Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/2011

mění vyhlášku č. 4/2010 o poplatku z ubytování, 5/2010 o poplatku ze psů a 6/2010 o poplatku za odpad

Vyhláška 2/2011, kterou se mění vyhláška č. 4/2010 o poplatku z ubytování, 5/2010 o poplatku ze psů a 6/2010 o poplatku za odpad
vydána 20.4.2011
účinnost od 14.5.2011
novelizuje vyhlášku vyhláška 4/2010 (ze dne 8.12.2010)
vyhláška 5/2010 (ze dne 8.12.2010)
vyhláška 6/2010 (ze dne 8.12.2010)
je novelizována vyhláškou vyhláška 6/2012 (ze dne 14.11.2012)
vyhláška 3/2019 (ze dne 27.11.2019)
vyhláška 4/2019 (ze dne 27.11.2019)
vyhláška 5/2019 (ze dne 27.11.2019)
zrušena vyhláškou

 

Obecně závazná vyhláška Města Domažlice č. 2/2011,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity, č. 5/2010 o místním poplatku ze psů a č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo Města Domažlice se na svém zasedání dne 20.4.2011 usnesením č. 272 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity se mění takto:

Čl. 3 odst. 1) zní :
 
Poplatník je povinen ohlásit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování a kapacitu ubytovacího zařízení. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
Čl. 2
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2010 o místním poplatku ze psů se mění takto:
 
Z Čl. 4 odst. 5) se vypouští poslední věta:
 
„Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen oznámit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke ztrátě došlo.“
Čl. 3
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:
 
Původní znění Čl. 4 odst. 2) se ruší a nahrazuje se odst. 2) a odst. 3) :
 
(2)Společný zástupce provede oznámení dle odst. 1 nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku a to písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která bude opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která bude odeslána prostřednictvím datové schránky.
(3)Společný zástupce může k oznámení využít formulář „ Oznámení o sdružené platbě“, který je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.


 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 14.května 2011.

 

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města
v.r.
Mgr. Karel Štípek
místostarosta
v.r.
Datum vložení: 20. 5. 2011 12:27
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2024 8:15
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)