Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 2/2002

o opatřeních k zajištění nočního klidu

Vyhláška o opatřeních k zajištění nočního klidu
vydána 20.3.2002
účinnost od 1.5.2002
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou 4/2002 ( ze dne 19.6.2002)
zrušena vyhláškou 6/2002 (ze dne 25.9.2002)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE č. 2/2002

o opatřeních k zajištění nočního klidu
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 20.3.2002 v souladu s ustanoveními § 10 písm. b) a c) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města:  
Čl. 1
Fyzické i právnické osoby jsou povinny při veškeré své činnosti v katastru města dodržovat klid a vyvarovat se všech činností, při nichž by nepřiměřeným a neodůvodněným hlukem rušili ostatní občany.
 
Čl. 2
Za rušení klidu se považuje zejména:
 
- křik
- hlučná hudební produkce
- hlučné provozování rozhlasových, televizních a jiných zařízení k reprodukci hudebních nástrojů
- nadměrný hluk jiných přístrojů, zařízení či motorových vozidel
- nadměrný hluk způsobený při provozu živností.
Čl. 3
1) Nočním klidem se pro účely této vyhlášky rozumí čas od 22:00 hod. do 6:00 hod. Každá právnická a fyzická osoba je povinna vyvarovat se v době nočního klidu jakékoliv hlučné činnosti.

2) Za činnost ohrožující noční klid se považuje zejména pořádání veřejných hudebních produkcí (diskotéky, taneční zábavy, plesy, živé koncerty apod.). K zajištění nočního klidu se ve vztahu k uvedeným činnostem stanoví omezení podle čl. 4 odst. 2 této vyhlášky.
Čl. 4
1) Při provozu a užívání zařízení, určených zejména k poskytování pohostinských, kulturních, restauračních, kavárenských a obdobných služeb, stejně jako při pořádání sportovních a hudebních akcí jsou provozovatelé těchto zařízení a pořadatelé takových akcí povinni zamezit vzniku a šíření hluku, kterým by nezúčastněné osoby byly rušeny a omezovány.

2) Veřejné hudební produkce (čl.3 odst. 2) lze pořádat výhradně v době od 6:00 do 22:00 hodin, tj. mimo dobu nočního klidu.
Čl. 5
1) Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo udělovat z čl. 4 odst. 2 výjimky. Výjimku z čl. 4 odst. 2 lze na základě písemné žádosti provozovatel či pořadatele veřejné hudební produkce udělit:

a) na pořádání konkrétní akce,

b) na určité časové období, je-li veřejná hudební produkce pravidelně opakována, ne však na dobu přesahující jeden rok.

2) Žadatel o výjimku v písemné žádosti uvede:

a) přesné označení činnosti, dobu a místo konání akce, určení pořadatele, uvedení druhu hudební produkce a jejího provozovatele,

b) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, jde-li o výjimku podle odst. 1 písm. a),

c) identifikaci osoby odpovědné za zajištění pořadatelské služby.

3) Zastupitelstvo města může podmínit účinnosti výjimky splněním určitých doplňujících povinností směřujících k zajištění veřejného pořádku.

4) Zastupitelstvo města může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnosti v době nočního klidu veřejný pořádek, nebo porušuje-li žadatel doplňující povinnosti stanovené zastupitelstvem města podle odst. 3 tohoto ustanovení.

5) Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané městem nebo organizacemi zřízenými městem k pořádání městských akcí. Při pořádání těchto akcí je však město povinno zajistit veřejný pořádek a šetřit oprávněný zájem občanů na nočním klidu.
Čl. 6
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou je sankcionováno podle § 56 až 59 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, popř. podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. května 2002.

 
Jan Látka

starosta města

Domažlice

v.r.Jaroslav Bauer

místostarosta města

Domažlice

v.r.
Datum vložení: 10. 5. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 16:18

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)