Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 6/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška 6/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vydána 8.12.2010
účinnost od 1.1.2011
novelizuje vyhlášku vyhláška 12/2003 (ze dne 19.11.2003)
vyhláška 7/2005 (ze dne 14.12.2005)
je novelizována vyhláškou vyhláška 2/2011 (ze dne 20.4.2011)
zrušena vyhláškou vyhláška 6/2012 (ze dne 14.11.2012)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 6/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 8. 12. 2010 usnesením č. 66 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Domažlice touto vyhláškou vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Domažlice, finanční odbor (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:

(1) fyzická osoba, která má na území města Domažlice trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí (viz. čl. 4 této vyhlášky),

(2) fyzická osoba, která má na území města Domažlice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla v důsledku změny trvalého pobytu.

(2) V případě osvobození od poplatku, je poplatník povinen oznámit vznik nároku na osvobození správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejména příjmení, jméno, rodné číslo, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, telefonické spojení (event. mailovou adresu), evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelního pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.

(4) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky splňuje ohlašovací povinnost zápisem do evidence obyvatel města Domažlice.

(5) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

(6) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3

(7) Dojde-li k zániku poplatkové povinnosti nebo ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4
 
Čl. 4
Oznámení sdružené platby
(1) Společný zástupce, vlastník nebo správce domu je povinen oznámit správci poplatku jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození) všech osob, za které poplatek odvádí a období za které poplatek od těchto osob odvádí.

(2) Pro oznámení dle odstavce 1 zajistí společný zástupce vyplnění formuláře „Oznámení o sdružené platbě“, který je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. Oznámení musí být správci doručeno nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 450 Kč a je tvořena:
 • a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
 • b) z částky 200,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města Domažlice předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

(2) Rozúčtování skutečných nákladů města Domažlice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Sazba poplatku stanovená podle odst. 1 pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky se snižuje na částku 300,- Kč, pokud je poplatníkem fyzická osoba, která v daném kalendářním roce dosáhne věku 15 let a osoba mladší 15 let.

(4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30. dubna a do 30. září příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že poplatník požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

(3) V případě úhrady poměrné výši poplatku dle čl. 5 odst. 4 je poplatek splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost.

(4) Poplatek lze uhradit:
 • a) v hotovosti na pokladně MěÚ Domažlice,
 • b) poštovní poukázkou s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku,
 • c) bezhotovostně na účet města Domažlice s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku.  
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují tito poplatníci dle čl. 2 odst. 1 a 2:
 • a) nezletilá fyzická osoba pobývající na základě rozhodnutí soudu, státního orgánu nebo z vůle rodičů v ústavní výchově,
 • b) fyzická osoba ve vyšetřovací vazbě a v době výkonu trestu odnětí svobody,
 • c) fyzická osoba hlášená k trvalému pobytu na ohlašovně,
 • d) fyzická osoba pobývající v zařízení sociální péče pro ošetřování obyvatel a svěřenců upoutaných na lůžko nebo v obdobném zařízení poskytující nepřetržitou ošetřovatelskou péči nebo jinou náročnou pečovatelskou službu,
 • e) fyzická osoba pobývající nepřetržitě v průběhu celého kalendářního roku mimo území České republiky,
 • f) fyzická osoba pobývající ze zdravotních a léčebných důvodů nepřetržitě v průběhu celého kalendářního roku ve zdravotnickém zařízení,

(2) Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci dle čl. 2 odst. 2 
 • a) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se na území města Domažlice, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pokud mají všichni vlastníci dané stavby trvalý pobyt ve městě Domažlice

(3) Nárok na osvobození od poplatku pro osoby uvedené v odst. 1 písm. a) až d) a v odst. 2, vzniká za celé kalendářní měsíce, ve kterých trvá nárok na osvobození podle odst. 1 a odst. 2.

(4) Vznik a zánik nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku oznámit dle čl. 3 odst. 2 této vyhlášky.

(5) Nárok na osvobození podle odst. 1 a 2 je poplatník povinen správci poplatku věrohodným způsobem doložit.

