Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 5/2011

o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství

Vyhláška 5/2011 O zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství
vydána 18.5.2011
účinnost od 9.6.2011
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou

nařízení 7/2015 (ze dne 21.10.2015)

zrušena vyhláškou  

Obecně závazná vyhláška  města Domažlice  č. 5/2011

O ZÁKAZU POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A JINÝCH OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo Města Domažlice se na svém zasedání dne 18.5.2011 usnesením č. 297 se usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
Čl. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a jiné omamné a psychotropní látky, a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých.

(2) Tato obecně závazná vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v územním obvodu města Domažlice spočívající v omezujících opatřeních při užívání veřejného prostranství.
Čl. 2
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na veřejná prostranství uvedená v čl. 3 odst. 2 této vyhlášky nacházející se v územním obvodu města Domažlice.
Čl. 3
OMEZUJÍCÍ OPATŘTENÍ K OCHRANĚ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
(1) Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, se považuje požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích.

(2) Činnosti uvedené v odst. 1 jsou zakázány na těchto plochách veřejného prostranství v územním obvodu města Domažlice:
 • a) území městské památkové rezervace
 • b) v okruhu 50-ti m škol a školských zařízení,
 • c) všechny městské parky a zahrada u Chodského hradu
 • d) v okruhu 50-ti metrů od dětských hřišť a pískovišť
 • e) v okruhu 50-ti metrů nákupních center PENNY, KAUFLAND, ALBERT
 • f) na zastávkách autobusové veřejné hromadné dopravy v ulici Kozinova před obchodem COOP, U Nemocnice před Hánovým parkem a v Husově ulici proti kostelu (U Všech svatých)
 • h) na p. p. č. 2583/15, 288/3, 288/2 před obchodním domem v Kozinově ulici
 • ch)na autobusovém nádraží v Poděbradově ulici
Bližší určení ploch uvedených v bodu (2) tohoto odstavce je vyznačeno v přiložené mapě v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje:
 • a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren provozovaných v souladu s platnými právními předpis
 • b) na dny 31. prosince a 1. ledna
 • c) na akce pořádané nebo spolupořádané městem Domažlice nebo probíhající s jeho souhlasem. Tato výjimka neplatí pro požívání jiných omamných a psychotropních látek.
Čl. 4
SANKCE
(1) Jakékoliv jednání v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek ve smyslu zvláštních předpisů (§ 46, odst. 2 , zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. 5
ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 9.6.2011.


 

Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v. r.


Mgr. Karel Štípek
místostarosta Města Domažlice
v. r.
 
Příloha č.1:
(Po kliknutí na obrázek se zobrazí obrázek ve velkém rozlišení)
Mapa
 
 
 
Datum vložení: 14. 6. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2022 16:35

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)