Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 6/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vydána 14.11.2012
účinnost od 1.1.2013
novelizuje vyhlášku vyhláška 2/2011
vyhláška 6/2010
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 10/2015

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 6/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Domažlice se na zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 821 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 • Město Domažlice touto vyhláškou vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek)
 • Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Domažlice, finanční odbor (dále jen „správce poplatku“)
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu platí1:
a) fyzická osoba
 • 1. která má v obci trvalý pobyt (jedná se o občany České republiky)
 • 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
- cizince s povoleným trvalým pobytem
- cizince s dlouhodobým vízem
- cizince s povolením k dlouhodobému pobytu
- cizince s povolením k přechodnému pobytu
 • 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
 • 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická soba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 • 1.Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.
 • 2.Poplatník dle čl. 2 odst. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, případně jména, rodné číslo, příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 • 3.Poplatník dle čl. 2 odst. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu. Není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty číslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 • 4.Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
 • 5.Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování2.
 • 6.Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala3.
Čl 4.
Oznámení sdružené platby
 • 1.Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
 • 2.Společný zástupce provede oznámení dle odst. 1 nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku a to písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která bude opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která bude odeslána prostřednictvím datové zprávy.
 • 3.Společný zástupce může k oznámení využít formulář „Oznámení o sdružené platbě“, který je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
Čl. 5
Sazba poplatku
 • 1.Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 této vyhlášky činí 450,- Kč a je tvořena:
a)z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b)z částky 200,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města Domažlice předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
 • 2.Rozúčtování skutečných nákladů města Domažlice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
 • 3.Sazba poplatku stanovená podle odst. 1 pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky se snižuje na částku 300,- Kč, pokud je poplatníkem fyzická osoba, která v daném kalendářním roce dosáhne věku 15 let a osoba mladší 15 let.
 • 4.V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce4.
Čl. 6
Splatnost poplatku
 • 1.Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) 1 této vyhlášky je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30. dubna a do 30. září příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že poplatník požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.
 • 2.Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 písm. a) 2 – 4 této vyhlášky je splatný do 15 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti.
 • 3.Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
 • 4.V případě úhrady poměrné výši poplatku dle č. 5 odst. 4 je poplatek splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíce, ve kterém vznikla poplatková povinnost.
 • 5.Poplatek lze uhradit:
a)v hotovosti na pokladně MěÚ Domažlice,
b)poštovní poukázkou s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku,
c)bezhotovostně na účet města Domažlice s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku,
d) přeplatkem na jiné dani.
Čl. 7
Odpovědnost za zaplacení poplatku
 • 1.Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídá za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně. Zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
 • 2.Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří MěÚ Domažlice poplatek jednomu z nich.
Čl. 8
Osvobození a úlevy
 • 1.Od poplatku se osvobozují tito poplatníci dle čl. 2 písm. a)
a)nezletilá fyzická osoba pobývající na základě rozhodnutí soudu, státního orgánu nebo z vůle rodičů v ústavní výchově,
b)fyzická osoba ve vyšetřovací vazbě a v době výkonu trestu odnětí svobody,
c)fyzická osoba hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně,
d)fyzická osoba pobývající v zařízení sociální péče pro ošetřování obyvatel a svěřenců upoutaných na lůžko nebo v obdobném zařízení poskytující nepřetržitou ošetřovatelskou péči nebo jinou náročnou pečovatelskou službu,
e)fyzická osoba pobývající nepřetržitě v průběhu celého kalendářního roku mimo území České republiky
f)fyzická osoba pobývající nepřetržitě po dobu 6 měsíců v průběhu kalendářního roku ve zdravotnickém zařízení ze zdravotních či léčebných důvodů.
 • 2.Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci dle čl. 2 písm. b) – fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nacházející se na území města Domažlice, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud mají všichni vlastníci dané stavby trvalý pobyt ve městě Domažlice. Tato stavba musí být evidována na Katastrálním úřadu jako stavba pro rodinnou rekreaci a má přidělené evidenční číslo.
 • 3.Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci dle čl. 2 písm. b) – fyzické osoby, které mají rodinný dům nacházející se na území města Domažlice, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud mají všichni vlastníci dané stavby trvalý pobyt ve městě Domažlice, v případě doložení, že daná stavba prokazatelně není využívána.
 • 4.Nárok na osvobození od poplatku pro osoby uvedené v odst. 1 písm. a) až d), f) a v odst. 2 a 3 vzniká za celé kalendářní měsíce.
 • 5.Vznik a zánik nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku oznámit dle čl. 3 této vyhlášky.
 • 6.Nárok na osvobození podle odst. 1, 2 a 3 je poplatník povinen správci poplatku věrohodným způsobem doložit.
 • 7.Sazba poplatku pro poplatníka stanovená podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky se snižuje o 50 % v případě, že se stavba nachází v místě trvale nepřístupném pro vývoz odpadu DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, z důvodu trvalé nepřístupnosti popelářského vozu k dopadové nádobě (nezpevněná nebo úzká komunikace, v zimě neudržovaná komunikace, nemožnost průjezdu popelářským vozem pod viaduktem).
 • 8.Sazba poplatku pro poplatníka stanovená podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky se snižuje o 50 % v případě, že se stavba nachází v místě trvale nepřístupném pro vývoz odpadu DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, z důvodu trvalé nepřístupnosti popelářského vozu k dopadové nádobě (nezpevněná nebo úzká komunikace, v zimě neudržovaná komunikace, nemožnost průjezdu popelářským vozem pod viaduktem).
 • 9.Nárok na sníženou sazbu dle odst. 7 a 8 poplatník správci poplatku dokládá potvrzením. Vznik i zánik nároku na sníženou sazbu poplatku, poplatník dokládá do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost, zakládající nárok, nastala.
Čl. 9
Navýšení poplatku
 • 1.Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem5
 • 2.Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku6.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
 • Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona7, pokud zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
 • Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydaná dne 08. 12. 2010 usnesením zastupitelstva č. 66.
 • Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, kterou se měnila vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v čl. 4 odst. 2. Vyhláška č. 2/2011 byla vydaná zastupitelstvem dne 20. 04. 2011 usnesením zastupitelstva č. 272.
 • Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. ledna 2013.

