Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 4/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vyhláška 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

vydána 24.11.2021
účinnost od 1.1.2022
novelizuje vyhlášku

vyhlášku 2/2015 (ze dne 22.4.2015)

vyhlášku 6/2015 (ze dne 26.8.2015)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

 

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 4/2021,

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 24.11.2021 usnesením č. 1106  usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území města Domažlice (dále jen „město“).

 2. Každý je povinen odpad, který předává do obecního systému, odkládat na místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu zákonem o odpadech a touto vyhláškou. Tímto není dotčena možnost předat odpad či výrobky s ukončenou životností jiné osobě oprávněné k nakládání s nimi.

 3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odpadového hospodářství odloží odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, stává se město vlastníkem tohoto odpadu.

 4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

  1. Papír,

  2. Plasty, včetně PET lahví, nápojových kartonů a kovových obalů,

  3. Kovy,

  4. Sklo,

  5. Jedlé oleje a tuky,

  6. Textil,

  7. Objemný odpad,

  8. Biologické odpady rostlinného původu (dále též jen „bioodpad“),

  9. Dřevo,

  10. Nebezpečné odpady,

  11. Směsný komunální odpad.

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až j).

 2. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.).

Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, kovových obalů, nápojových kartonů, textilu, jedlých olejů a tuků, dřeva
 1. Papír, plasty, nápojové kartony, kovové obaly, sklo a textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery.

 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na místech specifikovaných v příloze č. 1 této vyhlášky.

 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

  1. Papír - barva modrá, nápis „PAPÍR“

  2. Plasty, Kovové obaly, Nápojové kartony - barva žlutá, nápisy „PLASTY“, „KOVOVÉ OBALY“, „NÁPOJOVÉ KARTONY“

  3. Sklo - barva zelená, nápis „SKLO“

  4. Textil a obuv - barva bílá, nápis „TEXTIL“

 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 5. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 6. Papír, plasty, sklo, kovy, kovové obaly, nápojové kartony, textil, jedlé oleje a tuky a jiné lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v areálu DTS Domažlice, příspěvková organizace v Chrastavické ulici, č. p. 170 v Domažlicích (dále též jen „Sběrný dvůr“).

Čl. 4
Nakládání s bioodpadem
 1. Bioodpadem je biologický odpad rostlinného původu (který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu), např. listí, tráva, potravinářský a kuchyňský odpad rostlinného původu z domácností (zbytky potravin).

 2. Bioodpad je možné odevzdávat ve Sběrném dvoře, a to roztříděný na těžko rozložitelný bioodpad, kterými jsou ořezané části stromů a keřů, a na ostatní bioodpad (např. listí, trávu, ovoce, zeleninu, květiny).

 3. Bioodpad s výjimkou těžko rozložitelného bioodpadu je možné shromažďovat do speciálních plastových sběrných nádob hnědé barvy.

 4. Sběrné nádoby na bioodpad poskytne fyzickým osobám organizace pověřená městem Domažlice shromažďováním a likvidací komunálního odpadu (dále též jen „oprávněná osoba“) na základě smlouvy o výpůjčce.

 5. Svoz bioodpadu zajišťuje oprávněná osoba v období od 01.04. do 31.10. kalendářního roku.

 1. Ohledně umístění sběrných nádob na bioodpad (stanoviště), ohledně povinnosti fyzických osob přistavit sběrné nádoby na bioodpad na přechodné stanoviště platí ustanovení čl. 7 odst. 5 a 6 této vyhlášky obdobně.

Čl. 5
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
 1. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován jejich odebíráním na místě pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu provozovaném společností Adevi s.r.o. v Cihlářské ulici č. p. 165 v Domažlicích.

 2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 6
Sběr objemného odpadu
 1. Objemný odpad lze odevzdávat ve Sběrném dvoře.

 2. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Čl. 7
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

  1. popelnice o objemu 100 – 120 l

  2. kontejnery o objemu 1 100 l

  3. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu a psích výkalů.

 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 2. Fyzické osoby jsou povinny zajistit pro shromažďování směsného odpadu sběrné nádoby typu stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) této vyhlášky o dostatečném objemu. Dostatečným objemem sběrné nádoby je takový vnitřní objem sběrné nádoby nebo součet vnitřních objemů sběrných nádob, který při dané frekvenci svozu odpadu a při daném počtu osob užívajících jeden objekt umožňuje uložit veškerý směsný odpad, vznikajících při jejich činnosti, do sběrné nádoby.

 3. Sběrné nádoby na směsný odpad poskytuje oprávněná osoba bezplatně poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství tak, že:

 1. příslušný počet příslušného typu sběrných nádob přiděluje k objektu, kde se fyzické osoby zdržují, a to při zohlednění počtu osob zdržujících se v daném objektu, aby bylo zajištěno že do sběrných nádob bude uložen veškerý směsný odpad podle ustanovení předcházejícího odstavce,

 2. k objektu, ve kterém není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba, přiděluje jednu sběrnou nádobu na jeden objekt, aby bylo zajištěno, že do sběrných nádob bude uložen veškerý směsný odpad podle ustanovení předcházejícího odstavce; objektem ve smyslu ustanovení tohoto písmene se rozumí stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

O žádosti o přidělení sběrné nádoby na směsný odpad rozhoduje odbor finanční Městského úřadu Domažlice. Osoba, které byla sběrná nádoba na směsný odpad poskytnuta, má po 7 letech jejího užívání právo na její výměnu.

