Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/2015

o odpadech

Vyhláška 2/2015 o odpadech
vydána 22.4.2015
účinnost od 14.5.2015
novelizuje vyhlášku vyhláška 7/2004 (ze dne 15.12.2004)
vyhláška 1/2005 (ze dne 16.3.2005)
je novelizována vyhláškou vyhláška 6/2015 (ze dne 26.8.2015)
zrušena vyhláškou vyhláška 4/2021 (ze dne 24.11.2021)

 

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 22. 4. 2015 usnesením č. 212 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Domažlice, včetně nakládání se stavebním odpadem1.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

1. Komunální odpad se dělí na:

a) tříděný odpad, kterým je:

- papír a lepenka,

- nápojové kartony,

- sklo,

- plasty včetně PET lahví,

- oděvy a textilní materiály

- kovy

b) nebezpečné složky komunálního odpadu,

c) objemný odpad,

d) biologický odpad rostlinného původu (dále též jen "bioodpad")

e) směsný odpad.

2. Směsným odpadem se pro potřeby této vyhlášky rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až d).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

1. Tříděný odpad vyjma kovů je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na místech specifikovaných v příloze č. 1 této vyhlášky.

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) papír a lepenka – barva modrá (kontejner tvaru zvonu),

b) nápojové kartony – barva žlutá (kontejner tvaru zvonu),

c) sklo – barva zelená (kontejner tvaru zvonu),

d) oděvy a textilní materiály – barva zelená (kovový kontejner),

e) plasty včetně PET lahví – barva žlutá kontejner tvaru zvonu).

4. Kovy lze odevzdávat ve sběrném dvoře umístěném v areálu DTS Domažlice, příspěvková organizace v Chrastavické ulici v Domažlicích (dále též jen „Sběrný dvůr“) nebo jiné osobě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadu.2

Čl. 4
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

1. Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou všechny odpady zařazené do kategorie „nebezpečný odpad“ ve smyslu ustanovení § 6 zákona o odpadech.

2. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadů je zajišťován jejich odebíráním na místě pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu provozovaném společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. v Chrastavické ulici v Domažlicích.

Čl. 5
Sběr objemného odpadu

1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob, např. koberce, matrace, nábytek.

2. Sběr objemného odpadu je zajišťován jeho odebíráním ve Sběrném dvoře.

Čl. 6
Nakládání s bioodpadem

1. Bioodpadem je biologický odpad rostlinného původu (který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu), např. listí, tráva, potravinářský a kuchyňský odpad rostlinného původu z domácností (zbytky potravin).

2. Bioodpad je možné odevzdávat ve Sběrném dvoře, a to roztříděný na těžko rozložitelný bioodpad, kterým je dřevo, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva apod., a na ostatní bioodpad (např. listí, trávu).

3. Bioodpad s výjimkou těžko rozložitelného bioodpadu je možné shromažďovat do speciálních plastových sběrných nádob hnědé barvy.

4. Sběrné nádoby na bioodpad poskytne fyzickým osobám organizace pověřená městem Domažlice shromažďováním a likvidací komunálního odpadu3 (dále též jen „oprávněná osoba“) na základě smlouvy o výpůjčce.

5. Svoz bioodpadu zajišťuje oprávněná osoba v období od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku s frekvencí jednou v průběhu kalendářního týdne, a to na základě smlouvy uzavřené s fyzickou osobou, které byla poskytnuta sběrná nádoba na bioodpad. Svozové dny a bližší dobu svozu ve svozový den určuje oprávněná osoba. Termíny svozu bioodpadu jsou zveřejněny způsobem v místě obvyklým.

6. Ohledně umístění sběrných nádob na bioodpad (stanoviště), ohledně povinnosti fyzických osob přistavit sběrné nádoby na bioodpad na přechodné stanoviště platí ustanovení čl. 7 odst. 5, 6 a 8 této vyhlášky obdobně.

Čl. 7
Shromažďování a svoz směsného odpadu

1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky jsou sběrnými nádobami na směsný odpad:

a) typizované sběrné nádoby určené ke shromažďování směsného odpadu o objemu 100 - 120 litrů a kontejnery o objemu 1 100 litrů.

b) odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích4 sloužící pro odkládání drobného směsného odpadu a psích výkalů.

