Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 5/2010

o místním poplatku ze psů

 
Vyhláška 5/2010 o místním poplatku ze psů
vydána 8.12.2010
účinnost od 1.1.2011
novelizuje vyhlášku vyhláška 8/2003 (ze dne 19.11.2003)
je novelizována vyhláškou

vyhláška 2/2011 (ze dne 20.4.2011)

vyhláška 1/2017 (ze dne 25.1.2017)

zrušena vyhláškou vyhláška 5/2019 (ze dne 27.11.2019)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  Č. 5/2010

O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
Zastupitelstvo Města Domažlice se na svém zasedání dne 08.12.2010 usnesením č. 65 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
ČL. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Město Domažlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Domažlice, odbor finanční (dále jen „správce poplatku“).1
ČL. 2
POPLATNÍK A PŘEDMĚT POPLATKU
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Domažlice.
(2) Poplatek platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.2
(3) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.3
(4) Poplatníkem je držitel psa.
ČL. 3
VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. 
(3) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí poplatník poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(4) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa, přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
ČL. 4
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Ohlašovací povinnost může splnit, písemně nebo ústně do protokolu nebo vyplněním tiskopisu, který poplatník obdrží u správce poplatku.

(2) Povinnost podle odst. 1) má i osoba, která je od poplatku osvobozena a nárok na osvobození musí ve stejné lhůtě správci poplatku prokázat.

(3) V ohlášení poplatník uvede 5 
 • a) jméno,popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, rodné číslo nebo IČO, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 • c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
 
(5) Po splnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1) a 2), vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku pro psa. Na známce je vyznačeno evidenční číslo a název „Město Domažlice“. Tato známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen oznámit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke ztrátě došlo.
ČL. 5
SAZBA POPLATKU
(1) Základní sazba poplatku za kalendářní rok činí:
 • a) 800,- Kč, za prvního psa
 • b) 1.200,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
(2) Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu činí za kalendářní rok :
 • a) 200,- Kč za prvního psa
 • b) 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa
(3) Stejná sazba poplatku jako v odstavci (2) se použije ze psa, který je držen v rodinném domě 7, stavbě určené pro individuální rekreaci 8 nebo na zahradě 9
ČL. 6
SPLATNOST A ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKU
(1) Poplatek je splatný bez vyměření do 31. března příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách splatných nejpozději do 31. března a do 31. srpna příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že držitel psa požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku do 28. února příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(3) Poplatek lze uhradit:
 • a) v hotovosti v pokladně města
 • b) poštovní poukázkou s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku,
 • c) bezhotovostním převodem na účet města s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku
ČL. 7
OSVOBOZENÍ
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen:
 • a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
 • b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob uvedených v písm. a),
 • c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
 • d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 10,

(2) Od poplatku se dále osvobozuje:
 • e) Město Domažlice a organizace zřízené Městem Domažlice,
 • f) držitel služebního psa Policie ČR.
ČL. 8
SANKCE ZA NESPLNĚNÍ POVINNOSTI
(1) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.11
(2) Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo část tohoto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.12
 
ČL. 9
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1) Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona 13
(2) Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 8./2003, o místním poplatku ze psů, ze dne 19.11.2003. 
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011.

 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v.r.
Mgr. Karel Štípek 
místostarosta
v.r.

 
1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích
3) § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5) § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7) § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
8) § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
9) Příloha vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., a zákona č. 90/1996 Sb., a zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katrastu nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů 
10) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
11) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
12) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
13) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Datum vložení: 4. 1. 2011 8:44
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 9:51
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)