Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 4/2010

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Vyhláška 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
vydána 8.12.2010
účinnost od 1.1.2011
novelizuje vyhlášku vyhláška 4/2009 (ze dne 18.11.2009)
vyhláška 9/2003 (ze dne 19.11.2003)
je novelizována vyhláškou vyhláška 2/2011 (ze dne 20.4.2011)
zrušena vyhláškou vyhláška 3/2019 (ze dne 27.11.2019)

Obecně závazná vyhláška Města Domažlice  č. 4/2010

o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo Města Domažlice se na svém zasedání dne 08.12.2010 usnesením č. 64 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Domažlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Domažlice, odbor finanční (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.2

(2) Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

(3) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

(4) Poplatníkem je ubytovatel.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování a kapacitu ubytovacího zařízení. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu

(2) V ohlášení poplatník uvede 3
  • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, rodné číslo nebo IČO, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  • b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  • c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na osvobození od poplatkové povinnosti a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat .
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5

(5) Poplatník je povinen zaslat správci poplatku výkaz o počtu využitých lůžek v jednotlivých dnech kalendářního čtvrtletí do 15 dnů od konce každého kalendářního čtvrtletí.
Čl. 4
Evidenční kniha
(1) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

(2) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.6 Stránky v evidenční knize a jednotlivé zápisy musí být číslovány.

(3) Ubytovatel je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

(4) Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem 7
Čl. 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč
Čl. 6
Splatnost poplatku a způsob úhrady poplatku

(1) Poplatek je splatný do 15 dnů od konce každého kalendářního čtvrtletí.

(2) Poplatek lze uhradit:
  • a) v hotovosti v pokladně města
  • b) poštovní poukázkou s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku,
  • c) bezhotovostním převodem na účet města s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku.
Čl. 7
Osvobození
(1) Poplatku nepodléhá:
 
  • a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
  • b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
  • c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.8
(2) Od poplatku se dále osvobozuje:
  • d) ubytovací kapacita v zařízeních, ve kterých poskytuje ubytování Město Domažlice nebo příspěvková organizace zřízená Městem Domažlice.
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.9

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona 11.

(2) Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity, vydaná dne 19.11.2003 usnesením zastupitelstva č. 306.

(3) Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2009, kterou se měnila vyhláška č. 9/2003 a kterou zastupitelstvo vydalo dne 18.11.2009 svým usnesením č. 1615.

(4) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011. 
Ing. Miroslav Mach
starosta
v.r.Mgr. Karel Štípek
místostarosta
v.r.


1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6) § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
7) Zákon č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
8) § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
9) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Datum vložení: 5. 1. 2011 8:26
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 12:51
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)