Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 7/2002

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
vydána 23.10.2002
účinnost od 1.1.2003
novelizuje vyhlášku 5/2001 (ze dne 12.12.2001)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 7/2004 (ze dne 15.12.2004)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  7/2002

o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 23.10.2002 na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět, působnost a závaznost vyhlášky
(1) Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „systém“) vznikajících na území města Domažlice a části Havlovice (dále jen „města“) včetně systému nakládání se stavebním odpadem a určuje místa k odkládání odpadů.

(2) Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které na území města mají trvalý pobyt nebo na území města vlastní stavbu, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.

(3) Vyhláška je dále závazná pro právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které využívají systému na základě písemné smlouvy dle § 17. odst. 5 zákona o odpadech v rozsahu této smlouvy, a ostatní osoby, které se na území města zdržují.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky:
 
(1) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

(2) Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění papíru, skla, plastů a nebezpečného odpadu. Směsným odpadem je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejném prostranství.

(3) Objemný odpad je část směsného odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad (např. vyřazené koberce, lina, matrace, nábytek, bedny a další objemný odpad z domácností).

(4) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech

(5) Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo kontejnery). Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu přechodně shromážděny do doby svozu. Sběrnou nádobou je rovněž speciální kontejner (zvon) na tříděný odpad, velkoobjemový kontejner a odpadkový koš, umístěný na veřejném prostranství.

(6) Sběrný dvůr (dále jen „sběrný dvůr DTS“) – sběrný dvůr v areálu společnosti Domažlické Technické služby spol. s r.o. v Chrastavické ulici. Ve sběrném dvoře DTS je možno ukládat zejména objemný a tříděný odpad dle ceníku a provozního řádu tohoto zařízení. Sběrný dvůr DTS je určen zejména pro osoby zapojené do systému.

(7) Sběrný dvůr nebezpečných odpadů (dále jen „sběrný dvůr NO“) – sběrný dvůr v areálu společnosti Západočeské sběrné suroviny a.s. v Chrastavické ulici. Ve sběrném dvoře NO je možno ukládat nebezpečný odpad dle ceníku a provozního řádu tohoto zařízení.

(8) Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný odpad je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících objekt umožňuje uložit směsný komunální odpad, vznikající při provozu domácnosti v objektu, do sběrné nádoby. Dostatečný objem je 22 litrů na osobu a týden.
Čl. 3
Třídění odpadu
Z komunálního odpadu se vytřiďují následující složky:

a) papír,

b) sklo,

c) plasty,

d) nebezpečný odpad,

e) směsný odpad
Čl. 4
Ukládání odpadů
(1) Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky:

a) komunální odpad třídit dle obcí stanoveného systému a vytříděné složky odpadu odkládat na místa k tomu určená, která v případě nejasností může stanovit v souladu s čl. 5 odbor výstavby MěÚ ve spolupráci s odvozcem odpadů,

b) ukládat do sběrné nádoby pouze odpad, pro který je určena,

c) počínat si tak, aby svým jednáním neznemožnily provedení pravidelného svozu odpadů nebo nezpůsobily narušení systému.

(2) Papír, sklo a plasty se ukládají do speciálních kontejnerů na tříděný odpad (zvonů), které jsou barevně odlišeny a je na nich výslovně uveden druh odpadu, pro který je nádoba určena. Dle možností se odpad ukládá ve stavu, který umožňuje lepší skladnost odpadu (např. stlačené či sešlápnuté plastové lahve).

(3) Objemný odpad se ukládá do sběrného dvora DTS za podmínek stanovených provozním řádem zařízení.

Velkoobjemové kontejnery umístěné společností Domažlické Technické služby spol. s r.o. (dále jen „odvozcem odpadů“) na náměstí Míru o pravidelných středečních trzích jsou určeny pouze pro ukládání odpadu, který vznikne stánkovým prodejcům v den prodeje.

(4) Sběrné nádoby na papír, sklo, plasty a objemný odpad jsou určeny pouze pro fyzické osoby uvedené v čl. 1 odst. 2.

(5) Nebezpečné odpady se ukládají ve sběrném dvoře NO za podmínek stanovených provozním řádem zařízení.

Ve sběrném dvoře NO lze odevzdávat tyto odpady:

a) nebezpečné odpady uvedené v čl. 2 odst. 4.,

b) další odpady - pneumatiky, elektrické přístroje, televizory, PC

Vyřazené léky lze odevzdávat též v lékárnách.

