a kiosky do 10 m2 včetně záboru veřejného prostranství pro ostatní potřebu, poplatek se stanoví dle roční sazby:

- městská památková rezervace a Kozinova ulice ………………. 12 000,- Kč/rok

- památkové ochranné pásmo - diferencovaný režim A ……….... 10 000,- Kč/rok

- památkové ochranné pásmo - diferencovaný režim B ………… 8 000,- Kč/rok

- ostatní části města…………………………………………........….. 6 000,- Kč/rok

(2) pevné a nepřenosné stánky a kiosky od 10 do 20 m2 včetně záboru veřejného prostranství pro ostatní potřebu, poplatek se stanoví dle roční sazby:

…..sazby se účtují ve výši dvojnásobku sazeb uvedených v odst. 1.;

(3) pevné a nepřenosné stánky a kiosky od 20 do 30 m2 včetně záboru veřejného prostranství pro ostatní potřebu, poplatek se stanoví dle roční sazby:

…..sazby se účtují ve výši trojnásobku sazeb uvedených v odst. 1;


g) lunaparky, cirkusy, jiné atrakce

atrakce ……………………………………………. 1,- Kč/m2/den

cirkusy …………………………………………….. 0,50 Kč/m2/den


h) vyhrazená trvalá parkovací místa pro osobní automobily do 10 m2

území městské památkové rezervace ……………………………… 12.000,- Kč/rok

památkové ochranné pásmo diferencovaný režim A …………….. 10.000,- Kč/rok

památkové ochranné pásmo diferencovaný režim B …………….. 8.000,- Kč/rok

ostatní části města ………………………………………………....… 6.000,- Kč/rok
 
Čl. 5
Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 1. 
čl. 6
Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby invalidní.
čl. 7
1) Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy bylo užívání veřejného prostranství povoleno. Poplatník je povinen do tohoto dne umístěné zařízení odstranit a prostranství uvést do původního stavu.

2) Při stanovení poplatku se považuje započatý kalendářní den za celý den a rovněž tak i započatý m2 za celý m2.
čl. 8
Poplatek uhradí poplatník vždy po vydání povolení k užívání veřejného prostranství a to buď hotově ihned, nebo převodem na účet Městského úřadu v Domažlicích do 15 dnů.
Čl. 9
Pokud poplatník neuhradí poplatek včas a ve lhůtě, bude mu předepsáno penále ve výši 10 % neuhrazené povinnosti. (Maximálně možno 50 %.)
Čl. 10
Reklamní poutače se nezpoplatňují v podloubí domů na náměstí Míru a Kostelní ulici.
čl. 11
Ruší se vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 2/1991 ve znění vyhlášek č. 4/1992, č. 8/1992 a č. 1/1993.
čl. 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení. 
Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Ing. František Budka

zástupce starostky města

v.r.


Příloha 1:
 
I. pásmo
1 m2 za den
II. pásmo
1 m2 za den
III. pásmo
1 m2 za den
Školní

Spálená

Hradská

Vodní

Kostelní

Boženy Němcové

Msgre.B.Staška

náměstí.Míru

28. října

Komenského

U nemocnice

Poděbradova

Husova

Kozinova

Branská

Chodská

Benešova

Čapka Choda

Erbenova

Bezručova

Baarova

Vrbova

Maškova

Máchova

Nezvalova

Kunešova

Thomayerova

Vrchlického

Fügnerova

Tyršova

Fastrova

Masarykova

Lupáčova

Jindřichova

Šumavská

Čerchovská

Haltravská

Švabinského

Ladova

Chodské náměstí

Paroubkova

náměstí Svobody

Kosmonautů

Nerudova

Nádražní
Datum vložení: 10. 6. 1993 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 11:44
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)