Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 7/1998

o stání motorových vozidel na místních komunikacích

Vyhláška o stání motorových vozidel na místních komunikacích

vydána 12.5.1998
účinnost od 20.7.1998
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou 8/1998 (ze dne 22.9.1998)
nař. 1/2001 (ze dne 12.6.2001)
nař. 2/2001 (ze dne 11.9.2001)
nař. 2/2002 (ze dne 29.10.2002)
nař. 4/2002 (ze dne 16.12.2002)
zrušena vyhláškou nař. 2/2006 (ze dne 27.3.2006)

VYHLÁŠKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V DOMAŽLICÍCH  7/1998

o stání motorových vozidel na místních komunikacích
Městská rada v Domažlicích schválila dne 12.5.1998 v souladu s ustanovením § 4a, odst. 1, zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 1, § 45. písm. l) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 23 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, obecně závaznou vyhlášku:  
Čl. 1
Základní ustanovení
V souladu s cenovými předpisy a zákonem o pozemních komunikacích se vymezují tyto místní komunikace nebo jejich části k placenému stání silničních motorových vozidel:

a) na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin:

- náměstí Míru

- část ulice Hruškova (pod Chodským hradem),

- Chodské náměstí (plocha kolem památníku a část plochy před domem čp. 75)


b) jen osobám s bydlištěm nebo se sídlem ve vymezené oblasti, pokud splňují podmínky stanovené touto obecně závaznou vyhláškou:

- ul. Msgre. Staška - úsek od křižovatky npor. Bartoška směrem k náměstí,

- část plochy na Chodském náměstí (před domem čp. 75),

- ul. Hradská,

- ul. Branská,

- ul. Vodní,

- ul. Školní,

- ul. Spálená,

- ul. Kostelní

- plocha před Městskou knihovnou v ul. B.Němcové.
Čl. 2
Veřejná parkoviště
 
(1) Město zřizuje a provozuje veřejná parkoviště:

a) placená - na nám. Míru, v ul. Hruškova a na Chodském nám.

b) neplacená - Hruškova (u autoškoly), ulice Břetislavova a parkoviště v ulici Chrastavická (za kostelem U Svatých).

(2) Provozní doba placených parkovišť je 8.00 - 18.00 hodin. V uvedené době je řidič povinen uhradit cenu parkovného, a to bezprostředně po odstavení vozidla.

(3) Parkovací kartu (lístek zakoupený v parkovacím automatu nebo u výběrčí služby) je řidič povinen umístit na viditelném místě (za čelním sklem automobilu).
Čl. 3
Vyhrazená parkoviště pro držitele povolení.
(1) Pro osoby s bydlištěm nebo sídlem ve vymezených oblastech dle čl. 1 (mimo ul. Hruškova) se na jejich žádost vydává povolení k parkování vozidla (parkovací karta A), které opravňuje k stání vozidel na vyhrazených parkovištích.

"Parkovací karta A" se vydává pro stání v ulicích Hradská, Branská, Vodní, Školní, Spálená, Kostelní, na části plochy na Chodském náměstí (před domem čp. 75) a na ploše před Městskou knihovnou B.Němcové.

(2) Pro vozidla v majetku města Domažlice a organizací městem zřízených se vydává "Parkovací karta B", která opravňuje k stání vozidel na náměstí Míru na vyhrazeném parkovišti pro MěÚ.

Parkovací karta "B" může být na dobu nezbytně nutnou zapůjčena účastníkům jednání na radnici kanceláří starosty města.

(3) Na vyhrazeném parkovišti pro MěÚ mohou stát na dobu nezbytně nutnou vozidla účastníků akcí v obřadní síni města (svatební obřady ap.).

(4) Parkovací karty jsou vydávány vlastníkovi motorového vozidla po předložení technického průkazu, průkazu totožnosti a prokázání bydliště nebo sídla ve vymezené části města jako:

a) karty nepřenosné (na SPZ vozidla),

b) přenosné (na jméno osoby a rodné číslo osoby nebo název a IČO právnické nebo fyzické osoby).
Přenosná parkovací karta platí jen pro osobu nebo provozovnu pro kterou byla vydána.

(5) Parkovací karty jsou vydávány pouze pro motorová vozidla s celkovou hmotností do 2,5 tuny.

(6) Pro stanovení ceny za "parkovací kartu A" se počítá jedna domácnost nebo jedna provozovna.

(7) Parkovací karta na druhé a další vozidlo bude vydávána s ohledem na kapacitu parkovacích míst v dané části města.