(6) Odpad ze zeleně se přednostně kompostuje na vlastním nebo pronajatém pozemku.

(7) Směsný odpad se ukládá do sběrných nádob k tomu určených (popelnice - 110 litrů a kontejnery 1100 litrů, případně jiné nádoby dodané odvozcem odpadů).

(8) Nádoby na směsný odpad slouží pro osoby uvedené v čl. 1 odst. 2 a osoby uvedené v čl. 1 odst. 3, které jsou na základě písemné smlouvy zapojeny do systému.

(9) Sběrné nádoby dodané odvozcem odpadů jsou majetkem odvozce odpadů.

(10) Osoby uvedené v čl. 1 odst. 2, které vyprodukují více odpadu než je kapacita určených sběrných nádob dle čl. 7 písm. a), ukládají tento přebytek ve sběrném dvoře DTS, a to po prokázání, že jsou osobou dle. čl. 1 odst. 2, bezplatně.

(11) Osoby vlastnící stavbu sloužící nebo určenou k individuální rekreaci dle čl. 1 odst. 2, ukládají odpad v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo ve sběrném dvoře DTS v souladu s předchozím odstavcem.

(12) Je zakázáno:

a) ukládat odpad mimo sběrné nádoby,

b) ukládat do sběrných nádob odpad jiný, než pro který je nádoba určena, např. odpad ze zemědělské činnosti (hnůj, biologické zbytky, apod.), odpad ze zdravotnických zařízení, zeminu, stavební suť, trávu, listí, kapalné odpady,

c) poškozovat sběrné nádoby,

d) vtěsnat odpad do sběrné nádoby tak, aby nemohl při vyprazdňování vypadnout,

e) v zimních měsících vkládat vlhký odpad, který by mohl přimrznout k sběrné nádobě a zabránit tak jejímu vyprázdnění,

f) sypat do sběrných nádob žhavý popel,

g) využít sběrných nádob k jinému účelu, než k ukládání určeného odpadu,

h) ukládat odpad do sběrných nádob, které jsou v souladu s touto vyhláškou využívány jinou osobou,

i) právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání ukládat odpad vznikající z podnikatelské činnosti do jiných nádob, než které jsou stanoveny písemnou dohodou mezi podnikatelským subjektem a městem Domažlice,

j) fyzickým osobám, které nejsou uvedeny v čl. 1 nebo nejsou zapojeny do systému, ukládat odpady do sběrných nádob s výjimkou odpadů ze hřbitovů na území města,

k) ukládat odpad z podnikatelské činnosti a z domácností do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství.
Čl. 5
Stanoviště sběrných nádob a příprava k odvozu
(1) Sběrné nádoby na směsný odpad:

a) musí být umístěny na místech určených pro stanoviště sběrných nádob. Tato místa jsou situována na pozemku vlastníka objektu nebo na pozemku jiného vlastníka, avšak jen s jeho písemným souhlasem,

b) mohou být umístěny ve výjimečných případech na veřejném prostranství, a to pouze s písemným souhlasem vlastníka pozemku, města a v souladu s dalšími předpisy,

c) je možné za účelem svozu umístit na veřejném prostranství (včetně komunikací), tak aby nebyla narušena bezpečnost silničního provozu, a to nejdříve v 18.00 hodin dne předcházejícího dni svozu,

d) je uživatel povinen sám uklidit v den svozu.

(2) Hmotnost sběrné nádoby s objemem 110 litrů (popelnice) včetně obsahu nesmí přesáhnout 100 kg.

(3) Nejsou-li sběrné nádoby řádně připraveny k odvozu, pracovníci, kteří provádějí svoz, nejsou povinni je odvézt v případě, že by byl narušen harmonogram svozu nebo vzniká-li nebezpečí pracovního úrazu či poškození technického zařízení. Tyto skutečnosti je vedoucí pracovník svozové směny povinen oznámit svému nadřízenému, který závadu projedná s vlastníkem objektu či osobami, které mají k objektům právo hospodaření (dále jen „vlastník“).