 1. Sběrné nádoby na směsný odpad přidělené k objektu jsou oprávněny využívat pouze osoby, které tento objekt užívají.

 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale umístěny (dále též „trvalé stanoviště“) nebo přechodně umístěny (dále též „přechodné stanoviště“) za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou (svoz směsného odpadu). Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 3. Trvalé stanoviště musí být zvoleno tak, aby sběrné nádoby byly dobře přístupné pro naplňování. Trvalé stanoviště se může nacházet na veřejném prostranství jen výjimečně, vždy se souhlasem vlastníka pozemku.

 4. Osoby jsou povinny přistavit sběrné nádoby na směsný odpad ve svozový den nebo v den předcházející svozovému dni nejdříve v 18:00 hodin na přechodné stanoviště, kde shromážděný odpad ze sběrných nádob převezme oprávněná osoba. Přechodné stanoviště musí být zvoleno tak, aby umístěním sběrných nádob na něm nedocházelo k omezení či ohrožení bezpečnosti silničního provozu ani bezpečnosti chodců, aby sběrná nádoba na něm byla dobře přístupná pro oprávněnou osobu, a zároveň aby bylo ve vzdálenosti maximálně 3 metrů od okraje komunikace, která svými parametry umožňuje pohyb svozové techniky oprávněné osoby. Osoby jsou povinny sběrné nádoby přemístit z přechodného stanoviště na trvalé stanoviště po provedení svozu ve svozový den.

Čl. 8
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
 1. Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:

  1. elektrozařízení

  2. baterie, akumulátory, obrazovky a chladicí zařízení.

 1. Výrobky s ukončenou životností – elektrozařízení - lze předávat ve Sběrném dvoře. Výrobky s ukončenou životností – baterie, akumulátory, obrazovky, chladicí zařízení – lze předávat ve sběrném místě provozovaném společností Adevi s.r.o. v Cihlářské ulici č. p. 165 v Domažlicích.

Čl. 9
Nakládání se stavebním a demoličním odpadem
 1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

 2. Stavební a demoliční odpad lze předávat k využití osobám oprávněným k nakládání s tímto druhem odpadu např. v recyklačním centru Újezd – Domažlice provozovaném společností AZS 98, s.r.o. Nepodnikající fyzické osoby mohou tento odpad předat ve Sběrném dvoře a to za úplatu dle platného ceníku.

Čl. 10
Povinnosti při nakládání s komunálním odpadem
 1. Fyzické osoby jsou povinny plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.

 2. Je zakázáno odkládat do sběrných nádob jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou jednotlivé nádoby určeny.

 3. Je zakázáno ve sběrných nádobách shromážděné komunální odpady udupávat a zhutňovat, plnit sběrné nádoby způsobem ztěžujícím nebo zabraňujícím jejich vyprázdnění (tzn. zejména v zimních měsících vkládat vlhký odpad, který by mohl ke sběrné nádobě přimrznout) a plnit sběrné nádoby horkým nebo žhavým materiálem (zejména popelem). Hmotnost jedné popelnice s objemem 110 l včetně obsahu nesmí překročit 50 kg, jinak hrozí její poškození při další manipulaci.

 4. Do odpadkových košů podle čl. 7 odst. 1 písm. c) této vyhlášky je zakázáno ukládat odpad vzniklý v domácnostech a při podnikatelské činnosti.

Čl. 11
Kontrola a sankce
 1. Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem na území města Domažlice a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městský úřad Domažlice a Městská policie Domažlice.

 2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení
 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Domažlice:

  1. č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice,

  2. č. 6/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Domažlice.

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022.


 

JUDr. Zdeněk Novák

starosta

v. r.


 

Bc. Stanislav Antoš

místostarosta

v. r.

 


 

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Domažlice č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 

Stanoviště zvláštních sběrných nádob - Papír, Plasty, Sklo, Kovové obaly, Nápojové kartony