2. Fyzické osoby jsou povinny zajistit pro shromažďování směsného odpadu sběrné nádoby typu stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. a) této vyhlášky o dostatečném objemu. Dostatečným objemem sběrné nádoby je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících jeden objekt umožňuje uložit veškerý směsný odpad, vznikající při jejich činnosti, do sběrné nádoby.

3. Sběrné nádoby na směsný odpad poskytuje oprávněná osoba bezplatně poplatníkům místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů5 tak, že:

a) příslušný počet příslušného typu sběrných nádob přiděluje k objektu, kde se fyzické osoby zdržují, a to při zohlednění počtu osob zdržujících se v daném objektu, aby bylo zajištěno, že do sběrných nádob bude uložen veškerý směsný odpad podle ustanovení předcházejícího odstavce,

b) k objektu, ve kterém není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba, přiděluje jednu sběrnou nádobu na jeden objekt, aby bylo zajištěno, že do sběrných nádob bude uložen veškerý směsný odpad podle ustanovení předcházejícího odstavce; objektem ve smyslu ustanovení tohoto písmene se rozumí stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům6.

O žádosti o přidělení sběrné nádoby na směsný odpad rozhoduje odbor finanční Městského úřadu Domažlice. Osoba, které byla sběrná nádoba na směsný odpad poskytnuta, má po 7 letech jejího užívání právo na její výměnu.

4. Sběrné nádoby na směsný odpad přidělené k objektu jsou oprávněny využívat pouze osoby, které tento objekt užívají.

5. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale umístěny (dále též „trvalé stanoviště“) nebo přechodně umístěny (dále též „přechodné stanoviště“) za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou (svoz směsného odpadu). Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

6. Trvalé stanoviště musí být zvoleno tak, aby sběrné nádoby byly dobře přístupné pro naplňování, a aby umístění sběrných nádob na něm nepůsobilo hygienické nebo estetické závady či překážku provozu na pozemních komunikacích7. Trvalé stanoviště se může nacházet na veřejném prostranství8 jen výjimečně, vždy se souhlasem vlastníka pozemku.

7. Svoz směsného odpadu zajišťuje oprávněná osoba s minimální frekvencí jednou za 14 dnů. Svozové dny a bližší dobu svozu ve svozový den určuje oprávněná osoba. Termíny svozu směsného odpadu jsou zveřejněny způsobem v místě obvyklým.

8. Fyzické osoby jsou povinny přistavit sběrné nádoby na směsný odpad ve svozový den nebo v den předcházející svozovému dni nejdříve v 18:00 hodin na přechodné stanoviště, kde shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme oprávněná osoba. Přechodné stanoviště musí být zvoleno tak, aby umístěním sběrných nádob na něm nedocházelo k omezení či ohrožení bezpečnosti silničního provozu ani bezpečnosti chodců, aby sběrná nádoba na něm byla dobře přístupná pro oprávněnou osobu, a zároveň aby bylo ve vzdálenosti maximálně 3 metrů od okraje komunikace, která svými parametry umožňuje pohyb svozové techniky oprávněné osoby. Fyzické osoby jsou povinny sběrné nádoby přemístit z přechodného stanoviště na trvalé stanoviště po provedení svozu ve svozový den.

Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem

1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3. Stavení odpad je možné:

a) předat k využití osobě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadu9, např. na recyklačním dvoře stavebních odpadů v areálu společnosti Ptáčník - Dopravní stavby s.r.o. na adrese Domažlice, Cihlářská 552, nebo v recyklačním centru Újezd - Domažlice provozovaném společností AZS 98, s. r. o.

b) předat k likvidaci osobě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadu10 např. na skládce odpadů v Lazcích nebo ve Sběrném dvoře.

Čl. 9
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem

1. Fyzické osoby jsou povinny plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

2. Je zakázáno odkládat do sběrných nádob jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou jednotlivé nádoby určeny.

