Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 1/2005

vyhláška 1/2005 o komunálních odpadech

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška 7/2004
vydána 16.3.2005
účinnost od 1.4.2005
novelizuje vyhlášku 7/2004 (ze dne 15.12.2004)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 2/2015 (ze dne 24.4.2015)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  č. 1/2005

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 7/2004, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém 30. zasedání dne 16. 03. 2005 usnesením č. 910 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákonač. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE č. 7/2004, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,včetně systému nakládání se stavebním odpadem ze dne 21. 12. 2004 se mění a doplňuje takto:

(1) V Čl. 4

1) V odst. 17 se za stávající znění písm.c) doplňuje na konec tohoto ustanovení čárka a za čárku toto: pokud nejsou ve vlastnictví osob uvedených v čl. 1 odst. 2 této vyhlášky nové znění : c) poškozovat sběrné nádoby, pokud nejsou ve vlastnictví osob uvedených v čl. 1 odst. 2 této vyhlášky

2) V odst. 17 se vypouští celé písm. f)

(2) V Čl. 5 tento článek se vypouští
(3) V Čl. 6

V tomto článku dochází ke změně, a to:

1) V odstavci 1 se v písm. c) vypouští znění v závorce(včetně komunikací) a poslední věta V případě sporu o přechodném stanovišti rozhoduje město.

nové znění:c) za účelem svozu je možno umístit sběrné nádoby na přechodné stanoviště např. veřejné prostranství tak, aby nebyla narušena bezpečnost silničního provozu a to nejdříve v 18.00 hod. předcházejícího dne aby s nimi mohla svozová společnost volně manipulovat.

2) V odst. 3 se vypouští poslední věta: Tyto skutečnosti je vedoucí pracovník svozové směny povinen oznámit svému nadřízenému, který závadu projedná s vlastníkem objektu nebo správcem nemovitosti.

nové znění: Nejsou-li sběrné nádoby řádně připraveny k odvozu, pracovníci, kteří provádějí svoz, nejsou povinni je odvézt v případě, že by byl narušen harmonogram svozu nebo vzniká-li nebezpečí pracovního úrazu či poškození technického zařízení.

3) V odst. 4 se za poslední slovo tohoto ustanovení doplňuje: požádá-li o něj.

nové znění: 4) Znemožní-li fyzická osoba či původce odpadu pravidelný odvoz sběrných nádob jakýmkoli způsobem (nádoby nejsou připraveny, uzamčený objekt, nevhodné parkování vozidla, apod.), je povinna uhradit náklady vzniklé mimořádným odvozem, požádá-li o něj.

(4) V Čl. 7

V tomto článku dochází ke změně, a to:
1) V ustanovení písm. a) se v první větě za první čárku doplňuje: a v případě, že není jejich vlastníkem, je povinen

nové znění: a) zajistit si sám nebo prostřednictvím města a svozové společnosti dostatečný počet funkčních sběrných nádob vhodného typu – popelnic, a v případě, že není jejich vlastníkem, je povinen udržovat je v takovém technickém stavu, aby bylo umožněno jejich vyprázdnění oprávněnou osobou. Finanční odbor MěÚ zajistí na základě žádosti vlastníka objektu nebo správce nemovitosti dodání stanoveného počtu sběrných nádob na směsný odpad v souladu s čl. 2 odst. 11 této vyhlášky. Při stanovení počtu nádob se při přepočtu objemu zaokrouhluje na celé nádoby směrem nahoru.

2) Vypouští se celé znění ustanovení písm. d) a g)

(5) V ČL. 8

V tomto článku dochází ke změně, a to tak, že jeho původní znění se nahrazuje tímto textem:

Oprávnění osob uvedených v čl. 1 odst.2 této vyhlášky vůči svozové společnosti

1) Osoby uvedené v čl. 1 odst.2 této vyhlášky mají právo, aby jim svozová společnost zajistila:

  1. svoz komunálního odpadu ve svozových dnech a časových intervalech oznámených na úřední desce MěÚ Domažlice,

  2. v případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných událostí svoz nejpozději následující den,

  3. úplné vyprázdnění sběrné nádoby tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám na majetku a znečištění okolí stanoviště sběrných nádob,

  4. vrácení zcela vyprázdněné sběrné nádoby na její stanoviště.

2) Osoby uvedené v čl. 1 odst. 2, písm. a), b) a d) této vyhlášky mají právo, aby jim svozová společnost zajistila bezplatné poskytnutí potřebného množství sběrných nádob na směsný odpad, a to do 1 týdne od obdržení požadavku MěÚ Domažlice, provádění jejich opravy, výměny nebo doplnění.

(6) V ČL. 10 tento článek se vypouští
 
(7) V Čl. 11

Tento článek zůstává beze změn. V důsledku vypuštěníčl 10 bude mít nadále označení „čl.10“

(8) V Čl. 12

Tento článek zůstává beze změn. V důsledku vypuštěníčl 10 bude mít nadále označení „čl.11“

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 04. 2005

 


 

Jan Látka

starosta města Domažlice

 


 

Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

Datum vložení: 24. 5. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 16:37

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)