Menu
Město Domažlice
Domažlice

nařízení 1/2001

Změna Vyhlášky o stání motorových vozidel na místních komunikacích

Změna Vyhlášky o stání motorových vozidel na místních komunikacích
vydána 12.6.2001
účinnost od 1.7.2001
novelizuje vyhlášku 7/1998 (ze dne 12.5.1998)
je novelizována vyhláškou  
zrušeno vyhláškou nař.2/2006 (ze dne 27.3.2006)

Nařízení města Domažlice č. 1/2001

kterým se mění a doplňuje vyhláška 7/1998 o stání motorových vozidel na místních komunikacích ve znění vyhlášky č. 8/1998 a vyhlášky č. 2/1999
 
Rada města v Domažlicích schválila dne 12.6.2001 v souladu s ustanovením § 4a, odst. 1, zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nařízení městského úřadu:
Čl. 1
1. V čl. 2 odst. (1), písm. b) se vypouští " ulice Břetislavova".

2. Čl.2 odst. (2) se mění takto:

"Provozní doba placených parkovišť je následující:

pondělí až pátek 8:00 - 17:00

sobota 8:00 - 13:00
 
V uvedené době je řidič povinen uhradit cenu parkovného, a to bezprostředně po odstavení vozidla. "

3. V čl. 3 odst. (1) se text "bydlištěm nebo sídlem" nahrazuje textem "trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou".

4. V čl. 3 odst. (4) se text "bydliště nebo sídla" nahrazuje textem "trvalého pobytu, sídla nebo provozovny" a text "rodné číslo" se mění na "adresu".

5. V čl. 3 odst. (4) se věta "Přenosná parkovací karta platí jen pro osobu nebo provozovnu pro kterou byla vydána" nahrazuje takto:

"Přenosná parkovací karta platí jen pro osobu, pro kterou byla vydána (u osob s trvalým pobytem). Pokud byla parkovací karta vydána právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání pouze pro vozidla, která jsou provozována touto osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. 1)"

Poznámka pod čarou zní:

"1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. "

6. V čl. 3 odst. (4) se před větu "Přenosná parkovací karta" vkládá věta "Přenosná parkovací

karta bude vydána jen po doložení vlastnictví více vozidel fyzickou osobou nebo vlastnictví více vozidel právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání či používání více vozidel právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání pro podnikatelské účely 1), "

7. V čl. 3 odst. (5) zní:

"Parkovací karty jsou vydávány pouze pro motorová vozidla s celkovou hmotností do 2,8 tuny. Přenosná parkovací karta nesmí být použita pro vozidla s hmotností vyšší. "

9. Čl.3 se doplňuje takto:

"(12) Použití jakékoliv napodobeniny parkovací karty včetně její grafické reprodukce se zakazuje. Takové jednání se zároveň považuje za zneužití parkovací karty. "

"(13) Parkovací karta musí být předložena ke kontrole orgánu, který ji vydal, nebo městské policii, pokud o to požádají. 1/

"(14) V případě jakéhokoliv nedodržení podmínek stanovených tímto nařízením (zejména použití parkovací karty z rozporu s ustanoveními tohoto nařízení) bude karta orgánem, který ji vydal, nebo městskou policií odebrána a pro období příslušného kalendářního roku již nebude vydána."
Čl. 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.7.2001.
Jan Látka

starosta města

v.r.

Jiří Herbrik

místostarosta města

v.r.
Datum vložení: 29. 6. 2001 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 12. 2023 9:11

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)