Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 12/2003

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vydána 19.11.2003
účinnost od 1.1.2004
novelizuje vyhlášku 3/2003 (21.5.2003)
5/2002 (28.8.2002)
je novelizována vyhláškou 7/2005 (19.12.2005)
zrušena vyhláškou 6/2010 (8.12.2010)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 12/2003

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 19. 11. 2003 svým usnesením č. 309 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 12/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
Čl. 1
Základní ustanovení
1. Město Domažlice (dále jen „město“) vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Domažlice, odbor finanční (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Domažlice zavedený v souladu se zvláštním zákonem 1).
Čl. 3
Poplatník
Poplatek platí:
 
1. fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Domažlice; za domácnosti může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí (viz. čl. 5 této vyhlášky),

2. fyzická osoba, která má na území města Domažlice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1. Poplatník podle čl. 3 odst. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu.
 
2. Povinnost podle odst. 1) je splněna zápisem do evidence obyvatel města Domažlice. V případě cizinců, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt na základě povolení podle příslušného právního předpisu 2), je povinnost podle odst. 1) splněna oznámením správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

3. Poplatník podle čl. 3 odst. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

4. Poplatník podle čl. 3 odst. b) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu vznik a zánik své poplatkové povinnosti a každou změnu, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala a ohlašované skutečnosti řádně doložit.
Čl. 5
Oznámení sdružené platby
1. Společný zástupce, vlastník nebo správce domu je povinen oznámit správci poplatku jméno, příjmení, datum narození všech osob, za které poplatek odvádí a období za které poplatek od těchto osob odvádí.

2. Pro oznámení dle odstavce 1) je závazný formulář „Oznámení o sdružené platbě", který je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. Oznámení musí být správci doručeno nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) a b) této vyhlášky činí 380,- Kč a je tvořena:

a. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

b. z částky 130,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města Domažlice předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.


2. Rozúčtování skutečných nákladů města Domažlice na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky.

3. Sazba poplatku stanovená podle odst. 1) pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky se snižuje na částku 260,- Kč, pokud je poplatníkem fyzická osoba, která v daném kalendářním roce dosáhne věku 15 let a osoba mladší.

4. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 7
Osvobození
1. Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci podle čl. 3 písm. a) a b):

a. fyzická osoba v době výkonu základní vojenské služby,

b. fyzická osoba ve vyšetřovací vazbě a v době výkonu trestu odnětí svobody,

c. fyzická osoba hlášená k trvalému pobytu na ohlašovně,

d. fyzická osoba pobývající v zařízení sociální péče v samostatném ošetřovatelském oddělení pro ošetřování obyvatel a svěřenců upoutaných na lůžko nebo vyžadujících jinou náročnou ošetřovatelskou péči,

e. fyzická osoba pobývající nepřetržitě v průběhu celého kalendářního roku mimo území České republiky,

f. fyzická osoba pobývající z léčebných důvodů nepřetržitě v průběhu celého kalendářního roku ve zdravotnickém zařízení,

2. Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci podle čl. 3 písm. b):

fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se na území města Domažlice, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, pokud mají všichni vlastníci dané stavby trvalý pobyt ve městě Domažlice

3. Nárok na osvobození od poplatku pro osoby uvedené v odst. 1) písm. a) až d) a v odst. 2), vzniká za celé kalendářní měsíce, ve kterých trvá nárok na osvobození podle odst. 1) a odst. 2).

4. Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

5. Nárok na osvobození podle odst. 1) a 2) je poplatník povinen správci poplatku věrohodným způsobem prokázat.
Čl. 8
Splatnost a způsob úhrady
1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 3 písm. a) této vyhlášky je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 30. dubna a do 30. září příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že poplatník požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

2. Poplatek pro poplatníka podle čl. 3 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

3. V případě úhrady poměrné výše poplatku podle čl. 6 odst. 4), je poplatek splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost.

4. Poplatek lze uhradit:

a. v hotovosti v pokladně MěÚ Domažlice

b. poštovní poukázkou s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku

c. bezhotovostně na účet města Domažlice s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku
Čl. 9
Sankce za nesplnění povinností
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy stanovenou touto vyhláškou nebo zákonem, může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního zákona 3).
Čl. 10
Prominutí poplatku
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Při podání žádosti je třeba zaplatit správní poplatek v souladu se zvláštním zákonem 4).
Čl. 11
Lhůty pro vyměření a doměření poplatku
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona 5).

2. Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 5/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004. 
Jan Látka
starosta města


Jaroslav Bauer
místostarosta města


 
1)zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2)zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3)§ 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

4)zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

5)zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
Datum vložení: 17. 12. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 16:34

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)