Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 9/2003

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity
vydána 19.11.2003
účinnost od 1.1.2004
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou vyhláška 4/2009 (ze dne 18.11.2009)
zrušena vyhláškou vyhláška 4/2010 (ze dne 8.12.2010)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 9/2003

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 19. 11. 2003 svým usnesením č. 306 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Město Domažlice (dále jen „město“) vybírá místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).

2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Domažlice, odbor finanční (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu, a to v lázeňských místech nebo místech soustředěného turistického ruchu.
Čl. 3
Poplatník
1. Poplatníkem je ubytovatel.
 
2. Ubytovatel je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci poplatku písemně oznámit zahájení činnosti, která je předmětem poplatku, ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení této činnosti. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit kapacitu ubytovacího zařízení.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, a to do 15 dnů od jejího vzniku.

4. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku ukončení činnosti do 15 dnů ode dne jejího faktického ukončení.
Čl. 5
Evidenční kniha
1. Poplatník je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

2. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Stránky v evidenční knize a jednotlivé zápisy musí být číslovány.

3. Poplatník je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

4. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem 1).
Čl. 6
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
Poplatku nepodléhá:
  1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
  2. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
  3. ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
  4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům,
  5. ubytovací kapacita v zařízeních, ve kterých poskytuje ubytování město Domažlice nebo příspěvková organizace zřízená městem Domažlice.  
Čl. 8
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů od konce každého kalendářního čtvrtletí.

2. Ve stejné lhůtě jako v předchozím odstavci je poplatník povinen zaslat správci poplatku výkaz o počtu využitých lůžek v jednotlivých dnech kalendářního čtvrtletí.
Čl. 9
Sankce za nesplnění povinností
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy stanovenou touto vyhláškou nebo zákonem, může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního zákona 2).
Čl. 10
Prominutí poplatku
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Při podání žádosti je třeba zaplatit správní poplatek v souladu se zvláštním zákonem 3).
Čl. 11
Lhůty pro vyměření a doměření poplatku
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1. Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona4.


2. Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 4/1997 o místním poplatku z ubytovací kapacity a vyhláška č. 3/1997 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004.
 


 
Jan Látka
starosta města
Jaroslav Bauer
místostarosta města

 
1)zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

2)§ 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

3)zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

4)zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
Datum vložení: 18. 12. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 16:34

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)