Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 4/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška 4/2019, kterou se mění vyhláška 10/2015
vydána 27.11.2019
účinnost od 1.1.2020
novelizuje vyhlášku

vyhláška 10/2015 (ze dne 18.11.2015)

vyhláška 2/2011 (ze dne 20.4.2011)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 3/2021 (ze dne 20.10.2021)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 4/2019

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 27.11.2019 usnesením č. 437 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Domažlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Domažlice, finanční odbor .1

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu platí2:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst.1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, případně jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatickým způsobem zjistit z rejstříku nebo evidencí, do nichž má zřízen automatický přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.5

Čl 4.
Oznámení sdružené platby

(1) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob (dále jen „společný zástupce“), jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.6

(2) Společný zástupce provede oznámení dle odst. 1 nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku a to písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která bude opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která bude odeslána prostřednictvím datové schránky.

(3) Společný zástupce může k oznámení využít formulář „Oznámení o sdružené platbě“, který je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 této vyhlášky činí 550 Kč a je tvořena:

a) z částky 250 Kč za kalendářní rok a

b) z částky 300 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města Domažlice předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Rozúčtování skutečných nákladů města Domažlice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze č. 1 této vyhlášky, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístnění podle čl. 7 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7

Čl. 6
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm a) této vyhlášky je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30. dubna a do 30. září příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že poplatník požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je8

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost městského úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2) Od poplatku jsou dále osvobozeny:

a) osoby, které jsou ve vyšetřovací vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody,

b) osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na ohlašovně,

c) osoby, které pobývají nepřetržitě po dobu 6 měsíců v průběhu kalendářního roku ve zdravotnickém zařízení ze zdravotních či léčebných důvodů,

d) osoby, které se celoročně nezdržují na území České republiky.

(3) Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci dle čl. 2 písm. b) – fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nacházející se na území města Domažlice, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, a pokud jsou všichni vlastníci dané stavby přihlášeni ve městě Domažlice. Tato stavba musí být evidována na Katastrálním úřadu jako stavba pro rodinnou rekreaci a má přidělené evidenční číslo.

(4) Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci dle čl. 2 písm. b) – fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům nacházející se na území města Domažlice, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba, pokud jsou všichni vlastníci dané nemovitosti přihlášeni ve městě Domažlice, v případě doložení, že daná nemovitost prokazatelně není využívána.

(5) Sazba poplatku stanovená podle čl. 5 odst. 1 pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky se snižuje na částku 400 Kč, pokud je poplatníkem fyzická osoba, která v daném kalendářním roce dosáhne věku 15 let a osoba mladší 15 let.

(6) Sazba poplatku pro poplatníka stanovená podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky se snižuje o 50 % v případě, že se stavba nachází v místě trvale nepřístupném pro vývoz odpadu DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, z důvodu trvalé nepřístupnosti popelářského vozu k odpadové nádobě (nezpevněná nebo úzká komunikace, v zimě neudržovaná komunikace, nemožnost průjezdu popelářského vozu pod viaduktem).

(7) Sazba poplatku pro poplatníka stanovená podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky se snižuje o 50 % v případě, že se stavba nachází v místě trvale nepřístupném pro vývoz odpadu DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, z důvodu trvalé nepřístupnosti popelářského vozu k odpadové nádobě (nezpevněná nebo úzká komunikace, v zimě neudržovaná komunikace, nemožnost průjezdu popelářského vozu pod viaduktem).

(8) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 až 7 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

(9) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.9

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku10

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9
Prominutí poplatku

(1) Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

(2) Žádost se podává u příslušného správce poplatku a z podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.

Čl. 10
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.12

Čl. 11
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 10/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 18.11.2015 a čl. 3 obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity, č. 5/2010 o místním poplatku ze psů a č. 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 20.04.2011.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

 

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

starosta města

 

 

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta města

 

1. § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích

2. § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

4. § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

5. § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

6. § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

7. § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

8. §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

9. § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

10. § 12 zákona o místních poplatcích

11. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

12. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 4/2019

 

Rozúčtování nákladů města Domažlice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu:

 

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za r. 2018

5 160 035,38 Kč

Počet poplatníků

11 490

Náklady na 1 poplatníka za rok 2018

449,09 Kč

Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 300 Kč.

 

 

Příloha č. 2 Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 4/2019

 

Oznámení o sdružené platbě

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

A. Údaje o osobě, odvádějící sdruženou platbu

Jméno:

                              

Příjmení:

 

Datum narození:

 

Trvalé bydliště:

Ulice:

 

Číslo popisné:

 

Číslo orientační:

 

PSČ:

 

Obec:

 

Telefon/e-mail:

 

 

 

B. Celkový počet osob:

Počet osob, za které je poplatek hrazen:

                                                                      

 

 

C. Trvalé bydliště poplatníků:

Trvalé bydliště poplatníků, za které je poplatek odváděn:

Ulice:

                             

Číslo popisné:

 

Číslo orientační:

 

PSČ:

 

Obec:

 

 

 

D. Údaje o všech poplatnících, za které je poplatek hrazen v rámci sdružené platby:

Jméno:

 

Příjmení:

 

Datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

Datum.....................................                                                          Podpis..............................................

 

Datum vložení: 1. 1. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 30. 5. 2022 10:51
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)