 

 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.
 

Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.

 

 

Příloha č. 1  obecně závazné vyhlášky č. 6/2012

Rozúčtování skutečných nákladů města Domažlice na provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob za rok 2011. 
 • 1.Celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2011 – zahrnují náklady na likvidaci směsného odpadu, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) vzniklých při činnosti fyzických osob a likvidaci černých skládek.
  Náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2011 celkem 7858372,77
  Počet poplatníků 11 173
  Náklady na 1 poplatníka za rok 2011 703,34
 • 2.Stanovení poplatku dle § 10 b) odstavce 4 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
  Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu roku 2011 4 763 394,80
  Počet poplatníků 11 173
  Náklady na 1 poplatníka za rok 2011 426,00

 

Příloha č. 2  obecně závazné vyhlášky č. 6/2012

Oznámení o sdružené platbě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • A.Údaje o osobě, odvádějící sdruženou platbu (čl. 5 vyhlášky)
  Jméno  
  Příjmení /název (u práv. osoby)  
  Rodné číslo/IČO  
  Adresa trvalého bydliště /sídlo (popř. doručovací adresa)  
 • B. Celkový počet osob:
  Počet osob, za které je poplatek hrazen:  
 • C. Trvalé bydliště poplatníků, za které je poplatek odváděn:
  Ulice:  
  Číslo popisné  
  PSČ  
  Obec:  
 • D. Údaje o všech poplatnících, za které je poplatek hrazen v rámci sdružené platby:
  Jméno a příjmení:  
  Rodné číslo nebo datum narození  
  Období, za které je poplatek hrazen – vyberte z varianty 1) nebo zakroužkujte celé měsíce z varianty 2)  
  1) celé období = rok:
  • a) jedna splátka
  • b) dvě splátky
  2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
   
  Jméno a příjmení:  
  Rodné číslo nebo datum narození  
  Období, za které je poplatek hrazen – vyberte z varianty 1) nebo zakroužkujte celé měsíce z varianty 2)  
  1) celé období = rok:
  • a) jedna splátka
  • b) dvě splátky
  2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
   
  Jméno a příjmení:  
  Rodné číslo nebo datum narození  
  Období, za které je poplatek hrazen – vyberte z varianty 1) nebo zakroužkujte celé měsíce z varianty 2)  
  1) celé období = rok:
  • a) jedna splátka
  • b) dvě splátky
  2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Datum vložení: 6. 12. 2012 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 12:50

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)