Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 7/2004

Vyhláška 7/2004 o komunálních odpadech

Vyhláška kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
vydána 15.12.2004
účinnost od 1.1.2005
novelizuje vyhlášku 7/2002 (ze dne 23.10.2002)
je novelizována vyhláškou 1/2005 (ze dne 16.3.2005)
zrušena vyhláškou 2/2015 (ze dne 24.4.2015)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  č. 7/2004

kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 15. 12. 2004 usnesením č. 778 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět, působnost a závaznost vyhlášky
1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „systém“) vznikajících na území města Domažlice a části Havlovice (dále jen „města“) včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

2)Tato vyhláška je závazná pro:

a) fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt

b) fyzické osoby, které na území města vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci

c) fyzické osoby, které se na území obce zdržují

d) právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které využívají systému nakládání s komunálními odpady na základě písemné smlouvy podle § 17 odst.6 zákona o odpadech, a to v rozsahu této smlouvy.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky:

1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze 1 zákona o odpadech.

2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

3. Nebezpečný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech (např.obalový materiál znečištěný škodlivinami, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad rtuti, výbojky, zářivky, staré nátěrové hmoty, rozpouštědla, odmašťovací přípravky, textilní materiál znečištěný organickými škodlivinami, odpadní oleje, chladničky, galvanické články, televizory).

4. Využitelný /tříděný/ komunální odpad jsou materiálově či jinak využitelné složky bez nebezpečných vlastností vytříděné z komunálního odpadu. Těmito složkami jsou pro účely této vyhlášky papír a lepenka včetně nápojových kartonů, sklo, plasty, elektrotechnický odpad, kovy, biologický odpad z domácností (běžný kuchyňský odpad, tráva, listí apod.).

5. Objemný odpad je složka komunálního odpadu bez nebezpečných vlastností, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad (např. vyřazené koberce, lina, matrace, nábytek, bedny a další objemný odpad z domácností).

6. Biologický odpad – je složka komunálního odpadu bez nebezpečných vlastností, která je schopna biologického rozkladu aerobním nebo anaerobním způsobem (např. odpad ze zeleně, potraviny).

7. Stavební odpad – odpad vznikající při stavební činnosti a je v Katalogu odpadů 1) takto označen (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, vytěžená zemina, směsný stavební a demoliční odpad).

8. Směsný (zbytkový) odpad je složka komunálního odpadu bez nebezpečných vlastností, která zůstává po vytřídění využitelných odpadů (viz čl. 2 odst. 4). Směsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejném prostranství.

9. Původce odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikají na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba (občan) odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

10. Oprávněná osoba je každá osoba, která je oprávněná k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

11. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení směsného (zbytkového) odpadu a využitelného odpadu, která slouží k přechodnému shromažďování odpadu do doby svozu. Sběrnou nádobou je pro směsný (zbytkový) odpad popelnice nebo kontejner, pro využitelný (tříděný) odpad speciální kontejner (zvon), pro odpady vznikající na veřejném prostranství odpadkový koš. Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob trvale žijících v objektu umožňuje uložit směsný komunální odpad, vznikající při provozu domácnosti v objektu, do sběrné nádoby. Dostatečný objem je 22 litrů na osobu a týden.

12. Sběrný dvůr Domažlické technické služby, spol. s r. o. (dále jen sběrný dvůr DTS) – sběrný dvůr v areálu společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. v Chrastavické ulici. Ve sběrném dvoře DTS mohou fyzické osoby, právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání odevzdávat využitelný (tříděný), objemný, biologický, stavební odpad bez nebezpečných vlastností v množství do 300 kg a směsný (zbytkový) odpad.

13. Sběrný dvůr Západočeských sběrných surovin a. s. – sběrný dvůr v areálu společnosti Západočeské sběrné suroviny a.s. v Chrastavické ulici. Ve sběrném dvoře Zpč. Sběrných surovin mohou fyzické osoby, právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání odevzdávat využitelný (tříděný) a nebezpečný odpad.
Čl. 3
Třídění odpadu
Z komunálního odpadu se vytřiďují následující složky:

1. papír a lepenka,
2. nápojové kartony – krabice od mléka, mléčných výrobků, džusů, vína apod.
3. sklo
4. plasty
5. objemný odpad
6. biologický odpad
7. kovy
8. elektrotechnický odpad bez nebezpečných vlastností – např. žehličky, fény, myčky, mixery, holicí strojky, sekačky, pily, rádia, telefony
9. nebezpečné složky komunálního odpadu – viz čl. 2 odst. 3
10. směsný (zbytkový) odpad
Čl. 4
Nakládání s komunálním odpadem
1. Papír a lepenka – je ukládán do modrého zvonu ( označeno jako“ Papír“). Do zvonu je zakázáno ukládat papír s plastovou či hliníkovou folií, fotografický papír, nápojové krabice, kopíráky, mokrý či jinak znehodnocený papír apod. Před odložením papíru je nutno minimalizovat jeho objem např. stlačením či slisováním. Papír lze též odevzdat do zařízení osoby oprávněné ke sběru tohoto odpadu ( DTS spol. s r.o., Západočeské sběrné suroviny a. s.).

