Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 1/2022

o vedení digitální technické mapy obce

Vyhláška 1/2022 o vedení digitální technické mapy obce
vydána 26.1.2022
účinnost od 13.2.2022
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou Vyhláška 2/2022 (ze dne 23.3.2022)

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022

o vedení digitální technické mapy obce

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 26.01.2022, usnesením č. 1126 usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje:

 1. obsah digitální technické mapy obce (dále jen „technická mapa“) daný vyhláškou č. 393/2020 Sb. o Digitální technické mapě kraje,

 2. povinnost vlastníka stavby ohlásit a doložit změny týkající se obsahu technické mapy,

 3. podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, nebo jiných podkladů v případech, kdy se geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby nezpracovává.

Čl. 2
Vymezení pojmů

Za změny týkající se obsahu technické mapy se považují pro účely této vyhlášky:

 1. výsledky stavebních či jiných činností, které mění prostorové umístění, průběh či vlastnosti vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území,

 2. výsledky stavebních činností, které mění prostorové umístění, průběh či vlastnosti objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním.

Výkonným správcem technické mapy obce se pro účely této vyhlášky rozumí subjekt, který zajišťuje tvorbu a údržbu technické mapy obce včetně aktualizace jejího obsahu. Tímto subjektem je (na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje) právnická osoba Plzeňský kraj.

Provozní dokumentace technické mapy je dokumentace zveřejněná na webových stránkách výkonného správce technické mapy viz

https://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty.

Čl. 3
Obsah technické mapy nad rámec základního obsahu technické mapy

Obec si vyhrazuje právo podle §4 písm c.) odst. 2b) zák. č. 200/1994 Sb. stanovit další prvky nad rámec obsahu digitální technické mapy kraje, které musí být definovány jinou obecně závaznou vyhláškou obce.

Čl. 4
Ohlašovací a dokladovací povinnost změn týkajících se obsahu technické mapy

Vlastník stavby má povinnost ohlásit a dokladovat obci všechny změny týkající se obsahu technické mapy dle čl. 2 této vyhlášky způsobem a ve lhůtách uvedených v čl. 5 nebo čl. 6 této vyhlášky, a to:

 1. prostřednictvím geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby1 dle čl. 5 této vyhlášky,

 2. v případech, kdy jiný právní předpis nevyžaduje zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, prostřednictvím obdobných podkladů2 (dále jen „obdobné podklady“) dle čl. 6 této vyhlášky.

Čl. 5
Podmínky zpracování a předávání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
 1. Vlastník stavby plní svou ohlašovací a dokladovací povinnost, uvedenou v čl. 4 písm. a) této vyhlášky, předáním geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické podobě obci3.

 2. Obec písemně potvrdí prostřednictvím výkonného správce technické mapy převzetí geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby dle odst. 1, a to do 30 dnů od takového převzetí, budou-li splněny všechny náležitosti stanovené touto vyhláškou. V opačném případě obec prostřednictvím výkonného správce technické mapy vyzve vlastníka stavby, aby opravil vady vzniklé při plnění jeho ohlašovací a dokladovací povinnosti. Po odstranění vad se postupuje obdobně dle první věty tohoto odstavce.

 3. Bližší podmínky zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby upravuje provozní dokumentace technické mapy.

 4. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby se předává:

 5. na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy, nebo

 6. dálkovým přístupem4, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy.

Čl. 6
Podmínky zpracování a předávání obdobných podkladů
 1. Vlastník stavby plní svou ohlašovací a dokladovací povinnost dle čl. 4 písm. b) předáním obdobných podkladů v elektronické podobě obci3.

 2. Obec písemně potvrdí prostřednictvím výkonného správce technické mapy převzetí obdobných podkladů dle odst. 1, a to 30 dnů od takového převzetí, budou-li splněny všechny náležitosti stanovené touto vyhláškou. V opačném případě obec prostřednictvím výkonného správce technické mapy vyzve vlastníka stavby, aby opravil vady vzniklé při plnění jeho ohlašovací a dokladovací povinnosti. Po odstranění vad se postupuje obdobně dle první věty tohoto odstavce.

 3. Bližší podmínky zpracování obdobných podkladů upravuje provozní dokumentace technické mapy, která je zveřejněna na internetových stránkách výkonného správce technické mapy obce.

 4. Obdobné podklady se předávají:

  1. na technickém nosiči dat, jehož typ je uveden v provozní dokumentaci technické mapy, nebo
  2. dálkovým přístupem4, jehož způsob je uveden v provozní dokumentaci technické mapy.

Čl. 7
Závěrečná ustanovení
 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 2. Povinnosti vyhlášky se nevztahují na stavby, pro které bylo vydáno stavební povolení přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

 3. Tato vyhláška pozbývá účinnosti ke dni 30. 6. 2023.

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v.r.

starosta

 

 

Bc. Stanislav Antoš, v.r.

místostarosta

 

 

1 § 121 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; příloha č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; dle § 12 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, výsledky zeměměřických činností ve výstavbě, musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností; bližší podrobnosti ověření jsou upraveny zejména v § 13 odst. 5 písm. a), odst. 6 a 7 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

2 Např. se zpracovává dokumentace bouracích prací při odstraňování stavby dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3 Myšleno tím, že předá dokumentaci výkonnému správci technické mapy. Tvorbu a údržbu technické mapy včetně aktualizace jejího obsahu zajišťuje obcí pověřená právnická osoba Plzeňský kraj. Plzeňský kraj coby výkonný správce technické mapy činí tento úkon za obec při převzetí dat vydáním akceptačního protokolu v modulu zakázka na https://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka. Plzeňský kraj vykonáváním této činnosti smluvně pověřil externí subjekt. Uvedená povinnost Plzeňského kraje je stanovena v provozní dokumentaci projektu DTM DMVS PK, zveřejněné na https://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty.

4 Provádí přímo geodet za vlastníka stavby prostřednictvím aplikace na odkazu https://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka

Datum vložení: 25. 3. 2022 10:09
Datum poslední aktualizace: 19. 4. 2024 9:01
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)