Menu
Město Domažlice
Domažlice

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

-

U S N E S E N Í

 

4. zasedání zastupitelstva města,

které se konalo dne 30.01.2019

 

Zastupitelstvo města Domažlice:

88 - určuje na základě § 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města MUDr. Ivo Kadlece, Jana Pangráce

 

89 - schvaluje předložený program zasedání

 

90 - volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Roman Kalous PhD., Jan Pachl, Jan Kincler

 

91 - bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Viktora Krutiny

 

92 - bere na vědomí zprávu z 2. - 5. schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Ing. Radek Wiesner

 

93 - a) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne 21.01.2019

b) bere na vědomí zápis z 1. jednání výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne 08.01.2019

c) bere na vědomí zápis z jednání výboru pro věci sociální ze dne 21.01.2019

 

94 - schvaluje bezúplatné nabytí (přijetí daru) pozemků p. č. 343/54 a p. č. 631/10 a dílu "a" z pozemku p. č. 631/3 v podobě, v jaké vznikl na základě geometrického plánu č. 380-2178/2017 vyhotoveného společností GEODEZIE KLATOVY s. r. o., IČ 25200127, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic do vlastnictví města Domažlice, a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.04.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

95 - a) bere na vědomí informaci o odstoupení od záměru koupit pozemku p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic a uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby a smlouvu o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) ruší usnesení č. 29 ze dne 21.11.2018

Termín splnění: 31.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

c) schvaluje záměr prodat pozemek p. č. 260/51, k. ú. Havlovice u Domažlic za minimální kupní cenu ve výši 1.633.500 Kč včetně DPH a zřídit k němu právo stavby dle předloženého návrhu

Termín splnění: 11.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

96 - schvaluje prodej pozemku p. č. 2483/16 k. ú. Domažlice za cenu 258.100 Kč za účelem stavby řadového rodinného domu 7.2 a zřízení práva stavby k tomuto pozemku v jeho prospěch, uzavření smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu a uzavření kupní smlouvy, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o zřízení práva stavby a smlouvou o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 31.03.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

97 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 13.11.2018 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

98 - neschvaluje změnu stanovených regulativ pro výstavbu rodinných domů v obytné zóně v městské části Havlovice spočívající v přípustnosti valbových střech

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

99 - a) bere na vědomí informaci odboru správy majetku o aktuální přehledu stavu rezervací v obytné zóně na Bábě v Domažlicích

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje úpravu konceptu smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejíž předmětem je závazek smluvních stran zřídit právo stavby k pozemku a za sjednaných  podmínek převést tento pozemek v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

c) souhlasí s tím, že se zasláním konceptu smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní v aktuálním znění (pro prodej pozemků v lokalitě obytné zóny Na Bábě v Domažlicích) bude stanovena lhůta 2 měsíce pro akceptování návrhu smlouvy či zaslání připomínek k tomuto návrhu pro sdělení, zda v rámci zajištění financování výstavby řadového domu bude požadováno zřízení zástavního práva k pozemku, pokud ano, za jakých podmínek; v rámci prodeje těchto pozemků budou evidováni další zájemci o koupi již rezervovaných pozemků

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

d) ruší rezervace pozemků pro stavbu řadových rodinných domů označených B 2.17 neboť neakceptovali zaslaný koncept smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní ani ve lhůtě delší než 5 měsíců

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

e) ruší rezervace pozemků pro stavbu řadových rodinných domů označených B1.26, neboť má důvodné podezření na skrytý developerský projekt, a nezasílat těmto zájemcům koncept smlouvy o zřízení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

100 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o průběhu majetkoprávního vypořádání pozemků ve Vrbově ul. v Domažlicích

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

101 - bere na vědomí záznam z jednání konané dne 14.12.2018 ve věci zajištění prokácení tzv. nárazníkových pásem podél plánovaného obchvatu Babylon