2. Plast – je ukládán do žlutého zvonu ( označeno nápisem „Plast“). Do zvonu je zakázáno ukládat bakelit, výrobky z PVC (např. podlahové krytiny, novodurové trubky, plastové tapety), elektrické kabely a jiné plastové díly s kovovými předměty, molitan, pryž, znečištěný či jinak znehodnocený plast. Plastové lahve je nutno před odložením do zvonu sešlápnout nebo jinak deformovat za účelem snížení objemu. Plast lze též odevzdat do zařízení osoby oprávněné ke sběru tohoto odpadu (DTS spol. s r.o., Západočeské sběrné suroviny a. s.).

3. Nápojové kartony – jsou ukládány do žlutého kontejneru (označeny nápisem „ Plast“) . Do zvonu jsou ukládány beze zbytku obsahu . Před odložením je nutno objem nápojových obalů minimalizovat např. stlačením, sešlápnutím. Tyto obaly lze též odevzdat do zařízení osoby oprávněné ke sběru tohoto odpadu (DTS spol. s r.o.).

4. Sklo – barevné i bílé sklo je ukládáno do zeleného zvonu s nápisem „Sklo“.Do zvonu je zakázáno ukládat zrcadlové sklo, autosklo, sklo s dráty, žárovky, zářivky apod. Sklo lze též odevzdat do zařízení osoby oprávněné ke sběru tohoto odpadu (DTS spol. s r.o., Západočeské sběrné suroviny a.s.).

5. Železný šrot a ostatní kovy – jsou fyzickými osobami předávány do zařízení osoby oprávněné ke sběru tohoto odpadu (DTS spol. s r.o., Západočeské sběrné suroviny a. s., TSR Czech Republik s.r.o.).

6. Objemný odpad (odpad, který např. pro svou velikost nebo hmotnost) nelze ukládat do běžných nádob, ukládá se v areálu sběrného dvora DTS spol. s r.o.

Velkoobjemové kontejnery umístěné na náměstí Míru v době konání prodejních trhů jsou určeny pouze pro ukládání odpadu, který vznikne stánkovým prodejcům v den prodeje.

7. Nevyužité a staré léky jsou fyzickými osobami odevzdávány do lékáren 2).

8. Biologický odpad (tráva, listí, kuchyňské zbytky a odpad z drobného chovu hospodářských či domácích zvířat) se dle vlastních možností fyzickými osobami využívá v rámci provozu domácnosti (např. kompostování, krmení hospodářských zvířat).

Odpady ze zeleně lze uložit ve sběrném dvoře DTS spol. s r.o. pokud jej fyzická osoba nevyužije sama.

9. Odpady z údržby hřbitovů se odkládají do označených kontejnerů umístěných v blízkosti hřbitova.

10. Kaly ze septiků a žump – vyvážení si zajistí fyzické osoby individuálně u oprávněné osoby na vlastní náklady.

11. Elektrotechnický odpad bez nebezpečných vlastností je ukládán do zařízení osoby oprávněné ke sběru tohoto odpadu (DTS spol. s r.o.).

12. Autovraky – fyzická osoba, která se zbavuje autovraku je povinna autovrak předat na vlastní náklady pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraku.

13. Nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu jsou ukládány do zařízení osoby oprávněné ke sběru tohoto odpadu (Západočeské sběrné suroviny a. s.).

14. Směsný (zbytkový) odpad po vytřídění odpadů uvedených v předchozích bodech (odpad s nímž nelze naložit podle předchozích bodů této vyhlášky např. smetky, popel, nevyužitelný biologický a textilní odpad) se odkládá do sběrných nádob na zbytkový odpad– popelnic nebo kontejnerů, které jsou určeny pouze pro osoby dle čl.1 odst. 2 písm. a) b) a d) této vyhlášky.

