Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 1/2017

mění vyhlášku o místním poplatku ze psů

Vyhláška 1/2017, kterou se mění vyhláška o místním poplatku ze psů
vydána 25.1.2017
účinnost od 17.2.2017
novelizuje vyhlášku

vyhláška 5/2010 (ze dne 8.12.2010)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 5/2019 (ze dne 27.11.2019)

 

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 1/2017,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecné závazné vyhlášky č. 2/2011.

 

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 25.01.2017 usnesením č. 1265 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2010 o místním poplatku ze psů se mění takto:

1. V Čl. 4 text odst. (1) se nahrazuje novým zněním:

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. Ohlašovací povinnost může splnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Tiskopis ohlášení lze získat u správce poplatku nebo na internetových stránkách města Domažlice.

2. V Čl. 5 text odst. (1) a (3) se nahrazuje novým zněním:

(1) Základní sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) 900 Kč za prvního psa

b) 1.350 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

(3) Sazba poplatku ze psa, který je držen v rodinném domě 1, stavbě určené pro individuální rekreaci 2 nebo na zahradě 3 za kalendářní rok činí:

a) 300 Kč za prvního psa

b) 450 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

3. V Čl. 7 odst. (1) písmeno a) se nahrazuje novým zněním :

a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu 4.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v.r.

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta

v.r.

 

 

1  § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

2  § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

3  Příloha vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. A zákona č. 90/1996 Sb., a zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

4  Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Datum vložení: 20. 2. 2017 12:20
Datum poslední aktualizace: 2. 1. 2024 8:14
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)