Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 2/2022

o vedení technické mapy města

Vyhláška 2/2022 o vedení technické mapy obce
vydána 23.3.2022
účinnost od 9.4.2022
novelizuje vyhlášku Vyhláška 1/2022 (ze dne 26.1.2022)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

 

Obecně závazná vyhláška města Domažlice

o vedení technické mapy města

 

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 23.03.2022, usnesením č. 1175 usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:

a)obsah technické mapy města (dále jen „technická mapa“) nad rámec základního obsahu technické mapy1,

b)povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy,

c)podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, nebo jiných podkladů v případech, kdy se geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby nezpracovává.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Za změny týkající se obsahu technické mapy se považují pro účely této vyhlášky:

 1. výsledky výstavby objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy,

 2. výsledky stavebních činností, které ovlivňují prostorovou polohu již existujících objektů a sítí dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, nad ním a pod ním zahrnutých do obsahu technické mapy,

 3. výsledky odstranění staveb.

Výkonným správcem technické mapy města se pro účely této vyhlášky rozumí subjekt, který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy města včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto subjektem je (na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje) právnická osoba Plzeňský kraj.

Čl. 3
Obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy

 

Nad rámec základního obsahu technické mapy2 se stanoví další prvky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

Čl. 4
Ohlašovací a dokladovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy
 

Vlastník stavby má povinnost ohlásit a dokladovat městu3 všechny změny týkající se obsahu technické mapy dle čl. 2 této vyhlášky způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 5 nebo čl. 6 této vyhlášky, a to:

 1. prostřednictvím geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby4 dle čl. 5 této vyhlášky,

 2. v případech, kdy jiný právní předpis nevyžaduje zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby5, prostřednictvím obdobných podkladů6 (dále jen „obdobné podklady“) dle čl. 6 této vyhlášky.

Čl. 5
Podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

 

 1. Vlastník stavby plní svou ohlašovací a dokladovací povinnost, uvedenou v čl. 4 písm. a) této vyhlášky, předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě městu3 prostřednictvím výkonného správce technické mapy9 a to nejméně 5 dnů před předáním podkladů stavebnímu úřadu souvisejících s oznámením o užívání stavby nebo žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.

 2. Město3 písemně potvrdí7 prostřednictvím výkonného správce technické mapy9 převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby dle odst. 1, a to do 30 dnů od takového převzetí8, budou-li splněny všechny náležitosti stanovené touto vyhláškou. V opačném případě město prostřednictvím výkonného správce technické mapy10 vyzve vlastníka stavby, aby opravil vady vzniklé při plnění jeho ohlašovací a dokladovací povinnosti. Po odstranění vad se postupuje obdobně dle věty prvé tohoto odstavce.

 3. Bližší podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby upravuje provozní dokumentace technické mapy, která je zveřejněna na internetových stránkách města.

 4. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby se předává:

 5. na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy, nebo

 6. dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy.

Čl. 6
Podmínky zpracování a předávání obdobných podkladů
 
 1. Vlastník stavby plní svou ohlašovací a dokladovací povinnost dle čl. 4 písm. b) předáním obdobných podkladů v elektronické podobě městu3 prostřednictvím výkonného správce technické mapy9 a to do 30 dnů od dokončení stavby nebo jejich změn či úprav, které souvisí s obsahem technické mapy města.

 2. Město3 písemně potvrdí7 prostřednictvím výkonného správce technické mapy9 převzetí obdobných podkladů dle odst. 1, a to 30 dnů od takového převzetí8, budou-li splněny všechny náležitosti stanovené touto vyhláškou. V opačném případě město prostřednictvím výkonného správce technické mapy10 vyzve vlastníka stavby, aby opravil vady vzniklé při plnění jeho ohlašovací a dokladovací povinnosti. Po odstranění vad se postupuje obdobně dle věty prvé tohoto odstavce.

 3. Bližší podmínky zpracování obdobných podkladů upravuje provozní dokumentace technické mapy, která je zveřejněna na internetových stránkách obce.

 4. Obdobné podklady se předávají:

 5. na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy obce, nebo

 6. dálkovým přístupem, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 

 1. Město Domažlice ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o vedení digitální technické mapy obce ze dne 26.1.2022.

 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

JUDr. Zdeněk Novák

starosta, v.r.

 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta, v.r.

 

 

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce o vedení technické mapy města Domažlice

 

Další prvky nad rámec základního obsahu technické mapy města

(Základní obsah technické mapy obce je definován vyhláškou č. 233/2010 Sb.)

1. Polohopis
  1.3  Stavební objekty
          Pilíře
  1.5  Technická infrastruktura na zemském povrchu
          Hlásič požární ochrany
          Venkovní hodiny
          Reproduktor
  1.6  Vodstvo
          Hranice vodního objektu (meliorace, odvodňovací příkop,  násep, hráz)
3. Dopravní infrastruktura
  Tunely - portály

 

 

 

1 Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce (dále jen „vyhláška o základním obsahu technické mapy“).

2 § 3 odst. 3 vyhlášky o základním obsahu technické mapy (Prvky základního obsahu technické mapy obce jsou uvedeny v příloze této vyhlášky).

3Tvorbu a údržbu technické mapy včetně aktualizace jejího obsahu zajišťuje městem pověřená právnická osoba Plzeňský kraj.

4 § 121 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; příloha č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; dle § 12 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, výsledky zeměměřických činností ve výstavbě, musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností; bližší podrobnosti ověření jsou upraveny zejména v § 13 odst. 5 písm. a), odst. 6 a 7 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

5 Např. se zpracovává dokumentace bouracích prací při odstraňování stavby dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

6 § 3 odst. 4 vyhlášky o základním obsahu technické mapy (Obsahem technické mapy obce jsou prvky vedené v souladu se skutečností v terénu s využitím

 1. dokumentace skutečného provedení stavby,

 2. geometrických plánů,

 3. výsledků revize technické mapy obce (podrobná kontrola souladu obsahu technické mapy se skutečným stavem),

 4. účelového zaměření skutečného stavu, nebo

 5. důlně měřické dokumentace.).

7 Toto potvrzení slouží ke splnění povinnosti stavebníka dle § 121 odst. 1 stavebního zákona (Pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.).

8 Nepožádá-li vlastník stavby o osobní převzetí takového potvrzení, bude mu doručeno dle pravidel zveřejněných v provozní dokumentaci.

9 Plzeňský kraj coby výkonný správce technické mapy činí tento úkon za město při převzetí dat vydáním akceptačního protokolu v modulu zakázka na http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka. Plzeňský kraj vykonáváním této činnosti smluvně pověřil externí subjekt.

Uvedená povinnost Plzeňského kraje je stanovena v provozní dokumentaci projektu DTM DMVS PK, zveřejněné na http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka.

10 Plzeňský kraj coby výkonný správce technické mapy činí tento úkon za město oslovením příslušného geodeta v modulu zakázka na http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka. Plzeňský kraj vykonáváním této činnosti smluvně pověřil externí subjekt.

Uvedená povinnost Plzeňského kraje je stanovena v provozní dokumentaci projektu DTM DMVS PK, zveřejněné na http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka.

Datum vložení: 28. 3. 2022 9:00
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2023 9:55

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)