Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 2/2006

o stání motorových vozidel na místních komunikacích

Nařízení 2/2006 o stání motorových vozidel na místních komunikacích
vydána 27.3.2006
účinnost od 1.5.2006
novelizuje vyhlášku 7/1998 (ze dne 12.5.1998)
8/1998 (ze dne 22.9.1998)
2/1999 (ze dne 8.6.1999)
1/2001 (ze dne 12.6.2001)
2/2001 (ze dne 11.9.2001)
2/2002 (ze dne 29.10.2002)
4/2002 (ze dne 16.12.2002)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 5/2008 (ze dne 7.7.2008)

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE   2/2006

o stání motorových vozidel na místních komunikacích
Rada města Domažlice vydala dne 27.3.2006 v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení § 23 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení města:
Čl. 1
Základní ustanovení
V souladu § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se vymezují místní komunikace nebo jejich části (dále jen „komunikace“) k placenému stání silničních motorových vozidel (dále jen „vozidel“):

a) na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin na následujících komunikacích:

- náměstí Míru

- část ulice Hruškova (pod Chodským hradem),

- Chodské náměstí (plocha kolem památníku a část plochy před domem čp. 75)

- parkoviště v ulici U nemocnice

b) jen pro vozidla provozovaná právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti, a vozidla fyzických osob s trvalým pobytem ve vymezené oblasti, pokud splňují podmínky stanovené tímto nařízením na následujících komunikacích:

- ul. Msgre. Staška - úsek od křižovatky npor. Bartoška směrem k náměstí,

- část plochy na Chodském náměstí (před domem čp. 75),

- ul. Hradská,

- ul. Branská,

- ul. Vodní,

- ul. Školní,

- ul. Spálená,

- ul. Kostelní- plocha před Městskou knihovnou v ul. B.Němcové.
Čl. 2
Veřejná parkoviště
(1) Město zřizuje a provozuje veřejná parkoviště:

a) placená - na nám. Míru, v ul. Hruškova, na Chodském nám. v ul. U nemocnice

b) neplacená - Hruškova (u autoškoly) a parkoviště v ulici Chrastavická (za kostelem U Svatých).

(2) Provozní doba placených parkovišť ve dnech, které nejsou zákonem stanoveny jako svátek, je následující:

pondělí až pátek 8:00 - 17:00

sobota 8:00 - 13.00

V uvedené době je řidič povinen uhradit cenu parkovného, a to bezprostředně po odstavení vozidla. Mimo uvedenou dobu je parkování bezplatné.

(3) Parkovací kartu (lístek zakoupený v parkovacím automatu) je řidič povinen umístit na viditelném místě (za čelním sklem automobilu).
Čl. 3
Vyhrazená parkoviště pro držitele povolení.
(1) Pro osoby uvedené v čl. 1 odst. 1 písm b) ve vymezené oblasti (náměstí Míru, ul. Msgre. B. Staška - úsek od křižovatky npor. Bartoška směrem k náměstí, Chodská, Chodské náměstí, Hradská, ul. Branská, ul. Vodní, ul. Fastrova, ul. Školní, ul. Spálená, ul. Kostelní, ul. B.Němcové.) se na jejich žádost vydává povolení k parkování vozidla (parkovací karta A), které opravňuje k stání vozidel na vyhrazených parkovištích.

"Parkovací karta A" se vydává pro stání v ulicích Hradská, Branská, Vodní, Školní, Spálená, Kostelní, na části plochy na Chodském náměstí (před domem čp. 75) a na ploše před Městskou knihovnou B.Němcové.

(2) Pro vozidla v majetku města Domažlice a organizací městem zřízených se vydává "Parkovací karta B", která opravňuje k stání vozidel na náměstí Míru na vyhrazeném parkovišti pro MěÚ. "Parkovací karta B" může být na dobu nezbytně nutnou zapůjčena účastníkům jednání na radnici kanceláří starosty města.

(3) Na vyhrazeném parkovišti pro MěÚ mohou stát na dobu nezbytně nutnou vozidla účastníků akcí v obřadní síni města (svatební obřady ap.).