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

102 - a) schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku - inženýrských sítí nacházejících se na vrcholu Čerchov, a to rozvodů vody, kanalizace, silnoproudu a slaboproudu a stavby jímky biologického kalu umístěné na pozemku p. č. st. 217 v k. ú. Dolní Folmava z vlastnictví Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6 do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 28.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku - pozemku p. č. 1592/10, k. ú. Pec, pozemku p. č. 1845/6 v k. ú. Chodov a pozemku p. č. 2153/5 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem a příjezdové komunikace nacházející se na těchto pozemků z vlastnictví Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6 do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 28.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

c) schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku - pozemku p. č. st. 485, k. ú. Pec, jejíž součástí je stavba technického vybavení - hydroforové stanice, a to včetně příslušných inženýrských sítí a technického vybavení zajišťujících provoz nemovitostí nacházejících se v lokalitě vrcholu Čerchov, včetně vedení přívodu vody z čerpací stanice na pozemku p. č. st. 250 v k. ú. Dolní Folmava a této čerpací stanice z vlastnictví organizace Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Dejvice, Praha 6 do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 28.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

103 - schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nemovitého majetku - pozemků p. č. 2587/9, 2587/10 a 2587/13, vše v k. ú. Domažlice z vlastnictví Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha 6 do vlastnictví města Domažlice

Termín splnění: 28.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

104 - a) bere na vědomí Protokol o průběhu a výsledku výběrového řízení s aukcí – pozemek p. č. 2382/38, k. ú. Domažlice (Pozemek 09) konaného dne ze dne 21.01.2019

Termín splnění: 31.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

b) schvaluje záměr prodat pozemek 2382/38 v k. ú. Domažlice (v lokalitě nové obytné zóny ve Vrbově ul.) za cenu minimálně 1.238.400 Kč za účelem stavby rodinného domu a zřídit právo  stavby k tomuto pozemku dle předloženého návrhu s tím, že žádosti budou vyřizovány v pořadí, v jakém budou doručovány městu

Termín splnění: 11.02.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

105 - neschvaluje účast města Domažlice ve veřejné dražbě P/D1/2019, vyhlášené ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha – Územní pracoviště Plzeň, kdy předmětem dražby je pozemek p. č. st. 137, k. ú. Domažlice, jehož součástí je budova označená číslem popisným 5, Město, ul. Branská, Domažlice s úmyslem nabýt tyto nemovitosti do vlastnictví města

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

106 - schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 9419000120 mezi městem Domažlice a společností GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, PSČ 401 17, Ústí nad Labem, IČ 27295567, jejíž předmětem koupě je plynovodní přípojka, která v minulosti sloužila jako zdroj vytápění pro bytové jednotky v budově bývalého pivovaru v Komenského ul. č. p. 10 v Domažlicích, za cenu 5.000 Kč, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 31.03.2019 Odpovědná osoba: Hájek. OSM

 

107 - schvaluje zařazení akce „I/22 průtah městem Domažlice – II. etapa, TDS a BOZP“ do Pravidel rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2019

Termín splnění: 30.03.2019 Odpovědná osoba: Hájek, OSM

 

108 - schvaluje zařazení předfinancování výdajů na poskytování sociálních služeb příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, hrazených z dotace Plzeňského kraje do Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Kučerová, OF

 

109 - schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Domažlice dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

110 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „ Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Otevřená sportoviště v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města – mládež do 18 let v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

f) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Reprezentace města dospělých – sport a tělovýchova v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

g) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Podpora významných počinů v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

h) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice „Jednorázové akce – mládež do 18 let v roce 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

ch) konstatuje, že žádosti podané do programů pro poskytování dotací v roce 2019 – oblast školství, mládeže a sportu v termínu od 02.01. do 18.01.2019, splňují podmínky podání žádostí v období od 04.03. do 15.03.2019

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

111 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – celoroční činnost 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost – jednotlivé projekty 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

c) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice – kultura a ostatní zájmová činnost 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

d) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

e) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahujících se k městu Domažlice 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

f) ruší Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice Oblast kultura a ostatní zájmová činnost, oblast sociální, které schválilo zastupitelstvo města Domažlice usnesením č. 1693 ze dne 13.12.2017

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

g) schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - Oblast kultura a ostatní zájmová činnost dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

 

112 - a) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací sociální oblast 2019 – registrované sociální služby“dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

b) vyhlašuje program pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice ,,Program pro poskytování dotací - sociálně zájmová oblast 2019“ dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

c) schvaluje Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice – Oblast sociální dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.01.2019 Odpovědná osoba: Ing. Murínová, OKS

Domažlice, 31.01.2019

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta města

 

 

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.

místostarosta města

 

Hlasování_04_ZM_3001

 

Upozornění:

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.02.2004, informujeme veřejnost, že usnesení zastupitelstva města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.(o ochraně osobních údajů).

Datum vložení: 1. 2. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2019 0:00
Autor: Jitka Kalíšková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)