Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 3/2020

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vyhláška 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vydána 16.12.2020
účinnost od 1.1.2021
novelizuje vyhlášku

vyhlášku 5/2012 (ze dne 20.6.2012)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 8/2023 (ze dne 20.12.2023)

 

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 3/2020,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém 28. zasedání dne 16.12.2020 usnesením č. 789 usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Město Domažlice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je městský úřad.1

 
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3

 
Čl. 3
Veřejná prostranství

Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, podloubí domů na náměstí Míru, podloubí domů v Kostelní ulici, průchod domu č. p. 1 v Branské ulici, průchod domu č. p. 2 v ulici Msgre B. Staška, aleje před klášterem a prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru vyznačené v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást této vyhlášky.

 
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství.

 2. V ohlášení poplatník uvede4

  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka

  c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5

 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6

 5. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit změnu údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

 6. Z povinnosti podat ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství je vyloučen vlastník přenosného reklamního zařízení umístěného v podloubí domů na náměstí Míru a v Kostelní ulici a příslušejícího k provozovně provozované vlastníkem předmětného přenosného reklamního zařízení a nacházející se v podloubí domů na náměstí Míru a v Kostelní ulici, který bude respektovat podmínky stanovené v dokumentu „Pravidla pro povolování přenosných reklamních zařízení na území městské památkové rezervace“ schválené městem Domažlice samosprava/vyhlasky-a-narizeni-mesta/ostatni-dokumenty/.. 7

 
Čl. 5
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
  a) za provádění výkopových prací 1 Kč

  b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100 Kč

  c) za umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek 1 Kč

  d) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 1 Kč

  e) za umístění lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 2 Kč

  f ) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 5 Kč

  g) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádky) 2 Kč

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství roční paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa o rozměru 10 m2 činí na území:

  1. městské památkové rezervace památkové ochranné pásmo režim A 36.500 Kč

  2. vnější památkové ochranné pásmo režim B 18.000 Kč

  3. ostatní části města 10.000 Kč

 
Čl. 6
Splatnost poplatku
 1. Poplatek při užívání veřejného prostranství je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.

 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 
Čl. 7
Osvobození a úlevy
 1. Poplatek se neplatí:

  a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,8

  b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.9

 2. Od poplatku se dále osvobozují:

  a) město Domažlice a jím ovládané právnické osoby,

  b) pořadatel akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného s výjimkou reklamních akcí,

  c) poplatník, který má ohledně užívání veřejného prostranství uzavřenou nájemní smlouvu, a to po dobu trvání nájemního vztahu

  d) vlastník reklamního zařízení v podloubí domů na náměstí Míru a v Kostelní ulici

  e) vlastníci užívaných veřejných prostranství

 3. Úleva ve výši 50 % z poplatku se poskytuje:

  a) u poplatku dle čl. 5 v odst. 1 písm. b) prodejcům s ukázkou řemeslné výroby,

  b) u poplatku dle čl. 5 v odst. 1 písm. b) prodejcům přihlášených v Domažlicích nebo s místem podnikání v Domažlicích prodávajícím vlastní výrobky či výpěstky nebo občerstvení při kulturních, sportovních či společenských akcích organizovaných městem Domažlice nebo jím ovládanými právnickými osobami.

 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.10

 
Čl. 8
Navýšení poplatku
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.11

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.12
   

Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 20.06.2012.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 01.01.2021

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

starosta

v. r.

 


Bc. Stanislav Antoš

místostarosta

v. r.

 

Příloha č. 1 – Veřejné prostranství Domažlic (ve formátu .pdf)

 

1 § 15 odst. 1 zákon o místních poplatcích

2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

7 § 14 odst. 3 písm. c) zákona o místních poplatcích

8 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

9 § 4 odst. 1 posl. věta zákona o místních poplatcích

10 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

11 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

12 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Datum vložení: 5. 1. 2021 14:19
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2024 13:45

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)