(6) Sazba poplatku stanovená podle odst. 1 pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky se snižuje o 50%, pokud je poplatníkem fyzická osoba, která má trvalý pobyt v místě, které je nepřístupné pro vývoz odpadu DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, z důvodu trvalé nepřístupnosti popelářského vozu k odpadové nádobě (nezpevněná nebo úzká komunikace, v zimě neudržovaná komunikace, nemožnost průjezdu popelářským vozem pod viaduktem).

(7) Sazba poplatku stanovená podle odst. 1 pro poplatníka podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky se snižuje o 50%, pokud je poplatníkem fyzická osoba, která vlastní stavbu nacházející se na území města Domažlice, určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pokud se stavba nachází v místě trvale nepřístupném pro vývoz odpadu DTS Domažlice, příspěvkovou organizací (nezpevněná nebo úzká komunikace, v zimě neudržovaná komunikace, nemožnost průjezdu popelářským vozem pod viaduktem).

(8) Nárok na sníženou sazbu dle odst. 6 a 7 poplatník správci poplatku dokládá potvrzením získaném na DTS Domažlice, příspěvková organizace. Vznik i zánik nároku na sníženou sazbu poplatku, poplatník dokládá do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost, zakládající nárok, nastala.
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.6

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7
 
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona8.

(2) Ke dni účinnosti této vyhláška se ruší obecně závazná vyhláška č. 12/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydaná dne 19. 11. 2003 usnesením zastupitelstva č. 309.

(3) Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se měnila vyhláška č. 12/2003 a kterou zastupitelstvo vydalo dne 14. 12. 2005 svým usnesením č. 1188.

(4) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2011.
 


 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.Mgr. Karel Štípek
místostarosta města
v. r.


1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5) § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
6) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
8) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 
Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 6/2010
Rozúčtování skutečných nákladů města Domažlice na provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob za rok 2009.
 
 • 1. Celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2009 - zahrnují náklady na likvidaci směsného odpadu, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) vzniklých při činnosti fyzických osob a likvidaci černých skládek.
Náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2009 celkem 10 813 510 Kč
Počet osob dle evidence obyvatel k 31. 12. 2009 11 128
Počet vlastníků rekreačních staveb 42
Náklady na 1 poplatníka za rok 968 Kč
 
 • 2. Stanovení poplatku dle § 10b, odstavce 3, písm. b)zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu r. 2009 5 717 000 Kč
Počet osob dle evidence obyvatel k 31. 12. 2009 11 128
Počet vlastníků rekreačních staveb 42
Náklady na 1 poplatníka za rok 512 Kč
Maximální částka na 1 poplatníka (dle odst. 3 písm.b) 250 Kč

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2010
Oznámení o sdružené platbě poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

A. Údaje o osobě, odvádějící sdruženou platbu (čl. 5 vyhlášky)
Jméno  
Příjmení /název (u práv. osoby)  
Rodné číslo/IČO  
Adresa trvalého bydliště /sídlo (popř. doručovací adresa)  
Telefonické spojení /mailová adresa  


B. Celkový počet osob:
Počet osob, za které je poplatek hrazen:  

C. Trvalé bydliště poplatníků, za které je poplatek odváděn:
Ulice:  
Číslo popisné  
PSČ  
Obec:  


D. Údaje o všech poplatnících, za které je poplatek hrazen v rámci sdružené platby:
Jméno a příjmení:  
Rodné číslo nebo datum narození  
Období, za které je poplatek hrazen – vyberte z varianty 1)
nebo zakroužkujte celé měsíce z varianty 2)
 
1) celé období = rok: a) jedna splátka
b) dvě splátky
2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,


 
Jméno a příjmení:  
Rodné číslo nebo datum narození  
Období, za které je poplatek hrazen – vyberte z varianty 1)
nebo zakroužkujte celé měsíce z varianty 2)
 
1) celé období = rok: a) jedna splátka
b) dvě splátky
2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,


 
Jméno a příjmení:  
Rodné číslo nebo datum narození  
Období, za které je poplatek hrazen – vyberte z varianty 1)
nebo zakroužkujte celé měsíce z varianty 2)
 
1) celé období = rok: a) jedna splátka
b) dvě splátky
2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Datum vložení: 4. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 9:49
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)