(4) Parkovací karty jsou vydávány vlastníkovi motorového vozidla po předložení technického průkazu, průkazu totožnosti a prokázání trvalého pobytu, sídla nebo provozovny ve vymezené oblasti jako:

a) karty nepřenosné (na SPZ vozidla),

b) přenosné (na jméno a adresu osoby nebo název a IČ právnické nebo fyzické osoby).

Přenosná parkovací karta bude vydána jen po doložení vlastnictví více vozidel fyzickou osobou nebo po doložení vlastnictví nebo provozování více vozidel právnickou osobou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání.

Přenosná parkovací karta platí jen pro osobu, pro kterou byla vydána (u osob s trvalým pobytem). Pokud byla parkovací karta vydána právnické osobě nebo fyzické osobě za účelem podnikání, platí pouze pro vozidla, která jsou provozována touto osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu.

(5) Parkovací karty jsou vydávány pouze pro motorová vozidla s celkovou hmotností do 2,8 tuny. Přenosná parkovací karta nesmí být použita pro vozidla s hmotností vyšší.

(6) Pro stanovení ceny za "parkovací kartu A" se počítá jedna domácnost nebo jedna provozovna.

(7) Parkovací karta na druhé a další vozidlo bude vydávána s ohledem na kapacitu parkovacích míst v dané části města.

(8) Parkovací karty vydává odbor správy majetku MěÚ a jsou vydávány na dobu vyznačenou na čelní straně této karty, avšak nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Držitel parkovací karty odpovídá za její případné zneužití a v případě ztráty musí toto neprodleně hlásit orgánu, který ji vydal.

(9) Parkovací karty neopravňují k stání vozidel na placených parkovištích bez zaplacení poplatku v době placeného režimu.

(10)Parkovací kartu je řidič povinen umístit na viditelném místě (za čelním sklem automobilu).

(11)Na "parkovací kartu A" není právní nárok a bude vydávána s ohledem na parkovací kapacitu vyčleněných ploch.

(12)Použití jakékoliv napodobeniny parkovací karty včetně její grafické reprodukce se zakazuje. Takové jednání se zároveň považuje za zneužití parkovací karty.

(13)Parkovací karta musí být předložena ke kontrole orgánu, který ji vydal, nebo městské policii, pokud o to požádají.

(14)V případě jakéhokoliv nedodržení podmínek stanovených tímto nařízením (zejména použití parkovací karty z rozporu s ustanoveními tohoto nařízení) bude karta orgánem, který ji vydal, nebo městskou policií odebrána a pro období příslušného kalendářního roku již nebude vydána.
Čl. 4
Sazby placeného stání
Sazba ceny za placené stání na vymezených parkovištích se řídí ceníkem parkovného a parkovacích karet.
Čl. 5
Zvláštní ustanovení
(1) Pro zajištění pravidelných středečních trhů a akcí celoměstského významu na náměstí Míru se omezuje stání vozidel a nejpozději do 06.00 hodin příslušného dne musí být plocha od parkujících vozidel vyklizena.

(2) Provozovatelé vozidel stojících na parkovištích jsou povinni v případě konání akcí celoměstského významu nebo blokových čištění vozovek zajistit jejich odstranění do stanovené doby uvedené na dopravním značení. Osazení dopravního značení musí zajistit organizátor plánované akce minimálně 7 dní před dnem jejího konání. V případě nerespektování dopravního značení může být vozidlo odtaženo na náklady jeho provozovatele.

(3) V případě zvláštního užívání místní komunikace je obecné užívání omezeno. Taktéž je omezeno obecné užívání při akcích celoměstského významu a o pravidelných trzích.
Čl. 6
Dohled a postihy
(1) Dohled nad dodržováním vyhlášky a postihy za její porušování přísluší Městské policii a Policii ČR podle zvláštních předpisů.

(2) Nedodržení nebo porušení této vyhlášky se kvalifikuje jako přestupek a řeší se podle platných předpisů.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení
Tímto nařízením se ruší vyhláška městského úřadu Domažlice č. 7/1998, č. 8/1998, č. 2/1999, nařízení města Domažlice č. 1/2001, č. 2/2001, č. 2/2002 a č. 4/2002
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
 
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.5.2006.Jan Látka

starosta města

v.r.Jaroslav Bauer

místostarosta města

v.r.
Datum vložení: 16. 3. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2023 13:43

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)