(4) Znemožní-li osoba či organizace pravidelný odvoz sběrných nádob jakýmkoli způsobem (nádoby nejsou připraveny, uzamčený objekt, nevhodné parkování vozidla, apod.), je povinna uhradit náklady vzniklé mimořádným odvozem.
Čl.6
Úhrada za svoz
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání (čl. 2 odst 3.), které na základě písemné dohody využívají systém stanovený obcí, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí.
Čl. 7
Povinnosti vlastníka objektu
Vlastník je povinen:

a) zajistit sběrné nádoby, a to v počtu odpovídajícím ukládaným odpadům v souladu s čl. 1 a čl. 2 odst. 8. Finanční odbor MěÚ zajistí u odvozce odpadů na základě žádosti vlastníka objektu dodání stanoveného počtu sběrných nádob v souladu s čl. 2 odst.8 této vyhlášky. Při stanovení počtu nádob se při přepočtu objemu zaokrouhluje na celé nádoby směrem nahoru. Na písemnou žádost vlastníka objektu může být počet nádob snížen i pod stanovenou hodnotu,

b) umístit sběrné nádoby na stanoviště v souladu s čl. 5 této vyhlášky,

c) udržovat čistotu na stanovišti sběrných nádob a jeho okolí,

d) zajistit ukládání směsného odpadu do sběrných nádob tak, aby je po naplnění bylo možné řádně uzavřít a odpad při manipulaci nevypadával,

e) kontrolovat technický stav nádob na směsný odpad, při poškození zajistit jejich opravu nebo výměnu, kterou provádí odvozce odpadů,

f) uhradit částku za pořízení nové sběrné nádoby na směsný odpad v případě její ztráty.
Čl. 8
Odvozce odpadů
Odvozce odpadů je povinen:

a) zajistit pravidelný svoz a využití či bezpečné odstranění komunálních odpadů na území města,

b) zajistit svoz směsného odpadu jedenkrát týdně dle harmonogramu, který stanoví v souladu s touto vyhláškou,

c) zajistit svoz ostatních odpadů dle stanoveného harmonogramu,

d) zajistit svoz odpadu nad rámec harmonogramu v obdobích, kdy dochází ke zvýšené produkci odpadu (zejména v období vánočních svátků),

e) v případě, že ze závažných důvodů nesplní harmonogram svozu směsného odpadu, zajistit náhradní svoz neprodleně, nejpozději následující den po nerealizovaném svozu,

f) poskytuje osobám uvedeným v čl. 1 bezplatně sběrné nádoby a provádí jejich výměnu nebo doplnění,

g) je povinen zcela vyprázdnit sběrné nádoby (s výjimkou případů uvedených v čl. 4 odst. 12 písm. a, d, e, f) tak, aby nedocházelo ke znečištění prostředí a ke škodám na majetku. V případě znečistění prostředí či poškození majetku prostředí je povinen okamžitě zjednat nápravu.
Čl. 9
Nakládání se stavebním odpadem
(1) Stavební odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějící stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo ke zneškodnění.

(2) Vyvážení naplněných kontejnerů nutno realizovat bezodkladně.

(3) Osoby, které produkují stavební odpad, jsou povinny tento odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu stavebního odpadu.

(4) Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

(5) Osoby, které produkují stavební odpad, si zajistí odstranění a likvidaci stavebního odpadu u oprávněné osoby na vlastní náklady.
Čl. 10
Zvláštní ustanovení
(1) Osoby, jimž byla sběrná nádoba propůjčena, a pracovníci odvozce odpadů jsou povinni zacházet se sběrnými nádobami tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému poškozování. Mimořádnou opatrnost je třeba věnovat nádobám z umělých hmot.
 
(2) Osobám a organizacím jiným než odvozci odpadů je zakázáno odvážet a přemisťovat sběrné nádoby určené k pravidelnému odvozu odpadů, vyprazdňovat je i jinak manipulovat s obsahem - vybírat jeho části nebo přemisťovat do jiných než k tomu určených sběrných nádob.

(3) Při ukládání odpadů je nutno zachovávat čistotu v okolí stanoviště sběrných nádob.
Čl. 11
Dohled a postihy
(1) Dozor nad dodržováním této vyhlášky přísluší městské policii.

(2) Nedodržení nebo porušení této vyhlášky se postihuje podle obecně platných právních předpisů:
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška města Domažlice č. 5/2001 ve znění vyhlášky č. 1/2002.
Čl. 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2003.
Jan Látka

starosta města Domažlice

v.r.

Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

v.r.
Datum vložení: 8. 1. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 8:43

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)