Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 10/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyhláška 10/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vydána 18.11.2015
účinnost od 1.1.2016
novelizuje vyhlášku

vyhláška 6/2012 (ze dne 19.6.2012)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 4/2019 (ze dne 27.11.2019)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 10/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 18. 11. 2015 usnesením č. 706 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Město Domažlice touto vyhláškou vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Domažlice, finanční odbor (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu platí1:

a) fyzická osoba

 1. která má v obci trvalý pobyt,

 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů

 3. cizince s povoleným trvalým pobytem,

 4. cizince s dlouhodobým vízem,

 5. cizince s povolením k dlouhodobému pobytu,

 6. cizince s povolením k přechodnému pobytu,

 7. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

 8. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

 2. Poplatník dle čl. 2 odst. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, případně jména, rodné číslo, příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 3. Poplatník dle čl. 2 odst. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu. Není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty číslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.2

 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.3

Čl 4.
Oznámení sdružené platby
 1. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu oznámit jméno, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 2. Společný zástupce provede oznámení dle odst. 1 nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku a to písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která bude opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která bude odeslána prostřednictvím datové schránky.

 3. Společný zástupce může k oznámení využít formulář „Oznámení o sdružené platbě“, který je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 této vyhlášky činí 450 Kč a je tvořena:

  1. z částky 250 Kč za kalendářní rok a

  2. z částky 200 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města Domažlice předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 2. Rozúčtování skutečných nákladů města Domažlice předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 1 této vyhlášky, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu podle čl. 2 písm. a) a b) nebo změny umístnění podle čl. 8 odst. 1 písm. a) až d) v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 6
Splatnost poplatku
 1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek může být uhrazen rovněž ve dvou stejných splátkách nejpozději do 30. dubna a do 30. září příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že poplatník požadavek na platbu ve dvou splátkách oznámí správci poplatku nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.

 2. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

 3. V případě úhrady poměrné výši poplatku dle č. 5 odst. 3 je poplatek splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém vznikla poplatková povinnost.

 4. Poplatek lze uhradit:

  1. v hotovosti na pokladně MěÚ Domažlice,

  2. poštovní poukázkou s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku,

  3. bezhotovostně na účet města Domažlice s uvedením variabilního symbolu přiděleného správcem poplatku,

  4. přeplatkem na jiné dani.

Čl. 7
Odpovědnost za zaplacení poplatku
 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 2. V případě podle odstavce 1 vyměří městský úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 8
Osvobození a úlevy

 

 1. Od poplatku se osvobozují tito poplatníci dle čl. 2 písm. a)

  1. fyzická osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

  2. fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost městského úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

  3. fyzická osoba jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

  4. fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

  5. fyzická osoba ve vyšetřovací vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody,

  6. fyzická osoba hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně,

  7. fyzická osoba pobývající nepřetržitě po dobu 6 měsíců v průběhu kalendářního roku ve zdravotnickém zařízení ze zdravotních či léčebných důvodů,

  8. fyzická osoba pobývající nepřetržitě v průběhu celého kalendářního roku mimo území České republiky.

 2. Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci dle čl. 2 písm. b) – fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci nacházející se na území města Domažlice, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud mají všichni vlastníci dané stavby trvalý pobyt ve městě Domažlice. Tato stavba musí být evidována na Katastrálním úřadu jako stavba pro rodinnou rekreaci a má přidělené evidenční číslo.

 3. Od poplatku jsou osvobozeni tito poplatníci dle čl. 2 písm. b) – fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům nacházející se na území města Domažlice, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud mají všichni vlastníci dané nemovitosti trvalý pobyt ve městě Domažlice, v případě doložení, že daná nemovitost prokazatelně není využívána.

 4. Vznik a zánik nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku oznámit dle čl. 3 této vyhlášky.

 5. Sazba poplatku stanovená podle čl. 5 odst. 1 pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky se snižuje na částku 300 Kč, pokud je poplatníkem fyzická osoba, která v daném kalendářním roce dosáhne věku 15 let a osoba mladší 15 let.

 6. Sazba poplatku pro poplatníka stanovená podle čl. 2 písm. a) této vyhlášky se snižuje o 50 % v případě, že se stavba nachází v místě trvale nepřístupném pro vývoz odpadu DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, z důvodu trvalé nepřístupnosti popelářského vozu k odpadové nádobě (nezpevněná nebo úzká komunikace, v zimě neudržovaná komunikace, nemožnost průjezdu popelářského vozu pod viaduktem).

 7. Sazba poplatku pro poplatníka stanovená podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky se snižuje o 50 % v případě, že se stavba nachází v místě trvale nepřístupném pro vývoz odpadu DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, z důvodu trvalé nepřístupnosti popelářského vozu k odpadové nádobě (nezpevněná nebo úzká komunikace, v zimě neudržovaná komunikace, nemožnost průjezdu popelářského vozu pod viaduktem).

 8. Nárok na sníženou sazbu dle odst. 6 a 7 poplatník správci poplatku dokládá potvrzením. Vznik i zánik nároku na sníženou sazbu poplatku, poplatník dokládá do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost, zakládající nárok, nastala.

Čl. 9
Prominutí poplatku
 1. Městský úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

 2. Žádost se podává u příslušného správce poplatku a z podání musí být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se navrhuje.

Čl. 10
Navýšení poplatku
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem4.

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku5.

Čl. 11
Závěrečné ustanovení

Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona6, pokud zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 6/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

 

 

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města

v.r.

 

 

 

JUDr. Zdeněk Novák

místostarosta města

v.r.

 

 

 

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 10/2015

 

Rozúčtování skutečných nákladů města Domažlice na provoz systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob za rok 2014.

 1. Celkové náklady na likvidaci komunálního odpadu v roce 2014 – zahrnují náklady na likvidaci směsného odpadu, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) vzniklých při činnosti fyzických osob:

Náklady na likvidaci komunálního odpadu v r. 2014 celkem

8 629 818,00 Kč

Počet poplatníků

11 271

Náklady na 1 poplatníka za rok 2014

766,00 Kč

 

 

 1. Stanovení poplatku dle § 10b odstavce 5 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za r. 2014

5 149 997,00 Kč

Počet poplatníků

11 271

Náklady na 1 poplatníka za rok 2014

457,00 Kč

 

 

Příloha č. 2 Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 10/2015

 

Oznámení o sdružené platbě

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

A. Údaje o osobě, odvádějící sdruženou platbu

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo:

 

Trvalé bydliště:

Ulice:

 

Číslo popisné:

 

Číslo orientační:

 

PSČ:

 

Obec:

 

Telefon/e-mail:

 

 

 

B. Celkový počet osob:

Počet osob, za které je poplatek hrazen:

 

 

 

C. Trvalé bydliště poplatníků:

Trvalé bydliště poplatníků, za které je poplatek odváděn:

Ulice:

 

Číslo popisné:

 

Číslo orientační:

 

PSČ:

 

Obec:

 

 

 

D. Údaje o všech poplatnících, za které je poplatek hrazen v rámci sdružené platby:

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo nebo datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo nebo datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo nebo datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo nebo datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo nebo datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

 

Jméno:

 

Příjmení:

 

Rodné číslo nebo datum narození:

 

Období, za které je poplatek hrazen – zakroužkujte variantu 1) nebo jednotlivé měsíce

1) celé období: a) jedna splátka

b) dvě splátky

2) měsíce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

Datum..................................... Podpis..............................................

 

 

1. § 10b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2. § 14a odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

3. § 14a odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

4. § 11 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

5. § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

6. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Datum vložení: 5. 1. 2016 8:37
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2022 13:56
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)