Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 8/2003

o místním poplatku ze psů

Vyhláška o místním poplatku ze psů
vydána 19.11.2003
účinnost od 1.1.2004
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 5/2010 (ze dne 8.12.2010)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 8/2003

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 19. 11. 2003 svým usnesením č. 305 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2003 o místním poplatku ze psů.  

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Město Domažlice (dále jen „město“) vybírá místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Domažlice, odbor finanční (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Poplatník
1. Poplatek platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Domažlice.

2. Poplatek platí držitel psa obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku, že se stal držitelem psa, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy se stal držitelem psa. Povinnost podle předchozí věty je splněna vyplněním tiskopisu, který poplatník obdrží u správce poplatku.

2. Povinnost oznámit správci poplatku držení psa má i poplatník, který je od poplatku podle zákona nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, a to do 15 dnů od jejího vzniku.

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.

5. Po splnění oznamovací povinnosti podle odstavce 1) první věty a podle odstavce 2), vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku pro psa. Na známce je vyznačeno evidenční číslo a název „Město Domažlice“. Tato známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen oznámit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke ztrátě došlo.

6. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti, a to do 15 dnů od jejích zániku.
Čl. 5
Sazba poplatku
1. Základní sazba poplatku činí za kalendářní rok:

a) 800,- Kč z prvního psa,

b) 1.200,- Kč z druhého a každého dalšího psa.

2. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu činí za kalendářní rok:

a) 200,- Kč z prvního psa,

b) 300,- Kč z druhého a každého dalšího psa.

3. Stejná sazba poplatku jako v odstavci 2) se použije ze psa, který je držen v rodinném domě, stavbě určené pro individuální rekreaci nebo na zahradě.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen:

a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 4) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 5) ,

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písm. a),

c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 6) ,

e) město Domažlice a příspěvkové organizace zřízené městem Domažlice.
Čl. 7
Splatnost a způsob úhrady poplatku
1. Poplatek je splatný bez vyměření do 31. března příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách splatných nejpozději do 31. března a do 31. srpna příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že poplatník požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.

3. Poplatek lze hradit:
  • v hotovosti v pokladně města,
  • poštovní poukázkou s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku,
  • bezhotovostním převodem na účet města s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku.  
Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. V případě držení psa po dobu kratší než jeden kalendářní rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

2. Při vzniku poplatkové povinnosti v důsledku změny místa trvalého pobytu nebo sídla platí poplatník poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 1).
Čl. 9
Sankce za nesplnění povinností
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy stanovenou touto vyhláškou nebo zákonem, může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního zákona 7).
Čl. 10
Prominutí poplatku
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Při podání žádosti je třeba zaplatit správní poplatek v souladu se zvláštním zákonem 8).
Čl. 11
Lhůty pro vyměření a doměření poplatku
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona 9).

2. Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 4/2000 o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 1/2001.

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004. 
Jan Látka

starosta města
Jaroslav Bauer

místostarosta města
 
 
1)§ 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

2)§ 3 písm. d) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

3)Příloha vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

4)§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění

5)§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

6)např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

7)§ 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

8)zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

9)zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
Datum vložení: 17. 12. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2023 15:12

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)