(8) Parkovací karty vydává odbor místního hospodářství MěÚ a jsou vydávány na dobu vyznačenou na čelní straně této karty, avšak nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Držitel parkovací karty odpovídá za její případné zneužití a v případě ztráty musí toto neprodleně hlásit orgánu, který ji vydal.

(9) Parkovací karty neopravňují k stání vozidel na placených parkovištích bez zaplacení poplatku v době placeného režimu.

(10) Parkovací kartu je řidič povinen umístit na viditelném místě (za čelním sklem automobilu).

(11) Na parkovací kartu "A" není právní nárok a bude vydávána s ohledem na parkovací kapacitu vyčleněných ploch.
Čl. 4
Sazby placeného stání
Sazba ceny za placené stání na vymezených parkovištích se řídí ceníkem parkovného a parkovacích karet .
Čl. 5
Zvláštní ustanovení
(1) Pro zajištění pravidelných středečních trhů a akcí celoměstského významu na náměstí Míru se omezuje stání vozidel a nejpozději do 06.00 hodin příslušného dne musí být plocha od parkujících vozidel vyklizena.

(2) Provozovatelé vozidel stojících na parkovištích jsou povinni v případě konání akcí celoměstského významu nebo blokových čištění vozovek zajistit jejich odstranění do stanovené doby uvedené na dopravním značení. Osazení dopravního značení musí zajistit organizátor plánované akce minimálně 7 dní před dnem jejího konání. V případě nerespektování dopravního značení může být vozidlo odtaženo na náklady jeho provozovatele.

(3) V případě zvláštního užívání místní komunikace je obecné užívání omezeno. Taktéž je omezeno obecné užívání při akcích celoměstského významu a o pravidelných trzích.
Čl. 6
Dohled a postihy
(1) Dohled nad dodržováním vyhlášky a postihy za její porušování přísluší Městské policii a Policii ČR podle zvláštních předpisů.

(2) Nedodržení nebo porušení této vyhlášky se kvalifikuje jako přestupek a řeší se podle platných předpisů.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.
 
Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Ing. František Budka

zástupce starosty města

v.r.

 
C E N Í K
parkovného a parkovacích karet
 
Městské zastupitelstvo v Domažlicích schválilo dne 20.6.1998 a doplnilo dne 9.9.1998, 20.1.1999 a 16.6.1999 v souladu s ustanovením § 4a, odst. 1, zákona č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, § 24 odst. 1, § 45. písm. p) zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 23 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ceník:
Čl 1.
Ceny za parkování

(1) Na vymezených komunikacích dle vyhlášky č. 7/1998 čl. 1 se stanovují ceny parkovného a parkovacích karet pro stání motorových vozidel.

(2) Cena parkovného:

a) v ulici Hruškova
hodina............................................. 20,- Kč
minimální sazba........................... 10,- Kč

b) na náměstí Míru
první hodina ..................................... 20,- Kč
další hodina ..................................... 30,- Kč
minimální sazba........................... 10,- Kč

c) na Chodském náměstí
první hodina ..................................... 20,- Kč
další hodina ..................................... 30,- Kč
minimální sazba........................... 10,- Kč

d) na náměstí Míru v době konání pravidelných trhů pro prodejce........................ 100, Kč/den

(3) Parkovací karta A pro vyhrazená parkoviště

a) pro fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti:
jedno vozidlo ................................... 20,- Kč/měsíc
druhé vozidlo..................................... 1.000,- Kč/měsíc
každé další vozidlo............................ 2.000,- Kč/měsíc
 
b) pro fyzické osoby nebo právnické osoby s mající sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti:
jedno vozidlo ................................... 100,- Kč/měsíc
druhé vozidlo..................................... 2.000,- Kč/měsíc
každé další vozidlo............................ 3.000,- Kč/měsíc

(4) Parkovací karta B pro vyhrazená parkoviště je vydávána bezplatně.
 
(5) Předplatitelské parkovací karty (pro placená parkoviště v ul. Hruškova, na nám. Míru a Chodském nám.):

Měsíční parkovací karta ......................... 2.000,- Kč/měsíc
 
(6) Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P ve vozidlech označených dopravní značkou O1 nebo O2 je parkování na placených parkovištích bezplatné.

(7) Cena parkovacích karet je stanovena na celý kalendářní měsíc a je v ní zohledněno případné omezené užívání komunikace (tj. kdy je doprava z příslušné komunikace vyloučena)
Čl. 2
Závěrečná ustanovení
Tento ceník nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Ing. František Budka

zástupce starosty města

v.r.
Datum vložení: 15. 7. 1998 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 16:05

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)