Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška č. 7/2005

kterou se mění vyhláška o místním poplatku za komunální odpad

Vyhláška, kterou se mění vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vydána 14.12.2005
účinnost od 1.1.2006
novelizuje vyhlášku 12/2003 (ze dne 19.11.2003)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 6/2010 (ze dne 8.12.2010)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 7/2005

kterou se mění vyhláška č. 12/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 14. 12. 2005 svým usnesením č. 1188 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení
Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 12/2003 o místním poplatku za provoz systému shromašďování, sběru, přepravy, třídění, vyušívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:

(1)V Čl. 6 odst. 1) zní takto:

1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí 450,- Kč a je tvořena:

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 200,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města Domažlice předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

(2)V Čl. 6 odst. 3) zní takto:

3) Sazba poplatku stanovená podle odst. 1) pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky se snišuje na částku 300,- Kč, pokud je poplatníkem fyzická osoba, která v daném kalendářním roce dosáhne věku 15 let a osoba mladší.

(3) V Čl. 7 odst. 1) písm. a) zní takto:

a) nezletilá fyzická osoba pobývající na základě rozhodnutí soudu, státního orgánu nebo z vůle rodičů v ústavní výchově,

(4) Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 12/2003 se nahrazuje přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 2
Závěrečná ustanovení
(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006.

(2) Součástí této obecně závazné vyhlášky je jedna příloha.Jan Látka
starosta města
v. r.

Jaroslav Bauer
místostarosta města
v. r.


Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 7/2005

Rozúčtování skutečných nákladů města Domažlice na provoz systému sběru, přepravy, třídění, vyušívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob za rok 2004.

1. Celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2004 - zahrnují náklady na likvidaci směsného odpadu, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) vzniklých při činnosti fyzických osob a likvidaci černých skládek.
 
Náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2004 celkem 9 204 590,40 Kč
Počet osob dle evidence obyvatel k 31.12.2004 10 726
Počet vlastníků rekreačních staveb 41
Náklady na 1 poplatníka za rok 854,90 Kč

2. Stanovení poplatku dle § 10b, odstavce 3, písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2004 5 246 953,60 Kč
Počet osob dle evidence obyvatel k 31.12.2004 10 726
Počet vlastníků rekreačních staveb 41
Náklady na 1 poplatníka za rok 487,30 Kč
Maximální částka na 1 poplatníka (dle odst. 3 písm. b) 250,00 Kč
Datum vložení: 20. 12. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 10. 2021 16:13
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)