15. Drobný odpad vznikající při běžném užívání veřejného prostranství je ukládán do odpadkových košů rozmístěných na území města. Do těchto košů je zakázáno ukládat odpad vznikající v domácnosti či odpad z činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

16. Fyzické osoby mohou odevzdávat bezplatně využitelný (tříděný), objemný, biologický a směsný (zbytkový) odpad do sběrného dvora DTS a nebezpečné složky komunálního odpadu do sběrného dvora Zpč. sběrných surovin po prokázání, že jsou osobou dle čl. 1 odst. 2 písm. a) b) (občanský průkaz, výpis z katastru nemovitostí apod.).

17. Není dovoleno:

a) ukládat odpad mimo sběrné nádoby

b) ukládat do sběrných nádob odpad tekutý, žhavý, stavební, využitelný a nebezpečný

c) poškozovat sběrné nádoby

d) vtěsnat odpad do sběrné nádoby způsobem stěžujícím nebo zabraňujícím vyprázdnění

e) v zimních měsících vkládat vlhký odpad, který by mohl přimrznout k sběrné nádobě a zabránit tak jejímu vyprázdnění

f) využívat sběrných nádob k jinému účelu, než k ukládání určeného odpadu

g) ukládat odpad do sběrných nádob, které jsou v souladu s touto vyhláškou využívány jinou osobou

h) ukládat odpad z podnikatelské činnosti a domácností do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství

i) osobám a organizacím jiným než svozová firma odvážet a přemisťovat sběrné nádoby určené k pravidelnému odvozu odpadů, vyprazdňovat je i jinak manipulovat s obsahem – vybírat jeho části nebo přemisťovat do jiných než k tomu určených sběrných nádob
Čl. 5
Nakládání se stavebním odpadem a demoličním odpadem
1. Stavební a demoliční odpad (kromě odpadu obsahujícího azbest nebo dehet), který stavebník nemůže sám využít, se předává individuálně na vlastní náklady:
  • do zařízení osoby oprávněné k využití tohoto odpadu (např. recyklační dvůr stavebních odpadů fi Ptáčník – dopravní stavby s.r.o., Domažlice; Silnice Horšovský Týn, a.s.). Před předáním do zařízení se odpad třídí podle kvalitativních požadavků provozovatele zařízení.
  •  na řízenou skládku v případě, že předchozí bod není možné uplatnit


2. Izolační a stavební materiály s obsahem azbestu se předávají na vlastní náklady v omezeném množství a v utěsněném obalu do sběrného dvora Zpč. sběrných surovin po předchozí domluvě s provozovatelem zařízení nebo na skládku Lazce.

3. Stavební a demoliční odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být před předáním oprávněné osobě shromažďován v rozměrově vhodných kontejnerech pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo ke zneškodnění.

4. Vyvážení naplněných kontejnerů nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienického dopadu na prostředí ve městě.

5. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.
Čl. 6
Stanoviště sběrných nádob a příprava k odvozu
1. Sběrné nádoby na směsný odpad:

1. musí být umístěny na místech určených pro trvalé stanoviště sběrných nádob tak, aby nepůsobily hygienické nebo estetické závady, překážku na chodnících, parkovištích a komunikacích, byly dobře přístupné pro naplňování. Tato místa jsou situována na pozemku vlastníka objektu nebo na pozemku jiného vlastníka, avšak jen s jeho písemným souhlasem;
2. mohou být umístěny ve výjimečných případech na veřejném prostranství, a to pouze v souladu s dalšími předpisy, písemným souhlasem vlastníka pozemku a města;
3. za účelem svozu je možno umístit sběrné nádoby na přechodné stanoviště např. veřejné prostranství (včetně komunikací) tak, aby nebyla narušena bezpečnost silničního provozu a to nejdříve v 18.00 hod. předcházejícího dne aby s nimi mohla svozová společnost volně manipulovat. V případě sporu o přechodném stanovišti rozhoduje město.
4. sběrná nádoba musí být po vyprázdnění vrácena z přechodného stanoviště na trvalé ještě v den svozu;

2. Hmotnost sběrné nádoby s objemem 110 litrů (popelnice) včetně obsahu nesmí přesáhnout 100 kg.

3. Nejsou-li sběrné nádoby řádně připraveny k odvozu, pracovníci, kteří provádějí svoz, nejsou povinni je odvézt v případě, že by byl narušen harmonogram svozu nebo vzniká-li nebezpečí pracovního úrazu či poškození technického zařízení. Tyto skutečnosti je vedoucí pracovník svozové směny povinen oznámit svému nadřízenému, který závadu projedná s vlastníkem objektu nebo správcem nemovitosti.

