Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 13/2003

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
vydána 19.11.2003
účinnost od 1.1.2004
novelizuje vyhlášku vyhláška 11/1998
vyhláška 2/1996
vyhláška 17/1995
vyhláška 14/1993
vyhláška 5/1993
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 7/2010 (ze dne 8.12.2010)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE č. 13/2003

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města se usneslo dne 17. 12. 2003 usnesení č. 340 vydat podle § 14 zákona odst. 2 ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:
Čl. 1
Předmět poplatku
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 
Čl. 2
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, podloubí domů na náměstí Míru, podloubí domů v Kostelní ulici, průchod domu čp. 1 v Branské ulici,průchod domu čp. 2 v ulici Msgre. B. Staška, aleje před klášterem a prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru – viz. příloha č. 1.
 
Čl. 3
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 1.

(2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Městský úřad může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
(1)Poplatník je povinen oznámit písemně městskému úřadu způsob, rozsah a termín zahájení užívání veřejného prostranství nejméně 5 dní předem.

(2)Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.

(3)Poplatník je rovněž povinen oznámit městskému úřadu každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1)Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaného veřejného prostranství:


a) za provádění výkopových prací 1,- Kč

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100,- Kč

- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

u prodejců s trvalým pobytem v Domažlicích 50,- Kč

u prodejců s ukázkou řemeslné výroby 50,- Kč

c) za umístění stavebních nebo reklamní zařízení, umístění skládek 1,- Kč

d) za použití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 1,-Kč

e) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 2,-Kč

f ) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 5,-Kč

g) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (např.předzahrádky) 2,-Kč

h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10,- Kč


(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství roční paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa o rozměru 10 m2 činí na území :

a) městské památkové rezervace památkové ochranné pásmo diferencovaný režim A 36.500,-Kč

b) památkové ochranné pásmo diferencovaný režim B 18.000,-Kč

c) ostatní části města 10.000,-Kč
Čl. 6
Osvobození
(1)Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a) město Domažlice a jím zřízené příspěvkové organizace,

b) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného s výjimkou reklamních akcí,

c) akce jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely,

d) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,

e) reklamní zařízení v podloubí domů na náměstí Míru a v Kostelní ulici.
Čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne , kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným Čl. 1 až do dne , kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Čl. 8
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný při užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, pokud je tento den dnem pracovního klidu, nejpozději poslední pracovní den předcházející.
Čl. 9
Ustanovení společná a závěrečná
(1)Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené)poplatky až na trojnásobek.

(2)Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(3)Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(4)O řízení ve věcech poplatků platí zákon ČNR 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Správu poplatků vykonává městský úřad Domažlice.

(6) Městský úřad může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
Čl. 10
Zrušující ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 5/1993, č.14/1993, č. 17/1995, č. 2/1996 a č. 11/1998 .

Zároveň se tímto ustanovením ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2003.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004.
 
Jan Látka

starosta města Domažlice

v. r.Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v. r.
Datum vložení: 28. 11. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 16:25

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)