Číslo

Stanoviště

1

Sídliště Palackého, Palackého ul. - u č.p. 204

2

Sídliště Palackého, Vojtěchova ul. - u č.p. 223

3

Sídliště Palackého, Palackého ul. - u č.p. 195

4

Sídliště Kavkaz, Smetanova ul. - u prodejny ZKD

5

Sídliště Kavkaz, křiž. ul. Dvořákova – Doubova u č.p. 443

6

Sídliště Kavkaz, ul. Janáčkova – u č.p. 491

7

Waldhegerova ul. - křižovatka s ulicí Hruškova

8

Sídliště Itálie, ul. Kovařovicova – naproti č.p. 129

9

Sídliště Kosmonautů, u garáží – pod č.p. 160

10

Sídliště Kosmonautů – u č.p. 192

11

Kozinova ul. křiž. Vojtěchova – vedle č.p. 143

12

Sídliště Korea, ul. 28. října – pod č.p. 140

13

ul. 28. října – křižovatka s ulicí Kosmonautů

14

Petrovická ul. - u č.p. 258

15

Petrovická ul. - u č.p. 301

16

Petrovická ul. - u č.p. 281

17

Sídliště Habeš, Erbenova ul. - u č.p. 205

18

Sídliště Habeš, Baarova ul. - naproti č.p. 388

19

Sídliště Habeš, Baarova ul. - u č.p. 441

20

Sídliště Habeš, Tyršova ul. - u č.p. 611

21

Baldovská ul. - u č.p. 77

22

Benešova ul. - pod Sokolovnou, u KB

23

Sídliště Kozinovo pole, Michlova ul. - u č.p. 555

24

Sídliště Kozinovo pole, Ladova ul. - vedle č.p. 584

25

Sídliště Kozinovo pole, Michlova ul. - u č.p. 630

26

Sídliště Kozinovo pole, Kunešova ul. - u č.p. 499

27

Sídliště Kozinovo pole, Kunešova ul. - pod č.p. 539

28

Sídliště Kozinovo pole, Švabinského ul. - u garáží, za č.p. 554

29

Sídliště Kozinovo pole, Švabinského ul. - křižovatka Benešova

30

Sídliště Kozinovo pole, Paroubkova ul. - vedle č.p. 534

31

Sídliště Kozinovo pole, Mánesova ul. - u č.p. 569

32

Sídliště Šumava, Haltravská ul. - u č.p. 696

33

Sídliště Šumava, Haltravská ul. - u č.p. 471

34

Sídliště Šumava, Císlerova ul. - u č.p. 603

35

Sídliště Šumava, Šumavská ul. - u č.p. 138

36

Sídliště Šumava, Rohova ul. naproti SOU, č.p. 232

37

Žižkova ul. - vedle č.p. 522

38

Žižkova ul. - v polovině ulice, u č.p. 590

39

Na Milotově – č.p. 309

40

Voborníkova ul. - u č.p. 278

41

Vosmíkova ul. - na Nevolickém vrchu, pod č.p. 400

42

Havlíčkova ul. - u restaurace U Kocoura, č.p. 149

43

Břetislavova ul. - u HZS, u č.p. 83

44

Dukelská ul. - u č.p. 91 (2 stanoviště)

45

npor. Bartošky – naproti pneuservisu Pauler, u č.p. 7

46

Masarykova ul. - u č.p. 158

47

Jiráskova ul. - u mlékárny, vedle č.p. 201

48

Havlovice – u prodejny, č.p. 38

49

Luženická ul. - u č.p. 667

50

Sídliště Kozinovo pole, křiž. Michlova – Švabinského nad č.p. 561

51

ulice Dukelská u č.p. 91 (2 stanoviště)

52

Sídliště Kozinovo pole, ulice Kunešova – naproti č.p. 509

53

Sídliště Kozinovo pole, ulice Švabinského – pod č.p. 558

54

Sídliště Itálie, křiž. Kosmonautů – 17. listopadu, pod č.p. 246

55

lokalita Na Bábě, ulice U Jezera – u č.p. 310

56

Sídliště Kozinovo pole, Mánesova ul. - u č.p. 512

57

Sídliště Kozinovo pole, Kunešova ul. - u č.p. 518

58

Kozinova ul. - u č.p. 44

59

lokalita Na Bábě, ulice U Jezera – u č.p. 317

60

Sídliště Kozinovo pole, křiž. ul. Kunešova – Švabinského u č.p. 552

61

Sídliště Kozinovo pole, ul. Ladova – za č.p. 683

62

Sídliště Kozinovo pole, ul. Kunešova – pod č.p. 500

63

Sídliště Kozinovo pole, ul. Ladova – vedle stávajícího stanoviště

64

křižovatka ul. Thomayerova – ul. Vrchlického

65

ulice Nevolická vedle č.p. 619


 

Stanoviště zvláštních sběrných nádob – Textil

Číslo

Stanoviště

1

Sídliště Palackého, Palackého ul. X ul. křiž. k bazénu

2

Sídliště Kavkaz, Smetanova ul. - u prodejny ZKD

3

Sídliště Kosmonautů, u garáží – pod bránou Policie ČR

4

Sídliště 28. října – u hřiště GJŠB

5

Habeš, Baarova ul. - u zastávky MHD

6

Sídliště Kozinovo pole, Ladova ul. - nad školkou

7

Sídliště Kozinovo pole, Mánesova ul. - u Družby

8

Sídliště Šumava, Haltravská ul. - u prodejny koberců

9

SD – DTS Domažlice, Chrastavická ul.

 

Datum vložení: 1. 1. 2022 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 11. 2022 13:19

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)