4. Znemožní-li fyzická osoba či původce odpadu pravidelný odvoz sběrných nádob jakýmkoli způsobem (nádoby nejsou připraveny, uzamčený objekt, nevhodné parkování vozidla, apod.), je povinna uhradit náklady vzniklé mimořádným odvozem.
Čl. 7
Povinnosti vlastníka nebo správce nemovitosti
Vlastník nebo správce nemovitosti je povinen:

1. zajistit si sám nebo prostřednictvím města a svozové společnosti dostatečný počet funkčních sběrných nádob vhodného typu – popelnic, a udržovat je v takovém technickém stavu, aby bylo umožněno jejich vyprázdnění oprávněnou osobou. Finanční odbor MěÚ zajistí na základě žádosti vlastníka objektu nebo správce nemovitosti dodání stanoveného počtu sběrných nádob na směsný odpad v souladu s čl. 2 odst. 11 této vyhlášky. Při stanovení počtu nádob se při přepočtu objemu zaokrouhluje na celé nádoby směrem nahoru.
2. zajistit trvalé, případně přechodné stanoviště pro sběrné nádoby na směsný odpad;
zajistit fyzickým osobám užívajícím objekt nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám na odpady;
3. zabezpečit výběr trvalého nebo přechodného stanoviště sběrných nádob a přípravu k odvozu v souladu se čl. 6 odst. 1 a 2
4. zabezpečit popelnici (s výjimkou dne odvozu) před nežádoucím znehodnocením a odcizením;
5. oznámit svozové společnosti odcizení, poškození nebo zničení sběrné nádoby určené pro objekt , a to nejpozději do 3 dnů od zjištění skutečnosti (v případě, že sběrné nádoby nejsou ve vlastnictví fyzické osoby – občana);
6. v případě ztráty sběrné nádoby (pokud není ve vlastnictví fyzické osoby) uhradit částku za pořízení nové sběrné nádoby
7. v okolí umístění sběrné nádoby musí být udržován pořádek a čistota;
Čl. 8
Svozová společnost
Svozová společnost je povinna:

1. zajistit odvoz a zneškodnění odpadů v souladu s právními předpisy a se smlouvou uzavřenou s městem;

2. zajistit svoz komunálního odpadu na celém území města v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Odvoz zbytkového odpadu je zajištěn 1x týdně. V případě svátků bude svoz posunut do následujícího pracovního dne;

3. v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných událostí zajistit náhradní svoz nejpozději následující den. Tuto skutečnost je povinna neprodleně oznámit MěÚ odboru správy majetku;

4. bezplatně poskytnout potřebné množství sběrných nádob na směsný odpad osobám uvedeným v čl. 1 odst. 2 písm a), b) a d) a to do 1 týdne od obdržení požadavku MěÚ a provádět jejich opravu, výměnu nebo doplnění; osoby neuvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a), b), d) si zajistí sběrné nádoby na směsný odpad na vlastní náklady u DTS spol. s r. o. Domažlice.

5. zcela vyprázdnit sběrné nádoby tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám na majetku a znečištění okolí stanoviště sběrných nádob. V případě znečištění prostředí při manipulaci se sběrnými nádobami nebo při přepravě odpadu či poškození majetku je svozová společnost povinna okamžitě zjednat nápravu;

6. vrátit zcela vyprázdněné sběrné nádoby na jejich stanoviště
Čl. 9
Povinnosti fyzických osob
Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy.
Čl. 10
Povinnosti původců odpadů
(1)Původci odpadů (právnické osoby, při jejichž činnosti vznikají odpady a fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž podnikatelské činnosti vznikají odpady) produkující odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako „odpad podobný komunálnímu“, kteří na základě písemné smlouvy s městem podle § 17 odst. 6 zákona o odpadech využívají systém nakládání s odpady stanovený touto vyhláškou, jsou povinni dodržovat jednotlivé články této vyhlášky v rozsahu uvedené smlouvy.

(2)Původci odpadu nesmějí bez písemné smlouvy s městem využívat systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem.
Čl. 11
Kontrola a sankce
1. Kontrolu a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie a pracovníci městského úřadu, odboru ŽP ve spolupráci s odborem správy majetku.

2. Porušení povinnosti při nakládání s komunálním a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška číslo 7/2002 ze dne 21. 11. 2002 
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2005. 
Jan Látka

starosta města Domažlice

v. r.
Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v. r.1)Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů
2) § 51 odst. 2 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
Datum vložení: 6. 1. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 8:40

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)