Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 11/1993

vyhláška 11/1993

Vyhláška o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
vydána 11.10.1993
účinnost od 11.10.1993
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou 14/1995 ( ze dne 29.6.1995 )
18/1995 ( ze dne 20.12.1995 )
zrušena vyhláškou 6/2004 (ze dne 15.12.2004)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  11/1993

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
 
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo dne 11. 10. 1993 vydat podle § 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 19c odst. 1 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., toto obecně závazné nařízení:
Čl. 1
Příspěvkem se pro účely této vyhlášky rozumí finanční částka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin. Příspěvek jsou povinni platit rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte, navštěvujícího mateřskou školu a školní družinu v této výši:

a) u mateřských škol – 150,- Kč

b) u školní družiny – 70,- Kč.
Čl. 2
Příspěvek se platí městu Domažlice, které zřizuje mateřské školy a školní družinu společně se stravným.
Čl. 3
(1)Příspěvek se vybírá měsíčně za každé zapsané dítě.

(2)Ukončí-li dítě docházku do mateřské školy, příspěvek se neplatí od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla docházka ukončena.

(3)V případě, že příspěvek nebude rodiči nebo jinými zákonnými zástupci dítěte zaplacen včas, tj. do 10 dne v měsíci a ve správné výši, jsou rodiče, nebo jiní zákonní zástupci dítěte povinni zaplatit penále ve výši 10 % stanoveného příspěvku za každý započatý měsíc.
Čl. 4
(1)Příspěvek se neplatí, jestliže by po jeho zaplacení klesl součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb 1) a nezbytných nákladů na domácnost 2). Rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte je povinen tuto skutečnost prokázat.

(2)Ve výjimečných případech může městská rada Domažlice osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti, a to zpravidla na jeden rok.
 
Čl. 5
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Jaroslava Wollerová

starostka města

v. r.Zdeněk Slačík

zástupce starostky města

v. r.
1) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu § 1 nařízení vlády č. 81/1993 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima

2) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb. § 2 nařízení vlády č. 81/1993 Sb.
Datum vložení: 11. 10. 1993 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 7:52

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)