3. Je zakázáno ve sběrných nádobách shromážděné komunální odpady udupávat či zhutňovat, plnit sběrné nádoby způsobem ztěžujícím nebo zabraňujícím jejich vyprázdnění (tzn. zejména v zimních měsících vkládat vlhký odpad, který by mohl ke sběrné nádobě přimrznout) a plnit sběrné nádoby horkým nebo žhavým materiálem (zejména popelem).

4. Do odpadkových košů podle čl. 7 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je zakázáno ukládat odpad vzniklý v domácnostech a při podnikatelské činnosti.

Čl. 10
Kontrola a sankce

1. Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem na území města Domažlice a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Domažlice.

2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů11.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení a účinnost

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Domažlice:

a) č. 7/2004, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem,

b) č. 1/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 7/2004, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta

 

 

 

1 Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2 § 12 odst. 3 zákona o odpadech

3 ke dni vstupu této vyhlášky v účinnosti je touto organizací DTS Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Chrastavická 170, PSČ 34401

4 § 34 zákona o obcích

5 § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

6 § 10b odst. 1 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

7 § 2 písm. ee) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

8 § 34 zákona o obcích

9 § 12 odst. 3 zákona o odpadech

10 § 12 odst. 3 zákona o odpadech

11 např. zákon o odpadech, zákon o obcích, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

 

 

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 2/5015

 

Seznam míst, na kterých jsou umístěny zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad

 

druh odpadu

způsob uložení

místo

papír a lepenka

modrý kontejner tvaru zvonu

1. Palackého ul. u č. p. 204

2. Vojtěchova ul. u č. p. 223

3. Palackého ul. naproti č. p.196

4. Smetanova ul. u č. p. 428

5. Dvořákova ul. pod č. p. 443

6. Janáčkova ul. u č. p. 491

7. Waldhegerova ul. u č. p.289

8. Kovařovicova ul. pod č. p. 224

9. ul. Kosmonautů pod č. p. 160

10. ul. Kosmonautů u č. p. 192

11. Vojtěchova ul. u č. p. 143

12. ul. 28 řijna u č. p.140

13. ul. 28.řijna u č. p. 138

14. Petrovická ul. naproti č. p. 258

15. Petrovická ul. u č. p. 301

16. Petrovická ul. u č. p. 281

17. Erbenova ul. u č.p 205

18. Baarova ul. naproti č. p. 388

19. Baarova ul. u č.p 354

20. Tyršova ul. u č. p. 611

21. Baldovská ul. u č. p. 26

22. Benešova ul. u č.p 579

23. Michlova ul. u č.p 555

24. Ladova ul. u č. p. 584

25. Ladova ul. u č. p. 630

26. Kunešova ul. u č. p. 499

27. Kunešova ul. u č. p. 539

28. Švabinského ul. u č. p. 540

29. Švabinského ul. u č. p. 338

30. Paroubkova ul. u č. p. 535

31. Mánesova ul. naproti č. p. 514

32. Haltravská ul. u č. p. 696

33. Haltravská ul. u č. p. 471

34. Císlerova ul. u č. p. 603

35. Šumavská ul. u č. p. 138

36. Rohova ul. u č. p. 129

37. Žižkova ul. za č. p. 522

38. Žižkova ul. naproti č. p. 153

39. ul. Na Milotově u č. p. 309

40. Voborníkova ul. u č. p. 278

41. Vosmíkova ul. u č. p. 400

42. Havlíčkova ul. u č.p 149

43. Břetislavova ul. u č.p 83

44. Dukelská ul. pod č. p. 208

45. ul. Npor. O. Bartoška u č. p. 7

46. Masarykova ul. u č. p.235

47. Jiráskova ul. u č. p. 201

48. Havlovice u č. p. 104

49. Luženická ul. u č. p. 667

50. Michlova ul. u č. p. 561

nápojové kartony

žlutý kontejner tvaru zvonu

sklo

zelený kontejner tvaru zvonu

plasty včetně PET lahví

žlutý kontejner tvaru zvonu

oděvy a textilní materiály

zelený kovový kontejner

1. Mánesova ul. u č. p. 596

2. Dvořákova ul. u č. p. 479

3. Kosmonautů ul. pod č. p. 160

4. Haltravská ul. u č. p. 471

5. areál sběrného dvora, Chrastavická ul.

Datum vložení: 14. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 8:22
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)